Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Mandaatregeling B&W en burgemeester 2020 Gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling B&W en burgemeester 2020 Gemeente Utrecht
CiteertitelMandaatregeling B&W en burgemeester 2020 Gemeente Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBesluit ondermandaat Marketing- Comm netwerk Besluit wijziging ondermandaat-volmacht Mens en O Wijziging ondermandaat - volmacht F-I-JZ Wijziging ondermandaat - volmacht PBZ Besluit wijziging ondermandaat - volmacht IPM

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-202001-01-2021gewijzigde regeling

04-02-2020

gmb-2020-47822

14-01-202021-02-2020Vervangende regeling

10-12-2019

gmb-2020-8509

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling B&W en burgemeester 2020 Gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Utrecht maken bekend dat zij, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, bij vergadering van 10 december 2019,

 

 

HEBBEN BESLOTEN OM:

 

 

de onderstaande Mandaatregeling B&W en burgemeester Gemeente Utrecht 2020 vast te stellen.

 

 

Inhoudsopgave

 

 

1 Algemene bepalingen

2 Portefeuillehoudersmandaat

3 Griffier

4 Algemeen directeur

5 Ontwikkelorganisatie

5.1 Ruimte

5.2 Veiligheid

5.3 Maatschappelijke Ontwikkeling

5.4 Wijken

5.5 Culturele zaken

5.6 Utrechtse Vastgoed Organisatie

6 Uitvoeringsorganisatie

6.1 Vergunning, Toezicht en Handhaving

6.2 Publiekszaken

6.3 Werk en Inkomen

6.4 Volksgezondheid

6.5 Stadsbedrijven

7 Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk

7.1 Strategie & Public Affairs (SPA)

7.2 Bestuursondersteuning

7.3 Concerncontroller

7.4 Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

7.5 Informatie- & Proces Management (IPM)

7.6 Marketing- en Communicatienetwerk

7.7 Mens en organisatie

7.8 Staf Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk

7.9 Onderzoek & Advies

7.10 Project Management Bureau (PMB)

8 Treasurer

9 Procesmachtiging

10 Mandaten aan niet ondergeschikten

10.1 Openbare orde en veiligheid

10.2 Veiligheidsregio Utrecht

10.3 Overige mandaten aan niet ondergeschikten

11 Slotbepalingen

Toelichting

 

1 Algemene bepalingen

 

 

De in de mandaatregeling omschreven bevoegdheden moeten worden uitgeoefend met inachtneming van de in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen en te ondertekenen;

 • c.

  mandaatregeling: overzicht van door mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden;

 • d.

  bevoegdheid: mandaat, volmacht, of procesmachtiging.

 • e.

  algemeen directeur: algemeen directeur / gemeentesecretaris.

 • f.

  IRM: de integraal resultaatverantwoordelijk manager, hoofd van een organisatieonderdeel.

 • g.

  griffier: de griffier van de gemeenteraad van Utrecht, tevens IRM van de griffie.

 • h.

  griffie: het onderdeel als bedoeld in artikel 1 lid 6 van de Organisatieregeling 2018 gemeente Utrecht

 

Artikel 2 Algemeen

De in de mandaatregeling genoemde bevoegdheden worden namens en onder verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan uitgeoefend.

 

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1.

  De verlening van het mandaat geschiedt in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van positieve en negatieve besluiten omvat het mandaat tevens onderstaande bevoegdheden. Indien het feitelijke handelingen betreft is een ieder bevoegd.

 • het stellen van voorschriften en nadere voorwaarden;

 • alle werkzaamheden ter voorbereiding van het besluit;

 • het uitreiken van bewijs van ontvangst van de aanvragen e.d.;

 • verdagen en/of uitstellen van besluiten;

 • het verzoeken om aanvullende informatie;

 • het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taak;

 • het interpreteren van de regelgeving;

 • het verstrekken van bedragen in termijnen;

 • het verstrekken van voorschotten;

 • het bekend maken of mededelen (met inbegrip van het publiceren) van besluiten of beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wet is opgenomen;

 • het inschrijven van besluiten of beschikkingen

 • het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wet is opgenomen;

 • alle andere besluiten die genomen moeten worden (waaronder het buiten behandeling laten van aanvragen) en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoeringen van de verleende bevoegdheid;

 • 2.

  Het mandaat voor het besluit tot het aangaan van een overeenkomst omvat, tenzij specifiek anders aangegeven, tevens:

 • het wijzigen, verlengen, of beëindigen, van een afgesloten overeenkomst of een op grond daarvan gevestigd beperkt recht;

 • de bevoegdheid om eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen voor afwikkeling en transport van notariële akten te verrichten;

 • alsmede voorts het uitoefenen van alle rechten, die de wet of de overeenkomst zelf, aan die overeenkomst of een op grond daarvan gevestigd beperkt recht verbindt, zoals in gebreke stellen, het vorderen van nakoming, ontbinding, of schadevergoeding, het geven van toestemming bij contract overnames e.d.

 • 3.

  Het verstrekken van ambtelijke informatie geschiedt niet krachtens mandaat en niet namens college of burgemeester, maar op eigen naam. Onder ambtelijke informatie dient te worden verstaan het verstrekken van inlichtingen over geldende regelingen of over bestaand beleid, door het verstrekken waarvan geen rechtsgevolgen ontstaan. Mandaten en volmachten hebben betrekking op rechtshandelingen.

 • 4.

  De in deze regeling genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1.

  De IRM mag ondermandaat en ondervolmacht verlenen, tenzij in de mandaatregeling is aangegeven dat dit niet is toegestaan.

 • 2.

  De IRM is de laatste die ondermandaat en ondervolmacht mag geven.

 • 3.

  Het verlenen van ondermandaat of volmacht gebeurt schriftelijk.

 • 4.

  Op ondermandaten en ondervolmacht zijn deze bepalingen overeenkomstig van toepassing. Door het verbinden van voorwaarden kan het ondermandaat of de ondervolmacht worden beperkt.

 

 

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Als de in dit besluit bedoelde gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • “Namens burgemeester en wethouders van Utrecht"

 • gevolgd door naam en functieaanduiding van de ondertekenaar.

 •  

 • 2.

  Als de in dit besluit bedoelde gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • “Namens de burgemeester van Utrecht"

 • gevolgd door naam en functieaanduiding van de ondertekenaar.

 

 

 

Artikel 6 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid van de functionarissen aan wie bij of krachtens dit register of volmacht, bevoegdheden zijn gemandateerd, of (onder)volmacht is verleend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun aangewezen plaatsvervangers volgens de Organisatieregeling 2018, artikel 2 lid 7, of door degene die door de desbetreffende IRM is aangewezen als plaatsvervanger zoals vermeld in deze mandaatregeling.

 

 

2 Portefeuillehoudersmandaat

 

 

Dit hoofdstuk bevat door het College van B&W of door de burgemeester gemandateerde bevoegdheden aan de betreffende portefeuillehouder.

 

Nr.

Bevoegdheden

Ondermandaat toegestaan

Gemandateerden

2.1

Het beslissen op verzoeken om ereprijzen.

Nee

Burgemeester.

2.2

Besluiten op grond van artikel 3:16 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 (hierna APV).

Ja

Burgemeester.

2.3

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen in verzekeringszaken.

Nee

Betreffende portefeuillehouder die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft.

2.4

Administratieve overboekingen terreinen en opstallen.

Nee

Betreffende portefeuillehouder die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft. Info aan cie.

2.5

Art. 103 Wet op het primair onderwijs, art. 101 Wet op de expertisecentra, art. 76n Wet op het voortgezet onderwijs, Besluiten tot overdracht van de juridische eigendom van schoolgebouwen.

Nee

Betreffende portefeuillehouder die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft.

2.6

Art. 110 Wet op het primair onderwijs, art. 108 Wet op de expertisecentra, art. 76u Wet op het voortgezet onderwijs Besluiten tot het onttrekken van schoolgebouwen aan de onderwijsbestemming.

Nee

Betreffende portefeuillehouder die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft.

2.7

Algemene wet bestuursrecht. Het nemen van beslissingen op bezwaar vanwege besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit mandaat geldt inclusief het toekennen van vergoedingen als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht. Uitgezonderd zijn belastingzaken en zaken op het terrein van de afdeling Werk & inkomen. Voor deze zaken gelden aparte mandaatregimes.

Ja

Portefeuillehouder verantwoordelijk voor de betreffende primaire besluitvorming

2.8

Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie verordening, Het nemen van subsidiebeschikkingen op basis van de Beleidsregels Initiatievenfonds van meer dan 20.000 tot en met 50.000 euro.

Nee

Wijkwethouder.

2.9

Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie verordening, Het nemen van uitvoeringsbesluiten op basis van de Beleidsregels Initiatievenfonds van meer dan 20.000 tot en met 50.000 euro.

Nee

Wijkwethouder.

2.10

Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie verordening, Vaststellen van inhoudelijke criteria voor ondersteuning uit Initiatievenfonds, geldend voor de betreffende wijk, op basis van advisering van de wijkraad, op grond van artikel 4 lid 3 van de Beleidsregels Initiatievenfonds.

Nee

Wijkwethouder.

2.11

Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie verordening, Besluiten voor zijn wijk een maximum te stellen aan het aantal te ondersteunen initiatieven waarvan de ondersteuning meer vergt dan 20.000 euro.

Nee

Wijkwethouder.

2.12

Actualisaties vast te stellen van Stedenbouwkundige Plannen (of delen daarvan) in Leidsche Rijn met het oog op een correcte toepassing van de procedure voor zg. binnenplanse anticipatie bij verlening van omgevingsvergunningen; tevens in het kader van een dergelijke procedure het beslissen op ingediende zienswijzen op basis van onder andere art. 3.6 lid 1 sub c Wro; en art. 2.12 lid 1 sub a bij 1 Wabo.

Nee

Betreffende portefeuillehouder die het onderwerp in zijn portefeuille heeft.

2.13

Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), artikel 7:1, tweede lid: het nemen van een crisismaatregel

Nee

Elke wethouder

2.14

Wet zorg en dwang, artikel 29, zesde lid: Het nemen van een beschikking tot inbewaringstelling

Nee

Elke wethouder

 

3 Griffier

 

 

Bevoegdheden

Het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester verlenen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, alle in dit hoofdstuk omschreven bevoegdheden aan de Griffier.

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de gemeenteraad aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

Griffier

Door de gemeenteraad aangewezen plaatsvervangend griffier

 

 

3.1.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

Niet van toepassing.

 

3.1.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

Niet van toepassing.

 

3.1.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

3.1.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst die voortvloeien uit het dagelijks huishoudelijk beheer van de interne organisatie van de Griffie : hieronder vallen opdrachten ten aanzien van leveringen of diensten die met inachtneming van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en (Europese) regelgeving zijn aanbesteed.

College

3.1.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

3.1.3.3

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder [1 en 2 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaruit geen financiële verplichtingen voor de gemeente voortvloeien.

College

3.1.3.4

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle bevoegdheden ten aanzien van (gewezen) werknemers van de Rekenkamer

College

 

3.1.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

Niet van toepassing.

 

3.1.5 Volmachten

De burgemeester verleent aan de griffier volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de griffier van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

3.1.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte.

Burgemeester

 

 

4 Algemeen directeur

 

 

Bevoegdheden

Het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester verlenen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, al hun bevoegdheden aan de Algemeen Directeur, met uitzondering van:

de personele bevoegdheden t.a.v. de algemeen directeur zelf

de bevoegdheden omschreven in hoofdstuk 2 (Portefeuillehoudersmandaat), met uitzondering van artikel 2.7

de personele bevoegdheden ten aanzien van Rekenkamerpersoneel van de griffier (hoofdstuk 3)

de bevoegdheden uit hoofdstuk 10.1 (Openbare orde en veiligheid) en hoofdstuk 10.2 (Veiligheidsregio Utrecht).

De aan de Algemeen Directeur gemandateerde bevoegdheden kunnen ondergemandateerd worden aan de IRM, met uitzondering van de volgende bevoegdheden:

 

4.1

Op basis van het advies van de toetsingscommissie toestemming geven voor de inhuur van externen met een uurtarief boven de € 75,- , tenzij ontheffing is verleend aan het Organisatie Onderdeel (OO). In de mandaatregeling is dan de verplichting om toestemming te vragen, weggelaten bij het betreffende OO.

College

 

Volmacht

De Burgemeester verleent, ingevolge artikel 171 lid 2 Gemeentewet, een volmacht aan de Algemeen Directeur om de gemeente Utrecht inzake al zijn bevoegdheden in en buiten rechte te vertegenwoordigen...

 

Beperkingen mandaat en volmacht

Voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen gelden voor het mandaat en de volmacht de volgende beperkingen:

 

Nr.

Bevoegdheden

Beperking

4.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

tot een waarde ≤ € 10.000.000, behalve voor het aantrekken van geld op het gebied van de Treasury. Hierbij geldt een maximum van € 150.000.000. Voor de volmacht geldt geen beperking voor zover het college heeft besloten die privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.

4.3

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: opdracht geven voor het uitvoeren van een werk, het inkopen van roerende zaken, of het inkopen van diensten

geen beperking.

 

Themadirecteuren

De Algemeen Directeur mandateert alle aan hem gemandateerde bevoegdheden genoemd in deze mandaatregeling aan elk van de themadirecteuren, behalve de personele bevoegdheden ten aanzien van de themadirecteuren zelf. .

De Algemeen Directeur verleent een volmacht aan elk van de themadirecteuren om de gemeente Utrecht en haar bestuursorganen inzake al deze bevoegdheden buiten rechte te vertegenwoordigen.

 

 

5 Ontwikkelorganisatie

 

 

5.1 Ruimte

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Managers (IRM) van Ruimte.

De IRM-ers Ruimte mandateren de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM-ers Ruimte ondertekenen met de benaming “directeur Stedelijke Ontwikkeling en Economie “ of “directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit” De Gildemanager ondertekent met “Manager” gevolgd door het gilde dat hij binnen het organisatieonderdeel Ruimte vertegenwoordigt. Dit kan zijn:

• Wonen, werken en verblijven

• Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

• Investeren en exploiteren

• Werken met de stad

• Business intelligence, organisatievernieuwing en professional support

• Opgavesturing

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

Gebiedseconoom

Senior vastgoedadviseur gilde 3

 

 

 

 

5.1.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.1.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Elke gildemanager, elke programmanager

5.1.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Hoofdgebiedseconoom, Senior Expert Omgevingsrecht en elke Gildemanager

5.1.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Elke gildemanager en elke programmanager tot een waarde ≤ € 250.000,-

5.1.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.1.6

Gemeentewet, art. 125, en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3 met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.1.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

5.1.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Elke gildemanager. Elke programmanager.

5.1.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Elke gildemanager. Elke programmamanager.

5.1.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-.

