Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Vergoedingsregeling inconveniënten gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling inconveniënten gemeente Valkenburg aan de Geul 2016
CiteertitelVergoedingsregeling inconveniënten gemeente Valkenburg aan de Geul 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3:14 en 3:16 van de CAR UWO Gemeente Valkenburg aan de Geul;
 2. artikel 160 Gemeentewet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201609-03-2017onbekend

06-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling inconveniënten gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul; • Gelet op artikel 3:14 en 3:16 van de CAR UWO Gemeente Valkenburg aan de Geul;

• Gelet op artikel 160 Gemeentewet;

na verkregen instemming van de GO tot het vaststellen van de navolgende

Vergoedingsregeling inconveniënten gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: InconveniëntEen omstandigheid voortvloeiend uit het werk, werkmethodiek en/of werkomgeving, die afhankelijk van de algemene maatschappelijke factoren als bezwarend wordt ervaren en die in redelijkheid niet vermijdbaar is en die als zodanig een extra beroep doet op de bereidheid om onder een dergelijke omstandigheid te werken. InconveniëntenfunctieEen functie als bedoeld in bijlage 1, welke deel uitmaakt van deze regeling. Inconveniëntentoeslag Het bij een categorie inconveniëntenfuncties behorend bruto maandbedrag. Zie bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 2
 • 1.

  Met ingang van de datum waarmee deze regeling is vastgesteld en nadien de datum waarop een ambtenaar een inconveniëntenfunctie vervult, wordt hem de daaraan verbonden inconveniëntentoeslag toegekend.

 • 2.

  Voor de ambtenaar die een inconveniëntenfunctie in deeltijd verricht geldt de daaraan verbonden inconveniëntentoeslag naar evenredigheid van diens arbeidsduur.

Artikel 3

Artikel 3Afbouw is conform artikel 3:16 Afbouwtoelage CAR-UWO.

Artikel 4

Deze regeling kan worden aangehaald als de “vergoedingsregeling inconvenienten 2016” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015.

L.T.J.M. Bongarts drs. M.J.A. Eurlings

gemeentesecretaris/ algemeen directeur burgemeester

BIJLAGE 1

Rangschikking inconveniëntenfuncties per 01-01-2016

(bruto maandbedragen, team en werktitel/functiebenaming)

Categorie 1 €24,56 bruto per maand

Team Veiligheid Toezicht en Handhaving

·Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Categorie 2 €77,12 bruto per maand

Team Openbare Ruimte

 • ·

  Allround Medewerker Buitendienst Gemeentewerken

 • ·

  Beheerder Begraafplaatsen Buitendienst Gemeentewerken

 • ·

  Onderhoudsmonteur/beheer Werkplaats Buitendienst Gemeentewerken

 • ·

  Werkleider Buitendienst Gemeentewerken