Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)
CiteertitelLegesverordening 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2020nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-334822

20.0008628

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

De Raad van de gemeente Vaals

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 17 november 2020

 

 

 

B E S L U I T:

Vast te stellen de ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021’’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • f.

  “niet-commercieel evenement”: elk evenement dat in de gemeente Vaals wordt georganiseerd ten behoeve van de Vaalser samenleving door een groep uit de Vaalser samenleving, zonder dat deze groep met dit evenement op voorhand winstbejag nastreeft.

 • g.

  “sociale cohesie”: betrokkenheid van mensen ten opzichte van elkaar; het gaat om het ontwikkelen en stimuleren van zowel deze betrokkenheid als het ontwikkelen van netwerken en het creëren van verbanden tussen verschillende groeperingen in de samenleving.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.15.7.1 (tijdelijke reclames),1.15.10.1 (collecteren), 1.15.11 (vergunningen APV), 2.3.1.1.1 (omgevingsvergunning) en 3.2 (evenementen) van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor het houden van niet-commerciële evenementen die de sociale cohesie binnen de gemeente Vaals bevorderen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crises- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crises- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabelgenoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   onderdeel 1.2 (reisdocumenten);

  • 3.

   onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de Basisregistratie persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   onderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2020’ van 16 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2021’.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 december 2020

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

H.M.H. Leunessen

Voorzitter

Bijlage 1: Tarieventabel leges 2021

 

Indeling tarieventabel

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Bestuursstukken

Hoofdstuk 6

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8

Gemeentearchief

Hoofdstuk 9

Huisvestingswet

Hoofdstuk 10

Leegstandwet

Hoofdstuk 11

Kansspelen

Hoofdstuk 12

Telecommunicatie

Hoofdstuk 13

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14

Kinderopvang

Hoofdstuk 15

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Overschrijven vergunningen of ontheffingen

Hoofdstuk 9

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Nummer

Omschrijving

Tarief

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie / renewal of vows

 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie

 

 

van een partnerschap of renewal of vows voor de duur van 60 minuten op:

 

1.1.1.1

dinsdag van 09.00 uur – 10.00 kosteloos op grond van artikel 4

 

 

van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72 (Wet rechten burgerlijke stand)

 

 

waarbij in afwijking van 1.1.1 de duur 15 minuten bedraagt

--,--

1.1.1.2

Trouwkamer dinsdag van 10.00 – 18.00 uur

250,00

1.1.1.3

Trouwkamer maandag en van woensdag t/m donderdag van 09.00 - 18.00 uur

250,00

1.1.1.4

Trouwkamer vrijdag van 09.00 - 18.00 uur

350,00

1.1.1.5

Trouwkamer zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

450,00

1.1.1.6

Raadzaal maandag t/m donderdag 09.00 – 18.00 uur

350,00

1.1.1.7

Raadzaal vrijdag 09.00 – 18.00 uur

450,00

1.1.1.8

Raadzaal zaterdag 09.00 – 18.00 uur

500,00

1.1.2

Voor huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistraties op de door de

 

 

Gemeenteraad aangewezen externe locaties van maandag t/m zaterdag van

 

 

9.00 – 18.00 uur bedraagt het tarief

530,00

1.1.2.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van

 

 

een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1,

 

 

van het Burgerlijk Wetboek

275,00

1.1.2.2

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van

 

 

een partnerschap op de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag,

 

 

Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis

1000,00

1.1.2.3

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van

 

 

een partnerschap op een zondag

750,00

1.1.2.4

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van

 

 

een partnerschap op carnavalsmaandag- en dinsdag, op Bevrijdingsdag en

 

 

oudejaarsdag

600,00

1.1.2.5

Indien een gemeenteambtenaar als getuige optreedt bij de voltrekking van een

 

 

huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt het tarief per getuige

35,00

 

 

 

 

Trouwboekjes / partnerschapsboekjes

 

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van:

 

 

een trouwboekje / partnerschapsboekje

35,00

 

 

