Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Werktijdenregeling Valkenburg aan de Geul 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijdenregeling Valkenburg aan de Geul 2016
CiteertitelWerktijdenregeling Valkenburg aan de Geul 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:2, 4:3 tot 4:7, 3:11, 3:12 en 3:18 van de CAR UWO Gemeente Valkenburg aan de Geul;artikel 160 Gemeentewet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201609-03-2017Onbekend

27-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling Valkenburg aan de Geul 2016

 

 

Paragraaf 1 algemene bepalingen

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

Besluit:

 • ·

  Gelet op artikel 4:2, 4:3 tot 4:7, 3:11, 3:12 en 3:18 van de CAR UWO Gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • ·

  Gelet op artikel 160 Gemeentewet;

Tot het vaststellen van de navolgende regeling

Werktijdenregeling Valkenburg aan de Geul 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving en bereik

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder

Medewerker

De medewerker aangesteld door de gemeente Valkenburg aan de Geul en degene die op basis van detachering, arbeidsovereenkomst, opdrachtverlening of uitzendovereenkomst werkzaam is bij de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Leidinggevende

De leidinggevende die op grond van mandaatregeling bevoegd is.

Bedrijfstijd

Tijd gedurende welke arbeid kan worden verricht binnen de kantoren van de gemeente.

Dagvenster

Tijd waarbij gewerkt wordt tegen een vergoeding van 100% conform artikel 3:12 CAR/UWO.

Formele arbeidsduur

De arbeidsduur volgens de aanstelling.

Feitelijke arbeidsduur

De arbeidsduur zoals die voor de medewerker is vastgesteld op grond van artikel 3 eerste lid van deze regeling.

Werkpatroon

Individueel werktijdenschema.

Brugdagen

Twee door de werkgever aangewezen verplichte vrije dagen.

Collectieve sluitingsdag

Een in overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging, door de werkgever vast te stellen verplichte vrije dag.

Tijd- en plaats onafhankelijk werken

Werken onafhankelijk van de bedrijfstijd en werken op andere plaatsen dan de kantoren van de gemeente.

Wettelijke regels over arbeidstijden

Hoofdstuk 4 Arbeidsduur en werktijden van de CAR/UWO en de bepalingen uit hoofdstuk 5 Arbeid- en rusttijden van de Arbeidstijdenwet.

Voor medewerker die op basis van arbeidsovereenkomst, opdrachtverlening of uitzendovereenkomst werkzaam is, zijn de artikelen 4 en 10 niet van toepassing.

Artikel 2 Bedrijfstijd

Er geldt een bedrijfstijd van maandag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 3 Brugdagen en Collectieve sluitingsdagen

Het college kan op jaarbasis twee brugdagen en in overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging collectieve sluitingsdagen aanwijzen waarop binnen de gemeente geen werkzaamheden worden verricht. Indien de aanwijzing van dagen er toe leidt dat de noodzakelijke continuïteit van werkzaamheden in het gedrag komt kan de aanwijzing buiten toepassing worden gelaten voor de met die werkzaamheden belaste medewerkers.

Artikel 4 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

 • 1.

  Met toestemming van de leidinggevende en conform door medewerker en leidinggevende gemaakte afspraken kan de medewerker onafhankelijk van de bedrijfstijd werken en thuis of op een andere plaats dan de kantoren van de gemeente werken.

 • 2.

  Het college verbindt voorwaarden aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

 • 3.

  Ingeval van ziekte en andere bijzondere situaties wordt teruggevallen op de formele arbeidsduur per week en op de vastgestelde werktijd en het werkpatroon.

Artikel 5 Doktersbezoek en ander kort verlof

 • 1.

  Bezoek aan dokter, tandarts, ziekenhuis of andere zorgverleners vindt plaats in eigen tijd.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet voor een bezoek aan de bedrijfsarts.

Artikel 6 Wettelijke regels over arbeidstijden

Het vaststellen van arbeidsduur en werktijden, het vaststellen van een rooster, het bepalen van een werkpatroon en het maken van afspraken over tijd –en plaatsonafhankelijk werken vindt plaats met inachtneming van de wettelijke regels over arbeidstijden.

Artikel 7 Aanpassen werktijden

Persoonlijke omstandigheden van de medewerker kunnen noodzaken tot aanpassing van de afspraken over werktijden.

Paragraaf 2 de standaardregeling

Artikel 8 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot vrijdag tussen 7.00 en 22.00 uur (artikel 4:2 tweede lid CAR/UWO). De medewerker die valt onder de standaardregeling en die door het college aangewezen is om arbeid buiten het dagvenster te verrichten heeft recht op een buitendagvenstervergoeding (artikel 3:8 CAR/UWO).

Artikel 9 Arbeidsduur, werktijden en werkpatroon

 • 1.

  De leidinggevende kan de feitelijke arbeidsduur vaststellen op een andere omvang dan de formele arbeidsduur per week in het belang van een adequate bedrijfsvoering en dienstverlening waarbij de formele arbeidsduur per jaar van de medewerker niet wordt overschreden.

 • 2.

  De leidinggevende kan werktijden vaststellen in het belang van een adequate bedrijfsvoering en dienstverlening.

 • 3.

