Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening speelautomatenhallen en speelautomaten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomatenhallen en speelautomaten
CiteertitelVerordening speelautomaten Veendam 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 149
 2. Wet op de kansspelen en het Speelautomtaenbesluit, Titel V a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2011Verruiming aantal speelautomatenhallen

11-07-2011

De Veendammer 16 augustus 2011

2011R0035

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomatenhallen en speelautomaten gemeente Veendam 2011.

Doel:

Deze verordening heeft als doel regels te stellen voor speelautomatenhallen en speelautomaten in de gemeente Veendam.

Juridische grondslagen: art. 149 Gemeentewet, Titel V a van de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit.

Datum en nummer ingetrokken raadsbesluit(en):

27-09-2010, nummer 449b / VOO.

Datum en nummer ingetrokken artikel(en):

Artikel 2:39 en artikel 2:40 Apv gemeente Veendam, 27-10-2010, nummer 449a / VOO.

Datum en nummer nieuw vastgesteld raadsbesluit: 11- 07-2011, 2011R0035

Datum bekendmaking: 16 augustus 2011.

Datum inwerkingtreding:24 augustus 2011.

 

De raad van de gemeente Veendam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 7 juni 2011;

gelet op titel V a van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en artikel 149 van de Gemeentewet ;

 

BESLUIT

besluit vast te stellen:

Verordening Speelautomatenhallen en speelautomaten

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet op de kansspelen ;

 • b.

  Speelautomatenbesluit: KB van 23 mei 2000, Stb. 224, houdende regels ter uitvoering van titel Va van de wet, zoals gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 2001, 415;

 • c.

  speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

 • e.

  kansspelautomaat: een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  Speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder c, van de wet;

 • g.

  exploitant of beheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • h.

  beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal;

 • i.

  weg: weg conform de Wegenverkeerswet ‘94 , alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 • j.

  hoogdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

 • k.

  laagdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet;

 • l.

  aanwezigheidsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 30b, eerste lid van de Wet;

Artikel 2 Coördinatiebepaling

 • 1.

  Op besluiten over de exploitatie van een speelautomatenhal en het daarin aanwezig hebben van speelautomaten is paragraaf 3.5.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  De aanvraag voor één van de in het eerste lid genoemde besluiten wordt niet behandeld indien niet tevens een aanvraag voor het andere besluit is ingediend.

Artikel 3 Beslistermijn

Op de voorbereiding van besluiten over de exploitatie van een speelautomatenhal en het daarin aanwezig hebben van speelautomaten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

HOOFDSTUK 2 SPEELAUTOMATENHALVERGUNNING

Artikel 4 Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan voor maximaal twee speelautomatenhallen een vergunning verlenen.

 • 3.

  Het is verboden een speelautomatenhal voor het publiek geopend te hebben, zonder dat de op de vergunning vermelde beheerder aanwezig is.

 • 4.

  Het is de ondernemer van een speelautomatenhal verboden personen de toegang te verlenen die de leeftijd van eenentwintig jaren nog niet hebben bereikt.

Artikel 5 Vergunningaanvraag

De ondernemer overlegt bij de aanvraag de volgende bescheiden:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, ter toetsing van de kwaliteit en uitstraling van de speelautomatenhal;

 • b.

  een opstellingsplan, ter toetsing van de productdifferentiatie, waarin de plaats, het aantal en de samenstelling van de kansspelautomaten nauwkeurig worden vermeld;

 • c.

  een bewijsstuk waaruit blijkt dat de ondernemer gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • d.

  een ondernemingsplan, dat de continuïteit van de exploitatie van de speelautomatenhal gedurende een periode van ten minste drie jaren aannemelijk maakt;

 • e.

  een ingevuld en ondertekend vragenformulier van de gemeente in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

 • f.

  een plan waarin de ondernemer aangeeft op welke wijze hij concreet bijdraagt aan de preventie en bestrijding van gokverslaving;

 • g.

  een bewijsstuk waaruit blijkt dat de ondernemer lid is van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie;

 • h.

  het bewijsstuk als bedoeld in artikel 5, lid 2 Speelautomatenbesluit van de bedrijfsleider en de beheerder.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd indien:

  • a.

   reeds twee vergunningen voor een speelautomatenhal zijn verleend;

  • b.

   de vestiging van de speelautomatenhal in strijd is met het geldende bestemmingsplan;

  • c.

   niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, van de Wet geldende eisen.

 • 2.

  De vergunning kan voorts worden geweigerd indien:

  • a.

   de ondernemer, de bedrijfsleider of de beheerder de bepalingen bij of krachtens Titel VA van de Wet of de bepalingen bij of krachtens deze verordening heeft overtreden in de drie jaren voorafgaande aan het moment van aanvraag van de vergunning;

  • b.

   de vrees gewettigd is, dat het verlenen van de vergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

  • c.

   de speelautomatenhal niet voldoet aan vereiste kwaliteit en uitstraling en productdifferentiatie;

  • d.

   de ondernemer niet heeft kunnen aantonen de continuïteit van de speelautomatenhal te kunnen waarbogen;

  • e.

   de ondernemer onvoldoende heeft aangetoond te kunnen en zullen bijdragen aan de preventie en bestrijding van gokverslaving.