 

 

Extra's bij huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie / renewal of vows

 

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor verlenging van de ceremonie per 15 minuten, van

 

 

maandag t/m zaterdag, voor zowel het gemeentehuis als voor de externe locaties

55,00

1.1.4.2

Het tarief bedraagt, bij keuze van een "eigen persoon" die eenmalig benoemd en beëdigd

 

 

wordt als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand,

330,00

1.1.4.3

Het tarief bedraagt, bij keuze van een "eigen persoon" die reeds in een andere gemeente

 

 

benoemd en beëdigd is als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en in onze

 

 

gemeente eenmalig benoemd wordt

150,00

1.1.4.4

Toeslag locatie éénmalig aanwijzen als trouwlocatie op verzoek van het bruidspaar

150,00

1.1.4.5

Toeslag trouwen buiten de reguliere tijdstippen (zie hiervoor genoemd in 1.1.1 en 1.1.2

250,00

1.1.4.6

Wanneer op verzoek van het bruidspaar de ceremonie door de Babs in een vreemde taal, die

 

 

de Babs niet machtig is, dient te gebeuren, worden de daadwerkelijke kosten van een tolk

 

 

in rekening gebracht. De te verwachten kosten van deze tolk zullen voorafgaand aan de ceremonie

 

 

aan het bruidspaar worden meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het

 

 

college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasporing registers burgerlijke stand

 

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, eventueel gevolgd

 

 

door het geven van een inlichting daaruit, ongeacht het resultaat van die nasporingen:

 

1.1.5.1

voor ieder daaraan besteed kwartier

13,95

1.1.5.2

alsmede voor elke inlichting

5,90

1.1.6

Het doen van nasporingen in stukken die vallen onder de Archiefwet 1995 zonder

 

 

de hulp van gemeenteambtenaren

--,--

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van het verstrekken van

 

 

akten van de burgerlijke stand:

 

1.1.7.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

14,00

1.1.7.2

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een

14,00

 

partnerschap of van overlijden

 

1.1.7.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van

24,60

 

het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.7.4

voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

14,00

1.1.7.5

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

14,00

1.1.7.6

voor elk meertalig modelformulier bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a,b,d en e van de Wet

14,00

 

Rechten burgerlijke stand

 

1.1.7.7

voor elk meertalig modelformulier bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet

18,90

 

Rechten burgerlijke stand

 

1.1.7.8

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als

18,90

 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees

 

 

Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer

 

 

van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de

 

 

Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

56,55

 

bereikt

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

 

 

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

56,55

 

bereikt

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende

 

 

de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

56,55

 

bereikt

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

32,90

 

bereikt

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde

 

 

documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

50,90

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

de afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs:

41,00

1.3.2

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

 

een bedrag van

34,10

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3

 

 

en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent

 

 

één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking

8,80

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan

 

 

één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de

 

 

Basisregistratie Personen:

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking

8,80

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

 

 

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp

 

 

van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie

 

 

Personen

22,65

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie

 

 

Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,95

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van een abonnement (per jaargang) op:

 

1.5.1.1

de notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad

48,00

1.5.1.2

de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken

120,00

1.5.1.3

de notulen van de vergadering van een openbare commissie

48,00

1.5.1.4

het gemeenteblad

160,00

1.5.2

Incidentele exemplaren van de onder 1.7.1 genoemde stukken, per pagina op

 

 

papier van A4-formaat

0,50

 

 

 

 

Financiële stukken

 

1.5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van:

 

1.5.3.1

een exemplaar van de gemeentebegroting van de algemene dienst, bestaande

 

 

uit aanbiedingsnota/beleidsbeschouwingen en beheerstoelichtingen

120,00

1.5.3.2

een exemplaar van de beleidsbeschouwingen

68,50

1.5.3.3

een exemplaar van de meerjarige financiële prognose

68,50

1.5.3.4

een exemplaar van de gemeenterekening met jaarverslag en beheerstoelichting

95,00

1.5.3.5

een exemplaar van de toelichting en bijlagen op de gemeenterekening

48,00

1.5.4

Een uittreksel van de onder 1.7.3 genoemde stukken, per pagina op papier van A4-formaat

