Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Vakantieverlofregeling Gemeente Valkenburg aan de Geul

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVakantieverlofregeling Gemeente Valkenburg aan de Geul
CiteertitelVakantieverlofregeling Gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125 van de Ambtenarenwet;hoofdstuk 6 van de CAR-UWO 2015;artikel 160 van de Gemeentewet; artikel 27 lid 1 onder b van de WOR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201609-03-2017Onbekend

19-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vakantieverlofregeling Gemeente Valkenburg aan de Geul

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul,

besluit:

 • ·

  gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • ·

  gelet op hoofdstuk 6 van de CAR-UWO 2015;

 • ·

  gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • ·

  gelet op artikel 27 lid 1 onder b van de WOR en

 • ·

  na verkregen instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Valkenburg aan de Geul

Vakantieverlofregeling Gemeente Valkenburg aan de Geul

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Werkgever

Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Medewerker

De ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a CAR-UWO.

Deeltijd betrekking

De betrekking zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel mm CAR-UWO.

Volledige betrekking

De betrekking zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel k CAR-UWO.

Brugdag

Een door de werkgever aangewezen verplichte vrije dag waarvoor brugdagen worden ingezet.

Artikel 2 Basis vakantieverlof

Lid 1

Een medewerker met een volledige betrekking heeft overeenkomstig artikel 6:2 CAR-UWO ten minste recht op 158,4 vakantie-uren per kalenderjaar. Hiervan is 144 uur wettelijk en 14,4 uur bovenwettelijk verlof.

Lid 2

Alle op grond van deze regeling eventueel toe te wijzen verlofrechten worden berekend aan de voor hen geldende deeltijdfactor.

Lid 3

Een medewerker die gedurende het kalenderjaar wordt aangesteld of ontslagen heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:2:3, eerste lid CAR-UWO naar rato van het aantal gewerkte maanden recht op vakantieverlof.

Artikel 3 Vermeerdering vakantieverlof

Lid 1

Het basisverlof zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2 kan voor een groep medewerkers overeenkomstig artikel 6:2:1, vierde lid CAR-UWO worden verhoogd met 14,4 uur.

Lid 2

De medewerker kan overeenkomstig artikel 6:2, tweede lid CAR-UWO een verzoek indienen om in een daaropvolgend jaar 50,4 uur meer te werken. Indien het verzoek wordt gehonoreerd worden deze uren toegevoegd aan het vakantieverlof.

Lid 3

De duur van het vakantieverlof van een medewerker bedraagt per kalenderjaar voor een medewerker

ingedeeld in:

 • a.

  schaal 1 tot en met 7: 158,4 uren per jaar;

 • b.

  vanaf schaal 8: 165,6 uren per jaar.

Lid 4

Het vakantieverlof van een medewerker die voor 1997 in dienst is getreden wordt vermeerderd op basis van dienstjaren- of leeftijd conform onderstaand tabel.

Aantal

dienstjaren

Leeftijd

Aantal uren verlof per jaar op grond van diensttijd.

Aantal uren verlof per jaar op grond van leeftijd.

10

30

7,2

7,2

15

35

14,4

14,4

20

40

21,6

21,6

25

45

28,8

28,8

30

50

36

36

35

55

43,2

43,2

40

60

50,4

50,4

Voor een medewerker die op of na 1997 in dienst is getreden geldt een vermeerdering van het vakantieverlof op basis van dienstjaren of leeftijd conform onderstaand tabel.

Aantal

dienstjaren

Leeftijd

Aantal uren verlof per jaar op grond van diensttijd.

Aantal uren verlof per jaar op grond van leeftijd.

10

30

7,2

 

15

35

14,4

 

20

40

21,6

7,2

25

45

28,8

14,4

30

50

36

21,6

35

55

43,2

28,8

40

60

50,4

36

Lid 5

De in lid 3 vastgestelde duur van het vakantieverlof wordt voor medewerkers jonger dan 21 jaar vermeerderd met:

 • -

  21,6 uren bij een leeftijd van 18 jaar of jonger;

 • -

  14,4 uren bij een leeftijd van 19 jaar;

 • -

  7,2 uren bij een leeftijd van 20 jaar.

