Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Regeling vergoeding bereikbaarheidsdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding bereikbaarheidsdienst
CiteertitelRegeling vergoeding bereikbaarheidsdienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Valkenburg aan de Geul artikel 3:3:1 en 15:1:10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-200809-03-2017Nieuwe regeling

06-05-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding bereikbaarheidsdienst

Vergoedingsregeling bereikbaarheidsdienst.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op het bepaalde in artikel 3:3:1 en artikel 15:1:10 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gehoord de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

BESLUITEN

vast te stellen de navolgende:

“Vergoedingsregeling bereikbaarheidsdienst”.

Artikel 1.

Deze regeling verstaat onder:

 • 1.

  Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

  Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) aan wie de verplichting van artikel 15:1:10,

  tweede lid onder c van de genoemde regeling is opgelegd.

 • 2.

  Bereikbaarheid: het zich volgens rooster bereikbaar moeten houden voor een

  betrekking buiten de voor de ambtenaar vastgestelde werktijden.

 • 3.

  Bereikbaarheidsuren: alle uren van maandag tot en met zondag, met uitzondering van de uren van maandag tot en met vrijdag van:

  1 november tot en met 31 maart van 08.00 uur tot 16.30 uur;

  1 april tot en met 31 oktober van 07.30 uur tot 16.00 uur,

met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.

4.Bereikbaarheidsdienst: een aaneengesloten tijdsruimte van ten hoogste 24 uur, waarin

4. de ambtenaar, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, consignatie wordt

4. opgelegd waarbij de ambtenaar verplicht is om op oproep zo spoedig mogelijk de

4. bedongen arbeid te verrichten (analoge toepassing van artikel 1, aanhef onder d

4. Arbeidstijdenbesluit).

Artikel 2.
 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen op voorstel van de algemeen directeur welk

  dienstonderdeel bereikbaar dient te zijn.

 • 2.

  Door de algemeen directeur wordt een bereikbaarheidsrooster opgemaakt telkens voor

  een periode van tenminste drie maanden, zodanig dat niet iedere week dezelfde

  ambtenaren bereikbaar moeten zijn.

 • 3.

  De algemeen directeur houdt bij de planning rekening met de bepalingen van de

  Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.

 • 4.

  Om redenen van dienstbelang dan wel op verzoek van de ambtenaar kan de algemeen directeur in het opgemaakte rooster wijzigingen aanbrengen.

Artikel 3.

1.De ambtenaar ontvangt voor elke ingeroosterde bereikbaarheidsdienst een vaste

vergoeding van € 126 bruto per ingeroosterde dienst van twee weken (met een bereikbaarheidsfrequentie van 7 maal 24 uur) (volgens de laatste indexering per

1-6-2007).

2.De ambtenaar ontvangt een overwerkvergoeding voor elk uur dat feitelijk arbeid wordt verricht volgens het bepaalde in artikel 3:2:1 CAR/UWO.

Artikel 4.

De bedragen van artikel 3 worden jaarlijks aangepast aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS volgens de jaar-op-jaarmethode. Bij deze methode wordt de geldende prijs vermenigvuldigd met het quotiënt van de indexcijfers van twee opeenvolgende jaren. Het bedrag wordt naar boven of naar beneden in euro’s afgerond.

Artikel 5.

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling vergoeding bereikbaarheidsdienst”.

 • 2.

  Zij treedt in werking van heden en treedt in werking op 1 juni 2008.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 mei 2008.

w.g.w.g.

L.J.T.M. Bongarts drs. M.J.A. Eurlings

gemeentesecretaris/algemeen directeur. burgemeester.