Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, lid 2, aanhef en sub h Gemeentewet
 2. Artikel 229, eerste lid, aanhef, en sub b Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

19-12-2011

Veendammer, 20 december 2011

201117171c/EDV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

 

Nummer /EDV

 

De raad der gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2011;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

d jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort of een bijschrijving van kinderen zoals bedoeld in artikel 1.2.1, 1.2.1.4 en 1.2.1.5 van de Tarieventabel behorende bij deze verordening, bij het succesvol doorlopen van een optie- of naturalisatieprocedure (artikel 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap);

 • 2.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening  (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 3.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 4.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving genoemd in artikel 6:

  a mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990  wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2011 van 13 december 2010, nummer 671c/BBO, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2012".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2011

 

De voorzitter, A. Meijerman

 

De griffier, R. Brekveld

 

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2012

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Algemeen

In de tarieventabel wordt onder G.B.A. verstaan Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de raadzaal van het gemeentehuis op:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag

229,95

1.1.1.2

zaterdag, zondag, algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet

600,05

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een spreekkamer

39,70

1.1.2.1

De huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie of omzettingen, in de commissiekamer van het gemeentehuis, op maandagmorgen om 8.30 en 9.00 uur geschieden kosteloos

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan bedoeld in 1.1.2:

 

 

1.1.3.1

het tarief genoemd in 1.1.2.1. wordt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) verhoogd met een toeslag van

89,90

1.1.3.2

het tarief genoemd in 1.1.2.1. wordt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag, zondag, algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet verhoogd met een toeslag van

179,80

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het gebruik maken tijdens een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap:

 

 

1.1.4.1

op een andere locatie dan bedoeld in 1.1.1, van een door de gemeente ter beschikking gesteld spreekgestoelte

39,70

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of registratieboekje:

 

 

1.1.5.1

voor een standaard uitvoering

27,20

1.1.5.2

voor een luxe uitvoering

42,85

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.1.6.1

het doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier

met een minimum tarief van € 40,00

18,25

1.1.6.2

een fotokopie of een daarmee gelijk te stellen afdruk van stukken uit de registers van de Burgerlijke stand per akte

3,65

1.1.6.3

een kopie uit het microfilmarchief uit de registers van de Burgerlijke stand per pagina

0,50

1.1.6.4

bemiddeling bij het verkrijgen van een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke stand uit een andere gemeente, inclusief portokosten

7,80

1.1.6.5

voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de registers van de Burgerlijke stand (wettelijk tarief)

11,80

1.1.6.6

de afgifte van een verklaring voor huwelijksbevoegdheid (wettelijk tarief)

21,20

1.1.6.7

het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (wettelijk tarief)

11,80

1.1.7

Het tarief voor een incidentele benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt

89,90

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.2.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen,inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden

48,70

1.2.1.2

verstrekken van een nationaal paspoort (zakenpaspoort), met een groter aantal pagina’s dan een nationaal paspoort genoemd in1.2.1.1, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden

48,70

1.2.1.3

het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt aangemerkt (faciliteitenpaspoort), inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden

48,70

1.2.1.4

het direct bij de aanvraag van een reisdocument genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 bijschrijven van een kind

9,35

1.2.1.5

het in een reeds uitgegeven reisdocument genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1. 2.1.3 bijschrijven van een kind

21,85

1.2.1.6

het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument anders dan bedoeld in 1.2.1.5 als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

10,00

1.2.1.7

Het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen tot en met 13 jaar:

30,00

1.2.1.8

Het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen van 14 jaar en ouder, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden

40,05

1.2.1.9

de teruggave van een ongeldig gemaakt reisdocument

2,25

 

 

 

 

1.2.2

De tarieven als genoemd in 1.2.1 worden bij een spoedprocedure verhoogd voor:

 

 

1.2.2.1

een aanvraag als genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.7.of 1.2.1.8

45,90

1.2.2.2

een aanvraag als genoemd in 1.2.1.5

21,83

 

 

 

 

1.2.3

Indien de aanvraag zoals genoemd in 1.2.1 in behandeling moet worden genomen naar aanleiding van vermissing van één van de in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.7 genoemde documenten, wordt het bedrag verhoogd met

30,25

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.3.1.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,80

 

 

 

 

1.3.1.2

het verkrijgen van een eigen verklaring

26,00

 

 

 

 

1.3.2

indien de aanvraag zoals genoemd in 1.3.1 in behandeling moet worden genomen naar aanleiding van vermissing van een overeenkomstig 1.3.1.1 afgegeven document wordt het in 1.3.1.1 genoemde bedrag verhoogd met

30,25

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief als genoemd in 1.3.1.1 wordt bij een spoedprocedure verhoogd met

33,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de G.B.A.

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de G.B.A. moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens per verstrekking, mits afgehaald

8,85

1.4.2.2

het verstrekken van gegevens per verstrekking,onder 1.4.2.1. indien toegestuurd verhoogd met de administratiekosten zijnde

12,50

1.4.2.3

het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.3.1

voor 100 verstrekkingen

64,30

1.4.2.3.2

voor 500 verstrekkingen

292,30

1.4.2.3.3

voor 1.000 verstrekkingen

525,85

1.4.2.3.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.757,35

1.4.2.3.5

voor 10.000 verstrekkingen

2.343,85

 

 

 

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.4.3.1

het verstrekken van gegevens per verstrekking, mits afgehaald

8,85

1.4.3.2

het verstrekken van gegevens per verstrekking, toegestuurd

12,50

1.4.3.3

het verstrekken van gegevens per verstrekking op een andere gegevensdrager dan papier

Tenzij de werkelijke kosten minder bedragen, dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

89,90

1.4.3.4

Voor de toepassing van 1.4.3.1, 1.4.3.2 en 1.4.3.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de G.B.A..

 

 

1.4.3.5

het verzenden van afstemmingsberichten via alternatieve media aan G.B.A. afnemers (wettelijk tarief)

22,70

1.4.3.6

het verstrekken van gegevens na een no-hit (zogenaamde transportkosten) (wettelijk tarief)

2,27

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.4.4.1

een uittreksel uit de G.B.A

8,85

1.4.4.2

een internationaal uittreksel uit de G.B.A

17,25

1.4.4.3

een gezinsuittreksel uit de G.B.A

17,25

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst, (wettelijke tarieven):

 

 

1.4.5.1

Indien het afschrift ten hoogste bestaat uit 100 pagina’s, per pagina

met een maximum van:

0,23

4,50

1.4.5.2

indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s

22,50

1.4.5.3

indien het afschrift bestaat uit een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

N.v.t

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

59,05

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

81,80

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.1

op de raadsagenda

8,90

1.7.2.2

op de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken en raadsnotulen per jaargang, mits afgehaald

121,20

1.7.2.3

op de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken en raadsnotulen per jaargang, toegestuurd

147,80

1.7.2.4

op een raadscommissieagenda, mits afgehaald

6,20

1.7.2.5

op een raadscommissieagenda, toegestuurd

17,55

1.7.2.6

op een raadscommissievergadering met de daarbij behorende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders en de verslagen, mits afgehaald

34,05

1.7.2.7

op een raadscommissievergadering met de daarbij behorende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders en de verslagen, toegestuurd

56,85

 

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1

een exemplaar van een raadscommissieagenda met de daarbij behorende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders

3,35

1.7.3.2

voor een exemplaar van het verslag van een raadscommissievergadering

3,35

 

 

 

 

1.7.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur:

 

 

 

voor ieder besteed half uur of gedeelte daarvan (geldt niet voor kopieertijd)

27,40

1.7.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.2.1

inlichtingen in de vorm van een zwart-wit kopie levering per afdruk

 

 

 

A4 formaat

0,38

 

A3 formaat

1,60

 

A2 formaat

5,35

 

A1/A0 formaat

8,03

1.7.4.2.2

inlichtingen in de vorm van een kleuren kopie levering per afdruk:

 

 

 

A3/A4 formaat

3,21

 

A0/A1/A2 formaat

18,75

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag het verstrekken van inlichtingen omtrent de administratieve kadastrale aanduiding, dan wel de geometrische kadastrale aanduiding, per inlichting

8,65

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

 

 

1.8.2.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie

8,65

1.8.2.2

het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van een zwart-wit kopie

 

 

 

levering per afdruk A3/A4-formaat (tariefopbouw aangepast)

 

 

 

Voor de 1e kopie

5,10

 

Voor iedere daaropvolgende kopie

0,25

 

 

 

 

 

levering per afdruk in groot formaat (tariefopbouw aangepast)

 

 

 

Voor de 1e kopie

8,65

 

Voor iedere daaropvolgende kopie

5,10

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor :

 

 

1.8.3.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie

8,65

1.8.3.2

het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie in de vorm van een grafische situatie in kleur:

 

 

 

levering per afdruk A3/A4-formaat (tariefopbouw aangepast)

 

 

 

Voor de 1e kopie

7,10

 

Voor iedere daaropvolgende kopie

1,50

 

 

 

 

 

levering per afdruk in groot formaat (tariefopbouw aangepast)

 

 

 

Voor de 1e kopie

20,30

 

Voor iedere daaropvolgende kopie

12,70

 

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van een geografische situatie:

 

 

 

levering digitaal (100x100m) 1 hectare

96,45

 

bebouwd gebied: per extra hectare

12,70

 

landelijk gebied : per extra hectare

5,10

 

 

 

 

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken, per kadastraal perceel of gemeentelijk adres, van:

 

 

1.8.5.1

een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, mits afgehaald

9,30

1.8.5.2

een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, toegestuurd

11,35

1.8.5.3

een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegeven, mits afgehaald

9,30

1.8.5.4

een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegeven, toegestuurd

11,35

1.8.5.5

een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingen-administratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, mits afgehaald

9,30

1.8.5.6

een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingen-administratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, toegestuurd

11,35

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van afschriften of uittreksels uit de gemeentelijke beperkingenadministratie, per kadastraal perceel of gemeentelijk adres

3,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

1.9.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.1.2

het verkrijgen van een andere, niet in deze tarieventabel genoemde, verklaring die in het bijzonder belang van de aanvrager wordt opgemaakt

17,25

1.9.1.3

het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,85

1.9.1.4

het verkrijgen van een Europees medisch paspoort

6,25

1.9.1.5

het ter legalisatie opsturen van een stuk inclusief portokosten

12,00

1.9.1.6

Het verkrijgen van een adresverklaring met vermelding van het waardegegeven

8,85

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de leegstandswet,

117,90

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de leegstandswet met één jaar

41,60

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ontheffing van:

 

 

1.15.1.1

Sluitingstijden

117,85

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning genoemd in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

62,15

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

62,15

 

en voor iedere volgende speelautomaat

29,85

 

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning genoemd in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

29,85

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.19.1.1

een gehandicaptenparkeerkaart

41,80

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

101,50

2.2.2

Om de beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

5% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een minimum van € 101,50

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, (inclusief reclameobjecten m.u.v. die genoemd zijn in art. 3.2.5.1) bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

 

2,0%

 

van de bouwkosten, vermeerderd met:

104,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 of meer bedragen:

 

1,55%

van de bouwkosten boven de €200.000, vermeerderd met ;

3.849,35

2.3.1.1.3

De leges voor artistieke kunstwerken (zonder functioneel nut) worden gebaseerd op de hoogte van de bouwsom voor de benodigde bouwkundige constructies (bijvoorbeeld fundering). De kosten van het kunstwerk vallen daarmee buiten de legesberekening;

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

 

Indien het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg wordt ingewonnen, worden de op grond van 2.3.1.1 verschuldigde leges verhoogd. Het tarief hiervoor bedraagt voor bouwwerken waarvan de bouwkosten bedragen:

 

 

 

 

 

 

 

a.€ 3.000 en meer doch minder dan € 5.000,-

25,35

 

b.€ 5.000,- en meer doch minder dan € 230.000,- vermeerderd met 2,5 promille van de bouwkosten boven de € 5.000,-

25,35

 

c.€ 230.000,- en meer doch minder dan € 460.000,- vermeerderd met 1,0 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven de € 230.000,-

596,30

 

d.€ 460.000,- en meer doch minder dan € 700.000,- vermeerderd met 0,5 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 460.000,-

829,75

 

e.€ 700.000,- en meer doch minder dan € 1.200.000,- vermeerderd met 0,25 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 700.000,-

951,55

 

f.€ 1.200.000,- en meer vermeerderd met 0,125 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 1.200.000,-

1.078,40

2.3.1.2.1

Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd bedraagt het tarief:

 

 

 

a.voor complexen van 1 tem 4 gelijke woningen het in 2.3.1.2 genoemde tarief

 

 

 

b.voor 5 tem 10 gelijke woningen het in 2.3.1.2 genoemde tarief waarbij de tariefberekening plaatsvindt over de bouwkosten van 5 woningen

 

 

 

c.Voor complexen met meer dan 10 woningen wordt vanaf 10 gelijke woningen voor elke eenheid van 10 woningen het in 2.3.1.2. genoemde tarief gerekend verhoogd met het tarief voor 2 extra woningen, beginnend bij 6 woningen voor complexen van 11 tem 20 gelijke woningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

101,50

 

 

 

 

 2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt het tarief zoals bepaald in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd (tenzij de extra kosten van de legalisering redelijkerwijs niet ten laste van de aanvrager kunnen worden gebracht) met:

 

50%

 

 

 

 

2.3.1.5

Bouwveiligheidsplan

 

 

 

