Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 5:13a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alsmede Beleidsregels rond het evenement Koninginnedag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit krachtens artikel 5:13a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alsmede Beleidsregels rond het evenement Koninginnedag
CiteertitelAanwijzingsbesluit krachtens artikel 5:13a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alsmede Beleidsregels rond het evenement Koninginnedag
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 Algemene wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 5:13a Algemene plaatselijke verordening Utrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201229-03-2016 nieuwe regeling

16-04-2012

Gemeenteblad van Utrecht 2012, nr. 24

Besluit van de burgemeester van 16 april 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 5:13a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alsmede Beleidsregels rond het evenement Koninginnedag

 

 

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2012 Nr. 24

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 5:13a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alsmede Beleidsregels rond het evenement Koninginnedag

(besluit van 16 april 2012)

De Burgemeester van Utrecht,

gelet op artikel 5:13a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 (hierna te noemen Apv);

gelet op artikel artikel 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht (hierna te noemen: Awb);

BESLUIT:

 • 1.

  aan te wijzen als locaties en tijden waarbij het verbod van artikel 5:13, eerste lid Apv niet van toepassing is voor de niet-commerciële verkoop van goederen door particulieren: De gebieden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart als 'Kindervrijmarkt' en 'Vrijmarkt'. Deze gebieden worden binnen het vrijmarktgebied nader aangeduid met borden met de tekst 'begin vrijmarkt' en 'einde vrijmarkt'. De aanwijzing geldt ieder jaar van 29 april 18:00 uur tot 30 april 18:00 uur;

 • 2.

  de nadere regels bij het Aanwijzingsbesluit, zoals opgenomen in onderdeel 2b van de bijlage, vast te stellen en

 • 3.

  de beleidsregels rond Koninginnedag, zoals opgenomen in onderdeel 1 van de bijlage, vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de Burgemeester van Utrecht op 16 april 2012.

De burgemeester,

Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 25 april 2012.

Dit aanwijzingsbesluit c.q. deze beleidsregels treden in werking op 26 april 2012.

 

BIJLAGE BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2012, NR. 24

Regels rond de Koninginnedag: Beleidsregels, Aanwijzingsbesluit en regelgeving

Algemene toelichting

Ieder jaar wordt de Utrechtse Vrijmarkt gehouden. De Vrijmarkt is in 1982 ontstaan als initiatief van een aantal wijkbewoners uit de omgeving van de Breedstraat. Deze groep organiseerde op Koninginnedag een kleinschalige vrijmarkt in het centrum van Utrecht.

In de loop der jaren werd de Vrijmarkt qua omvang en bezoekersaantal steeds groter en inmiddels is het evenement uitgegroeid tot het grootste evenement in de regio. Als gevolg daarvan wordt een professionele voorbereiding en uitvoering steeds belangrijker. Onder regie van de gemeente is een voorbereidingsgroep jaarlijks actief om alle facetten van de Vrijmarkt te regelen. Van deze groep maken onder andere deel uit: Brandweer, Politie, gemeente Utrecht, GVU, Reddingsbrigade en het Rode Kruis.

Koninginnedag is te zien als een aaneenschakeling van diverse evenementen. Deze evenementen worden niet alleen op zichzelf beschouwd, maar ook in onderlinge samenhang. In totaal bezoeken meer dan 300.000 mensen de binnenstad. Bij deze aantallen passen afgewogen maatregelen en keuzes om de openbare orde en de veiligheid te bevorderen. Om Koninginnedag in Utrecht veilig te laten verlopen verleent de gemeente vergunningen en handhaven de bevoegde instanties waar nodig op basis van de ook onder normale omstandigheden geldende wet- en regelgeving. Uit de ervaringen met de voorbereiding van dit evenement is een aantal terugkerende beslissingen op te maken dat de gemeente als beleidslijn volgt bij met name de vergunningverlening. Deze beleidslijn staat beschreven in het onderdeel 'Beleidsregels'.