Artikel 7 Vergunningverlening

 • 1.

  De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De vergunning is persoonsgebonden en wordt gesteld op naam van de ondernemer.

 • 3.

  In de vergunning wordt de naam van de bedrijfsleider en de beheerder vermeld.

 • 4.

  De vergunning of een afschrift daarvan is in de speelautomatenhal aanwezig.

 • 5.

  Aan de vergunning verbindt de burgemeester voorschriften en beperkingen, welke in elk geval betrekking hebben op:

  • a.

   de openingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   het aantal, type en samenstelling van speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  • d.

   de exploitatie en de inrichting van de speelautomatenhal;

  • e.

   reclame en werving;

  • f.

   de toegangscontrole.

Artikel 8 Wijziging bedrijfsleider of beheerder

 • 1.

  De ondernemer vraagt een nieuwe vergunning aan binnen vier weken nadat de in de vergunning vermelde bedrijfsleider of beheerder de hoedanigheid van bedrijfsleider of beheerder heeft verloren.

 • 2.

  Artikel 2 is in geval van het eerste lid niet van toepassing. De aanwezigheidsvergunning blijft onverminderd van kracht.

 • 3.

  Artikel 3 is in geval van het eerste lid niet van toepassing. De burgemeester beslist binnen vier weken na de datum waarop hij de aanvraag heeft ontvangen. Deze beslissing kan éénmaal voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

 • 4.

  Bij deze aanvraag wordt alleen het bewijsstuk als bedoeld in artikel 6, onder i, overgelegd.

 • 5.

  Indien de ondernemer niet voldoet aan het eerste of vierde lid, kan de burgemeester de vergunning intrekken.

Artikel 9 Verval vergunning bij wijziging ondernemer

 • 1.

  De vergunning vervalt van rechtswege bij wijziging van ondernemer, onverminderd het derde lid.

 • 2.

  De nieuwe ondernemer vraagt binnen vier weken na wijziging van ondernemer een nieuwe vergunning aan, indien de nieuwe ondernemer overname van de speelautomatenhal beoogt zonder wijziging van de exploitatie. De burgemeester kan deze termijn op verzoek van de nieuwe ondernemer éénmalig met vier weken verlengen.

 • 3.

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

 • 4.

  De voortzetting van de exploitatie als bedoeld in het derde lid is niet toegestaan indien de vrees gewettigd is, dat dit ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 10 Intrekkings- en wijzigingsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer gewijzigd indien:

  • a.

   de aanwezigheidsvergunning voor de speelautomatenhal wordt ingetrokken;

  • b.

   niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, onder a, van de Wet geldende eisen;

  • c.

   het lidmaatschap van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie is verloren;

 • 2.

  De vergunning kan voorts worden ingetrokken of ten nadele van de ondernemer worden gewijzigd indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   gehandeld wordt in strijd met de bepalingen bij of krachtens Titel VA van de Wet, met deze verordening of met de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • c.

   de vrees gewettigd is, dat het van kracht blijven van de vergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

  • d.

   de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken.

 • 3.

  Intrekking van de vergunning geschiedt niet, voordat de ondernemer bij aangetekende brief van dit voornemen in kennis is gesteld en in de gelegenheid is gesteld om in persoon of bij gemachtigde te worden gehoord.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, kan in het geval als bedoeld in het tweede lid onder b, indien dringende omstandigheden zulks vorderen, de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken.

HOOFDSTUK 3 AANWEZIGHEID SPEELAUTOMATEN

Artikel 11 Aanwezigheidsvergunning aantal speelautomaten in speelautomatenhal

 • 1.

  Een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten in een speelautomatenhal kan uitsluitend worden verleend voor maximaal vijfenzeventig kansspelautomaten.

 • 2.

  Een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten in een hoogdrempelige inrichting kan uitsluitend worden verleend voor maximaal twee speelautomaten, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 3.

  Een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten in een laagdrempelige inrichting kan uitsluitend worden verleend voor maximaal twee behendigheidsautomaten.

Artikel 12 Duur vergunning

Een aanwezigheidsvergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Strafbepaling

Overtreding van artikel 4 van deze verordening, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 14 Toezicht en betreden van plaatsen

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de bij besluit van de burgemeester aan te wijzen personen.

 • 2.

  Indien de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, is artikel 5:15 Awb met betrekking tot het betreden van plaatsen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Intrekking oude regeling en artikelen

 • 1.

  De Verordening speelautomatenhallen Veendam 2010, zoals vastgesteld op 27-09-2010 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De artikelen 2:39 en 2:40 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2010 worden ingetrokken.

Artikel 16 Overgangsrecht

 • 1.

  De op grond van de onder artikel 15 ingetrokken verordening speelautomatenhallen verleende vergunning, worden geacht verleend te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Aanvragen om vergunningen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 15 ingetrokken verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking van vaststelling van deze verordening.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening speelautomatenhallen Veendam 2011”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Veendam d.d. 11 juli 2011.

 

de voorzitter, A. Meijerman

de griffier, R. Brekveld