Het tarief voor het beoordelen van een bouwveiligheidsplan bedraagt

65,95

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

322,50

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

208,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

322,50

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.331,65

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

322,50

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

322,50

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.331,65

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1.331,65

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

322,50

 2.3.4.9

Voor het voeren van een ontheffings- of wijzigingsprocedure kan het noodzakelijk zijn om onderzoeken, plannen of adviezen te laten verrichten/opstellen door externen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: beeldkwaliteitplan; flora & fauna onderzoek, bodemonderzoek, geluidsonderzoek (meting /berekening), planologisch kader / bestemmingsplan / wijzigingsplan of een stedenbouwkundige onderbouwing. De gemeente is in de praktijk (in overleg met de aanvrager) veelal opdrachtgever voor deze activiteiten waarvoor de aanvrager primair verantwoordelijk is. De kosten worden dan ook verhaald op de aanvrager, naast de andere leges. Over de werkzaamheden en de hiermee samenhangende kosten zal vooraf een begroting worden opgesteld door de betrokken partijen.

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 

 

2.3.5.2

een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11 van het besluit brandveiliggebruik bouwwerken

219,75

2.3.5.3

het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden, waaronder de vergunning als bedoeld in artikel 2.11 van het besluit brandveiliggebruik bouwwerken zijn verleend

65,00

2.3.5.4

De overeenkomstig het in 2.3.5.2 genoemde tarief geheven leges, worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.5.5, indien en voor zover deze op het bouwwerk, waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn

 

 

2.3.5.5

De opslag als bedoeld in 2.3.5.4 bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

a.bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

 

 

 

b.bouwwerken waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

 

 

 

met een oppervlakte van:

 

 

 

minder dan 100 m2

147,90

 

100 tot

200 m2

222,55

 

200 tot

300 m2

371,05

 

300 tot

500 m2

594,50

 

500 tot

1.000 m2

890,65

 

1.000 tot

2.000 m2

1.280,25

 

2.000 tot

3.000 m2

1.753,10

 

3.000 tot

4.000 m2

1.939,20

 

4.000 tot

5.000 m2

2.124,40

 

5.000 tot

6.000 m2

2.429,75

 

6.000 tot

7.000 m2

2.628,05

 

7.000 tot

8.000 m2

2.757,30

 

8.000 tot

9.000 m2

2.803,90

 

9.000 tot

10.000 m2

3.045,40

 

10.000 tot

15.000 m2

3.551,65

 

15.000 tot

20.000 m2

3.738,15

 

20.000 tot

30.000 m2

4.673,10

 

30.000 tot

40.000 m2

4.985,35

 

40.000 tot

50.000 m2

5.299,90

 

50.000 m2 of

meer

5.609,15

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 1994 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

218,45

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

520,15

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of het op grond van de Monumentenverordening 1994 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

104,00

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

161,20

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo.

161,20

 

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

57,15

 

 

 

 

2.3.7.3

Sloopveiligheidsplan

 

 

 

Het tarief voor het beoordelen van een sloopveiligheidsplan bedraagt

161,20

 

 

 

 

 2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

57,15

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief voor die vergunning/ontheffing:

41,60

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

41,60

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

364,10

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

364,10

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

161,20

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

161,20

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

322,50

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 2.3.15.3

voor het wijzigen van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning

41,60

2.3.16

Beoordeling bodemrapport inzake milieuhygiënische bodemkwaliteit

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling bodemrapport inzake milieuhygiënische bodemkwaliteit alsmede het opstellen van een beoordeling bodemgeschiktheid:

 

 

2.3.16.1.1

bij aanlevering digitaal (in SIKB protocol 0101, versie 5.0 of hoger)

80,05

2.3.16.1.2

bij aanlevering analoog

293,60

2.3.16.2

Het tarief bedraagt voor het leveren van digitale bestanden met bodeminformatie per informatiedrager CD/DVD:

1,05

 

Vermeerderd met:

voor ieder besteed kwartier aan het vervaardigen van de bestanden

15,55

 

 

 

 

2.3.16

Historisch bodemonderzoek

 

 

2.3.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van informatie ten behoeve van historisch bodemonderzoek voor:

 

 

2.3.16.3.1

Particuliere terreinen

109,20

2.3.16.3.2

Bedrijventerreinen met een oppervlakte:

 

 

 

Tot 500 m2

109,20

 

Van 500 m2 tot 1000 m2

213,25

 

Van 1000 m2 of meer

213,25

 

Waarbij voor elke m2 vanaf 1000 m2het bedrag wordt verhoogd met

0,42

 

Tot een maximum bedrag van

530,55

2.3.16.4.