College

Elke gildemanager en programmamanager

5.1.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.1.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

5.1.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.1.2.1

Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.8 jo 3.9a en afdeling 6.1 Wro en de besluiten of regelingen bij of krachtens deze afdeling: - al zijn bevoegdheden.

College

Elke Gildemanager en Senior Expert Omgevingsrecht.

5.1.2.2

Wet ruimtelijke ordening afdeling 6.4 Wro en de besluiten of regelingen bij of krachtens deze afdeling: al zijn bevoegdheden.

College

Hoofdgebiedseconoom.

5.1.2.3

Wet voorkeursrecht gemeenten en Besluit voorkeursrecht gemeenten: Al zijn bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheid op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten

College

Hoofdgebiedseconoom.

5.1.2.4

Onteigeningswet: Al zijn bevoegdheden.

College

Hoofdgebiedseconoom.

5.1.2.5

Winkeltijdenwet: verlenen van vrijstelling van de verboden van de Winkeltijdenwet ingevolge het bepaalde in artikel 3 Winkeltijdenverordening.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.6

Winkeltijdenverordening 2015: verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.7

Woningwet hoofdstukken I, II, III, en VI: al zijn bevoegdheden. Het beslissen en uitvoeren van besluiten op grond van alle artikelen en het anderszins toepassen ervan.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.8

Woningwet: Het uitvoeren van besluiten aangaande verzoeken van Toegelaten instellingen tot statuswijziging i.v.m. uitbreiding van het werkgebied.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.9

Woningwet: Het verstrekken van garanties inzake het herfinancieren van reeds gegarandeerde leningen aan woningbouwverenigingen in de gemeente Utrecht.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.10

Woningwet: De uitvoering van de regeling voor het verstrekken van geldelijke steun uit het Utrechts Revolverend Fonds Woningrenovatie (leningen) met inachtneming van de vastgestelde beleidsregels. Het mandaat geldt niet voor het aanwijzen van de gemeentelijke renovatieprojecten.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.11

Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer, voor zover dat betrekking heeft op het plaatsen, wijzigen of verwijderen van een fysieke afsluiting, verkeersbord, onderbord of een wegmarkering: al zijn bevoegdheden.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.12

Wet milieubeheer: de hoofdstukken 7 voor zover de activiteiten onder de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst van de bijlage behorende bij het  Besluit milieueffectenrapportage blijven, 15, 17 en 20, en de besluiten en regelingen bij of krachtens deze wet: al zijn bevoegdheden.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.13

Wet geluidhinder: hoofdstuk VIIIA en hoofdstuk VIIIB; en de besluiten en regelingen krachtens deze wet: al zijn bevoegdheden.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.14

Wet bodembescherming en de besluiten en regelingen krachtens deze wet: al zijn bevoegdheden, met uitzondering van de artikelen 30, 39 lid 4 en 5, 39c en hoofdstuk X (handhaving)

College

Elke gildemanager.

5.1.2.15

Wet vervoer gevaarlijke stoffen: artikel 29 eerste lid.

College

Elke gildemanager.

5.1.2.16

Wegenwet artikel 9: Het onttrekken aan het openbaar verkeer van een weg binnen de gemeente die niet door het Rijk, Provincie of Waterschap wordt onderhouden. De raad heeft zijn bevoegdheid d.d. 6 september 2007 gedelegeerd aan het college van B&W.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.1.2.17

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht, hoofdstuk 2: Alle bevoegdheden, voor zover deze geen betrekking hebben op onrechtmatige bewoningssituaties.

College

Elke opgavemanager

5.1.2.18

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Utrecht, artikel 10: al zijn bevoegdheden

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

 

 

5.1.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden en financiële grenzen

5.1.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde van € 10.000.000,-.

College

tot een waarde ≤ € 250.000,-: Elke gildemanager. tot een waarde ≤ € 1.000.000,-: Elk programmamanager

5.1.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel. Voor overeenkomsten inzake het inlenen van personeel tegen een uurtarief hoger dan € 75,- bruto, is voorafgaande toestemming van de Algemeen Directeur nodig.

College

IRM is niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub d: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 5.1.3.1 genoemde gemandateerden.

5.1.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

5.1.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van: financieringsovereenkomsten, het verstrekken van geldleningen en het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen en zekerheden. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 10.000.000.

College

Tot een waarde ≤ € 250.000,-: elke gildemanager. Tot een waarde ≤ € 500.000,-: elke programmamanager.

5.1.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

elke gildemanager enelke programmamanager.

5.1.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.1.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.1.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

5.1.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerde

5.1.4.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: het aangaan van een overeenkomst gericht op het verkrijgen, bezwaren, vervreemden of vestigen van (rechten op) onroerende zaken. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomstbesluiten tot het aangaan van een overeenkomst met een waarde van ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een waarde ≤ €1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: het aangaan van een overeenkomst gericht op het huren en/of verhuren het pachten/verpachten, het in gebruik geven of nemen van onroerende zaken. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomstbesluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij het jaarlijks te betalen bedrag ≤ € 10.000.000,-.

College

tot een waarde van ≤ € 1.000.000,- per jaar: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.3

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid tot het splitsen of het opheffen van een splitsing in appartementsrechten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde van € 10.000.000,-.

College

Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: het aangaan van samenwerkings- of intentieovereenkomsten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde van € 10.000.000,-.

College

tot een waarde ≤ € 1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: het aangaan van optie- of reserveringsovereenkomsten.Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een waarde van ≤ €1.000.000,-:Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.6

Wet ruimtelijke ordening: het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst ingevolge de exploitatieverordening. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij het door de wederpartij te betalen bedrag ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een waarde van ≤ €1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

 

5.1.4.7

Wet ruimtelijke ordening, afdeling 6.4 Wro en de besluiten of regelingen bij of krachtens deze afdeling: al zijn bevoegdheden. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij het door de wederpartij te betalen bedrag ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een waarde van ≤ € 1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.8

Wet ruimtelijke ordening: het aangaan van planschadeovereenkomsten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij het door de wederpartij te betalen bedrag ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een waarde van ≤ €1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.9

Wet voorkeursrecht gemeenten en het Besluit voorkeursrecht gemeenten, met uitzondering van de bevoegdheid op grond van artikel 6 Wvg: al zijn bevoegdheden. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij de koopsom inclusief schadeloosstelling ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een koopsom en/of schadeloosstelling ≤ € 1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.10

Onteigeningswet: al zijn bevoegdheden. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij de koopsom inclusief schadeloosstelling ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een koopsom en/of schadeloosstelling ≤ € 1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.11

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d en Burgerlijk Wetboek boek II: Het uitoefenen van bevoegdheden voortvloeiend uit de deelname in, of het lidmaatschap van, een rechtspersoon zoals bedoeld in boek II B.W., (rechtspersonen). Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het aangaan van verplichtingen met een waarde ≤ € 2.000.000.

College

tot een waarde van ≤ € 1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.12

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d en Burgerlijk Wetboek boek V afdeling 2: Het uitoefenen van bevoegdheden voortvloeiend uit het lidmaatschap van een VVE. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het aangaan van verplichtingen met een waarde ≤ € 2.000.000 per jaar. De IRM is niet bevoegd te besluiten een rechtspersoon op te richten of daarin deel te nemen.

College

tot een waarde van ≤ € 1.000.000,-: Hoofdgebiedseconoom.

5.1.4.13

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: Het verstrekken van garanties of borgstellingen aan woningbouwcorporaties ten behoeve van het innemen van de achtervang bij de borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, met inachtneming van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid (rv. 20 juni 1997, nr 199 en rv 3 november 2011, kenmerk 11.080731). Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde van € 10.000.000,-.

College

Nog niet ondergemandateerd.

5.1.4.14

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: In het kader van artikel 7 van de conversieregeling erfpacht 2017, een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing verklaren, zulks voor zover het de reikwijdte van de regeling (artikel 1) betreft.

College

Hoofdgebiedseconoom

 

5.1.5 Volmachten

 

De Algemeen Directeur verleent aan de IRM-ers RUIMTE volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM-ers verlenen aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

5.1.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte.

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

5.1.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

5.2 Veiligheid

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Veiligheid (VLG).

De IRM VLG mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM veiligheid ondertekent met de benaming "hoofd veiligheid"

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

IRM Veiligheid

Elk clusterhoofd en businesscontroller A

 

5.2.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.2.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.2.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.2.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.2.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb), art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.1.6

Gemeentewet, art. 125, en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3 met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.2.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

5.2.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Elk clusterhoofd

5.2.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.2.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

tot een waarde ≤ € 500.000,-: elk clusterhoofd.

5.2.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Elk clusterhoofd

5.2.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Elk clusterhoofd

 

5.2.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.2.2.1

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het inwinnen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Elk clusterhoofd

5.2.2.2

Wet Bibob en beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het inwinnen van informatie bij mede-overheden en het nemen van verdagingsbesluiten ter voorbereiding op besluiten inzake de Wet Bibob (besluiten als genoemd in de Beleidsregel toepassing Wet Bibob)

College en burgemeester

Elk clusterhoofd

5.2.2.3

Algemeen Plaatselijke Verordening (Apv), artikel 2:31: Bestuurlijke handhaving van art. 2:31 Apv (Liggen of slapen op of aan een openbare plaats). Art. 2:31 Apv.

College en burgemeester

Elk clusterhoofd

 

5.2.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.2.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

tot een waarde ≤ € 100.000,-: Elk clusterhoofd, Hoofd Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Hoofd Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en Ketenmanager Veiligheidshuis. tot een waarde ≤ € 10.000,-: Adviseur Veiligheid B en C in de rol van gebiedsmanager Wijkveiligheid.

5.2.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 5.2.3.1 genoemde gemandateerden.

5.2.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

5.2.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Tot een waarde ≤ € 100.000,-: Elk clusterhoofd, Hoofd RIEC, Hoofd RVS en Ketenmanager Veiligheidshuis. Tot een waarde ≤ € 10.000,-: Adviseur Veiligheid B en C in de rol van gebiedsmanager Wijkveiligheid.

5.2.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

5.2.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.2.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.2.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

5.2.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

5.2.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM VLG volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

5.2.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

5.2.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

5.3 Maatschappelijke Ontwikkeling

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

De IRM MO mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM MO ondertekent met de benaming “directeur MO”

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

IRM MO

Teammanagers

Teammanager Onderwijs

Overige teammanagers

 

 

5.3.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.3.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Teammanagers

5.3.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Teammanagers

5.3.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.3.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Teammanagers

5.3.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.3.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3 met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.3.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

5.3.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.3.1.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Teammanagers.

5.3.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Teammanagers.

5.3.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

tot een waarde ≤ € 100.000,-: Teammanagers.

5.3.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.3.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.3.1.14

Wet bibob en Beleidsregel toepassing Wet bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

5.3.1.15

Wet bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

 

5.3.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.3.2.1

Wet educatie en beroepsonderwijs: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanager onderwijs.

5.3.2.2

Wet op de expertisecentra: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanager onderwijs.

5.3.2.3

Wet op het primair onderwijs: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanager onderwijs.

5.3.2.4

Wet op het voortgezet onderwijs: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanager onderwijs.

5.3.2.5

Leerplichtwet: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanager onderwijs en leerlingzaken, leerplichtambtenaren.

5.3.2.6

Verordening Leerlingenvervoer: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanager onderwijs en leerlingzaken.

5.3.2.7

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de vigerende verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht en de nadere regels en de beleidsregels in het kader van de WMO: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanagers.

5.3.2.8

Verordening op de adviescommissie voor het ouderenbeleid: al zijn bevoegdheden.

College

Teammanagers.

5.3.2.9

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs: Al zijn bevoegdheden.

College

Teammanagers.

5.3.2.10

Jeugdwet , de vigerende verordening in het kader van de Jeugdwet, de verordening Jeugdhulp en de nadere regels in het kader van de Jeugdwet: Al zijn bevoegdheden.

College

Teammanagers.

5.3.2.11

Vreemdelingenwet, Convenant Pilot-LVV in gemeente Utrecht, mandaatbesluit LVV Utrecht:het verrichten van handelingen die verband houden met:

a. de toelating tot de LVV;

b. het verblijf in de LVV;

c. het beëindigen van het onderdak in de LVV.

In de uitvoering van bovenstaande bevoegdheden te beslissen op bezwaarschriften/in rechte op te treden/hoger beroep in te stellen

 

College

Teammanagers.

 

 

 

Manager JZ, Leidinggevende bezwaar en beroep en de juridisch medewerkers C van JZ.

 

5.3.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden en financiële grenzen

5.3.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

tot een waarde ≤ 100.000,-: teammanagers.

5.3.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.3.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 5.4.3.1 genoemde gemandateerden.

5.3.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤€ 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.3.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

5.3.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1,2, 3,4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

tot een waarde ≤ € 100.000,-: Teammanagers.

5.3.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder [1, 2, 3, 4, 5 en 6 ] van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

5.3.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.3.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.3.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

5.3.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

5.3.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM MO volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.,

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

5.3.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

5.3.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

 

5.4 Wijken

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Wijken.

De IRM Wijken mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM wijken ondertekent met de benaming “hoofd wijken”

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

Hoofd Wijken

Wijkregisseurs

 

 

5.4.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.4.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.4.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.4.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.4.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3 met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.4.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

5.4.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.4.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

De informatie- en procesmanager.

5.4.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

De wijkregisseur van de betreffende wijk tot een maximum van € 100.000

5.4.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.1.14

Wet bibob en Beleidsregel toepassing Wet bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.4.1.15

Wet bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

 

5.4.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

5.4.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden en financiële grenzen

5.4.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

De wijkregisseur van de betreffende wijk: ≤ € 50.000,-. De officemanager van de betreffende wijk: ≤ € 500,-.

5.4.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 5.5.3.1 genoemde gemandateerden.

5.4.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

5.4.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

De wijkregisseur van de betreffende wijk: ≤ € 50.000,-. De officemanager van de betreffende wijk: ≤ € 500,-.

5.4.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder [1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente .

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

5.4.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.4.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.4.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

5.4.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

5.4.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM Wijken volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

5.4.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

5.4.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

 

5.5 Culturele zaken

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Culturele zaken.

De IRM Culturele zaken mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM Culturele zaken ondertekent met de benaming “hoofd Culturele zaken” Er is een plaatsvervangend hoofd Culturele zaken benoemd. Deze mag uit de benoeming in deze functie het hoofd als bevoegde vervangen.

 

5.5.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.5.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3 met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

5.5.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.1.14

Wet bibob en Beleidsregel toepassing Wet bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.5.1.15

Wet bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

 

5.5.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

5.5.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.5.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd.

5.5.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel. Voor overeenkomsten inzake het inlenen van personeel tegen een uurtarief hoger dan € 75,- bruto, is voorafgaande toestemming van de Algemeen Directeur nodig.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 5.6.3.1genoemde gemandateerden.

5.5.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

5.5.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd.