0,50

 

 

 

 

Verordeningen

 

1.5.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een exemplaar van:

 

1.5.5.1

de Algemene Plaatselijke Verordening, de Subsidieverordening Welzijn Gemeente

 

 

Vaals en de Bouwverordening per verstrekte pagina

0,50

1.5.5.2

alle overige onder 1.6.5.1 niet genoemde verordeningen

8,00

1.5.5.3

Bij gebleken belang worden op verzoek aan non-profit instellingen verordeningen

 

 

kosteloos verstrekt

--,--

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan,

 

 

voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in

 

 

onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.6.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,50

1.6.1.1.2

in formaat A3

1,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.6.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen,

 

 

bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

8,50

1.6.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

8,50

1.6.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

8,50

1.6.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de

 

 

Monumentenwet 1988

8,50

1.6.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie,

 

 

bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen,

 

 

dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld

 

 

in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

8,50

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van kopieën van:

 

1.6.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

8,50

1.6.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

8,50

1.6.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat4

8,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

Verklaringen omtrent personenen overzichten uit de BRP

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van:

 

 

een verklaring omtrent het gedrag

41,35

 

 

 

 

Legalisatie

 

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.7.2.1

het legaliseren van één handtekening

8,80

1.7.2.2

het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in

 

 

het persoonlijk belang van de aanvrager

8,80

1.7.2.3

het verstrekken van een verklaring dat de foto op een stuk, de foto is van degene,

 

 

te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

8,80

1.7.2.4

het legaliseren van een document

8,80

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.8.2

het door of vanwege de gemeente doen van naspeuringen, eventueel gevolgd door

 

 

het geven van één of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht

 

 

het resultaat van die naspeuring, een en ander voor zover deze diensten niet met

 

 

name in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente,

 

 

dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd,

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

13,90

1.8.3

het verstrekken van afschriften, uittreksels en fotokopieën

 

1.8.3.1

per pagina van A4-formaat

0,50

1.8.3.2

per pagina van een ander formaat

1,00

1.8.4

het doen van naspeuringen in stukken vallende onder de Archiefwet 1995 zonder

 

 

hulp van een ambtenaar

--,--

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerst lid van

 

 

de Huisvestingswet 2014

56,25

1.9.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de

 

 

Huisvestingswet 2014

56,25

1.9.3

tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming

 

 

tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

56,25

1.9.4

tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

56,25

1.9.5

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in

 

 

onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de

 

 

Huisvestingswet 2014

56,25

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste Lid, van de Leegstandwet

35,00

1.10.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als

 

 

bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

17,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Kansspelen

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b

 

 

van de Wet op de kansspelen:

 

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.11.1.2

voor iedere volgende kansspelautomaat, per kansspelautomaat per jaar

34,00

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikel 3 van de Wet op de kansspelen

 

 

(loterijvergunning)

28,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het

 

 

verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden

 

 

als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

208,00

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning in verband met het

 

 

verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden

 

 

als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

242,85

1.12.2.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten

 

 

verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,

 

 

vanaf een sleuflengte >25 meter, per strekkende meter sleuf verhoogd met

2,10

1.12.2.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, vanaf een sleuflengte

 

 

>25 meter, per strekkende meter sleuf verhoogd met

2,10

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling

 

 

voertuigen (bijzondere transporten)

31,00

1.13.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

 

 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 met een geldigheidsduur van:

 

1.13.2.1

vier weken of minder

13,20

1.13.2.2

meer dan vier weken doch ten hoogste 26 weken

26,40

1.13.2.3

meer dan 26 weken doch ten hoogste 52 weken

39,60

1.13.3

Indien de gevraagde ontheffing als bedoeld onder 1.16.2 niet wordt verleend

 