  Voor zover de leidinggevende de werktijden niet of niet volledig heeft vastgesteld, bepalen medewerker en leidinggevende in overleg het werkpatroon.

Artikel 10 Te veel en te weinig gewerkte uren

 • 1.

  De medewerker kan meer of minder uren werken dan de formele arbeidsduur per week en compenseert deze uren zo veel als mogelijk voor het einde van het kalenderjaar.

 • 2.

  Minimaal tweemaal per jaar zijn de werktijden, het aantal gewerkte uren en de gelegenheden om te compenseren onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

 • 3.

  De medewerker met een volledige betrekking neemt niet meer dan in totaal 80 te veel gewerkte uren mee naar het volgende kalenderjaar. Voor de medewerker die is aangesteld voor minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 4.

  Er mag ten hoogste 15 uren in de min worden gestaan. Na afloop van een kalenderjaar worden de uren die een medewerker te weinig heeft gewerkt in mindering gebracht op zijn vakantietegoed.

 • 5.

  Ingeval van ziekte en andere bijzondere situaties wordt teruggevallen op de formele arbeidsduur per week en op de vastgestelde werktijd en het werkpatroon.

Artikel 11 Urenregistratie

De medewerker registreert de gewerkte uren door middel van de aan- en afwezigheidsregistratie.

Paragraaf 3 de bijzondere regeling

Artikel 12 Bijzondere regeling

 • 1.

  De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage 2 opgenomen functies.

 • 2.

  De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 CAR/UWO.

 • 3.

  Het college kan de in de bijlage 2 genoemde functies wijzigen.

 • 4.

  Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR/UWO aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3:18 CAR/UWO), toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11).

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan de gemeentesecretaris op verzoek van de medewerker afwijkend van de regeling beslissen.

Artikel 14 Sancties

De medewerker die handelt in strijd met de bepalingen in deze regeling maakt zich schuldig aan plichtsverzuim e ka disciplinair bestraft worden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking onder gelijktijdige intrekking van de Regeling flexibele werktijden gemeente Valkenburg aan de Geul 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 januari 2016

L.T.J.M. Bongarts, drs. M.J.A. Eurlings,

gemeentesecretaris/algemeen directeur burgemeester

Bijlage 1

Werktijdenregeling Valkenburg aan de Geul 2016

Voorwaarden tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Indien een medewerker regelmatig thuis (of op een andere plaats dan op kantoor) meer dan 2 uur achtereen werkt gelden een aantal voorwaarden. Onder regelmatig wordt verstaan eens per twee weken en vaker.

Uitgangspunt is dat thuis (of elders) werken in de toekomst een vrije keuze is. Met deze keuze accepteert de medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid voor doelmatig werken, met inachtneming van zijn eigen gezondheid en de veiligheid van gegevens.

 • ·

  Leidinggevende en medewerkers maken afspraken ver de hoeveelheid werk, resultaten en bereikbaarheid.

 • ·

  Leidinggevende en medewerkers evalueren regulier de gemaakte afspraken.

 • ·

  De medewerker houdt de leidinggevende op de hoogte van klachten over en wensen tot verbetering van de werkplek, lichamelijke gesteldheid, sociale omgang en communicatie, werkdruk en andere zaken.

 • ·

  De werkgever zorgt voor voorlichting aan de medewerker over het belang van ergonomisch werken, voorschriften voor beeldschermwerk en de concrete inrichting van een werkplek.

 • ·

  De medewerker zorgt voor een doelmatig werkplek (stoel, tafel/werkblad, verlichting, beeldscherm), richt de werkplek ergonomisch verantwoord in en werkt zodanig dat hij gezondheids- en veiligheidsrisico’s beperkt.

 • ·

  De medewerker neemt de regels over arbeidstijden in acht.

 • ·

  De medewerker draagt er zorg voor dat derden geen kennis kunnen nemen van gemeentelijke stukken en andere vertrouwelijke gegevens die hij uit hoofde van zijn aanstelling kent.

 • ·

  De medewerker volgt aanwijzingen van de werkgever over de beveiliging van apparatuur en software op.

Op dit moment is structureel thuiswerken nog geen vrije keuze van de medewerker. Hiervoor dienen een aantal randvoorwaarden te worden ingevuld waaronder:

 • ·

  Het faciliteren vanuit ICT van plaats onafhankelijk werken;

 • ·

  Het invoeren van resultaatgericht werken. De teamplannen dienen vertaald te zijn naar individuele werkplannen.

Op incidentele basis kan in overleg met en na toestemming van de leidinggevende thuis werken aan de orde zijn. Hierin kan op dit moment echter nog geen sprake zijn van een vast patroon dan wel een vast dagdeel waarop men thuis werkt.

Bijlage 2

Functies met de werknaam waarop de bijzondere regeling van toepassing is.

Team Toezicht en Handhaving

Buitengewoon Opsporingsambtenaar Buitendienst

Team Openbare Ruimte

Allround Medewerker Buitendienst Gemeentewerken

Beheerder Begraafplaatsen Buitendienst Gemeentewerken

Onderhoudsmonteur/beheer Werkplaats Buitendienst Gemeentewerken

Werkleider Buitendienst Gemeentewerken

Coördinator Buitendienst Gemeentewerken

Team Klant Contact Centrum

Medewerker publiek l, ll en lll.

Medewerker vergunningen