De burgemeester wijst de locaties voor de kleedjesverkoop aan via een Aanwijzingsbesluit. Op basis van dit besluit is het mogelijk om niet- commerciële verkoop door particulieren ook juridisch toe te staan. Nu het verbod op straathandel voor deze groep niet geldt stelt de burgemeester ook nadere regels vast die hij bovenop de geldende wet- en regelgeving nodig acht in het belang van de openbare orde, ter beperking van de overlast, de verkeersveiligheid, de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of de bescherming van het milieu. Dit aanwijzingsbesluit is opgenomen in het onderdeel 'Aanwijzingsbesluit".

Dit document bevat twee stukken regelgeving:

 • 1.

  Beleidsregels voor Koninginnedag

 • 2.

  Aanwijzingsbesluit Vrijmarkt Koninginnedag

Daarnaast beoogt de burgemeester met dit document een integraal beeld te geven van de grondslagen die gehanteerd worden bij de vergunningverlening en de handhaving. Daartoe is in de bijlage een overzicht opgenomen van onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor handhaving en de rechtsbasis van deze handhaving. Op de navolgende pagina is het juridisch stelsel rond Koninginnedag schematisch weergegeven. Dit document is besproken in de driehoek op 12 april 2012.

Onderdeel 1: Beleidsregels Koninginnedag Utrecht

Regels geldend voor het Vrijmarktgebied (gebied zoals met een dikke zwarte lijn omgrensd op de in de bijlage opgenomen kaart)

1.Tijden Koninginnedag en vrijmarkt algemeen

Regel 1.1: De vrijmarkt en de evenementenpleinen vangen aan op 29 april 18:00uur. De vrijmarkt eindigt 30 april om 18:00uur.

Regel 1.2: In de nacht van 29 op 30 april van 1.00 uur tot 11.00 uur ‘s ochtends is er een stille periode (de 'stille nacht'). Er mag dan geen onnodige herrie of versterkt geluid geproduceerd worden. Ook mogen er geen lawaaiige aggregaten draaien.

Regel 1.3: In de jaren dat 30 april valt op maandag, dinsdag en woensdag dan loopt Koninginnedag van 11:00 - 21:00uur. Valt 30 april op een donderdag, vrijdag of zaterdag dan loopt Koninginnedag van 11:00 – 18:00uur. In de jaren dat 30 april op een zondag valt wordt Koninginnedag verplaatst naar de maandag en gelden de tijdstippen van 11:00-21:00. De eindtijd van 21:00 uur geldt overigens uitsluitend voor de locaties voor tap en muziek, die alleen op 30 april een activiteit hebben. De vrijmarkt en evenementenpleinen 29 /30 april sluiten altijd om 18:00 uur.

Toelichting op de regels 1 t/m 3

De viering van Koninginnedag vindt voor een groot deel plaats in de binnenstad van Utrecht. Om overlast voor omwonenden te beperken worden een vaste begin en eindtijd vastgesteld (1:8b APV). Bij de verlening van evenementenvergunningen worden bovengenoemde tijden als begin en eindtijd gehanteerd.

Eveneens ter beperking van de overlast wordt een stille nacht in acht genomen. De grondslag is artikel 4:1 APV. Het is –kort gezegd- verboden om geluidhinder te veroorzaken. In de evenementenvergunningen en de nadere regels bij de aanwijzing van het vrijmarktgebied worden de bovengenoemde tijden gehanteerd waarbinnen het verbod niet van toepassing is. Daarbij worden wel eisen gesteld ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

De Koninginnedag kent een begin en een eindtijd. Het tijdstip waarop Koninginnedag eindigt hangt samen met de uitgaansavonden in de stad Utrecht. Om een duidelijke scheiding tussen uitgaanspubliek en vrijmarktpubliek te creëren is een onderscheid in tijden aangebracht. Van oudsher valt Koninginnedag niet op zondag.