Lid 6

De in lid 4 en 5 bedoelde vermeerdering wordt voor het eerst genoten in het jaar waarin de medewerker de diensttijd c.q. leeftijd bereikt.

Artikel 4 Kopen en verkopen van vakantieverlof

Lid 1

De medewerker kan overeenkomstig artikel 4a:2, eerste lid CAR-UWO in november van enig jaar een verzoek indienen om in een daaropvolgend jaar maximaal 72 uur vakantie-uren te kopen of verkopen. Voor ieder vakantie-uur wordt een vergoeding ingehouden dan wel uitbetaald overeenkomend met de hoogte van het salaris per uur dat hij geniet bij aanvang van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft.

Lid 2

Voor een medewerker met een volledige dienstbetrekking bedraagt het aantal vakantie-uren minimaal 144 uren (wettelijk verlof). Deze uren dienen in ieder geval, op grond van het artikel 6.2, eerste lid CAR-UWO als

vakantie verlof opgenomen te worden. Voor de medewerker die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als minimum.

Lid 3

Voor een medewerker met een volledige betrekking bedraagt het aantal te verminderen c.q. uitwisselen vakantie-uren op grond van het artikel 4a:1, derde lid CAR-UWO en gelet op voorgaand lid, maximaal 72 uren. Voor een medewerker die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

Artikel 5 Lokale feestdagen en aangewezen verlof- brugdagen

Lid 1

Naast de landelijke feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en beide Kerstdagen) gelden voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul de volgende dagen als feestdag: beide Carnavalsdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag.

Lid 2

Het basisverlof zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt voor een medewerker met een volledige dienstbetrekking verhoogd met 14,4 uur, zogenaamd brugdagen. Voor een medewerker die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum. Deze dagen worden jaarlijks door de werkgever bepaald.

Lid 3

Indien op een aangewezen brugdag - als genoemd in het voornoemde lid - in dienstopdracht werkzaamheden worden verricht, vindt compensatie plaats zoals geregeld is voor een reguliere werkdag.

Artikel 6 Opname verlof

Lid 1

Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt één werkdag bij een volledige betrekking gelijk gesteld aan 7,2 vakantie-uren.

Lid 2

In afwijking van het bepaalde in het voornoemde lid wordt bij het opnemen van vakantieverlof het aantal vakantie-uren afgeschreven, dat de medewerker op de betreffende dag(en) feitelijk zou moeten werken. Hierbij wordt gekeken naar het rooster of de vastgelegde basisafspraken tussen leidinggevende en medewerker.

Artikel 7 Vakantieopname

Lid 1

Bij het toekennen van vakantie wordt conform artikel 6.2.2 CAR-UWO, voor zover de belangen van de dienst en die van de andere medewerkers dit toelaten, zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de medewerker.

Lid 2

Een medewerker dient voor het opnemen van vakantie tijdig een verzoek in bij zijn leidinggevende. Dit gebeurt middels de afgesproken procedure en daarvoor bestemde applicaties.

Artikel 8 Verval- en verjaringstermijn

Lid 1

Wanneer de medewerker geen gebruik maakt van zijn vakantieverlof wordt toepassing gegeven aan de artikelen 6:2a en 6:2b CAR-UWO. Dit betekent dat het niet opgenomen vakantieverlof kan vervallen of verjaren.

Lid 2

Het vakantieverlof is minimaal één maal per jaar onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Vakantieverlofregeling gemeente Valkenburg aan de Geul” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de regeling Verlofregeling 1997 d.d. 12 november 1996.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015.

L.T.J.M. Bongarts drs. M.J.A. Eurlings

Gemeente secretaris/ Algemeen directeur Burgemeester