5.5.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3,4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaruit geen financiële verplichtingen voor de gemeente voortvloeien.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

5.5.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.5.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.5.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

5.5.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

5.5.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM Culturele zaken volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

5.5.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

- men is uitsluitend gerechtigd van deze volmacht gebruik te maken indien en voor zover men een mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten

- het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

5.5.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

5.6 Utrechtse Vastgoed Organisatie

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO).

De IRM UVO mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM UVO ondertekent met de benaming “hoofd UVO”.

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

Manager team Vastgoed

Manager team Onderwijs

Manager team Onderwijs

Manager team Vastgoed

 

5.6.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.6.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Manager.

5.6.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Manager.

5.6.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Manager.

5.6.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3 met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

5.6.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12

5.6.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Manager.

5.6.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager.

5.6.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-.

College

Manager tot € 500.000 per besluit.

5.6.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.1.14

Wet bibob en Beleidsregel toepassing Wet bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

5.6.1.15

Wet bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

5.6.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.6.2.1

Wet primair onderwijs: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager.

5.6.2.2

Wet voortgezet onderwijs: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager .

5.6.2.3

Wet op de expertisecentra: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager.

5.6.2.4

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Utrecht: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager.

5.6.2.5

Verordening financiële materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Utrecht: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager.

 

5.6.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.6.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten . Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-.

College

Leveringen en diensten: Manager: waarde ≤ € 200.000,-. Portefeuillemanager Procesmanager A en programmamanagers A en B: waarde ≤ € 50.000,- Werken: Manager: waarde ≤ € 500.000,-. portefeuillemanager : waarde ≤ € 50.000,-

5.6.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel. Voor overeenkomsten inzake het inlenen van personeel tegen een uurtarief hoger dan € 75,- bruto, is voorafgaande toestemming van de Algemeen Directeur nodig.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub d: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 5.6.3.1 genoemde gemandateerden tot de daarin genoemde waarden.

5.6.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

5.6.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2,3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- andere privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken dan die specifiek zijn benoemd in paragraaf 5.6.4.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Manager ≤ € 100.000,-.

5.6.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

5.6.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

5.6.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.6.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

5.6.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

5.6.4.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot nutsleveranties.

College

Nog niet ondergemandateerd.

5.6.4.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het huren, pachten en/of in gebruik nemen van een of meer onroerende zaken, en/of een of meer roerende zaken. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij het jaarlijks te betalen bedrag ≤ € 1.000.000,-.

College

Manager: tot een te betalen bedrag (huur, servicekosten en andere kosten) ≤ € 200.000,- per jaar. Portefeuillemanager, Procesmanager A en programmamanagers A en B tot een te betalen bedrag (huur, servicekosten en andere kosten) van ≤ € 50.000,- per jaar.

5.6.4.3

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het verhuren, verpachten en/of in gebruik geven van een of meer onroerende zaken. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij het jaarlijks te betalen bedrag ≤ € 1.000.000,-.

College

Manager: tot een te ontvangen bedrag (huursom, servicekosten en andere kosten) ≤ € 200.000,- per jaar, Portefeuillemanager: tot een te ontvangen bedrag (huur, servicekosten en andere kosten) van ≤ € 50.000,- per jaar.

5.6.4.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het huren en/of verhuren en/of in gebruik geven of nemen van een of meer roerende zaken bestemd voor de tijdelijke huisvesting van personen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij het jaarlijks te betalen bedrag ≤ € 1.000.000,-.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

5.6.4.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d, Wet primair onderwijs, Wet voortgezet onderwijs, wet op de expertisecentra: Het uitgeven van (zakelijke rechten op) onroerende zaken (onderwijsterreinen en –gebouwen) in het kader van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor onderwijshuisvesting.

College

Manager.

5.6.4.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: De bevoegdheid tot een splitsing en het opheffen van een splitsing in appartementsrechten.

College

Nog niet ondergemandateerd.

5.6.4.7

Het uitoefenen van bevoegdheden voortvloeiend uit het lidmaatschap van een VvE in die gevallen waarin de gemeente gerechtigde is van een appartementsrecht. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het aangaan van verplichtingen met een waarde van ≤ € 2.000.000.

College

Manager voor het uitoefenen van bevoegdheden die betrekking hebben op een bijdrage aan de betreffende VVE: ≤500.000,- per jaar. Portefeuillemanager , Procesmanager A en programmamanagers A en B voor het uitoefenen van bevoegdheden die betrekking hebben op een bijdrage aan de betreffende VVE: ≤ € 50.000,- per jaar.

5.6.4.8

Het uitoefenen van bevoegdheden voortvloeiend uit het uitoefenen van een functie in het bestuur van een VVE in die gevallen waarin de gemeente gerechtigde is van een appartementsrecht. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het aangaan van verplichtingen met een waarde van ≤ € 2.000.000.

College

Manager: het mandaat is beperkt tot het aangaan van verplichtingen met een waarde van: ≤500.000,- per jaar. Portefeuillemanager en Programmamanagers: het mandaat is beperkt tot het aangaan van verplichtingen met een waarde van: ≤ € 50.000,- per jaar. Alles binnen de grenzen van de splitsingsakte.

5.6.4.9

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d en Burgerlijk Wetboek boek II: Het uitoefenen van bevoegdheden voortvloeiend uit de deelname in rechtspersonen in het kader van een publiek/private samenwerking. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot het aangaan van verplichtingen met een waarde van € 2.000.000. De IRM is niet bevoegd te besluiten een rechtspersoon op te richten of daarin deel te nemen.

College

Nog niet ondergemandateerd.

 

5.6.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM UVO volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

5.6.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

- men is uitsluitend gerechtigd van deze volmacht gebruik te maken indien en voor zover men een mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten

- het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

5.6.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

6 Uitvoeringsorganisatie

 

 

6.1 Vergunning, Toezicht en Handhaving

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH).

De IRM VTH mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM VTH ondertekent met de benaming “hoofd VTH”

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen, mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door:

Functionaris

Plaatsvervanger

IRM VTH

Afdelingshoofd THOR, afdelingshoofd THBO, afdelingshoofd Vergunningen

Afdelingshoofd vergunningen

Elke teamleider A, Elke teamleider B

Afdelingshoofd THBO

Elke teamleider A

Afdelingshoofd THOR

Elke teamleider C

 

6.1.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.1.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

 

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

elk afdelingshoofd.

6.1.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

elk afdelingshoofd.

6.1.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4, titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Elk afdelingshoofd tot een waarde ≤ € 500.000

6.1.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11 en de hieronder genoemde wetten en verordeningen:

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

- Erfgoedwet.

- Huisvestingswet.

- Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht

- Algemene Plaatselijke Verordening.

- Reclameverordening.

- Verordening op de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen Utrecht.

- Winkeltijdenverordening.

- Drank- en Horecawet.

- Horecaverordening.

- Wet op de Kansspelen.

- Verordening Kabels en leidingen Utrecht 2013.

- Wegsleepverordening.

- Wet personenvervoer

- Utrechtse taxiverordening 2018:

het aanwijzen van toezichthouders voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens genoemde wetten en verordeningen.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.1.6

Gemeentewet, art 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3 en 5:4 (herstelsancties en bestuurlijke boete):

al zijn bevoegdheden, voor zover deze betrekking hebbent op de handhaving van het bepaalde bij of krachtens onderstaande wetten en verordeningen:

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen en de daarbij betrokken wetten (Flora- en Faunawet, Erfgoedwet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet bodembescherming, de Wet Geluidhinder, de Wet inzake luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet)

- Woningwet/Bouwbesluit, met inbegrip van het opleggen van bestuurlijke boetes),

- Erfgoedwet,

- Monumentenverordening,

- Huisvestingswet/Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht (met inbegrip van het opleggen van bestuurlijke boetes)

- Algemene plaatselijke verordening: al zijn bevoegdheden met uitzondering van: afd. 2.1 t/m 2.3, en afd. 2.7, 2.9: de artt. 2.23 t/m 2.25, 2.27 t/m 2.30, 2.33, 2.34 en 2.38, afd. 2.10 en 2.12, artikel 3:17,afd. 4: artt. 4.2. en 4.3, afd. 5.4, 5.5. en 5.8.

- Reclameverordening.

- Verordening op de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen Utrecht..

- Winkeltijdenwet.

- Winkeltijdenverordening.

- Drank- en Horecawet.

- Horecaverordening Utrecht.

- Terrassenreglement.

- Wet op de Kansspelen.

- Verordening op de Speelautomatenhallen.

- Telecommunicatieverordening Utrecht 2008.

- Verordening Kabels en leidingen Utrecht 2013.

- Distelverordening provincie Utrecht.

- RVV 1990.

- Wegsleepverordening Utrecht.

- Afvalstoffenverordening.

- Taxiverordening Utrecht 2018

College en burgemeester

Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving, Bebouwde Omgeving (ThBO), elke teamleider van de afdeling ThBO, Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving, Openbare Ruimte (ThOR) en elke teamleider van de afdeling ThOR.

6.1.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:4 (bestuurlijke boete): Al zijn bevoegdheden, voor zover deze betrekking heeft op de handhaving van het bepaalde bij of krachtens onderstaande wetten en verordeningen: Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht , opleggen bestuurlijke boete tot maximaal € 340,00.

College en burgemeester

Toezichthouders van de afdeling ThBO en ThOR.

6.1.1.8

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

6.1.1.9

Wet openbaarheid van bestuur (Wob): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.1.10

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

elk afdelingshoofd.

6.1.1.11

Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995 en Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

elk afdelingshoofd.

6.1.1.12

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening (Awb): Awb, hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

tot een waarde ≤ € 100.000: elk afdelingshoofd tot een waarde ≤ € 50.000. elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.1.13

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.1.14

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.1.15

Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College

Nog niet ondergemandateerd

6.1.1.16

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College

Nog niet ondergemandateerd

 

 

6.1.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.1.2.1

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten: Al zijn bevoegdheden m.u.v.:

- artikel 2.1. lid 1 sub f of h indien wordt afgeweken van het advies van de commissie Welstand & Monumenten, of de commissie voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, tenzij het gaat om een afwijking van ondergeschikt belang;

- Indien in geval van artikel 2.10 lid 1 sub d afgeweken wordt van het welstandsadvies, dient voorafgaand instemming van wethouder RO te worden verkregen;

In geval van artikel 2.12 lid 1 onder a. dient bij ingekomen zienswijzen voorafgaande instemming van wethouder RO te worden verkregen.

College

Afdelingshoofd Vergunningen, Elke teamleider van de afdeling Vergunningen, Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving, Bebouwde Omgeving en elke teamleider ThBO.

6.1.2.2

Bouwbesluit/Bouwverordening: Al zijn bevoegdheden, voor zover deze betrekking heeft op het taakveld van de afdeling.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.3

Huisvestingswet, hoofdstuk II, III, IV en VI: al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.4

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht, hoofdstuk 2 (voor zover deze betrekking heeft op de aanpak van onrechtmatige bewoningssituaties), hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4: al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.5

Wet milieubeheer: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.6

Wet bodembescherming: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.7

Wet geluidhinder: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.8

Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Besluit Administratieve bepalingen: besluiten en regelingen bij of krachtens deze wet: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.9

Beleidsregels verkeersontheffingen gemeente Utrecht: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.10

Parkeerplaatsenverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.11

Verordening op de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen Utrecht.: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.12

Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), Gemeentewet en daarop gebaseerde regelingen: alle bevoegdheden die betrekking hebben op straatnaamgeving en huisadressen.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.13

Algemene Plaatselijke Verordening voor zover betrekking hebbend op:

- afd. 2.3. en 2.4.

- afd. 2.5. m.u.v. artikel 2.9A en 2.10

- afd. 2.9: uitsluitend art. 2:26.

- afd. 2.11: uitsluitend artikel 2.43

- hoofdstuk 3, m.u.v. artikel 3:17.

- Afd. 4.1

- afd. 4.2: uitsluitend art. 4:4.

- afd. 4.3.

- afd. 5.1: uitsluitend de artt. 5:3, 5:6, 5:7 en 5:10.

- afd. 5.2.

- afd. 5.3.

- afd. 5.5.

- afd. 5.7A.

- afd. 5.7b.

al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.14

Wegsleepverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd THOR en elke teamleider van de afdeling THOR.

6.1.2.15

Wet op de Kansspelen, de besluiten en regelingen bij of krachtens deze wet: Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen

6.1.2.16

Verordening op de Speelautomatenhallen: Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.17

Drank- en Horecawet en de hierop gebaseerde regelingen en uitvoeringsbesluiten: Al zijn bevoegdheden, m.u.v. het toepassing geven aan artikel 27, derde lid, of artikel 31, derde lid onder a van de Drank- en Horecawet,

Burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.18

Horecaverordening: Al zijn bevoegdheden.

Burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.19

Terrassenreglement, behorend bij de Horecaverordening: Al zijn bevoegdheden.

Burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.20

Reclameverordening: Al zijn bevoegdheden.

 

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.21

Wet luchtvaart: voor zover het betreft het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor gebruik van een terrein voor het opstijgen en landen van hefschroefvliegtuigen (artikel 8A.51).

Burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.22

Regeling Burgerluchthavens: voor zover het betreft het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van een terrein voor het opstijgen en landen van kabelballonnen en vrije ballonnen (artikel 18 lid 2).

Burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.23

Verordening Kabels en leidingen Utrecht 2013: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.24

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.25

Taxiverordening Utrecht 2018: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.26

Nota gehandicaptenparkeerbeleid: Al zijn bevoegdheden.

College

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.27

Algemene plaatselijke verordening (APV), Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en RVV 1990: Het aanstellen van verkeersregelaars met beperkte bevoegdheid – uitsluitend ten behoeve van evenementen, zijnde voetbalwedstrijden waarvoor vergunning is verleend als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 2.7 Apv of evenementen waarvoor vergunning is verleend als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 5.7A of 5.7b van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 ( hierna Apv). Art. 56, 1e lid, onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) jo. artikel 82, 1e lid, onder c van het RVV 1990. Het aanstellen van verkeersregelaars dient per vergund evenement te geschieden waarbij de aanstelling zich in tijdsduur niet verder uitstrekt dan strikt noodzakelijk voor het betreffende evenement. Het mandaat geldt uitsluitend voor aanstellingsbesluiten geredigeerd conform het door de burgemeester vastgestelde standaard concept besluit.

Burgemeester

Afdelingshoofd Vergunningen en elke teamleider van de afdeling Vergunningen.

6.1.2.28

Wet openbaarheid van bestuur: het op verzoek verstrekken van informatie uit het Squit systeem

College en burgemeester

administratief medewerker van de balie bouwen en wonen van VTH

 

6.1.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden en financiële grenzen

6.1.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten . Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

tot een waarde ≤ € 1.000.000: elk afdelingshoofd. tot een waarde ≤ € 50.000: elke teamleider.