2.Locaties voor evenementen

Regel 2.1: De locaties die voor vergunningverlening in aanmerking komen zijn:

Groot / middel groot:

29 en 30 april 18:00 t/m 18:00 uur

Locaties voor podium/tap en muziek: 30 april

11:00 – uiterlijk 21:00 uur *

·De Neude

·Vredenburg

·Domplein

·Stadhuisbrug

·Korte Minrebroederstraat

·Jacobskerkhof

·Lucasbolwerk

·Asch van Wijckpleintje

·Mariaplaats

·Wijde Begijneplein

·Rozenstraat

·Begijnepleintje

·Breedstraat

·Ledig Erf

·Janskerkhof, zijde kerk

·Janskerkhof, zijde HKU

·’t Wed

·Oudkerkhof

·Jansdam

Regel 2.2: Evenementenvergunningen worden enkel verleend aan de aan het plein grenzende horecabedrijven.

Regel 2.3: Horeca grenzend aan hetzelfde plein vraagt de vergunning gezamenlijk aan.

Toelichting:

2.1: Dit overzicht geeft aan op welke locaties Koninginnedag plaatsvindt. De aaneenschakeling van evenementen die hiermee ontstaat is in beginsel hanteerbaar voor de hulpdiensten. Uitbreiding van het aantal locaties is in principe niet mogelijk. Voor deze locaties kan een vergunning worden aangevraagd. Vervolgens vindt een integrale afweging plaats van alle vergunningaanvragen. Dit blijft maatwerk op basis van de omstandigheden die zich in het specifieke jaar voordoen.

2.2: Terrassen vormen een onlosmakelijk onderdeel van de genoemde evenemententerreinen. Om een evenement te kunnen organiseren zijn ook overige faciliteiten nodig die door de horecabedrijven geleverd worden. Om deze redenen is het de bestendige bestuurspraktijk dat evenementenvergunningen alleen aan de aan het plein grenzende horeca wordt verleend.

2.3: De evenementenvergunning kan op basis van artikel 5:31 lid 3 APV slechts aan één organisator worden verleend. Aangezien er per locatie maximaal één evenement gehouden kan worden dienen de naastgelegen horecabedrijven op te treden als één organisator.

3.Bijzondere regelingen met het oog op de veiligheid:

Regel 3.1: 't Wed: Als er op het Domplein een groot evenement plaatsvindt op 29 en 30 april, dan is uitgesloten dat 't Wed in de avond van 29 april een podium/tap plaatst.

Regel 3.2: Op locaties die nodig zijn voor de aanrijdroutes van hulpverlening, zoals de Bakkersbrug, wordt geen evenementenvergunning of tapontheffing verleend. 

Toelichting

3.1 In verband met het grote evenement op het Domplein waar in de avond 29 april een groot evenement plaatsvindt staat de doorlooproute via 't Wed onder druk. Bij de vergunningverlening wordt uit oogpunt van veiligheid altijd gekeken naar de doorlooproutes. Wanneer feiten of omstandigheden ertoe leiden dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd kan de vergunning worden geweigerd. Bij de hier genoemde omstandigheid kan op voorhand gezegd worden dat deze situatie zich voordoet.

3.2: De aanrijdroutes van de hulpdiensten moeten vrij blijven. Op meerdere locaties betekent dit dat er geen evenementenvergunningen of tapontheffingen kunnen worden verleend.

4.Locaties commerciële handel.

Regel 4.1: Het gebied waarin commerciële handel plaats mag vinden is afgebakend en wordt aangeduid met de borden: "Begin commerciële handel" en "Einde commerciële handel". Commerciële handel kan alleen plaatsvinden indien er een zogenoemde standplaatsvergunning wordt afgegeven. Het afgebakende gebied commerciële handel bevat de volgende straataanduidingen:

 • ·

  Van Asch van Wijckskade/hoek Begijnekade;

 • ·

  Noorderstraat, Noorderbrug en Begijnekade;

 • ·

  Breedstraat;

 • ·

  Wijde Begijnestraat;

 • ·

  Weerdbrug;

 • ·

  Van Asch van Wijckstraat, Van Asch van Wijcksbrug en Hopakker en

 • ·

  Jacobskerkhof.

