Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de delegatie en mandaat van bevoegdheden aan het de BsGW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de delegatie en mandaat van bevoegdheden aan het de BsGW
CiteertitelDelegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Vaals 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt tegelijk met het besluit van het college van heden omtrent wijzing van, toetreding tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW, in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-15307

19.0009003

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de delegatie en mandaat van bevoegdheden aan het de BsGW

Burgemeester en Wethouders van Vaals

 

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

 

besluiten:

Artikel 1 Delegatie

Aan het dagelijks bestuur van de BsGW wordt overgedragen de bevoegdheid tot:

 • a.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet bevoegd tot het invorderen van belastingen;

 • c.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet;

 • d.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • e.

  het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;

 • f.

  het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

Artikel 2 Reikwijdte

Artikel 1 is van toepassing ten aanzien van de volgende belastingen:

 • a.

  Reclamebelasting

 • b.

  Forensenbelasting

 • c.

  Toeristenbelasting

 • d.

  Baatbelasting

Artikel 3 Mandaat

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur van de BsGW mandaat verleend tot:

 • a.

  het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • c.

  het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt tegelijk met het besluit van het college van heden omtrent wijzing van, toetreding tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW, in werking.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals van 7 januari 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. John Bertram

Secretaris

mr. J.-P. Kompier

Locoburgemeester