6.1.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub d: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 6.1.3.1 genoemde gemandateerden.

6.1.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

6.1.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

tot een waarde ≤ € 500.000: elk afdelingshoofd. tot een waarde van ≤ € 50.000: elke teamleider.

6.1.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente.

College

tot een waarde ≤ € 500.000: elk afdelingshoofd. tot een waarde van ≤ € 50.000: elke teamleider.

6.1.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.1.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

6.1.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende, m.u.v. de volgende bevoegdheden:

- Artikel 3.8 cao, toekennen van een functioneringstoelage

- Artikel 3.18 cao en 3.13 HUP, toekennen van een gratificatie bij uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

- Artikel 1a.4 HUP, toestaan en verbieden van nevenwerkzaamheden/nevenfunctie

- Artikel 7.1 lid 7 CAO, toepassen hardheidsclausule bij korting wegens ziekte

- Beslissingen omtrent dienstongevallen

- Beslissingen omtrent integriteitskwesties.

- Geven van een officiële schriftelijke waarschuwing.

 

6.1.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden en financiële grenzen

6.1.4.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het verhuren van een of meer onroerende zaken, of gedeelten daarvan, in de openbare ruimte en gemeentelijke parkeergarages. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Hoofd Vergunningen tot een waarde van ≤ € 500.000 en Teamleider Vergunningen Openbare Ruimte: tot een waarde van ≤ € 50.000,=

 

 

6.1.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM VTH volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

6.1.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte.,

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

6.1.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

6.2 Publiekszaken

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Publiekszaken (PBZ).

De IRM PBZ mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM PBZ ondertekent met de benaming “directeur PBZ”

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

IRM PBZ

Het hoofd Burgerzaken, bij afwezigheid van het hoofd Burgerzaken: het hoofd Bedrijfsbureau, bij afwezigheid van het hoofd Bedrijfsbureau: het hoofd KCC

 

 

 

 

 

6.2.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.2.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

elk afdelingshoofd.

6.2.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

elk afdelingshoofd.

6.2.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

6.2.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

6.2.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

6.2.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Hoofd Burgerzaken, Teammanager Burgerzaken, Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; junior allround medewerker Burgerzaken; medewerker Burgerzaken, specialist Burgerzaken, Beleidsmedewerker Burgerzaken en Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.1.10

Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995 en Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

elk afdelingshoofd.

6.2.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd

6.2.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.2.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

 

6.2.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheden (incl. voorwaarden)

Mandaatgever

Gemandateerden

6.2.2.1

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR): Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd

6.2.2.2

Gemeentewet, art. 255, 5e lid: oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen.

College

Nog niet ondergemandateerd

6.2.2.3

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het aanwijzen van ambtenaren als bedoeld in artikel 2.8, 2e lid onder e (ambtenaren die worden aangewezen en als zodanig gerechtigd zijn om een verklaring onder eed of belofte te laten afleggen).

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken.

6.2.2.4

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het verstrekken van gegevens aan andere gemeentebesturen en afnemers ingevolge Hoofdstuk 3, Afdeling 1.

College

Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.5

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het oproepen van burgers tot het verstrekken van gegevens; het vragen van inlichtingen en/of geschriften aan burgers en/of binnenlandse dan wel buitenlandse instanties. E.e.a. in verband met het bijhouden of wijzigen van de basisregistraties.

College

Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken; Specialist Burgerzaken; Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.2.6

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het aanwijzen van instellingen als bedoeld in artikel 2.40, vierde lid.

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken.

6.2.2.7

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Uitvoering geven aan het gestelde in artikel 2.41 1e lid aangaande het om veiligheidsredenen vormen van een oordeel namens de burgemeester over het al dan niet opnemen van een woonadres, met mogelijke beslissing dat een briefadres wordt gekozen.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; teammanager Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.8

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het aanwijzen van rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.42 onder b.

College

Hoofd Burgerzaken; teammanager Burgerzaken.

6.2.2.9

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Uitvoering geven aan het gestelde in artikel 2.50 (het hoofd van een instelling of bedrijf waar personen verblijf plegen te houden, de instellingen bedoeld in artikel 2.40 daaronder begrepen, doet, indien de instelling of het bedrijf ter zake door het college van B&W is aangewezen, op door het college te bepalen tijdstippen aan dit college mededeling van de personen die naar redelijke verwachting in instelling of het bedrijf voor onbepaalde tijd verblijf zullen houden dan wel gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zullen overnachten).

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Senior allround medewerker Burgerzaken; Specialist Burgerzaken en Beleidsmedewerker Burgerzaken.

6.2.2.10

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het uitvoeren van het gestelde in Hoofdstuk 3 afdeling 2 inzake de rechten van de burger.

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.11

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het in- en uitschrijven van personen uit de basisregistratie personen ingevolge Hoofdstuk 2.

College

Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.12

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het voeren van correspondentie m.b.t. de naleving van de Wet.

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken; Specialist Burgerzaken; Beleidsmedewerker Burgerzaken en Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.2.13

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het geven van beschikkingen m.b.t. het aanbrengen van wijzigingen in de basisregistratie personen zoals geregeld in Afdeling 1 van Hoofdstuk 2.

College

Senior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken; Specialist Burgerzaken en Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.2.14

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het ondertekenen van gewaarmerkte afschriften en verklaringen zoals is geregeld in artikel 2.21, vijfde lid, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 en Hoofdstuk 3.

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.15

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het geven van beschikkingen aangaande verzoeken tot selecties uit de basisregistratie personen zoals is geregeld in Hoofdstuk 3.

College

Hoofd Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.16

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het geven van weigeringsbeschikkingen m.b.t. het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie personen als gevolg van de bepalingen uit Hoofdstuk 3.

College

Hoofd Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.17

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie personen conform de bepalingen van Hoofdstuk 3.

College

Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior Allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.18

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): De vertegenwoordiging in en buiten rechte betreffende zaken die uit de Wet BRP voortvloeien met inachtneming van wet- en regelgeving waaronder begrepen de Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen en gemeentelijke bevolkingsadministratie Utrecht .

College

Juridisch adviseur.

6.2.2.19

Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP): Zowel het nemen van besluiten als het machtigen tot het berichten van feitelijke handelingen die verband houden met de in het eerste lid van artikel 2 van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 november 2013, nr. 2013-0000722358, houdende de verlening van mandaat en machtiging in verband met het RNI convenant dienstverlening en de daarin overgenomen werkzaamheden genoemd in artikel 2 bedoelde taken.

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanagers Burgerzaken; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.20

Beleid met betrekking tot het legaliseren van handtekeningen: al zijn bevoegdheden.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor en Medewerker Burgerzaken.

6.2.2.21

Beheer- en Privacyverordening basisregistratie personen en Gemeentelijke Bevolkingsadministratie Utrecht: al zijn bevoegdheden.

College

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken; Specialist Burgerzaken en Beleidsmedewerker Burgerzaken.

6.2.2.22

Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), het Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap en de Regeling Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap: Het oproepen van burgers tot het verstrekken van gegevens en het vragen van inlichtingen en/of geschriften aan burgers.

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior Allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.23

Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), het Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap en de Regeling Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap: Beslissingen nemen, stukken af doen, uitgaande brieven ondertekenen en overige handelingen verrichten ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de aan de burgemeester bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap en het daarbij behorende Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.24

Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), het Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap en de Regeling Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap: Namens de burgemeester in rechte op te treden in zaken die voortvloeien uit het gestelde in het mandaatbesluit, tenzij bij wet of verordening anders is bepaald.

Burgemeester

Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.2.25

Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), het Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap en de Regeling Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap: Het aanvragen van uittreksels uit politieregisters ten behoeve van de beoordeling van aanvragen ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Senior allround medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.26

Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), het Besluit Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap, de Regeling Verkrijging en Verlies van het Nederlanderschap, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) en het daarbij horende Besluit justitiële gegevens: Het verzoeken tot het verstrekken van inlichtingen uit de justitiële documentatie, m.n. op grond van de artikelen 9 en 13 van de WJSG en artikel 16 onder b van het Besluit JSG.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Senior allround medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.27

Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling: Het oproepen van burgers tot het verstrekken van gegevens en het vragen van inlichtingen en / of geschriften aan burgers.

Burgemeester

Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior Allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken; Specialist Burgerzaken en Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.2.28

Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling: De uitvoering van de paspoortwetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering tot afgifte en intrekking van reisdocumenten.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.29

Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling: Namens de burgemeester in rechte op te treden in zaken die voortvloeien uit het gestelde in het mandaatbesluit, tenzij bij wet of verordening anders is bepaald.

Burgemeester

Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.2.30

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: De benoeming van stembureauleden.

College

Adviseur verkiezingen en Projectleider verkiezingen.

6.2.2.31

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: Het aanwijzen van stemlokaliteiten.

College

Adviseur verkiezingen en Projectleider verkiezingen.

6.2.2.32

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten:

Het verstrekken van inlichtingen omtrent registratie als kiezer ingevolge het bepaalde in artikel D1 en D5 Kw.

College

Adviseur verkiezingen; Projectleider verkiezingen en Medewerkers project verkiezingen.

 

6.2.2.33

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: In uitvoering van het bepaalde in artikel H1 Kw: het machtigen van ambtenaren tot het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten op de dag van kandidaatstelling c.a. Voorzitter centraal stembureau is qq de burgemeester.

Burgemeester

Adviseur verkiezingen en Projectleider verkiezingen.

6.2.2.34

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: Afgifte van kiezerspassen en volmachtbewijzen om aan verkiezingen of referenda deel te kunnen nemen zoals is bepaald in Hoofdstuk K en L van de Kw.

Burgemeester

Adviseur verkiezingen; Projectleider verkiezingen, Medewerkers Burgerzaken en Medewerkers project verkiezingen.

6.2.2.35

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: Weigering van de afgifte van kiezerspassen en volmachtbewijzen om aan verkiezingen of referenda deel te kunnen nemen zoals is bepaald in Hoofdstuk K en L van de Kw .

Burgemeester

Adviseur verkiezingen, Projectleider verkiezingen, Medewerkers Burgerzaken en Medewerkers project verkiezingen.

6.2.2.36

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: Uitreiking nieuwe Stempassen ex artikel J8 Kw

Burgemeester

Adviseur verkiezingen, Projectleider verkiezingen, Medewerkers Burgerzaken, en Medewerkers project verkiezingen.

6.2.2.37

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: Het in ontvangst nemen van processen verbaal van Utrechtse stembureaus en van gemeenten behorende tot de kieskring Utrecht. E.e.a. ingevolge het bepaalde van artikel N11 en artikel N12 Kw

Burgemeester

Adviseur verkiezingen; Projectleider verkiezingen en Medewerkers project verkiezingen.

6.2.2.38

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: Het conform artikel H4 Kw. aanwezig zijn bij het afleggen van de ondersteuningsverklaringen en hierop een aantekening plaatsen dat ondertekenaar in Utrecht als kiezer is geregistreerd.

Burgemeester

Adviseur verkiezingen; Projectleider verkiezingen, Medewerkers Burgerzaken en Medewerkers project verkiezingen.

6.2.2.39

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: Het in en buiten rechte mogen optreden inzake geschillen aangaande de uitvoering van de Kieswet en de op deze wetten betrekking hebbende regelgeving. Voorzitter Hoofdstembureau/ Voorzitter Centraal stembureau is qq de burgemeester.

Burgemeester

Adviseur verkiezingen; Projectleider verkiezingen en Juridisch adviseur Burgerzaken.

6.2.2.40

Kieswet (Kw) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten: De afhandeling van verzoeken tot registratie als kiezer door EU-onderdanen ingevolge artikel Y 32 Kw.

College

Adviseur verkiezingen, Projectleider verkiezingen en Medewerkers project verkiezingen

6.2.2.41

Gemeentewet, art. 160, Besluit Burgerlijke Stand 1994, artikel 1: Het op verzoek van de burger aanwijzen van een locatie als huis der gemeente ten behoeve van het sluiten van één enkel huwelijk, het registreren van één enkel partnerschap of de enkele omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

College

Hoofd Burgerzaken; teammanager Burgerzaken en Beleidsmedewerker Burgerzaken.

6.2.2.42

Gemeentewet, art. 160, Besluit Burgerlijke Stand 1994: Het permanent aanwijzen of het opheffen van de aanwijzing van een locatie als gemeentehuis ten behoeve van het sluiten van huwelijken, het registreren van partnerschappen, of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

College

Hoofd Burgerzaken; teammanager Burgerzaken en Beleidsmedewerker Burgerzaken.

6.2.2.43

Gemeentewet, art. 160, en Burgerlijk Wetboek, artikel 1:16, tweede lid: Het aanwijzen van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

College

Hoofd Burgerzaken en teammanager Burgerzaken.

6.2.2.44

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) en het daarbij horende Besluit justitiële gegevens: Op grond van het gestelde in Titel 2, Afdeling 5, van de WJSG in ontvangst nemen van aanvragen om afgifte van een Verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon en verder te behandelen conform de daartoe vastgestelde regels van de WJSG.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.45

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, artikel 9, in relatie tot Besluit politiegegevens, artikel 4:3, en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG), artikel 13, en Besluit justitiële gegevens, artikel 30, eerste lid onder d: Het aanvragen van uittreksels uit strafregisters en politieregisters ten behoeve van onderzoeken voor de beoordeling van aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.46

Wet op de lijkbezorging (Wlb), artikel 16 en 17 jo 68: Een verlof tot lijkbezorging af te geven als gevolg van een verzoek tot lijkbezorging vóór 36 uur na overlijden of na de zesde dag na overlijden en afgifte van een verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.47

Wegenverkeerswet 1994/Reglement rijbewijzen: De uitvoering van de rijbewijswetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. opgelegde taken en bevoegdheden, waaronder ook begrepen het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering van de afgifte en ongeldigheidsverklaring van rijbewijzen.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker Burgerzaken; Junior allround medewerker Burgerzaken; Medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

6.2.2.48

Overeenkomst van Straatsburg 26/10/1973, artikel 3,5 en 8: Afgifte van een laissez-passer voor het vervoer van een overledene naar het buitenland in gevolge deze Overeenkomst en met inachtneming van het model van de laissez-passer.

Burgemeester

Hoofd Burgerzaken; Teammanager Burgerzaken; Supervisor; Senior allround medewerker; Junior allround-medewerker Burgerzaken en Specialist Burgerzaken.

 

6.2.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden en financiële grenzen

6.2.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

tot een waarde ≤ €100.000,-:

Hoofd afdeling Burgerzaken

Hoofd afdeling Bedrijfsbureau

Hoofd afdeling klanten contact centrum (KCC)

Programmamanager publieksdienstverlening en

Hoofd International Welcome Centre Utrecht Region

6.2.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

 

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 6.2.3.1 genoemde gemandateerden.

6.2.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt.Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

6.2.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd.