Regel 4.2: Er worden maximaal 60 standplaatsvergunningen afgegeven.

Regel 4.3: Brassbands en vergelijkbare muziekgezelschappen zijn niet toegestaan

Regel 4.4: Aan ballonverkopers kan enkel een vergunning worden verleend wanneer de verkoper vanuit een vast punt opereert.

Toelichting:

De commerciële handel mag alleen plaatsvinden indien tijdig (12 weken voorafgaand) een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 APV is aangevraagd. Voorwaarden voor deze vergunning volgen uit art. 12 standplaatsenverordening.

4.2: Vanuit oogpunt van beheersbaarheid en crowdcontrol wordt gewerkt met een maximumstelsel. De ervaring leert dat er ruimte is voor 60 plaatsen, exclusief de evenementenpleinen.

4.3. Brassbands en vergelijkbare muziekgezelschappen hebben formeel een ontheffing van het verbod van 2:8 APV nodig, dat handelt over straatartiesten. Deze gezelschappen lopen rond terwijl zij muziek maken. Zo beperken zij de doorstroming en zullen te grote concentraties mensen stil staan.

4.4: Ballonnen kunnen het zicht van onder meer de camera's ontnemen. Vergunningvoorwaarden worden zo gesteld dat deze verkopers zo gepositioneerd worden dat de hulpdiensten en anderen er geen overlast van hebben.

5.Tijden wegsleepregeling / parkeerverbod in het vrijmarktgebied

Regel 5.1: Het vrijmarktgebied zal op 29 april 16.00 tot 30 april 23.00 afgesloten worden voor auto's, fietsers en andere voertuigen.

Regel 5.2: In het vrijmarktgebied wordt een parkeerverbod uitgevaardigd dat ingaat op 29 april 15.00 en eindigt op 30 april 23.00uur.

Toelichting:

5.1 en 5.2 Om de doorstroom van het publiek niet te belemmeren en ruimte te geven aan grondplaatsen en kramen wordt het vrijmarktgebied afgesloten en wordt een parkeerverbod uitgevaardigd.

6.Varen in de gracht/singel, eenrichting

Regel 6.1: Op 29 april van 19:00-02:00 en op 30 april van 13:00 tot 18:00 geldt op de Oudegracht en op de singels eenrichtingsverkeer voor alle boten, met uitzondering van de hulpdiensten.

Regel 6.2: Om 13.00 uur en 16.00 uur, is er vanaf de Zuiderbrug de mogelijkheid onder begeleiding, in 'konvooi' tegen de richting in te varen.

Toelichting:

6.1 Ter voorkoming van opstoppingen en ongelukken geldt op de drukke tijden eenrichtingverkeer op de singels en de Oudegracht.

6.2 Omdat boten hoger dan 1,90 meter niet onder de singelbruggen kunnen varen, mogen deze op twee tijden in konvooi varen. Op eigen initiatief tegen de richting in varen op de Oudegracht is vanwege het eenrichtingsverkeer niet toegestaan. Het konvooi vertrekt vanaf de Zuiderbrug en is na ca. een half uur bij de Oudegracht en na ca. een uur bij het eindpunt.

De ligplaatsvergunninghouders van Utrecht ontvangen een plattegrond. Ook worden de vaarregels bij beide toegangssluizen verspreid. De grondslag voor deze maatregel komt uit het Besluit Administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS) Art. 10: "Tijdelijk aanbrengen van verkeerstekens".

7. Markten

Regel 7.1: De lapjesmarkt gaat niet door als de Vrijmarkt op zaterdag valt.

Toelichting

In het vrijmarktgebied bestaan de volgende markten:

Markt

Dagen en tijden

Vredenburg:

Woensdag: 10.00 – 17.00uur

Vrijdag: 10.00 – 17.00uur

Zaterdag: 08.00 – 17.00uur

Lapjesmarkt/Breedstraat

Zaterdag: 08.00 – 13.00

Bloemenmarkt / Oudegracht:

Zaterdag: 08.00 – 17.00

De lapjesmarkt gaat niet door wanneer 30 april op zaterdag valt.

