Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201629-11-2019Onbekend

30-05-2016

Digitaal gemeenteblad, 13 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april 2016;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van degene die op de dag waarop de eerste overnachting plaatsvindt nog niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt;

 • 3.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

Vervallen

Artikel 6 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting:

 • 1.

  bij een kampeerbedrijf, dan wel bij een aangewezen kampeerplaats zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening van Valkenburg aan de Geul € 1,38;

 • 2.

  bij overige inrichtingen zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening van Valkenburg aan de Geul, dan wel bij niet beroepsmatig verhuurde ruimten € 1,76.

Artikel 7 Belastingjaar

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

 • 2.

  De belasting wordt geheven over de volgende tijdvakken:

  • a.

   de kalendermaanden januari tot en met april;

  • b.

   de kalendermaand mei;

  • c.

   de kalendermaand juni;

  • d.

   de kalendermaand juli;

  • e.

   de kalendermaand augustus;

  • f.

   de kalendermaand september;

  • g.

   de kalendermaanden oktober tot en met december.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 9

Vervallen

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de verschuldigd geworden belasting overeenkomstig de aangifte worden voldaan binnen één maand na het einde van het betreffende tijdvak zoals bepaald in artikel 7.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 12 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 13 Kwijtschelding

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de belasting is niet mogelijk.

Artikel 14 Nachtverblijfregister

De belastingplichtige is gehouden een deugdelijk nachtverblijfregister bij te houden en daarin

gegevens te boeken welke naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders voor de heffing en invordering van de belasting van belang zijn.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening toeristenbelasting 2014’ vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting 2017’.

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 30 mei 2016.