6.2.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

6.2.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.2.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

6.2.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

6.2.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

6.2.5 Volmachten

De algemeen directeur verleent aan de IRM PBZ volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

6.2.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

6.2.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

 

6.3 Werk en Inkomen

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Werk en Inkomen (W&I).

De IRM W&I mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM W&I ondertekent met de benaming “hoofd W&I”.

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

IRM W&I

De Unitmanagers, de Informatie & Procesmanager en de Programmamanager Sourcing

 

 

6.3.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.3.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Nog niet ondergemandateerd

6.3.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Nog niet ondergemandateerd

6.3.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.3.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb), art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

6.3.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

6.3.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.3.1.10

Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995 en Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd

6.3.1.11

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

tot een waarde ≤ € 500.000: Unitmanagers

tot een waarde ≤ € 100.000:, teamleider onder de unitmanager Beleid.

6.3.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.3.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

6.3.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.3.2.1

Participatiewet: al zijn bevoegdheden.

Verordening Clientenparticipatie Participatiewet

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams. Voor de Verordening Clientenparticipatie Participatiewet is slechts de IRM bevoegd.

6.3.2.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ): al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.3

Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW): al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.4

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004: al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.5

Wet op de lijkbezorging, artikel 21 jo 22: het zorg dragen voor de lijkbezorging en besluiten nemen tot verhaal van de kosten op de nalatenschap, bloed- en aanverwanten.

Burgemeester

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.6

Wet inburgering, Verordening wet inburgering en Regeling vrijwillige inburgering:al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.7

Noodfonds ter voorkoming huisuitzetting: Al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.8.

Verordening U-pas: al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.9

Reglement voor de Kredietbank Utrecht: al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.10

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: al zijn bevoegdheden.

College

De unitmanagers, Informatie & Procesmanager en Programmamanager Sourcing en de leidinggevenden van de diverse teams.

6.3.2.11

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de vigerende verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht en de nadere regels en de beleidsregels in het kader van de WMO: al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd

 

6.3.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.3.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-.

College

tot een waarde ≤ € 500.000: Unitmanagers

tot een waarde ≤ € 100.000:, teamleider onder de unitmanager Beleid.

6.3.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 6.3.3.1 genoemde gemandateerden.

6.3.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

6.3.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2,3, 4 en 5van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

tot een waarde ≤ € 500.000: Unitmanagers. tot een waarde ≤ € 100.000:, teamleider onder de unitmanager Beleid.

 

6.3.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten

6.3.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.3.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

6.3.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

6.3.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

6.3.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM Werk & Inkomen volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van dezeprivaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

 

Gevolmachtigden

6.3.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

X

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

6.3.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

6.4 Volksgezondheid

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Volksgezondheid.

De IRM Volksgezondheid mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM Volksgezondheid ondertekent met de benaming “directeur Volksgezondheid”.

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

IRM Volksgezondheid

Elke teammanager volksgezondheid

Teammanager volwassenen                         

Elke teammanager volksgezondheid

 

 

6.4.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.4.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Teammanagers en functionarissen die een mandaat hebben voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

6.4.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Nog niet ondergemandateerd.

6.4.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb): Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.4.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Zie specifieke publiekrechtelijke mandaten.

6.4.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

6.4.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.4.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd

6.4.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Elke teammanager

6.4.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.4.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

6.4.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.4.2.1

Wet Kinderopvang (Wko): Taken verband houdend met het inrichten en het in stand houden van een register voor melding en registratie.

College

Medewerker Backoffice Inspectie kinderopvang.

6.4.2.2

Wet Kinderopvang (Wko): Alle beslissingen die bij of krachtens de Wko zijn opgedragen aangaande de aanvraag en registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.3

Wet Kinderopvang (Wko): Alle beslissingen die bij of krachtens de Wko zijn opgedragen en alle beslissingen bij of krachtens de Wko aangaande handhaving en sancties.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.4

Wet Kinderopvang (Wko) in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10, tweede lid: Het invorderen van een als sanctie opgelegde geldsom.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.5

Wet Kinderopvang (Wko) in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:25, zesde lid: Het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.6

Wet Kinderopvang (Wko) in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.3.1: Het voorbereiden, toepassen en uitvoeren van een last onder bestuursdwang

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.7

Wet Kinderopvang (Wko) in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:32: Het opleggen van een last onder dwangsom.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.8

Wet Kinderopvang (Wko) in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:34: Het opschorten, opheffen of verminderen van de last onder dwangsom.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.9

Wet Kinderopvang (Wko) in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:37: Het beslissen omtrent de invordering van een dwangsom.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.10

Wet Kinderopvang (Wko): Het beslissen omtrent de verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang.

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

6.4.2.11

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): Het opstellen van een klachtregeling en het behandelen van klachten in het kader van de Wkkgz.

College

Klachtenfunctionaris.

6.4.2.12

Algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 3:17 (straatprostituees): Nemen van besluiten tot het verlenen, weigeren of intrekken van vergunningen ingevolge dit artikel

Burgemeester

Teammanager Volwassenen 1.

6.4.2.13

Algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 3:17, derde lid onder b: Het persoonlijk in ontvangst nemen van een aanvraag conform dit artikel

Burgemeester

Beleidsmedewerker en sociaalverpleegkundige Volksgezondheid.

6.4.2.14

Algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 3:17: Het nemen van besluiten tot toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom ter handhaving van het bepaalde in dit artikel

Burgemeester

Teammanager Volwassenen 1.

6.4.2.15

Wet op de jeugdverblijven: Al zijn bevoegdheden

College

Teammanager Inspectie kinderopvang en Juridisch Beleidsmedewerker.

 

6.4.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden en financiële grenzen

6.4.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-.

College

Tot een waarde van ≤ € 50.000: elke teammanager, BC en IPM

6.4.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 6.4.3.1 genoemde gemandateerden.

6.4.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

6.4.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

 

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

tot een waarde van ≤ € 50.000: Elke Teammanager, BC en IPM.

 

6.4.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

6.4.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.4.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

6.4.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

6.4.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

6.4.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM Volksgezondheid volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

6.4.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

College

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

6.4.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

6.5 Stadsbedrijven

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van Stadsbedrijven (SB).

De IRM SB mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden. De IRM SB ondertekent met de benaming “directeur SB”.

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

Afd. hoofd BV

Groepshoofd P&C

Afd. hoofd IMH

Groepshoofd OVB IMH

Afd. hoofd Borg

Groepshoofd WRG

Afd. hoofd SI

Groepshoofd Projecten SI

Afd. hoofd VGE

Hoofd Bedrijfsbureau tot € 50.000,-

Afd. hoofd W&S

Gebiedsmanager Oost/Noordoost

 

 

6.5.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.5.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Afdelingshoofden en functionarissen die een mandaat hebben voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, Groepshoofden BORG.

6.5.1.2

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Afdelingshoofden

6.5.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4, titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

Elk afdelingshoofd, groepshoofd Markten en Havens, bedrijfsleider begraafplaatsen.

6.5.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb), art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en burgemeester

Afd. hoofd IMH voor wat betreft de marktverordening, de havenverordening en op de openbare weg geplaatste inboedels. Bedrijfsleider begraafplaatsen en Afdelingshoofd VGE voor wat betreft de beheerverordening begraafplaatsen.

6.5.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

6.5.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en burgemeester

elk afdelingshoofd.

6.5.1.10

Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995 en Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

elk afdelingshoofd.

6.5.1.11

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Tot een waarde ≤ € 500.000,-

Afd. hoofd BORG.

Tot een waarde ≤ € 200.000,- Afd. hoofd W&S.

6.5.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

6.5.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

 

6.5.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.5.2.1

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); Het treffen van tijdelijke maatregelen en verkeersmaatregelen ingevolge hoofdstuk 2 paragraaf 8 van dit besluit

College

Groepshoofden Wegen, Constructies en Installaties (WCI), Water, Rioleringen en Gemalen (WRG), Stedelijk Groen en Ondergrond (SGO) BORG , en Gebiedsmanagers W&S.

6.5.2.2

Marktverordening 2017: Al zijn bevoegdheden.

College

Afd. hoofd IMH, Groepshoofd Markten en Havens, Marktmeester voor wat betreft artt. 8 lid 5, 13, 15 en 17MarktVerordening

6.5.2.3

Beheerverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen Utrecht 2012: Al zijn bevoegdheden.

College

Afd. hoofd VGE,, Bedrijfsleider begraafplaatsen

6.5.2.4

Wet op de lijkbezorging, artikel 29: Verlenen van toestemming voor opgraving van een stoffelijk overschot.

Burgemeester

Afd. hoofd VGE, Bedrijfsleider begraafplaatsen.

6.5.2.5

Wet op de lijkbezorging: Verstrooien van as buiten de gemeentelijke begraafplaatsen.

College

Opzichter Openbare ruimte W&S.

6.5.2.6

Havenverordening Utrecht: Al zijn bevoegdheden.

College

Afd. hoofd IMH, Groepshoofd Markten en Havens.

6.5.2.7

Afvalstoffenverordening 2010: Al zijn bevoegdheden.

College

afdelingshoofd IMH

6.5.2.8

Verordening tot stimulering oud-papier-inzameling door vrijwilligersorganisaties 2007: Al zijn bevoegdheden.

College

afdelingshoofd IMH.

6.5.2.9

Wegenwet, artikel 9: Het onttrekken aan het openbaar verkeer van een weg binnen de gemeente die niet door het Rijk, Provincie of Waterschap wordt onderhouden.

De raad heeft zijn bevoegdheid d.d. 6 september 2007 gedelegeerd aan het college van B&W.

College

Groepshoofd Wegen, Constructies en Installatie (WCI) BORG.

6.5.2.10

Wetboek van Strafvordering: het doen van aangifte bij de politie wegens vernieling of vermissing van gemeente-eigendom in de openbare ruimte en het voegen in strafzaken.

College

Opzichter Openbare Ruimte W&S, medewerker Schadeverhaal.

6.5.2.11

Wegsleepverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

Marktmeester IMH voor wat betreft zijn taakgebied.

6.5.2.12

Wet aanvullende regels veiligheid tunnels: bevoegdheden als tunnelbeheerder op basis van deze wet voor alle wegtunnels in beheer bij de gemeente

College

Tunnelbeheerder BORG

6.5.2.13

Arbowet, Arbobesluit en de Nen normen 3140 en 1010: het aanwijzen van een installatiedeskundige

College

Nog niet ondergemandateerd.

 

 

6.5.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

6.5.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten .

 

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 10.000.000,-.

College

Tot een waarde ≤ € 500.000,-: afdelingshoofd: BORG, SI en VGE.

Tot een waarde ≤ € 200.000,-:Afdelingshoofd:

W&S, IMH

Tot een waarde ≤ € 100.000,-:groepshoofd Wegen, Constructies en Installaties (WCI), Water, Rioleringen en Gemalen (WRG), Stedelijk Groen en Ondergrond (SGO), en Vastgoedbeheer ((VGB), BORG

Tot een waarde ≤ € 50.000,-: Afdelingshoofd BV, Bedrijfsbureau BORG (BBB) :

Teamleider (VGB), BORG,

Groepshoofd:

 

Infrastructuur SI,

Stedelijke Omgeving SI

Constructies en Bodem SI, projecten SI

Ontwikkeling, verkoop en bedrijfsbureau IMH en Projecten IMH.

Gebiedsmanager W&S

Bedrijfsleider:

Binnensportacc, Buitensportacc. en Wlz/MFA’s/FST VGE, Hoofd Bedrijfsbureau VGE,

Tot een waarde ≤ € 10.000,- :Groepshoofd:

Transport en Inzamelen IMH, Gescheiden inzamelen IMH,

Markten en Havens IMH,Projecten IMH.

Bedrijfsleider begraafplaatsen en Parkeren VGE,

Locatiemanager Zwembad VGE,

Tot een waarde ≤ € 5.000,-groepshoofd:

Planning & Control BV,

P&O BV, Comm/IPM BV

Medewerker strategisch materieel Beheer BV

 

6.5.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder/projectleider en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk of dienst, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder/projectleider. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Alle afdelingshoofden, groepshoofden BORG, gebiedsmanagers W&S tot de waarden zoals genoemd onder 6.5.3.1.

6.5.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt.Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

6.5.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 10.000.000.

College

Tot een waarde ≤ € 500.000: afdelingshoofd: BORG, SI en VGE.

Tot een waarde ≤ € 200.000,-: Afdelingshoofd: W&S, IMH.

Tot een waarde ≤ € 100.000,-: groepshoofd: Wegen, Constructies en Installaties (WCI), Water, Rioleringen en Gemalen (WRG), Stedelijk Groen, Ondergrond (SGO), en vastgoedbeheer (VGB), BORG

Tot een waarde ≤ € 50.000,-: Afdelingshoofd: BV.

groepshoofd:

Bedrijfsbureau BORG (BBB),

 

Teamleider Vastgoedbeheer (VGB),

BORG

 

Infrastructuur SI,

Stedelijke Omgeving SI

Constructies en Bodem SI

Projecten SI

Ontwikkeling, Verkoop en bedrijfsbureau IMH en Projecten IMH.

Gebiedsmanager W&S.

Bedrijfsleider Binnensportacc, Buitensportacc. en WLZ/MFA’s/FST, VGE en hoofd bedrijfsbureau VGE.

Tot een waarde ≤ € 10.000,-: groepshoofd:

Transport en Inzamelen IMH,

Gescheiden inzamelen IMH,

Markten en Havens IMH,

Projecten IMH

Bedrijfsleider begraafplaatsen en parkeren VGE,

Locatiemanager Zwembad VGE,

Tot een waarde ≤ € 5.000,-: groepshoofd:

Planning & Control BV, Comm/IPM BV

P&O BV, Medewerker strategisch materieel Beheer BV,

6.5.3.7

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf en de in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

6.5.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

6.5.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

6.5.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

6.5.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerde

6.5.4.1

Het afsluiten van zelfbeheerovereenkomsten waaruit geen financiële verplichtingen van de gemeente voortvloeien.

College

Gebiedsmanager W&S.

6.5.4.2

Gemeentewet; artikel 160 lid 1 sub d: Overheidsopdracht met betrekking tot nutsleveranties die met inachtneming van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en (Europese regelgeving) is aanbesteed

College

Nog niet ondergemandateerd

6.5.4.3

Gemeentewet; artikel 160 lid 1 sub d: Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het verhuren en/of in gebruik geven van een of meer onroerende zaken en/of een of meer roerende zaken.

College

Afdelingshoofd VGE tot een waarde van ≤ € 500.000,-. Afdelingshoofd W&S mandaat beperkt tot het om niet in gebruik geven van onroerende zaken in beheer bij SB.

