Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens artikel 96

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-200201-01-2020Nieuwe regeling

28-01-2002

Heuvelland Actueel 22-01-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • ­

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • ­

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • ­

  GBA: de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • ­

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • ­

  beheerder: degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder;

ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • ­

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ­

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

 • ­

  autorisatiebesluit A: een door de beheerder vastgesteld besluit, waaraan gekoppeld zijn de in de autorisatieformulieren A geautoriseerde binnengemeentelijke afnemers;

 • ­

  binnengemeentelijk afnemer: een afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegens

Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is het hoofd van de afdeling Algemene Zaken/Bevolking

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens worden die gegevens, zoals genoemd in het autorisatiebesluit A, verstrekt aan de daarin eveneens opgenomen afdelingen ten behoeve van het daarin aangegeven doel.

Artikel 4 Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Algemene Zaken/Bevolking;

 • c.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de binnengemeentelijke afnemers opgenomen in autorisatiebesluit A ten behoeve van de hen opgedragen taak, voor wat betreft de gegevens opgenomen in voornoemd autorisatiebesluit.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de binnengemeentelijke afnemers opgenomen in autorisatiebesluit A ten behoeve van de hen opgedragen taak, voor die wat betreft de gegevens opgenomen in voornoemd autorisatiebesluit.

Artikel 6 Terugmeldingsplicht

 • 1.

  De in autorisatiebesluit A genoemde binnengemeentelijke afnemers doen van door hen geconstateerde afwijkingen tussen de gegevens die zij uit de basisadministratie krijgen en gegevens waarvan zij op andere wijzen kennis hebben gekregen, mededeling aan de beheerder van de bevolkingsadministratie.

 • 2.

  De verplichting van een binnengemeentelijke afnemer tot het doen van de in lid 1 genoemde mededeling geldt slechts voor zover de afwijking een gegeven betreft dat aan hen op grond van dit reglement verstrekt kan worden.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet kan verstrekking van gegevens plaatsvinden aan:

  • a.

   rechtspersonen zonder winstoogmerk, voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, waarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, in een juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

  • b.

   natuurlijke personen, ten behoeve van een persoonlijk, niet-commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt.

 • 2.

  derden als bedoeld in lid 1 onder a en b staan limitatief opgesomd in bijlage 1.

 • 3.

  De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en da datum van overlijden. Artikel 88, tweede lid van de wet, is van toepassing.

Artikel 8 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de noodzakelijke maatregelen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2002 en werkt terug tot en met 1 september 2001.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 3.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  De raad mandateert de bevoegdheid om de in artikel 7 genoemde bijlage 1 te wijzigen aan het College van Burgmeester en Wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2002.

De voorzitter, De secretaris,

Bijlage 1

Limitatieve opsomming van vrije derden aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Afnemer

taak

Woningbouwcorporaties,

ten behoeve van haar administratie en werkzaamheden in het kader van de huursubsidieberekening en woningtoewijzing

GGD

ten behoeve nan de uitvoering van de aan hen opgedragen taken op het gebied van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg

Door de gemeente gesubsidieerde instellingen in het kader van het welzijnsprogramma

ten doel van de uitvoering van de aan de instelling opgedragen taken of de taken die de instellingen zich ten doel hebben gesteld;

Organisaties met een maatschappelijk doel

ten behoeve van de aan de instelling opgedragen taken of aan de taken die de instelling zich ten doel heeft gesteld

De daartoe gemachtigde burger

ten behoeve van een persoonlijk, niet commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt

Werknemers- en werkgeversorganisaties

ten behoeve van het bijhouden van hun ledenadministratie;

Niet-Nederlandse EU-overheden

voor zover het verzoek voldoet aan de eisen, gesteld in artikle 13 van de Europese Richtlijnen zoals die 1995 zijn vastgesteld (richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995);

Instellingen voor gezondheidszorg

ten behoeve van geneeskundige behandelingen.