Onderdeel 2a: Toelichting Aanwijzingsbesluit:

Artikel 1:

Voor het uitoefenen van straathandel is een vergunning vereist (artikel 5:13 APV). Om de jaarlijkse vrijmarkt in het kader van de viering van Koninginnedag mogelijk te maken, kan de burgemeester op grond van artikel 5:13a eerste lid bepalen dat daarvoor in bepaalde gebieden tijdelijk geen vergunning is vereist. Van de vergunningplicht wordt alleen de niet-commerciële verkoop door particulieren uitgezonderd. Handelaren moeten voor straathandel altijd een vergunning hebben.

Artikel 2:

Omdat er voor de niet-commerciële verkoop door particulieren op de vrijmarkt geen vergunning is vereist, heeft de burgemeester de bevoegdheid nadere regels te stellen aan de vrijmarkt. In artikel 5:13a van de APV is bepaald dat de burgemeester aanvullende regels kan stellen voor het in artikel 5:13a lid 1 aangewezen gebied. Door artikel 5:13a toe te passen schept de burgemeester juridische ruimte om de Utrechtse Vrijmarkt mogelijk te maken. Deze aanvullende regels zijn niet de enige regels die gelden in het Vrijmarktgebied. De geldende wet- en regelgeving wordt waar nodig toegepast door de handhavende instanties. Aanvullende regels zijn alleen nodig voor onderwerpen waarvan uit ervaring blijkt dat zij in het belang van de openbare orde, ter beperking van de overlast, de verkeersveiligheid, de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of de bescherming van het milieu nodig zijn bovenop de geldende wet- en regelgeving.

Onderdeel 2b: Nadere regels bij Aanwijzingsbesluit Vrijmarkt Utrecht 2012

Nadere regels als bedoeld in artikel 5.13a lid 2 APV

Binnen het in het Aanwijzingsbesluit aangewezen gebied:

 • 1.

  mogen plekken worden ingenomen vanaf en niet eerder dan de aanvang van de vrijmarkt;

 • 2.

  wordt in de nacht van 29 op 30 april van 01.00 uur tot 11.00 uur door eenieder een stille periode in acht genomen. Er mag dan geen onnodige herrie gemaakt worden of versterkte muziek gespeeld worden. Ook mogen er geen lawaaiige aggregaten draaien.

 • 3.

  mogen kramen en andere stellages ten behoeve van de verkoop alleen worden ingericht op de daarvoor met borden aangegeven plaatsen;

 • 4.

  mogen particuliere verkopers alleen dranken uit gesloten blikverpakking verkopen en mogen zij geen alcoholhoudende dranken verkopen;

 • 5.

  mogen particuliere verkopers geen etenswaren verkopen;

 • 6.

  volgt een ieder aanwijzingen van hulpdiensten, handhaving, en gemeenteambtenaren terstond op.

 • 7.

  zorgen verkopers voor de deugdelijke afvoer van de niet verkochte goederen en afval.

Toelichting:

In artikel 5:13a van de APV is bepaald dat de Burgemeester aanvullende regels kan stellen voor het op basis van artikel 5:13a lid 1 aangewezen gebied. Door artikel 5:13a toe te passen schept de Burgemeester juridische ruimte om de Utrechtse Vrijmarkt mogelijk te maken. Deze aanvullende regels zijn niet de enige regels die gelden in het Vrijmarktgebied. De geldende wet- en regelgeving wordt waar nodig toegepast door de handhavende instanties. Aanvullende regels zijn alleen nodig voor onderwerpen waarvan uit ervaring blijkt dat zij in het belang van de openbare orde, ter beperking van de overlast, de verkeersveiligheid, de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of de bescherming van het milieu nodig zijn bovenop de geldende wet en regelgeving.