6.5.4.4

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub d: Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het in gebruik geven van onroerende zaken die eigendom zijn van de gemeente Utrecht en die worden geëxploiteerd door het Vastgoedloket. Indien een gebruiksovereenkomst met een ‘seizoengebruiker met eigen verenigingsruimte’ – als bedoeld in de Algemene gebruiksvoorwaarden maatschappelijk vastgoed – wordt opgezegd, dient de wethouder belast met de portefeuille Sport voorafgaand aan de opzegging hiermee te hebben ingestemd. Dit wordt schriftelijk medegedeeld.

College

Afdelingshoofd VGE tot een waarde van ≤ € 500.000,-,

Bedrijfsleider Binnensportacc, Buitensportacc. en WLZ/MFA’s/FST VGE tot een waarde van ≤ € 50.000,- per jaar,

Medewerkers vastgoedloket tot een waarde van ≤ 10.000,-

6.5.4.5

Het geven van toestemming als grondeigenaar voor BUS-saneringen door een nutsbedrijf

College

Nog niet ondergemandateerd.

 

6.5.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de IRM SB volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

6.5.5.1

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

6.5.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7 Strategie- en Bedrijfsvoeringsnetwerk

 

 

7.1 Strategie en Public Affairs (SPA)

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de concernmanager van Strategie en Public Affairs (SPA). Voor de mandaatregeling wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

De concernmanager SPA mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Concernmanager SPA

Concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken; Concernmanager IPM; Concernmanager Mens en Organisatie; Concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk (MCN), Hoofd Bestuursondersteuning

 

7.1.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.1.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

elke manager.

7.1.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

elke manager.

7.1.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

elke manager.

7.1.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

7.1.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb.

7.1.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

elke manager

7.1.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

elke manager.

7.1.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

elke manager.

7.1.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

7.1.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

7.1.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.1.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.1.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

tot een waarde ≤ €500.000,-: Elke manager.

7.1.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 7.1.3.1 genoemde gemandateerden.

7.1.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.1.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Tot een waarde ≤ € 25.000,-: Elke manager.

7.1.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.1.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.1.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.1.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.1.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.1.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de concernmanager van Strategie en Public affairs (SPA) volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.1.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte.

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.1.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.2 Bestuursondersteuning

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan het hoofd Bestuursondersteuning. Voor de mandaatregeling wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

Het hoofd Bestuursondersteuning mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Hoofd Bestuursondersteuning

Concernmanager Strategie en Public Affairs (SPA); Concernmanager Concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk (MCN).

 

 

7.2.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.2.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

elke manager.

7.2.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

elke manager.

7.2.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

elke manager.

7.2.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

7.2.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb.

7.2.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

elke manager

7.2.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

elke manager.

7.2.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

elke manager.

7.2.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.2.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

 

7.2.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.2.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.2.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

tot een waarde ≤ €500.000,-: Elke manager.

7.2.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 7.2.3.1genoemde gemandateerden.

7.2.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.2.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Tot een waarde ≤ € 25.000,-: Elke manager.

7.2.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.2.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.2.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.2.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.2.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.2.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan het hoofd Bestuursondersteuning volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.2.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte

- -

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.2.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.3 Concerncontroller

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Concerncontroller. Voor de mandaatregeling wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

De Concerncontroller mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

 

 

 

 

7.3.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.3.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

elke manager.

7.3.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

elke manager.

7.3.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

elke manager.

7.3.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

7.3.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb.

7.3.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

elke manager

7.3.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het Besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

elke manager.

7.3.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

elke manager.

7.3.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

7.3.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

 

7.3.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.3.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.3.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

tot een waarde ≤ €500.000,-: Elke manager.

7.3.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

alle onder 7.3.3.1genoemde gemandateerden.

7.3.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.3.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Tot een waarde ≤ € 25.000,-: Elke manager.

7.3.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.3.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.3.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.3.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.3.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.3.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de Concerncontroller volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de IRM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De IRM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.3.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte

- -

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.3.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.4 Financiën , Inkoop en Juridische zaken

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de concernmanager Financiën, inkoop en juridische zaken. Voor het mandaatregister wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

De concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken

Concernmanager SPA; Concernmanager IPM;

Concernmanager Mens en Organisatie; Concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk (MCN).

 

7.4.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.4.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Manager Financiën, manager JZ, manager aanbesteding en leidinggevende financiën

7.4.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

7.4.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.1.14

Wet bibob en Beleidsregel toepassing Wet bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

 

7.4.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.4.2.1

Gemeentewet, artikel 160, 1e lid sub d: Het besluiten tot het aanbesteden en aangaan, verlengen of vernieuwen van gemeentebrede facilitaire mantelovereenkomsten, welke voor alle of meerdere diensten worden aangegaan ten behoeve van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie

College

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.2.2

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan, verlengen of vernieuwen van gemeentebrede facilitaire mantelovereenkomsten, welke voor alle of meerdere diensten worden aangegaan ten behoeve van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Burgemeester

Manager Financiën, manager JZ en manager aanbesteding

7.4.2.3

Het instellen van hoger beroep ingevolge Algemene wet bestuursrecht, Wet op de Raad van State en de Beroepswet. Uitgezonderd zijn lokale belastingzaken en personeelsaangelegenheden. Voorwaarden: Binnen twee weken na het instellen van hoger beroep wordt dit gemeld aan de betreffende verantwoordelijke portefeuillehouder.

College en burgemeester

Manager Financiën, manager JZ, manager aanbesteding, Leidinggevende bezwaar en beroep, coördinator bezwaar en beroep en de juridisch medewerkers C.

7.4.2.4

Het verzoeken om voorlopige voorziening ingevolge Algemene wet bestuursrecht, Wet op de Raad van State en de Beroepswet. Uitgezonderd zijn lokale belastingzaken en personeelsaangelegenheden.

College en burgemeester

Manager Financiën, manager JZ, manager aanbesteding, Leidinggevende bezwaar en beroep, coördinator bezwaar en beroep en de juridisch medewerkers C.

7.4.2.5

Het nemen van beslissingen op bezwaar vanwege besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht besluiten van het college besluiten van de burgemeester en besluiten van het college met de burgemeester als portefeuillehouder. Uitgezonderd zijn lokale belastingzaken en personele aangelegenheden.

College en burgemeester

Manager Financiën, manager JZ, manager aanbesteding, Leidinggevende bezwaar en beroep, coördinator bezwaar en beroep de juridisch medewerkers C, (beleids)adviseur B en coördinator administratie JZI .

7.4.2.6

Het kennelijk ongegrond dan wel kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaarschrift.

College

Manager Financiën, manager JZ, manager aanbesteding, Leidinggevende bezwaar en beroep, coördinator bezwaar en beroep, juridisch medewerkers C, (beleids)adviseur B en coördinator administratie JZI

7.4.2.7

Tekenmandaat het beslissen op bewaar in personele aangelegenheden.

College

Manager Financiën, manager JZ, manager aanbesteding, Leidinggevende bezwaar en beroep, coördinator bezwaar en beroep, juridisch medewerkers C, (beleids)adviseur B en coördinator administratie JZI

 

7.4.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.4.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Manager Financiën, manager JZ en manager Aanbesteding tot een waarde van ≤ € 1.000.000, elke leidinggevende onder de Manager Financiën, manager JZ en manager Aanbesteding tot een waarde van ≤ € 500.000.

7.4.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Manager Financiën, manager JZ en manager Aanbesteding tot een waarde van ≤ € 1.000.000, elke leidinggevende onder de Manager Financiën, manager JZ en manager Aanbesteding tot een waarde van ≤ € 500.000.

7.4.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.4.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Manager Financiën, manager JZ en manager Aanbesteding tot een waarde van ≤ € 1.000.000, elke leidinggevende onder de Manager Financiën, manager JZ en manager Aanbesteding tot een waarde van ≤ € 500.000.

7.4.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.4.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.4.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.4.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.4.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

 

Gemandateerden:

7.4.4.1

-Het afsluiten van verzekeringen waarvan de premie per jaar ten hoogste EUR 250.000.00 per verzekering bedraagt, ingevolge de Organisatieregeling Utrecht.

-Het doen van schade-uitkeringen aan deelnemers en aan derden tegenover wie de gemeente krachtens aansprakelijkheid een verplichting heeft met een limiet van EUR 250.000,00

Mandaat voor zelfstandige besluitvorming, standpuntinname en communicatie met betrekking tot:

-Schaderegeling derden (privaatrechtelijke claims van derden richting de Gemeente Utrecht) en claims van derden op grond van titel 8.4 Awb (artikel 8:88 e.v. Awb);

-Schadeverhaal (privaatrechtelijke claims richting derden die schade veroorzaken aan gemeentelijke eigendommen);

-Portefeuillebeheer, Polisbeheer en Schaderegeling met verzekeraars en verzekeringsmakelaars en/of door hen ingeschakelde belangenbehartigers;

-Afsluiten van verzekeringen, besluiten tot het aangaan van een overeenkomst met verzekeraars en verzekeringsmakelaars en/of door hen ingeschakelde belangenbehartigers;

-Uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden voor derde partijen waarmee de Gemeente Utrecht een uitvoeringsovereenkomst heeft afgesloten.

College

 

Manager Financiën, manager JZ, manager aanbesteding, Teammanager risicobeheer tot een waarde van ≤ € 100.000,-

Coördinator risicobeheer tot een waarde van ≤ € 50.000,-Adviseur risicobeheer tot waarde van ≤ € 5.000,-

 

7.4.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

De concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.4.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.4.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.5 Informatie- & Procesmanagement (IPM)

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de concernmanager IPM. Voor het mandaatregister wordt deze functie aangemerkt als IRM.

De concernmanager IPM mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

Concernmanager IPM

Concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken; Concernmanager SPA; Concernmanager Mens en Organisatie; Concernmanager Marketing- en communicatienetwerk (MCN).

 

7.5.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.5.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal en alle leidinggevenden onder bovengenoemde managers

7.5.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

7.5.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Manager Domstad IT, manager CIO office, manager IPM decentraal

 

7.5.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.5.2.1

Wet basisregistratie grootschalige topografie: al zijn bevoegdheden.

College

Manager Domstad IT en Landmeter/ gegevensbeheerder A

7.5.2.2

Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb): Al zijn bevoegdheden.

College

Manager Domstad IT en Supply manager Georegistraties

7.5.2.3

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG): al zijn bevoegdheden.

College

Manager Domstad IT en Supply manager Georegistraties.

 

 

7.5.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.5.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Manager Domstad IT tot een waarde van ≤ 1 miljoen, elke leidinggevende onder de manager DomstadIT tot een waarde van ≤ 500.000, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Manager Domstad IT tot een waarde van ≤ 1 miljoen, elke leidinggevende onder de manager DomstadIT tot een waarde van ≤ 500.000, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.5.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Manager Domstad IT tot een waarde van ≤ 1 miljoen, elke leidinggevende onder de manager DomstadIT tot een waarde van ≤ 500.000, manager CIO office, manager IPM decentraal

7.5.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.5.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.5.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.5.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.5.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing

 

7.5.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de concernmanager IPM volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de concernmanager IPM van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

De concernmanager IPM verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.5.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.5.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.6 Marketing- en Communicatienetwerk

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk. Voor het mandaatregister wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

De concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk (MCN)

Concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken; Concernmanager SPA; Concernmanager IPM; Concernmanager Mens en Organisatie.

 

7.6.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.6.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

7.6.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

7.6.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies

 

7.6.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.6.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.6.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies ≤ € 10.000.

7.6.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies ≤ € 10.000.

7.6.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.6.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Manager Corporate en Strategie, manager Media en Bestuur en managers Advies ≤ € 10.000.

7.6.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.6.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.6.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.6.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.6.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.6.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

De concernmanager Marketing- en Communicatienetwerk verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.6.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.6.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.7 Mens en Organisatie

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de concernmanager Mens en Organisatie. Voor het mandaatregister wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

De concernmanager Mens en Organisatie mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Concernmanager Mens en Organisatie

Concernmanager SPA; Concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische zaken; Concernmanager IPM; Concernmanager Marketing- en Communicatie netwerk (MCN).

 

 

 

7.7.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.7.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

7.7.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

7.7.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Manager Facilitair en huisvesting, manager HRM

 

7.7.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.7.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.7.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Manager Facilitair &Huisvesting en manager HRM tot een waarde van ≤ € 1.000.000, elke leidinggevende onder de manager Facilitair &Huisvesting en manager HRM tot een waarde van ≤ € 500.000.

7.7.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Manager Facilitair &Huisvesting en manager HRM tot een waarde van ≤ € 1.000.000, elke leidinggevende onder de manager Facilitair &Huisvesting en manager HRM tot een waarde van ≤ € 500.000.

7.7.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.7.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Manager Facilitair &Huisvesting en manager HRM tot een waarde van ≤ € 1.000.000, elke leidinggevende onder de manager Facilitair &Huisvesting en manager HRM tot een waarde van ≤ € 500.000.

7.7.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.7.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.7.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.7.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM van Bedrijfsvoering.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.7.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

7.7.4.1

Toepassen van financiële bepalingen uit landelijke wetgeving, de CAO Gemeenten of Handboek Utrechts personeel, zoals uitvoeren loonbeslag, korting op salaris bij ziekte en toekennen uitkeringen.

College

Manager HRM

 

7.7.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de concernmanager Mens en Organisatie volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de concernmanager Mens en Organisatie van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

De concernmanager Mens en Organisatie verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.7.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.7.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.8 Staf Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de manager Staf. Voor het mandaatregister wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

De manager Staf mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Manager Staf

Businesscontroller Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk

 

7.8.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.8.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

PM

7.8.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

PM.

7.8.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

PM

7.8.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.8.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

7.8.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd

7.8.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd

7.8.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd

7.8.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.8.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

 

7.8.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.8.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.8.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.8.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.8.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.8.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.8.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Nog niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.8.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.8.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.8.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.8.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.8.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan de manager Staf volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de manager Staf van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

De manager Staf verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.8.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.8.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

 

7.9 Onderzoek & Advies

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan het hoofd Onderzoek & Advies. Voor het mandaatregister wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

Het hoofd Onderzoek & Advies mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Hoofd Onderzoek & Advies

Teamleider Onderzoek & Advies

 

7.9.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.9.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

7.9.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

 

7.9.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.9.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.9.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

 

7.9.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.9.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.9.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.9.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.9.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.9.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.9.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.9.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan het hoofd Onderzoek & Advies volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover het hoofd Onderzoek & Advies van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

Het hoofd Onderzoek & Advies verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.9.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.9.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

7.10 Projectmanagementbureau

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan het hoofd Projectmanagementbureau (PMB). Voor het mandaatregister wordt deze functie aangemerkt als IRM.

 

Het hoofd PMB mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

 

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Het hoofd PMB

Managers PMB

 

7.10.1 Algemene publiekrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

7.10.1.1

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a: al zijn bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast.

