Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening Rekenkamercommissie voor de gemeente Veendam 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Rekenkamercommissie voor de gemeente Veendam 2012
CiteertitelVerordening Rekenkamercommissie Veendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

19-12-2011

Veendammer, 27-12-2011

2012R0005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rekenkamercommissie voor de gemeente Veendam 2012.

De raad van de gemeente Veendam;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening rekenkamercommissie voor de gemeente Veendam 2012.

 

Luidende als volgt:

 

Doel:

deze verordening heeft als doel invulling te geven aan de in artikel 81oa van de gemeentewet aan gemeenten opgelegde verplichting een rekenkamerfunctie in het leven te roepen 

Juridische grondslag: artikel 81oa Gemeentewet

Datum en nummer ingetrokken raadsbesluit: 13 december 2010, griffie

Datum en nummer nieuw vastgesteld raadsbesluit: 19 december 2011, griffie

Datum bekendmaking: Veendammer 27 december 2011

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012

 

 

Inleidende bepaling

De rekenkamercommissie heeft met verwijzing naar artikel 182 Gemeentewet de volgende taken:

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Doelmatigheid is de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt. Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten

Een door de rekenkamercommissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid Gemeentewet. Op verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Wet: Gemeentewet;

 • -

  raad: gemeenteraad van Veendam;

 • -

  commissie: rekenkamercommissie;

 • -

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie niet zijnde raadslid;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Veendam;

 • -

  seniorenconvent: voorzitter en fractievoorzitters van de gemeenteraad van Veendam.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit vier leden en een externe voorzitter.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden uit de leden van de raad benoemd door de raad op voorstel van het seniorenconvent.

 • 2.

  De leden van de rekenkamercommissie (die tevens raadsleden zijn) worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd.

 • 3.

  De raad benoemt een externe voorzitter. De raad stelt een profielschets vast voor de voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter wordt benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad.

 • 5.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de leden van de commissie, onderzoekers en met het secretariaat.

 • 6.

  Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid in de raad op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in leeftijd.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de voorzitter is artikel 81g van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-actief
 • 1.

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief:

 • 2.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  1. op eigen verzoek;

  2. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  3. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van de rekenkamercommissie te vervullen;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de voorzitter eindigt:

  1. op eigen verzoek;

  2. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

  3. wanneer de voorzitter bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  4. indien de voorzitter bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 4.

  De voorzitter van de rekenkamercommissie kan door de raad worden ontslagen bij kennelijke ongeschiktheid voor zijn functie als voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter van de rekenkamercommissie kan door de raad worden ontslagen wanneer hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen.

   

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe voorzitter van de

rekenkamercommissie

 • 1.

  De voorzitter ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie, die gebaseerd is op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  De voorzitter ontvangt tevens een tegemoetkoming in de kosten, die verband houden met de werkzaamheden.

 • 3.

  De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  Het secretariaat van de rekenkamercommissie wordt vervuld door de griffie.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Besluitvorming en Reglement van orde

 • 1.

  Besluiten van de commissie worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 2.

  Bij het staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie

 • 1.

  De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren van de gemeente Veendam en De Kompanjie de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente Veendam en De Kompanjie zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5.

  De commissievergaderingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

 • 6.

  De rapporten van de commissie zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 7.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 8.

  Voor de uitvoering van een onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 9.

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 10.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en andere betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a)

   de vergoedingen aan de externe voorzitter;

  • b)

   interne onderzoeksmedewerkers;

  • c)

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • d)

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  Op die datum van inwerkingtreding vervalt de “Verordening betreffende het instellen en instandhouden van een gezamenlijke lokale rekenkamercommissie voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Slochteren”.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening rekenkamercommissie Veendam.

Besloten in de openbare vergadering van 19 december 2011,

De raad voornoemd,

Voorzitter, Griffier,

A.Meijerman R. Brekveld