Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.
CiteertitelVerordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 147 lid 1
 2. Wet investeren in jongeren artikel 12 lid 1 sub a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-01-2012Nieuwe regeling

28-06-2010

Heuvelland Actueel week 28

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010;

gezien het advies van de commissie Cultuur, Sociale Zaken, Welzijn en Onderwijs d.d. 7 juni 2010;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 12, eerste lid, onderdeel a van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande de inhoud van het werkleeraanbod in het kader van de Wet investeren in jongeren (WIJ);

vast te stellen: Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  wet: de Wet investeren in jongeren;

 • 2.

  belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

 • 3.

  algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, niet zijnde arbeid in het kader van sociale werkvoorziening, die algemeen maatschappelijk aanvaard is en niet indruist tegen de openbare orde of goede zeden;

 • 4.

  werkleeraanbod: het aanbod val algemeen geaccepteerde arbeid, een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen scholing, opleiding of sociale activering en ondersteuning bij arbeidsinschakeling;

 • 5.

  startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • 6.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • 7.

  de gemeenteraad: de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geu;

 • 8.

  de gemeente: de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • 2.

  Zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Opdracht college

 • 1.

  Het college biedt jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod, algemeen geaccepteerde

  arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan.

 • 2.

  Het college kan het werkleeraanbod ook invullen met een combinatie van algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling dan wel één of meerdere voorzieningen.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan een werkleeraanbod ook bestaan uit een voorbereidingsperiode op een zelfstandig beroep of bedrijf, als bedoeld in artikel 17, zesde lid van de wet.

 • 4.

  Het college stemt het werkleeraanbod af op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van de jongere, wiens recht op een werkleeraanbod is vastgesteld. Bij de invulling van het werkleeraanbod onderzoekt het college de mogelijkheden en omstandigheden van de jongere. Zij beziet daarbij tevens in hoeverre de wensen van de jongere bij de invulling van het werkleeraanbod kunnen worden betrokken.

Artikel 3. Aanspraak op ondersteuning

 • 1.

  Jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod komen in aanmerking voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte en beschikbare voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het college doet een werkleeraanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening.

Artikel 4. Arbeidsinschakeling

1.Het college biedt jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod en naar het oordeel van

1. het college direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt in beginsel algemeen geaccepteerde

1. arbeid of ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan.

Artikel 5. De voorzieningen

Onverminderd artikel 4, kan het college jongeren, die recht hebben op een werkleeraanbod, één of meer van de volgende voorzieningen aanbieden:

 • a.

  diagnose-instrumenten;

 • b.

  opleidingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen;

 • c.

  arbeidsactivering en –toeleiding;

 • d.

  gesubsidieerd werk;

 • e.

  voorbereidingstrajecten voor zelfstandige arbeid;

 • f.

  werken met behoud van uitkering;

 • g.

  stages bij bedrijven of instellingen;

 • h.

  nazorg bij arbeidsinschakeling;

 • i.

  sociale activering;

 • j.

  ondersteuning bij maatschappelijke participatie;

 • k.

  ondersteuning bij een beroep op maatschappelijke opvang of medische zorg;

 • l.

  ondersteunende instrumenten, waaronder kinderopvang, schuldhulpverlening, onderzoeken door deskundigen en taal- en beroepsgerichte scholing.

Artikel 6. Inzet van de voorzieningen

 • 1.

  Bij de inzet van voorzieningen kiest het college voor voorzieningen die beschikbaar, adequaat en toereikend zijn voor het doel dat wordt beoogd.

 • 2.

  Het doel van de inzet van voorzieningen is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van jongeren door het opdoen van werkervaring, het aanleren van vaardigheden en kennis, het opdoen van werkritme, maatschappelijke participatie dan wel op andere wijze vergroten van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid.

 • 3.

  Het college vult de voorziening bedoeld in het eerste lid voor de jongere die niet beschikt over een startkwalificatie in met scholing of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert, tenzij naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten of bekwaamheden van de jongere te boven gaat of onvoldoende bijdraagt aan vergroting van de kans op arbeidsinschakeling van de jongere.

Artikel 7. Gehandicapten

Onverminderd artikel 17, tweede lid van de Wet, stemt het college het werkleeraanbod af op de medische beperkingen van de jongere en draagt zorg voor passende voorzieningen ter ondersteuning bij de arbeidsinschakeling.

Artikel 8. Uitvoering door derden

Het college kan in verband met de invulling en uitvoering van het werkleeraanbod afspraken maken met derden, waaronder werkgevers en re-integratiebedrijven, alsmede subsidies verstrekken.

Artikel 9. Verplichtingen van de jongere

Een jongere die gebruik maakt van een voorziening is gehouden te voldoen aan de verplichtingen die

voortvloeien uit de wet, de Wet structuur uitvoering werk en inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening kan verbinden.

Artikel 10. Intrekking werkleeraanbod

Het college kan het werkleeraanbod intrekken of herzien, indien wijziging optreedt in de omstandigheden, krachten of bekwaamheden van de jongere dan wel indien de jongere niet voldoet aan een of meer op hem rustende verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet en hem dit te verwijten valt.

Artikel 11. Budgetplafond

 • 1.

  Het college kan een of meer budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen.

 • 2.

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

Artikel 12. Subsidies

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen aan werkgevers die met een jongere een arbeidsovereenkomst sluiten, als tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten van voorbereiding op een beoogd dienstverband met de jongere.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de duur van de subsidie, de hoogte, en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

 • 3.

  Het college kan een subsidieplafond vaststellen.

Artikel 13. Vergoedingen

Het college kan aan een jongere die ten behoeve van de uitvoering van een werkleeraanbod noodzakelijke kosten maakt, een vergoeding voor die kosten verstrekken.

Artikel 14. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 15. Toepassing Re-integratieverordening WWB

In het kader van deze verordening alsmede de toepassing daarvan zijn de Re-integratieverordening WWB en de daarop gebaseerde nadere regelgeving en instrumenten van overeenkomstige toepassing, mits deze passend zijn in het kader van het werkleeraanbod op grond van de wet.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010. Het Raadsbesluit tijdelijke regels Wet investeren in jongeren gemeente Valkenburg aan de Geul, vastgesteld op 12 oktober 2009, komt hiermee te vervallen.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2010

De griffier, De voorzitter,

A.M. Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings