Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Spaarloonregeling gemeente Valkenburg aan de Geul

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpaarloonregeling gemeente Valkenburg aan de Geul
CiteertitelSpaarloonregeling gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200901-01-2012Onbekend

31-03-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Spaarloonregeling gemeente Valkenburg aan de Geul

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

Besluiten:

Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

Gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 15 oktober 2008 en na verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 18 november 2008;

Tot vaststelling van de navolgende

Spaarloonregeling gemeente Valkenburg aan de Geul

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

CAR-UWO: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling/uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Werkgever

De gemeente Valkenburg aan de Geul; bij uitvoering van de regeling worden besluiten namens het college genomen door het diensthoofd.

Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

Spaarloon

Ieder, overeenkomstig de bepalingen van deze regeling op het bij de gemeente Valkenburg aan de Geul genoten bruto salaris, ingehouden en op de spaarloonrekening van de medewerker gestort bedrag.

Spaarloonrekening

De bij de spaarinstelling ten name van de medewerker geopende rekening, waarop de gemeente Valkenburg aan de Geul het spaarloonbedrag stort.

Vrije rekening

De door de medewerker aangewezen rekening.

Spaarinstelling

De instelling, die zonder verdere administratieve verplichtingen van de werkgever:

spaartegoeden van de medewerker administreert;

verzoeken om deblokkering beoordeelt op grond van de voor de spaarloonregeling geldende wettelijke bepalingen;

de belastbare opnames van spaartegoeden ten behoeve van belastinginhouding overschrijft naar de werkgever, voor zover niet op andere wijze tot belastingafdracht wordt overgegaan.

Echtgeno(o)t(e)

Degene zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 2 Deelname

Lid 1

De deelname aan de spaarloonregeling is vrijwillig. De medewerker die ervoor kiest om aan de spaarloonregeling deel te nemen, kan in datzelfde jaar geen gebruik maken van de levensloopregeling. Het is de medewerker wel toegestaan om in één kalenderjaar uit beide regelingen geld op te nemen.

Lid 2

Deelname staat open voor iedere medewerker die in dienst is van de gemeente Valkenburg aan de Geul en waarbij de algemene heffingskorting wordt toegepast.

Lid 3

Deelname aan deze regeling is niet mogelijk voor medewerkers die deelnemen aan een levensloopregeling.

Artikel 3 Procedure

Lid 1

Om toe te treden tot de regeling dient de medewerker het aanmeldingsformulier in te dienen. Hierdoor wordt de werkgever gemachtigd periodiek een bepaald bedrag in te houden van het brutoloon en dit bedrag te storten op de spaarloonrekening.

Lid 2

Om toe te kunnen treden tot de regeling dient de medewerker daarnaast een verklaring te ondertekenen waarin deelname aan de levensloopregeling in het betreffende kalenderjaar wordt uitgesloten.

Lid 3

De medewerker geeft een vast spaarbedrag per maand op met inachtneming van het wettelijk vastgestelde maximum.

Lid 4

Deelname aan de spaarloonregeling kan alleen per 1 januari volgend op de datum van indiensttreding ingaan.

Lid 5

Wijziging van het spaarbedrag is alleen mogelijk, mits de medewerker minstens een maand tevoren de gemeente Valkenburg aan de Geul hiervan in kennis stelt.

Artikel 4 Blokkering

Lid 1

Alle in enig kalenderjaar op de spaarloonrekening gestorte bedragen moeten, gerekend vanaf het tijdstip van storting, gedurende vier volle kalenderjaren onafgebroken en onbezwaard op de spaarloonrekening hebben uitgestaan, tenzij het bedrag wordt besteed ten behoeve van een in artikel 5 genoemd bestedingsdoel.

Artikel 5 Erkende bestedingsdoelen

Lid 1

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 1 kunnen de tegoeden, die korter dan vier volle kalenderjaren op de spaarloonrekening hebben uitgestaan, met goedkeuring van de spaarinstelling geheel of gedeeltelijk vrij worden opgenomen, indien de opname wordt aangewend voor

 • a.

  verwerving eigen woning

 • b.

  premie levensverzekering (kapitaal/lijfrente

 • c.

  storting lijfrentespaarrekening of lijfrente beleggingsrecht

 • d.

  vrijwillige premie ingevolge pensioenregeling

 • e.

  starten eigen bedrijf door deelnemer

 • f.

  onbetaald verlof door deelnemer

 • g.

  studiekosten door deelnemer

 • h.

  kosten kinderopvang door deelnemer

mits wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Lid 2

De medewerker die in bovenstaande gevallen wenst te beschikken over het spaarloon dient hiertoe schriftelijk bewijs te overleggen aan de spaarinstelling.

Artikel 6 Rente

Lid 1

Door de spaarinstelling wordt aan iedere medewerker over het tegoed op zijn spaarloonrekening een rente vergoed, die zij voor deze inleggingen heeft vastgesteld. Deze rente zal tezamen met de spaartegoeden, die vier volle kalenderjaren hebben uitgestaan, uiterlijk na de vervaldatum automatisch worden overgeboekt naar de door de medewerker opgegeven vrije rekening.

Lid 2

Eventuele verkoopopbrengsten van effecten als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub h zullen uiterlijk op 31 januari van elk jaar automatisch worden overgeboekt naar de vrije rekening van de medewerker.

Artikel 7 Overdraagbaarheid

Het is de medewerker niet toegestaan zijn rechten en vorderingen uit hoofde van de spaarloonrekening bij de spaarinstelling geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen en op die rechten en vorderingen beperkte rechten ten behoeve van derden te vestigen.

Artikel 8 Beëindiging van de deelneming

Lid 1

Deelname aan deze regeling eindigt bij:

beëindiging van de dienstbetrekking, waaronder door overlijden;

schriftelijke opzegging van deelname door de medewerker;

deelname aan een levensloopregeling.

Lid 2

Bij opheffing van de spaarloonrekening rekent de werkgever af met de fiscus, waarna het dan resterende bedrag als nettoloon aan de medewerker wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Spaarloonregeling gemeente Valkenburg aan de Geul”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009.

Op dat tijdstip vervalt de Spaarverordening van 27 november 1989.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 31 maart 2009.

w.g.w.g.

L.T.J.M. Bongarts, drs.. M.J.A. Eurlings,

Gemeentesecretaris/algemeen directeur burgemeester