 

bedraagt het tarief

13,20

1.13.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het

 

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), indien:

 

1.13.4.1

een geneeskundig onderzoek is vereist

99,50

1.13.4.2

geen geneeskundig onderzoek is vereist

16,50

1.13.4.3

kosten leegloopvergoeding (betrokkene is tweemaal niet verschenen bij de GGD)

86,50

1.13.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet

 

 

personenvervoer

100,00

1.13.6

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegen-

 

 

verkeerswet (wedstrijden op de openbare weg)

56,00

1.13.7

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1, van de

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening, met een geldigheidsduur van:

 

1.13.7.1

vier weken of minder

13,20

1.13.7.2

meer dan vier weken doch ten hoogste 26 weken

26,40

1.13.7.3

meer dan 26 weken doch ten hoogste 52 weken

39,60

1.13.8

Indien de gevraagde ontheffing als bedoeld onder 1.16.7 niet wordt verleend

 

 

bedraagt het tarief

13,20

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Kinderopvang

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van:

 

1.14.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang,

 

 

per uittreksel

2,50

1.14.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel

 

 

46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

2,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 

 

Geschreven en gedrukte stukken, afschriften, uittreksels,minuten, fotokopieën e.d.

 

1.15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

het verstrekken van:

 

 

a. geschreven, gedrukte, getypte of anderszins vermenigvuldigde stukken;

 

 

b. fotokopieën van stukken;

 

 

c. minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken, gedrukt, getypt of anderszins

 

 

vermenigvuldigd;

 

 

voor zover daarvoor in deze verordening of in een andere belastingverordening van

 

 

deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels geen bijzondere regels zijn opgenomen:

 

1.15.1.1

per pagina van A4-formaat op papier of digitaal

0,50

1.15.1.2

per pagina van een ander formaat op papier of digitaal

1,00

 

Kaarten, tekeningen e.d.

 

1.15.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van een kaart of tekening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

14,00

 

 

 

 

Hondenpenning

 

1.15.3

Het tarief voor de afgifte van een nieuwe hondenpenning - indien de kosteloos

 

 

uitgereikte penning in de loop van de termijn van geldigheid verloren is geraakt -

 

 

bedraagt

3,50

 

 

 

 

Gemeentewapen

 

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afdruk van het gemeentewapen

 

 

van Vaals

5,50

 

 

 

 

Pachtwet

 

1.15.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een verklaring, als bedoeld in artikel 56f van de Pachtwet

14,00

 

 

 

 

Standplaatsvergunning en ventvergunning

 

1.15.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 4,

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vaals,

120,00

 

 

 

 

Reclame

 

1.15.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 2:10 van

 

 

de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

1.15.7.1

voor tijdelijke reclames

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruikbaarheid van de weg (plaatsen van steigers enz.)

 

1.15.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 2:10

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van steigers e.d.:

 

1.15.8.1

op een en dezelfde plek binnen de gemeente voor:

 

1.15.8.1.1

een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden

36,00

1.15.8.1.2

een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar

80,20

1.15.8.2

op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar (jaarvergunning

 

 

bedrijven)

140,00

 

 

 

 

Vuurwerk

 

1.15.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 13,

 

 

artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het ter beschikking

 

 

stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

44,00

 

 

 

 

Collecteren

 

1.15.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld

 

 

of goederen

14,00

1.15.10.2

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 17.14.1 aan instellingen

 

 

e.d. voorkomend op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving

 

 

worden geen leges geheven.

 

 

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

1.15.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning, het verlenen van een ontheffing, het doen van

 

 

een kennisgeving e.d. als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening en niet

 

 

apart genoemd in deze tarieventabel

18,00

 

 

 

 

Beschikkingen e.d.

 

1.15.12

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verstrekken van een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,00

1.15.13

Overige diensten niet elders in deze tabel omschreven (administratief) voor ieder daaraan

 

 

besteed kwartier

14,00

1.15.14

Alle schriftelijke inlichtingen of verklaringen niet elders in deze tabel omschreven

14,00

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Nummer

Omschrijving

Tarief

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van

 

 

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische

 

installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,

 

een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

 

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

 

 

geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een

 

 

derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of

 

 

werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van

 

 

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische

 

 

installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt

 

 

een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631,

 

 

uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in

 

 

deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch

 

 

verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk

 

 

waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde

 

 

betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die

 

 

betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk

 

 

voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Conceptaanvraag: (ook wel genoemd principeaanvraag / welstandsplan / informele aanvraag). Een conceptaanvraag is een schriftelijke aanvraag uitsluitend bedoeld om een indicatie te krijgen of een voorgenomen project/activiteit vergunbaar zou zijn. Aan een conceptaanvraag zijn geen wettelijke termijnen verbonden. Doordat een conceptaanvraag nagenoeg nooit alle gegevens omvat om de aanvraag volledig te kunnen toetsen, kan nooit worden uitgesloten dat een project/activiteit uiteindelijk in formele fase niet kan worden vergund. Een oordeel dat een voorgenomen project/activiteit vergunbaar is, houdt dus geen toezegging in voor het verkrijgen van een vergunning. Wanneer de gemeente een conceptaanvraag in behandeling neemt, toetst zij de aanvraag (indien relevant) in ieder geval aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Op basis van de door de aanvrager overgelegde gegevens wordt daarnaast beoordeeld of mogelijk andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn.

2.1.5

De in dit hoofdstuk genoemde NEN-normen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag: informele aanvraag/principeaanvraag/welstandsplan

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als bedoeld

 

 

onder 2.1.4, waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

€ 175,--

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als bedoeld

 

 

onder 2.1.4, waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

50%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor

 

 

hetzelfde project op basis van 2.3.1 zouden worden vastgesteld met een minimum van

€ 175,--

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

 

 

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de

 

 

extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend

 

 

naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van

 

 

deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere

 

 

grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

 

 

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 100.000 bedragen

3,0%

 

van de bouwkosten, met een minimumtarief van € 175--;

 

 

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 doch maximaal € 250.000 bedragen

 

 

€ 3.000,-- vermeerderd met

2,9%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000 te boven gaan

 

 

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 250.000 doch maximaal € 500.000 bedragen

 

 

€ 7.350,-- vermeerderd met

2,8%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 250.000 te boven gaan

 

 

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan 500.000 doch maximaal 750.000 bedragen

 

 

€ 14.350,-- vermeerderd met

2,7%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaan

 

 

 

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten meer dan 750.000 doch maximaal 1.000.000 bedragen

 

 

€ 21.100,-- vermeerderd met

2,6%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 750.000 te boven gaan

 

 

 

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen,

 

 

€ 27.600,-- vermeerderd met

2,5%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaan.

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens

 

 

de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het

 

 

bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

120,00

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens

 

 

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de

 

 

agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

60,00

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat

 

 

onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de

 

 

bouwactiviteit:

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in

 

 

behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat

 

 

onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

50,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,bedraagt het tarief, onverminderd

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

 

 

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

100,00

 

 

 

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

 

 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

 

 

tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van

 

 

dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(binnenplanse afwijking):

155,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(buitenplanse kleine afwijking):

280,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(buitenplanse afwijking):

1800,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

280,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van exploitatieplan):

1280,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving):

300,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving):

300,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

300,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

 

 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

 

 

tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(binnenplanse afwijking):

155,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(buitenplanse kleine afwijking):

280,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(buitenplanse afwijking):

1800,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

280,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van exploitatieplan):

1280,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving):

300,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving):

300,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

300,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

 

 

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

 

2.3.5.1

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak tot en met

 

 

100 vierkante meters

265,00

2.3.5.2.