Hieronder valt onder meer:

-het aanvragen van verlening en vaststelling subsidies.

-het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

College

Managers PMB

7.10.1.2

Gemeentewet artikel 160 lid 1 sub e en lid 3, te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (waaronder het doen van aangifte), tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist, alsmede het nemen van conservatoire maatregelen: al zijn bevoegdheden. Bezwaar maken bij huis voor klokkenluiders mag alleen door de IRM.

College

Managers PMB

7.10.1.3

Algemene wet bestuursrecht (Awb),: Het nemen van besluiten op nadeelcompensatieverzoeken, op grond van Afdeling 4.5 Awb, art. 3:4 Awb, of een andere wettelijke grondslag, tot een maximum van € 100.000: al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.10.1.4

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 4 titel 4.1 en titel 4.4 (bestuursrechtelijke geldschulden): al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.1.5

Algemene wet bestuursrecht (Awb): art 5:11, het aanwijzen van toezichthouders.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.10.1.6

Gemeentewet, art. 125 en Algemene wet bestuursrecht (Awb), titel 5:3, met betrekking tot of verband houdend met toepassing bestuursdwang en dwangsom.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.1.7

Algemene wet bestuursrecht (Awb), hoofdstuk 9 (Klachten): alle bevoegdheden

College en Burgemeester

Klachtencoördinator, met uitzondering van de bevoegdheden uit artikel 9:8 en 9:12 Awb

7.10.1.8

Wet openbaarheid van bestuur (WOB): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.10.1.9

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Al zijn bevoegdheden.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.1.10

Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en het besluit informatiebeheer 2014: Al zijn bevoegdheden.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.1.11

Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening: Awb hoofdstuk 4, titel 4.2 (subsidies) en de Algemene subsidieverordening: al zijn bevoegdheden behalve het verlenen van garantstellingen en leningen. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een subsidiebedrag van € 5.000.000,-. Ondermandatering door de IRM is beperkt tot € 500.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.1.12

Participatie- en inspraakverordening: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.10.1.13

Wet hergebruik overheidsinformatie: Al zijn bevoegdheden.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat.

7.10.1.14

Wet Bibob en Beleidsregel toepassing Wet Bibob: Het instellen van een onderzoek en het inwinnen van informatie bij betrokkene ingevolge de Wet Bibob en de Beleidsregel toepassing Wet Bibob.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.1.15

Wet Bibob: Het nemen van besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet of onvoldoende aanleveren van in het kader van een Bibob-onderzoek gevraagde gegevens ingevolge artikel 4:5, 1e lid onder a. en c. van de Algemene wet bestuursrecht.

College en Burgemeester

Nog niet ondergemandateerd.

 

7.10.2 Specifieke publiekrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.10.3 Algemene privaatrechtelijke mandaten

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden:

7.10.3.1

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: overheidsopdracht met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000,-

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.3.2

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van een overeenkomst gericht op het inlenen van personeel.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.10.3.3

Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub e: te besluiten tot het aanwijzen van een directievoerder/toezichthouder en het verstrekken van een toereikende volmacht aan deze om, binnen de kaders van een in de volmacht specifiek genoemde overheidsopdracht met betrekking tot een werk, rechtshandelingen namens de gemeente te verrichten in de hoedanigheid van directievoerder/toezichthouder. De directievoerder/toezichthouder kan in dit specifieke geval een derde zijn die niet in dienst is van de gemeente Utrecht.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.3.4

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.10.3.5

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: de bevoegdheid om tijdens een civielrechtelijke procedure ter zitting een regeling te treffen ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt. Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 1.000.000.

College

Bij afzonderlijk besluit door IRM te mandateren.

7.10.3.6

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d:

besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4 en 5 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen met een financieel belang voor de gemeente met uitzondering van:

- financieringsovereenkomsten.

- het verstrekken van geldleningen.

- het verstrekken van financiële garanties en borgstellingen.

- het oprichten van of het deelnemen in rechtspersonen.

- privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. onroerende zaken.

Het mandaat voor de IRM is financieel beperkt tot een waarde ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd.

7.10.3.7

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d: besluiten tot het verrichten van andere dan de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van deze paragraaf genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen, zonder een financieel belang voor de gemeente.

College

Niet ondergemandateerd, tenzij anders benoemd in de paragraaf Specifieke privaatrechtelijke mandaten.

7.10.3.8

Het wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die op grond van een besluit van het college (niet in mandaat) of de Algemeen Directeur zijn aangegaan, en het uitoefenen of uitvoeren van de aan de overeenkomst verbonden rechten en verplichtingen.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.10.3.9

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met of schorsing van (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM zelf.

College

IRM niet bevoegd tot ondermandaat

7.10.3.10

Burgerlijk wetboek, Ambtenarenwet, Cao Gemeenten, Handboek Utrecht Personeel: alle overige bevoegdheden t.a.v. (gewezen) werknemers, niet zijnde de IRM, met uitzondering van de bevoegdheden die gemandateerd zijn aan de manager HRM.

College

Hiërarchisch leidinggevende

 

7.10.4 Specifieke privaatrechtelijke mandaten

 

Niet van toepassing.

 

7.10.5 Volmachten

 

De algemeen directeur verleent aan het hoofd PMB volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover het hoofd PMB van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

Het hoofd PMB verleent aan de functionarissen genoemd in de kolom Gevolmachtigden volmacht voor het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

7.10.5.1

Gemeentewet, artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

7.10.5.2

Gemeentewet en bijzondere wetten:

Machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

Burgemeester

De IRM kan bij afzonderlijk besluit deze volmacht verlenen

 

 

 

8 Treasurer

 

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de Treasurer. De Treasurer mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de functionarissen genoemd in de kolom Gemandateerden.

Waar in de mandaatregeling ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de door de IRM BCS aangewezen plaatsvervangers:

Functionaris

Plaatsvervanger

Treasurer

Expliciet aangewezen Financieel adviseur

 

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

8.1

Gemeentewet art. 160 lid 1 sub d:

het met inachtneming van de Treasurystatuut gemeente Utrecht, besluiten tot het aangaan van een overeenkomst, of het verrichten van andere privaatrechtelijke rechtshandelingen, op het taakveld van de Treasury, waaronder de vertegenwoordiging in deelnemingen en vertegenwoordiging in AvA’s tot een bedrag ≤ € 150.000.000 voor wat betreft het aantrekken van geld, voor overige privaatrechtelijke handelingen geldt een bedrag ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd

8.2

Het regelen van het betalingsverkeer, waaronder het openen en opheffen van bankrekeningen.

College

Nog niet ondergemandateerd

8.3

Het voeren van zakelijke onderhandelingen met bankinstellingen.

College

Nog niet ondergemandateerd

8.4

Het aangaan en beheren van contracten met betrekking tot bancaire producten met bankinstellingen dan wel met het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) tot een bedrag ≤ € 150.000.000 voor wat betreft het aantrekken van geld, voor overige privaatrechtelijke handelingen geldt een bedrag ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd

8.5

Het aangaan van verplichtingen ten laste van de concernvoorzieningen (concernposten) conform de doelstelling van de betreffende voorzieningen tot een bedrag ≤ € 150.000.000 voor wat betreft het aantrekken van geld, voor overige privaatrechtelijke handelingen geldt een bedrag ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd

8.6

Het aantrekken van financiële middelen op de geld- en kapitaalmarkt en bij andere publiekrechtelijke lichamen en bankinstellingen binnen de kaders van het Treasurystatuut gemeente Utrecht en aanwijzingen van de Treasurer tot een bedrag ≤ € 150.000.000 voor wat betreft het aantrekken van geld, voor overige privaatrechtelijke handelingen geldt een bedrag ≤ € 5.000.000.

College

Personen werkzaam bij de uitvoeringsorganisatie-eenheid Treasury binnen het Intern Bedrijf Financiën.

De bevoegdheid tot het aantrekken of uitzetten van financiële middelen op de geld- en kapitaalmarkt is beperkt tot met expliciete instemming van de Treasurer aangewezen medewerkers van de Uitvoeringsorganisatie Treasury en betreft leningen met een looptijd korter dan één jaar, waarbij de volgende restricties gelden:

a. leningen vallende onder renteswaps zijn beperkt tot maximaal het bedrag genoemd in de swap-overeenkomst(en);

b. leningen ter aanzuiveren van een negatief banksaldo mogen niet leiden tot een positief banksaldo.

8.7

Het beheren van geldmiddelen, rekening-courantsaldi, en andere financiële vermogenswaarden van de gemeente

College

Nog niet ondergemandateerd

8.8

Het beheren van de portefeuille van opgenomen geldleningen en het aantrekken van kort- en langlopende leningen tot een bedrag ≤ € 150.000.000 voor wat betreft het aantrekken van geld, voor overige privaatrechtelijke handelingen geldt een bedrag ≤ € 5.000.000.

College

Nog niet ondergemandateerd

8.9

Gemeentewet: art. 160 lid 1 sub d: het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst ter uitvoering van het besluit van het college een garantstelling of lening aan te gaan.

College

Nog niet ondergemandateerd

 

Volmachten

De Algemeen Directeur verleent aan de Treasurer volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van de volgende beperkingen: de volmacht mag uitsluitend worden gebruikt indien en voor zover de Treasurer van het college of de burgemeester mandaat heeft gekregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten. Het doorgeven van deze volmacht aan derden buiten de gemeente is niet toegestaan, met uitzondering van volmachten aan notarissen.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gevolmachtigden

8.10

Gemeentewet artikel 171 lid 2 (volmacht): de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte., -

Burgemeester

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

9 Procesmachtiging

 

 

De Algemeen directeur machtigt de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan het manager JZ.

Waar in het mandaatregister ondermandaat is verleend aan onderstaande functionarissen mag bij hun afwezigheid dat ondermandaat uitgeoefend worden door de volgende door de manager JZ aangewezen plaatsvervangers:

 

Functionaris

Plaatsvervanger

Manager JZ

Teammanagers JZ

 

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemachtigden

9.1

Gemeentewet en bijzondere wetten:

machtiging: het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor hen/hem moeten worden gevoerd.

De manager JZ kan deze machtiging opdragen aan door hem aan te wijzen personen.

College en burgemeester

Gemachtigden worden door de manager JZ bij afzonderlijk besluit aangewezen.

9.2

Gemeentewet artikel 171, procesvertegenwoordiging in civiele geschillen, strafzaken en administratieve / bestuursrechtelijke geschillen waarin de gemeente als rechtspersoon partij is.

Burgemeester

De advocaat in dienstbetrekking: Overige gemachtigden worden bij afzonderlijk besluit aangewezen doormanager JZ .

9.3

Gemeentewet artikel 171; procesvertegenwoordiging in gerechtelijke procedures, die de afdeling Werk en Inkomen voert op grond van de door Werk en Inkomen namens burgemeester en wethouders uitgevoerde regelingen alsmede het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, om daar alle handelingen te verrichten of na te laten waartoe zij, waren zij zelf aanwezig, de bevoegdheid zouden hebben. Deze bevoegdheid betreft ook het nemen van besluiten tot het instellen van verhaal in rechte, het ondertekenen van dagvaardingen en verzoekschriften en het instellen van (hoger) beroep; gemachtigden zijn bevoegd zich te laten ondersteunen;

College en burgemeester

de juridisch adviseurs van de unit Beleid en Juridische Zaken, de leidinggevenden van het team Schulddienstverlening, de leidinggevenden van de teams Financieel Beheer en Business Control

 

 

10 Mandaten aan niet ondergeschikten

 

 

10.1 Openbare orde en veiligheid

 

De Burgemeester mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden rechtstreeks aan de functionaris zoals genoemd in de kolom “Gemandateerden”.

 

10.1.1 Verblijfsontzegging

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.1.1.1

Opleggen verblijfsontzeggingen als bedoeld in artikel 2:3 Apv en uitsluitend voor het bij het betreffende mandaat behorende en door de burgemeester vastgestelde aanwijzings- of uitvoeringsbesluit (ten tijde van het vaststellen van dit mandaatregeling geldt het aanwijzingsbesluit voor de Breedstraatbuurt/Bemuurde Weerden omgeving. Dit reeds vastgestelde mandaatbesluit vervalt NIET. Opname in dit register is uitsluitend om documentaire redenen geschied. Art. 2:3 Apv en bijbehorend aanwijzings- of uitvoeringsbesluit, art. 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Uitvoering van het mandaat dient te geschieden conform de bij het mandaat behorende instructie.

Het mandaat geldt alleen voor verblijfsontzeggingen geredigeerd volgens het standaard conceptbesluit.

Het betreft een ondertekeningsmandaat.

Met deze ondermandaten is schriftelijk ingestemd.

Burgemeester

Sectorhoofd district Stad-Utrecht, het plaatsvervangend of waarnemend sectorhoofd district Stad-Utrecht, Teamchef(s) van dat deel van de stad zoals genoemd in het bij het betreffende mandaat behorende en door de burgemeester vastgestelde aanwijzings- of uitvoeringsbesluit.

 

10.1.2 Opleggen huisverbod

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

 

 

 

 

10.1.2.1

Het opleggen van een huisverbod als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet tijdelijk huisverbod o.g.v. artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod, artikel 10:4, lid 2 en artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht

a. Het betreft uitsluitend een ondertekeningsmandaat

b. Van het mandaat mag slechts gebruik worden gemaakt nadat de mandaatgever hierover vooraf is geïnformeerd en alleen indien het voor de mandaatgever onmogelijk is zelf het besluit te ondertekenen.

c. Het mandaat geldt uitsluitend voor huisverboden geredigeerd conform de concept beschikking die de mandaatgever zelf gebruikt bij digitale ondertekening.

Burgemeester

De hulpofficier van justitie, belast met de uitvoering van het huisverbod (schriftelijke instemming met het mandaat is niet van toepassing, omdat het mandaat bij wet is geregeld: art. 3, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod jo. Artikel 10:4, lid 2 Algemene wet bestuursrecht). Ondermandaat is niet toegestaan.

10.1.2.2

Machtigen de volgende handelingen te verrichten op grond van Art. 2, lid 3, lid 7, lid 8 en art. 5, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod.:

a. ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens wordt besloten over het opleggen van een tijdelijk huisverbod, overleg te plegen met Veilig Thuis;

b. in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden gesteld, het huisverbod – met inachtneming van voorwaarde b – mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon;

c. het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en óf hulpverlening en, ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan, Veilig Thuis;

d. het, binnen 24 uur, regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de wens te kennen heeft gegeven.

Burgemeester

De hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van het huisverbod. Machtiging aan andere functionarissen is NIET toegestaan.

 

10.2 Veiligheidsregio Utrecht

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester mandateren, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, de bevoegdheden omschreven in de kolom Bevoegdheden rechtstreeks aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht.

De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht kan de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden mandateren aan de genoemde functionaris(sen) in de kolom “Gemandateerden”.

