Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Besluit van het collegen van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent Delegatie- en mandaat BsGW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het collegen van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent Delegatie- en mandaat BsGW
CiteertitelDelegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Vaals 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt tegelijk met het besluit van het college van 7 januari 2020 omtrent wijziging van, toetreding tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW, in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Roermond/384060.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2020nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-25750

20.0000936

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het collegen van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent Delegatie- en mandaat BsGW

Burgemeester en Wethouders van Vaals

 

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

besluiten:

 

 

Artikel 1  Delegatie

Aan het dagelijks bestuur van de BsGW wordt overgedragen de bevoegdheid tot:

 • a.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet bevoegd tot het invorderen van belastingen;

 • c.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet;

 • d.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • e.

  het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;

 • f.

  het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

Artikel 2 Reikwijdte  

Artikel 1 is van toepassing ten aanzien van de volgende belastingen:

 • a.

  Reclamebelasting

 • b.

  Forensenbelasting

 • c.

  Toeristenbelasting

 • d.

  Baatbelasting herinrichtingsgebied Maastrichterlaan/Wilhelminaplein

 • e.

  Marktgeld

Artikel 3 Mandaat  

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur van de BsGW mandaat verleend tot:

 • a.

  het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • c.

  het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding  

Dit besluit treedt tegelijk met het besluit van het college van 7 januari 2020 omtrent wijziging van, toetreding tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW,  in werking.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals van 21 januari 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J. Bertram

Secretaris

mr. J.-P. Kompier

Locoburgemeester