Regelgewijze toelichting:

Regel 1:

In de praktijk blijkt dat het vroegtijdig innemen van plekken tot meningsverschillen kan leiden over 'het recht' op de plek. Ook stallen verkopers (veel) te vroeg hun waren uit, met als resultaat dat de doorgang wordt belemmerd en de verkoop soms (veel) te vroeg van start gaat.

Regel 2:

De Vrijmarkt vindt plaats in de Utrechtse binnenstad, dat naast onder meer een evenementenfunctie een woonfunctie kent. In het belang van de bewoners van de stad wordt de 'stille nacht' gerespecteerd.

Regel 3:

Op grote delen van het vrijmarktgebied is de weg onvoldoende breed om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te garanderen. De gemeente geeft de ruimte die nodig is om de toegankelijkheid te waarborgen aan met borden. Hierop staat duidelijk aangegeven waar marktkramen niet zijn toegestaan. De borden hebben de tekst: "Alleen kleedjes toegestaan", of woorden van gelijke strekking.

Regels 4 en 5:

Verkoop van alcoholische dranken is door particulieren is op basis van de Drank- en Horecawet en de Horecaverordening verboden. Misverstanden zouden kunnen ontstaan nu artikel 5.13 aangeeft dat de straathandel noch geheel, noch gedeeltelijk mag bestaan uit het exploiteren van een zitgelegenheid waar dranken of spijzen voor directe consumptie worden bereid, geserveerd en/of genuttigd. Regel 4 neemt alle misverstand daaromtrent weg. Daarbij is het in artikel 4 genoemde verbod breder dan alleen de zitgelegenheid, daar het gehele vrijmarktgebied verboden is om drank anders dan uit blik, alcoholische dranken en etenswaren te verkopen. In het belang van met name de gezondheid is regel 5 opgenomen.

Regel 6:

Geen nadere toelichting

Regel 7:

De gemeente levert het vrijmarktgebied uiteindelijk weer schoon op, maar de gemeente vraagt nadrukkelijk een inspanning van een ieder om het gebied opgeruimd achter te laten. Verkopers binnen het vrijmarktgebied hebben expliciet de verplichting om resterende handel en ander afval op deugdelijke wijze af te voeren.

Onderdeel 3: overzicht handhaving

Te handhaven activiteit

Grondslag handhaving

Inname plekken Vrijmarktgebied

Te vroeg innemen van de plekken voor kleedjesverkoop

APV 5:13 / aanwijzingsbesluit

Kleedjesverkoop buiten de tijdstippen maar wel op de juiste locatie

APV 5:13

Kleedjesverkoop binnen de juiste tijdstippen maar niet op de juiste locatie

APV 5:13

Commerciëel verkoop in kleedjesgebied

APV 5:13

Kramen plaatsen op plekken waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld op locaties van kleedjesverkoop

APV 5:13 / aanwijzingsbesluit

Commerciële handel vergund 

Bakwagen niet (goed) gekeurd, wel aanwezig op standplaats in het vrijmarktgebied

Brandveiligheid

Bakwagen wel goedgekeurd maar op de verkeerde standplaats in het vrijmarktgebied

APV 5:13

Bakwagen niet goedgekeurd op de keuringslocatie (Jaarbeursterrein)

Brandveiligheid

Bakwagen goedgekeurd op de juiste plek maar onveilig op de standplaats in het vrijmarktgebied

Brandveiligheid

Parkeren

Voertuigen verkeerd geparkeerd in het vrijmarkt gebied na 15.00 uur, waar dit is aangegeven door middel van vooraankondigingsborden

Wegsleepregeling

Voertuigen verkeerd geparkeerd buiten het vrijmarkt gebied in de groenvoorziening

RVV artikel 10 = 5:10 APV

Voertuigen verkeerd geparkeerd buiten het vrijmarktgebied op de openbare weg

Wegsleepverordening en RVV

Voertuigen onveilig geparkeerd in het vrijmarktgebied daar waar het niet is aangeven door middel van vooraankondigingsborden

