Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020.
CiteertitelVerordening marktgelden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-283156

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020.

 

 

 

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder marktlocaties verstaan de pleinen, straten en wegen, welke daartoe voor het houden van markten zijn aangewezen in de inrichtingsplannen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van de door burgemeester en wethouders als markt aangewezen openbare grond.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degenen aan wie de standplaats is toegewezen.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten worden geheven naar de afmeting c.q. de strekkende meter van de standplaats, alsmede naar de duur van het innemen van de standsplaats.

 

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

Kern Valkenburg

Per dag

Per ¼ jaar

Per ½ jaar

Per jaar

a. Voor het innemen van een vaste standplaats op de

marktlocatie te Valkenburg per strekkende meter front per

marktdag

---

€ 18,45

€ 23,60

€ 31,30

b. Voor het innemen van een dagplaats op de marktlocatie te

Valkenburg per strekkende meter front per dag

€ 1,85

---

---

---

c. Voor het innemen van een standwerkplaats op de marktlocatie

te Valkenburg

€ 4,65

---

---

---

Berg & Terblijt

Per dag

Per ¼ jaar

Per ½ jaar

Per jaar

a. Voor het innemen van een vaste standplaats op de

marktlocatie te Berg & Terblijt per strekkende meter front per

marktdag

---

€ 14,60

€ 18,45

€ 23,60

b. Voor het innemen van een dagplaats op de marktlocatie te

Berg & Terblijt per strekkende meter front per dag

€ 1,75

---

---

---

c. Voor het innemen van een standwerkplaats op de marktlocatie

te Berg & Terblijt.

€ 2,35

---

---

---

 

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt:

  • a.

   Een gedeelte van een marktdag geregeld voor een gehele marktdag;

  • b.

   Een gedeelte van een strekkende meter gerekend voor een gehele strekkende meter.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De marktgelden worden verschuldigd en moeten worden voldaan op het tijdstip waarop het gebruik van de standplaats aanvangt.

 • 2.

  Bij wege van abonnement geheven marktgelden worden verschuldigd bij aanvang van een kwartaal, een half jaar of een jaar, of zo dit later is bij aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding, citeertitel en overgangsbepaling

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2019’ vastgesteld bij raadsbesluit van 6 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dat na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan aangehaald worden als ‘Verordening marktgelden 2020’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2019.

mr. J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

griffier voorzitter