Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Reintegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReintegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2005
CiteertitelReintegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet, werk en bijstand art. 7, 8, 9, 10 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen art. 34, 35, 36, 37, 37a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers art. 34, 35, 36, 37, 37a Wet sociale werkvoorziening art. 7, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2020Nieuwe regeling

01-11-2004

Heuvelland actueel 22-12-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reintegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2005

 

Reïntegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2005 plus toelichting,

en Notitie Reïntegratiebeleid

REINTEGRATIEVERORDENING Gemeente aan de Geul 2005

Aanhef.

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van 21 september 2004;

gehoord de commissie Inwonerszaken;

gelet op de artikelen 7, 8, 9 en 10 van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35, 36, 37 en 37a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de artikelen 34, 35, 36, 37 en 37a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 7 Wet sociale werkvoorziening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

overwegende:

 • -

  dat het beleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul gericht is op de uitstroom van personen met een uitkering in het kader van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  dat het beleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul tevens gericht is op de toeleiding naar de arbeidsmarkt van niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet;

 • -

  dat in het kader van dit beleid een aantal arbeidsmarktinstrumenten in het kader van de WWB, de IOAZ, de IOAW en de Wsw alsmede de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen bestaat, die ten volle zullen worden ingezet ten behoeve van de doelgroep;

 • -

  dat op grond van de hiervoor genoemde regelgeving voorzieningen (activiteiten en subsidies) kunnen worden verstrekt, die bevorderend zijn voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt;

 • -

  dat ten behoeve van het verstrekken van subsidies op grond van de Algemene wet bestuursrecht een verordening vastgesteld dient te worden.

BESLUIT:

vast te stellen: de “Reïntegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2005”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  WWB: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • c.

  IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • d.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

 • e.

  voorzieningen: voorzieningen bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a WWB, artikel 34 lid 1 sub a IOAZ, artikel 34 lid 1 sub a IOAW, deze verordening en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

Artikel 2. Wettelijke grondslag

Burgemeester en wethouders kunnen subsidies verstrekken voor:

 • a.

  activiteiten, die bekostigd worden op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en de Wsw, op deze regelingen gebaseerde nadere rijks- en gemeentelijke regelgeving en andere regelingen op het terrein van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid;

 • b.

  andere activiteiten, die passen in het gemeentelijk arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Burgemeester en wethouders kunnen voorzieningen aanbieden in het kader van de WWB, de IOAZ en de IOAW.

Artikel 3. Uitvoeringsbesluiten

Bij uitvoeringsbesluit van Burgemeester en wethouders kunnen terzake van de verstrekking van subsidie regels worden vastgesteld met betrekking tot:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt en wie daarvoor in aanmerking komt;

 • b.

  het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

 • c.

  de aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover;

 • d.

  de voorwaarden waaronder een subsidie wordt verleend;

 • e.

  de weigeringsgronden voor een subsidie-aanvraag;

 • f.

  de verplichtingen voor de subsidie-ontvanger;

 • g.

  de verstrekking van de subsidie;

 • h.

  de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of -vaststelling;

 • i.

  de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten;

 • j.

  andere criteria voor de verstrekking van subsidie.

Bij uitvoeringsbesluit van Burgemeester en wethouders kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het aanbieden van voorzieningen in het kader van de WWB, de IOAZ en de IOAW.

Artikel 4. Subsidie- en budgetplafonds

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende activiteiten waarvoor op grond van deze verordening en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten subsidie kan worden verstrekt. Zij bepalen daarbij hoe de beschikbare bedragen worden verdeeld.

Artikel 5. Toezicht en informatieplicht

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen personen aanwijzen, die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten én de verplichtingen genoemd in de Awb.

 • 2.

  Aan subsidies op grond van deze verordening en de daarop gebaseerde besluiten is de verplichting verbonden, dat de subsidie-ontvanger aan een toezichthouder alle medewerking verleent, die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Artikel 6. Meldingsplicht bij gewijzigde omstandigheden

De subsidie-ontvanger doet onmiddellijk schriftelijk mededeling aan Burgemeester en wethouders van alle feiten en omstandigheden, die van belang zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Artikel 7. Bewaarplicht

De subsidie-ontvanger bewaart alle bewijsstukken, die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen, gedurende de in de toekenningsbeschikking bepaalde termijn. De bewijsstukken dienen tenminste gedurende drie jaar na de vaststelling van de subsidie te worden bewaard. Alle bewijsstukken dienen op verzoek ter beschikking voor controledoeleinden te worden gesteld.

Artikel 8. Zaken waarin de verordening niet voorziet

In alle gevallen waarin deze verordening en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten niet voorziet, beslissen Burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt inwerking op 1 januari 2005 en geldt voor alle gevallen waarvoor vanaf die datum subsidies als bedoeld in artikel 2 van deze verordening worden verstrekt.

Artikel 10. Overgangsrecht

Op subsidies die zijn verstrekt voor de inwerkingtredingsdatum van deze verordening en die zijn gebaseerd op de “Reïntegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2004” blijft de laatstgenoemde verordening van toepassing. Bij uitvoeringsbesluit dan wel bij afzonderlijk besluit van het college van Burgemeester en wethouders kan afwijkend worden bepaald.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Reïntegratieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2005”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn openbare vergadering van 1 november 2004.

De Griffier, De Voorzitter,