Wegsleepverordening, RVV, 5 Wegenverkeerswet

Verkoop van producten die niet toegestaan zijn

Particulier verkoop van zwak alcoholische dranken in het vrijmarktgebied

Drank- en Horecawet/Horecaverordening

Particuliere verkoop van etenswaren in het vrijmarktgebied

APV 5:13 en aanwijzingsbesluit

Verkoop van verboden artikelen ( o.a. namaak merken van kleding, wapens, kopieën van cd's en dvd's, drugs) in het vrijmarktgebied

Auteursrecht

Winkeliers zonder vergunning die wel branche eigen producten verkopen

APV 5:13

Winkeliers met vergunning die branche oneigenlijke producten verkopen

APV 5:13

Verkoop van alcohol

Verstrekken van alcohol zonder tapontheffing met SVH diploma / of zonder SVH diploma

Drank- en Horecawet

Verstrekken van alcohol met vergunning maar met verstrekpunt op terras

Horecaverordening

Verstrekken van alcohol met vergunning aan minderjarigen

Drank- en Horecawet

Verstrekken van alcohol zonder leidinggevende

Horecaverordening

Loketverkoop van alcohol door ondernemers zonder vergunning (standplaats snackbar of supermarkten)

Drank- en Horecawet

Geluid en muziek

Versterkt geluid/muziek uit horecagelegenheden voor 01.00 uur dat te hard is

Activiteitenbesluit/Collectieve ontheffing

Versterkt geluid/muziek uit horecaondernemingen na 01.00 uur

Activiteitenbesluit/Collectieve ontheffing

Versterkt geluid/muziek van het terras voor en na 01.00 uur

Activiteitenbesluit/Collectieve ontheffing

Versterkt geluid/muziek vanuit de woning

APV 4:1

Versterkt geluid/muziek in het kleedjes gebied dat te hard is

APV 4:1 en 5:13a

Versterkt geluid/muziek van de evenementenpleinen die vergund zijn dat te hard is

APV 5:13 geluidsprotocool

 

 

Versterkt geluid vanaf vaartuigen in de gracht/singel

APV 4:1

 

 

Illegaal optreden van drumbands en straatmuzikanten

APV 2:8

Brandveiligheid

Bouwsels van particulieren/ondernemers die niet zijn aangevraagd

APV 2:9 en (evt) Wegenverkeerswet

Bouwzeilen boven de straat gespannen

APV 2:9 en 5 Wegenverkeerswet

Open vuur op straat (vuurkorf)

APV 5:17

Obstakels die de 3.5 meter opheffen

Bouwverordening artikel 2.5.3

Kabels en leidingen over de weg

APV 2:9 en Wegenverkeerswet

Brandonveilige situatie in het kleedjes verkoopgebied

APV 5:13

Varen in de Oudegracht /singel

Afmeren aan de Oude Gracht

Havenverordening en BPR 2.1.2, 2.3.1

Tegen de richting invaren in de Oudegracht

Binnenvaartpolitieregelement (BPR)

Varen onder invloed

Binnenvaartpolitieregelement (BPR)

Algemeen

Dumpen van olie en vetresten

Ondernemer: Activiteitenbesluit. Particulier: 16 Afvalstoffenverordening: Wet Bodembescherming

Bevestigingen aan bomen en staatmeubilair

APV 2:15a

Wildplassen

APV 4:2

Publieks drukte - en stromen

Te druk op een vrij publiekelijke locatie op een niet afgesloten terrein (publiek)

APV 5:13

Te druk op een afgesloten locatie/terrein (publiek)

UBBV

Te druk op een van de aanvoerwegen in het vrijmarktgebied (publiek)

UBBV

Te druk op de aanvoerwegen ring rond het vrijmarktgebied. (Publiek)

 UBBV

Verkeersdruk

Negeren van aanwijzingen van verkeersregelaars

Wegenverkeerswet, RVV

Rijden in het vrijmarktgebeid

Wegenverkeerswet, RVV en 5:13a

Te druk rond het vrijmarktgebied ring rond het vrijmarktgebied (verkeer)

Wegenverkeerswet, RVV