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

 

 

101 tot en met 500 vierkante meters

265,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 1,00 per vierkante meter

 

 

voor het aantal vierkante meters waarmee 100 vierkante meters

 

 

worden overschreden

 

2.3.5.3

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

 

 

501 tot en met 2000 vierkante meters

670,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,35 per vierkante meter

 

 

voor het aantal vierkante meters waarmee 500 vierkante meter

 

 

worden overschreden

 

2.3.5.4

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

 

 

2001 tot en met 5000 vierkante meters

1200,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,10 per vierkante meter

 

 

voor het aantal vierkante meters waarmee 2000 vierkante meters

 

 

worden overschreden

 

2.3.5.5

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

 

 

5001 tot en met 50.000 vierkante meters

1485,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,02 per vierkante meter

 

 

voor het aantal vierkante meters waarmee 5000 vierkante meters

 

 

worden overschreden

 

2.3.5.6

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

 

 

50.001 of meer vierkante meters

2505,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,01 per vierkante meter

 

 

voor het aantal vierkante meters waarmee 50.000 vierkante meters

 

 

worden overschreden

 

2.3.5.7

de bedragen als bedoeld in de onderdelen 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6

 

 

worden per publicatie verhoogd met een bedrag aan publicatiekosten van

45,00

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 

 

met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b,

 

 

van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de

 

 

Monumentenverordening Gemeente Vaals aangewezen monument, waarvoor op grond

 

 

van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een

 

 

vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

 

 

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

200,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze

 

 

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

200,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen

 

 

van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1,

 

 

eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een

 

 

krachtens provinciale verordening, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van

 

 

de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of

 

 

ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

125,00

2.3.7.1

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening

 

 

of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

 

 

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

80,00

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.bedraagt het tarief, indien de in die

 

 

onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of

 

 

een asbesthoudend product aanwezig is:

25,00

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen

 

 

van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op

 

 

grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is

 

 

vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

30,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/Inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken,

 

 

hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond

 

 

van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

 

 

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief,

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

 

 

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

30,00

 

 

 

 

De voor de uitvoering met de omgevingsvergunning verschuldigde kosten worden

 

 

gebaseerd op basis van de vastgestelde tarieven (collegebesluit d.d.11-12-2015).

 

 

Voor een  standaard inrit/uitweg bedragen deze € 183,04 exl BTW/meter en voor een

 

 

niet-standaard inrit/uitweg worden deze op basis van de werkelijke kosten/ offerte gebaseerd.

 

 

De kosten worden gelijktijdig met de leges in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of

 

 

doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale

 

 

verordening of de Bomenverordening gemeente Vaals 2014, als bedoeld in artikel 2.2,

 

 

eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

 

 

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

50,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van

 

 

roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een

 

 

bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

 

 

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

30,00

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel

 

 

2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

op een en dezelfde plek binnen de gemeente:

 

2.3.11.2

voor een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden

30,00

2.3.11.3

voor een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar

80,00

2.3.11.4

op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar

140,00

2.3.11.5

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van

 

 

een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen,

 

 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

op een en dezelfde plek binnen de gemeente:

 

2.3.11.6

voor een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden

30,00

2.3.11.7

voor een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar

80,00

2.3.11.8

op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar

140,00

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000 gebied

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

 

a. Landbouw en overige

€ 2.491,80

 

 

 

 

b. Industrie

€ 12.377,90

 

 

 

 

c. Infrastructuur

€ 18.559,25

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

 

 

2.3.13

Restitutiebepaling behorende bij Projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000 gebied

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitutie bij intrekking aanvraag

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de

 

 

 

 

Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 

 

 

 

 

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 

b.indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

 

 

 

Leges worden niet geheven voor:

 

 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere Activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van

 

 

een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten

 

 

die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 

 

lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

 

 

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

bedoelde activiteiten:

100,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschaps-

 

 

verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

 

 

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

 

 

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze

 

 

tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de

 

 

activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen

 

 

enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

 

 

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

100,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings-

 

 

vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

 

 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als

 

 

bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen

 

 

op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

 

 

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

 

 

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking

 

 

tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking

 

 

tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

 