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.2.1

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb en 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast met het toezicht op de naleving van de volgende voorschriften:

▪ de Woningwet (Bouwverordening, Bouwbesluit, en daarop gebaseerde regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid);

▪ Het vuurwerkbesluit als bedoeld in de Wet milieubeheer;

▪ de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover deze betrekking heeft op brandveiligheid en voor zover deze betrekking heeft op de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d., van die wet.

En de algemene maatregel van bestuur gebaseerd op artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s.

College

Nog niet ondergemandateerd.

 

10.3 Overige mandaten aan niet ondergeschikten

 

De Algemeen directeur mandateert de in de kolom Bevoegdheden omschreven bevoegdheden aan de onder Gemandateerden genoemden.

 

10.3.1 Wegslepen en bewaren van voertuigen

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.3.1.1

Het feitelijk toepassen van bestuursdwang door middel van het overbrengen van voertuigen als bedoeld in artikel 170, eerste lid van de wegenverkeerswet 1994 jo. Artikel 125 van de Gemeentewet.

College

Bergingsbedrijf BergingsCombinatie Utrecht, gevestigd aan de Elektronweg 16a, 3542 AC te Utrecht.

10.3.1.2

Het overbrengen van voertuigen naar de daartoe aangewezen bewaarplaats alsmede het daaromtrent opmaken c.q. ondertekenen van het besluit tot toepassing bestuursdwang wegslepen en opslaan van het voertuig, ingevolge artikel 5:29 het eerste, tweede en derde lid van de Algemene wet bestuursrecht jo. Artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen;

Het uitgeven van het voertuig bij het ophalen door de eigenaar, alsmede het innen van de verschuldigde betaling;

Het verkopen, om niet in eigendom overdragen of laten vernietigen van een voertuig, dat niet binnen dertien weken nadat het is meegevoerd, kan worden teruggegeven, ingevolge artikel 5:30, eerste en vijfde lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Het inschakelen van een beëdigd taxateur om een rapport van de waarde van het voertuig op te maken, ingevolge artikel 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen, alvorens het voertuig te verkopen, om niet in eigendom over te dragen, of te laten vernietigen.

College

Bergingsbedrijf BergingsCombinatie Utrecht, gevestigd aan de Elektronweg 16a, 3542 AC te Utrecht.

 

10.3.2 Toezicht en handhaving parkeren (brom)fietsen

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.32, alsmede maar uitsluitend voor zover het betrekking heeft op de handhaving van (brom)fietsparkeren, art. 125 Gemeentewet tweede en derde lid en de Algemene wet bestuursrecht, titel 5.3 en 5.4:

het houden van toezicht op en de handhaving van het parkeren van fietsen en bromfietsen als bedoeld in artikel 2.32, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv), inhoudende het (kunnen) uitvoeren van volgende activiteiten:

a. het labelen van fiets of bromfiets;

b. het door het labelen gelijktijdig aankondigen van de toepassing van bestuursdwang;

c. het na het verstrijken van de maximale termijn daadwerkelijk verwijderen van fiets of bromfiets;

d. het overbrengen van fiets of bromfiets naar het gemeentelijke Fietsendepot of Fietspunt.

Activiteiten dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de ‘Raamovereenkomst Handhaving Fietsparkeren Stationsgebied met kenmerk 127 SO 08 Gemeente Utrecht en CSU Security Services BV’, inclusief bijlagen.

College

directeur Trigion B.V. alsmede de toezichthouders van Trigion B.V.

10.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening: artikel 2.32, alsmede maar uitsluitend voor zover het betrekking heeft op de handhaving van (brom)fietsparkeren, art. 125 Gemeentewet tweede en derde lid en de Algemene wet bestuursrecht, titel 5.3 en 5.4:

het houden van toezicht op en de handhaving van het parkeren van fietsen en bromfietsen als bedoeld in artikel 2.32, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), inhoudende het (kunnen) uitvoeren van de volgende activiteiten:

a. het opslaan en beheren van met bestuursdwang verwijderde fiets(en) of bromfiets(en) in het gemeentelijke Fietsendepot;

b. het tekenen en uitreiken van het besluit tot toepassing van bestuursdwang;

c. het in ontvangst nemen van de verschuldigde kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang;

d. het teruggeven van de met bestuursdwang verwijderde fiets of bromfiets aan de eigenaar.

Activiteiten dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de ‘Beheerovereenkomst Fietsendepot’ van 18 augustus 2008, inclusief bijlagen, en de brief van 10 december 2009, kenmerk 09.073404, inzake voortzetting van de werkzaamheden.

College

De directeur Stichting UB2000 alsmede de volgende functionarissen van U-Stal B.V. –Manager fietsdepots

-Medewerker fietsdepots

-eerste medewerker fietsdepots.

 

 

10.3.3 Depot gevonden voorwerpen

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.3.3.1

Het uitoefenen van de bevoegdheden die de burgemeester toekomen op grond van titel 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 171 van de Gemeentewet, en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

College

UB2000 (depot gevonden voorwerpen, Kanaalweg 50 te Utrecht).

 

10.3.4 Woonruimteverdeling

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.3.4.1

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht, Leegstandwet:

 

het huisvesten van bijzondere categorieën woningzoekenden door bemiddeling als bedoeld in artikel 2.6.3e van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht;

het besluiten op urgentieaanvragen en het intrekken of verlengen van verleende urgenties in het kader van paragraaf 2.5 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht;

het besluiten op subsidieaanvragen inzake het Utrechts Woonlastenfonds;

het besluiten op aanvragen indicatiestelling woonvormen en woningtype in het kader van artikel 2.4.3 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht;

het besluiten op vergunningaanvragen in het kader van artikel 15 van de Leegstandwet;

het besluiten op huisvestingsvergunningaanvragen in het kader van paragraaf 2.2 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht

 

Gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Utrecht:

het besluiten op aanvragen die betrekking hebben op de voorrang voor beroepsgroepen in het kader van artikel 1, onder artikel 2.4.6 bijzondere doelgroepen van het Gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Utrecht

College

de bestuurder van stichting Het vierde huis.

10.3.4.2

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht: het besluiten op een huisvestingsvergunningaanvraag in het kader van paragraaf 2.2 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrecht.

College

de directeur-bestuurder van Mitros, SSH, Bo-Ex, Groenwest en Portaal.

 

10.3.5 WMO en Jeugdwet

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.3.5.1

Besluiten in het kader van de WMO en de Awb, de vigerende verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht, de nadere regels en de beleidsregels in het kader van de WMO, de Jeugdwet en de verordening Jeugdhulp en de nadere regels in het kader van de Jeugdwet, met uitzondering van besluiten in het kader van ernstige enkelvoudige dyslexy (EED).

College

De teammanager en gezinswerker van de buurtteamorganisatie Lokalis, de uitvoerend buurtteammedewerker in leidinggevende functie (teamcoach en programmaregisseur) en buurtteammedewerker van de buurtteamorganisatie sociaal.

10.3.5.2

Artikel 2.4 lid 1 en 6.1.8 Jeugdwet.

College

Teammanagers Veilig Thuis/SAVE.

 

10.3.6 Verhalen van schade aan eigendommen gemeente in de openbare ruimte

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.3.6.1

Het afhandelen van schade aan wegmeubilair en overige objecten in de openbare ruimte in eigendom van de gemeente;

Doen van aangifte bij de politie van schade aan gemeente-eigendommen in de openbare ruimte;

Vertegenwoordiging van de gemeente als benadeelde partij bij politie en justitie waaronder begrepen het opvragen van processtukken;

Voegen als benadeelde partij in het strafproces

College

Nederlandse Organisatie voor Debiteurenbeheer & Rechtsvordering (NODR)

10.3.7 U-pas

 

Nr.

Bevoegdheden

Mandaatgever

Gemandateerden

10.3.7.1

verordening U-pas 2019 Gemeente Utrecht: verstrekken, verlengen en afwijzen van aanvragen in het kader van de U-pas

College

Behandelaar U-pasaanvragen intermediad

 

11 Slotbepalingen

 

 

11.1 Citeertitel

Deze mandaatregeling en de mandaatbesluiten, de volmachten en de procesmachtigingen waarop dit register is gebaseerd, kunnen worden aangehaald als Mandaatregeling B&W en burgemeester 2020 gemeente Utrecht.

 

11.2 Inwerkingtreding

Deze Mandaatregeling treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

11.3 Intrekking

Bij inwerkingtreding van deze Mandaatregeling wordt het Mandaatregister gemeente Utrecht 2019 ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019,

De gemeentesecretaris, De Burgemeester,

drs. G.G.H.M. Haanen. mr. J.H.C. van Zanen

De Burgemeester

mr. J.H.C. van Zanen

Toelichting

 

Behorende bij de Mandaatregeling B&W en burgemeester Gemeente Utrecht, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Utrecht.

 

I. Inleiding

In de Mandaatregeling B&W en burgemeester Gemeente Utrecht is aangegeven wie bevoegd is namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester besluiten te nemen en privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (zoals het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst).

Het gaat om verschillende soorten bevoegdheden:

1. mandaat

2. volmacht

3. Machtiging en procesmachtiging

 

1. Mandaat

Mandaat is de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen.Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn beide een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht..

Juridisch geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaatgever zelf. De mandaatgever kan de bevoegdheid ook altijd zelf blijven uitoefenen, en tussentijds algemene en bijzondere richtlijnen geven.

Het bestuursorgaan kan een algemeen mandaat verlenen of mandaat voor een bepaald geval. De mandaten worden schriftelijk gegeven.

Naast mandaat bestaat ook de rechtsfiguur “delegatie”. Delegatie is het overdragen van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten door een bestuursorgaan aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. Delegatie gebeurt niet aan ondergeschikten en is hier dan ook niet aan de orde. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er wel een Raadsdelegatiebesluit bestaat waarbij de gemeenteraad bepaalde bevoegdheden heeft overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 

 

2. Volmacht

Volmacht is de bevoegdheid namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (zoals het ondertekenen van een overeenkomst).

De burgemeester is volgens artikel 171 Gemeentewet degene die de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigt. De burgemeester kan daarvoor volmachten verlenen.

De bevoegdheid een overeenkomst te tekenen, moet worden onderscheiden van de (inhoudelijke) beslissing een overeenkomst aan te gaan. Die bevoegdheid ligt bij het college.

Voor het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst zijn dus twee bevoegdheden nodig; een mandaat van het college en een volmacht van de burgemeester.

 

3. Machtiging en procesmachtiging

 

Een machtiging is de bevoegdheid om namens de gemeente feitelijke handelingen te verrichten

Voor het vertegenwoordigen van een bestuursorgaan of de gemeente in een juridische procedure is een procesmachtiging nodig. Bij een civielrechtelijke procedure geeft de burgemeester deze procesmachtiging; bij een publiekrechtelijke procedure het bevoegde bestuursorgaan. Aan een procesmachtiging gaat uiteraard een besluit vooraf van het bevoegde orgaan dat een procedure wordt gestart (procesbesluit).

 

II. Structuur van de Mandaatregeling Gemeente Utrecht

Hoofdstuk 1 bevat algemene bepalingen over begrippen en reikwijdte.

Hoofdstuk 2 bevat specifieke mandaten voor wethouders (portefeuillehoudersmandaat).

Hoofdstuk 3 geeft aan welke bevoegdheden van burgemeester en het college van burgemeester en wethouders worden gemandateerd aan de griffier.

Hoofdstuk 4 regelt de bevoegdheden van de algemeen directeur. De algemeen directeur mag, op enkele uitzonderingen en beperkingen na, alle privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden van burgemeester en burgemeester en wethouders uitoefenen. Dat geldt ook als die bevoegdheden niet expliciet in de mandaatregeling zijn opgenomen.

De algemeen directeur verleent vervolgens alle in het register opgenomen bevoegdheden, op een enkele uitzondering na, aan de themadirecteuren.

Hoofdstukken 4 t/m 8 bevatten de bevoegdheden per organisatieonderdeel.

De structuur is voor alle organisatieonderdelen dezelfde:

In beginsel heeft de algemeen directeur het hoofdmandaat;

De algemeen directeur verleent vervolgens ondermandaat aan de Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager (IRM) van een organisatieonderdeel;

De IRM geeft op zijn beurt in de kolom gemandateerden aan welke van de in zijn organisatieonderdeel werkzame functionarissen een ondermandaat krijgt. Mandaten worden altijd verleend aan functionarissen en nooit op naam;

Deze functionaris kan niet verder ondermandateren.

.

I

 

 

III. Opbouw van de tabel

 

Zo leest u de tabel:

Kolom 1 bevat een uniek nummer;

Kolom 2 geeft de bevoegdheid die wordt gemandateerd of waarvoor een volmacht wordt gegeven en de wettelijke basis. Als de bevoegdheid van de IRM beperkt is (bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag), wordt dat in deze kolom aangegeven;

Kolom 3 geeft aan welk bestuursorgaan bevoegd is het mandaat of de volmacht te verlenen: burgemeester of college;

Kolom 4 geeft aan, aan welke functionaris de IRM een ondermandaat of ondervolmacht verleent. Soms heeft de IRM deze bevoegdheid (nog) niet ondergemandateerd, dan staat er in de rechterkolom “nog niet ondergemandateerd”. Soms is de IRM niet bevoegd verder ondermandaat te verlenen. Dan staat er: “IRM niet bevoegd tot ondermandaat”. Soms beperkt de IRM de bevoegdheid tot een maximumbedrag.

 

 

IV. Ondertekening

In de algemene bepalingen, artikel 5 Ondertekening, staat uitgelegd op welke wijze moet worden ondertekend:

“Namens burgemeester en wethouders van Utrecht”, gevolgd door naam en functieaanduiding van de ondertekenaar, als de bevoegdheid wordt uitgeoefend namens het college van burgemeester en wethouders;

“Namens de burgemeester van Utrecht”, gevolgd door naam en functieaanduiding van de ondertekenaar, als de bevoegdheid wordt uitgeoefend namens de burgemeester.

 

V. Plaatsvervanging

Bij afwezigheid van de functionarissen aan wie een mandaat of volmacht is verleend, kunnen deze bevoegdheden worden uitgeoefend door degenen die in de Organisatieregeling of in de Mandaatregeling zijn aangewezen als plaatsvervanger.

 

 

VI. Politiek gevoelige kwesties

Indien er sprake is van (mogelijk) politiek gevoelige kwesties vindt vooraf overleg plaats met de portefeuillehouder. De portefeuillehouder kan in dergelijke gevallen aangeven dat hij de besluitvorming aan het college wil voorleggen.

 

VII Interne instructie

De gemandateerde mag uitsluitend gebruik maken van zijn mandaat voor het verstrekken van subsidie of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover in de begroting zelf of bij afzonderlijk raadsbesluit middelenautorisatie heeft plaatsgevonden en op het moment van besluit voldoende budget beschikbaar is.