Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Wijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
CiteertitelWijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. 1.0:v:BWBR0015738&artikel=8 Wet werk en bijstand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Onbekend

19-12-2011

Veendammer, 3 januari 2012

201116339/WI

Tekst van de regeling

Intitulé

De wijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

 

De raad van de gemeente Veendam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Veendam, d.d.

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordeningen die hun grondslag vinden in laatstgenoemde wet aan te passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijk beleid als vastgelegd in deze verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke sociale zekerheid betreft;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

‘Wijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand’

 

Luidende als volgt:

Artikel 1. Wijziging Re-integratieverordening WWB

De Re-integratieverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B.

  Artikel 15a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.

Artikel 15a luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken van ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

  • C.

   Artikel 15b wordt ingevoegd met als opschrift: Afwijkende bepalingen voor jongeren.

Artikel 15b luidt als volgt:

In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:

 • a.

  onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet;

 • b.

  de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet.

Artikel 2. Wijziging Toeslagenverordening WWB

De Toeslagenverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B.

  Artikel 6a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.

Artikel 6a luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

  • C.

   Artikel 6b wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging verwijzingen

Artikel 6b luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel a, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel b, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de wet.

 • 3.

  Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel c, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 21, eerste lid, van de wet.

Artikel 3. Wijziging Maatregelenverordening WWB

De Maatregelenverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Voor de paragraaf met de titel ‘Citeertitel en Inwerkingtreding’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B.

  Artikel 15a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.

Artikel 15a luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

  • C.

   Artikel 15b wordt ingevoegd met als opschrift: Onvoldoende meewerken aan plan van aanpak

Artikel 15b luidt als volgt:

Onder ‘gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren’ of een ‘gedraging waarbij de belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond’ als bedoeld in artikel 18 tweede lid van de wet, wordt vanaf

1 januari 2012 mede verstaan: het onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren dan wel evalueren van een plan van aanpak.

Artikel 4. Wijziging verordening Langdurigheidstoeslag

De Verordening langdurigheidstoeslag wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Voor de paragraaf met de titel ‘inwerkingtreding’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B.

  Artikel 4a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.

Artikel 4a luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

  • C.

   Artikel 4b wordt ingevoegd met als opschrift: Laag inkomen vanaf 1 januari 2012

Artikel 4b luidt als volgt:

Vanaf 1 januari 2012 wordt in deze verordening onder ‘laag inkomen’ als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet, verstaan: een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

D.Artikel 2, 3e lid, komt te luiden: Indien één van de gezinsleden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid van de wet, waardoor slechts één van de gezinsleden recht op langdurigheidstoeslag heeft, komt dit gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Artikel 5. Inwerkingtreding en geldingsduur

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

 

De griffier, De voorzitter,

R.Brekveld A. Meijerman