 

aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

60,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

60,00

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of

 

 

gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies

 

 

moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag

 

 

om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het

 

 

bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een

 

 

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting

 

die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in

 

 

behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

 

 

is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur

 

 

aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

 

voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27,

 

 

eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

125,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet

 

 

afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,

 

 

blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is

 

 

opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag

 

 

in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan

 

 

de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag

 

 

om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2,

 

 

waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het

 

 

vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering

 

 

gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de

 

 

omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf

 

 

activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het

 

 

legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld

 

 

in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

15%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

20%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

 

 

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat

 

 

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de

 

 

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is

 

 

genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in

 

 

behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 

 

leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 13 weken na het in

 

 

behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 

 

leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 13 weken en binnen 52 weken na het in

 

 

behandeling nemen ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 

 

leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor

 

 

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

 

 

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen

 

 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat

 

 

aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend

 

 

binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is

 

 

gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 

 

leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor

 

 

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,

 

 

2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

 

 

leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging

 

 

van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of  sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,2.3.6

 

of 2.3.7 buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

De teruggaaf bedraagt:

50%  

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggeven.

 

 

 

 

2.5.5.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen

 

 

teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning en intrekken of weigeren omgevings-

 

 

Vergunning m.b.t. planologisch strijdig gebruik

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of

 

 

gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33,

 

 

tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

175,00

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of

 

 

gedeeltelijke intrekking van een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking

 

 

tot planologisch strijdig gebruik, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste

 

 

lid, onder c van de Wabo,

175,00

2.6.3

Het tarief bedraagt voor het weigeren van een aanvraag om een omgevingsvergunning

 

 

met betrekking tot planologisch strijdig gebruik, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1

 

 

eerste lid, onder c van de Wabo,

175,00

2.6.4

Indien in het kader van een bezwaar- of beroepsschrift een aanvraag alsnog wordt geweigerd,

 

 

is niet 2.6.3 van toepassing maar de artikelen 2.3.3 en 2.3.4 van deze tarieventabel.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging

 

 

project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van

 

 

een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld,

 

 

geringe wijziging in het project:

175,00

 

Hoofdstuk 8Overschrijven vergunningen of ontheffingen

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

 

 

de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning

175,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen

 

 

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

ordening

2000,00

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen

 

 

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet

 

 

ruimtelijke ordening

850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere,

45,00

 

in deze titel niet benoemde beschikking:

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor een aanvraag , die op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu

750,00

 

zoals bedoeld in de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en

 

 

Valkenburg aan de Geul voor advies aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg,

 

 

dan wel een andere (daarvoor in de plaats tredende) kwaliteitscommissie,

 

 

moet worden voorgelegd

 

2.10.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.10.2 bedraagt het tarief, indien een aanvraag

375,00

 

Meerdere keren moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve

 

 

van een advies, per extra behandeling

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Nummer

Omschrijving

Tarief

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

Drank- en Horecawet

 

3.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

160,00

 

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid,

 

 

van de Drank- en Horecawet

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in

20.00

 

artikel 30 van de Drank- en Horecawet (inrichting)

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van

27.50

 

het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

13,20

 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

 

Exploitatievergunning horecabedrijf

 

3.1.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

30,00

 

verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in

 

 

Hoofdstuk 2, afdeling 8, artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de

27,50

 

vergunning/aanhangsel als bedoeld in artikel 2:28i van de Algemene Plaatselijke verordening

 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van

20,00

 

een inrichting als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 8, artikel 2:28h van de

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

3.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

27,50

 

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 7, artikel 2:25

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

146,00

 

verkrijgen van een exploitatievergunning voor een inrichting als bedoeld in Hoofdstuk 3,

 

 

afdeling 2, artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

56,00

 

van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

3.5.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

28,00

3.5.2

tot het wijzigingen van een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing

28,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

 

 

beschikking

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere,

18,00

 

in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2020

De griffier van de gemeente Vaals,