Het tarief bedraagt voor het opzoeken en klaarleggen van dossiers met relevante bodeminformatie:

78,05

 

 

 

 

 2.3.16.5

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

109,20

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

520,15

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

981,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

N.v.t.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De hierbij toegepaste tariefsberekening wordt als volgt uitgevoerd:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken, worden de leges verminderd naar het overeenkomstig artikel 2.2.2 geldende tarief, met dien verstande dat reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld externe adviezen blijven verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De hierbij toegepaste tariefsberekening wordt als volgt uitgevoerd:

 

 

2.5.2.1

Indien binnen één jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt:

 

 

 

a.Regulier teruggaaf van 50 % van de geheven leges verleend,met dien verstande dat minimaal € 101,50,- verschuldigd blijft;

b.bij intrekken van de niet uitgevoerde meerwerkopties bij de seriematige bouw teruggaaf verleend van 100% van geheven leges m.u.v. de op basis van 2.3.1.2 geheven leges en met dien verstande dat:

a.het verzoek tot intrekking binnen 26 weken na oplevering wordt ingediend;

b.een minimum van € 101,50 verschuldigd blijft.

 

 

2.5.2.2

Indien na één jaar, maar binnen twee jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt teruggaaf van 25 % van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 101,50 verschuldigd blijft.

 

 

2.5.2.3

In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.5.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor bouwvergunningen die zijn verleend voor de peildatum van 1 januari 2004

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50%. van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges waarbij minimaal € 100,00 verschuldigd blijft

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 25,38 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

N.v.t

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project wordt het tarief bepaald als bedoeld in 2.2.2.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

1.331,65

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

530,55

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

N.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

114,45

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van:

 

 

3.1.1.1

een vergunning genoemd in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

360,45

3.1.1.2

een geringe wijziging van een geldende vergunning

122,65

3.1.1.3

een ontheffing genoemd in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

56,00

 

 

 

 

3.1.2

Indien een vergunning als in 3.1.1.1 niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de leges verleend.

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

het organiseren van een publieksevenement

228,90

3.2.1.2

ontheffing genoemd in art. 4.6.2 voor het produceren van geluid

41,60

3.2.1.3

het organiseren van activiteiten door verenigingen, scholen, buurthuizen, e.d

41,60

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5.23, van de Algemene plaatselijke verordening

41,60

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

 

3.2.3.1

vergunning genoemd in art. 2.10 en 4.16 van de Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen van driehoeksreclameborden

41,60

3.2.3.2

vergunning genoemd in art. 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening voor het organiseren van beurzen

41,60

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

 

3.2.4.1

vergunning genoemd in art. 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening voor het houden van een collecte of een kledinginzameling

57,20

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

 

3.2.5.1

vergunning genoemd in art. 2.10 en 4.16 van de Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen van voorwerpen ten behoeve van reclame

119,60

3.2.5.2

vergunning genoemd in art. 5.15 en 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening voor het venten of het innemen van standplaats

119,602

3.2.5.3

vergunning genoemd in art. 2.10 en 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen op of aan de openbare weg

119,60

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

 

3.2.6.1

een exploitatievergunning genoemd in artikel 2.8 van de Algemene plaatselijke verordening

119,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

586,25

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

586,25

 

 

 

 

3.3.2

Wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

140,90

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

140,90

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

327,50

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

3.6.11

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

 

3.6.11.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het in gebruik hebben of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening, niet zijnde een vergunning als bedoeld onder 3.6.11.2

190,95

3.6.11.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening voor een periode van:

 

 

 

maximaal 3 dagen

227,35

 

4 t/m 7 dagen

373,75

 

meer dan 7 dagen

373,75

 

vermeerderd met per week of een gedeelte daarvan

72,35

3.6.11.3

De overeenkomstig het in 3.6.11.1 genoemde tarief geheven leges, worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 3.6.11.4, indien en voor zover deze op de inrichting, waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn

 

 

3.6.11.4

De opslag als bedoeld in 3.6.11.3 bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

c.inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

 

 

 

d.inrichtingen waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

 

 

 

met een oppervlakte van:

 

 

 

minder dan 100 m2

145,75

 

100 tot

200 m2

219,30

 

200 tot

300 m2

365,60

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

N.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

3.8.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (kindercentrum / gastouderbureau en gastouderopvang):

134,00

3.8.1.1

Aanvullend op 3.8.1 de kosten van het advies van de GGD voor een kindercentrum of gastouderbureau

517,80

3.8.1.2

Aanvullend op 3.8.1 de kosten van het advies van de GGD voor het bieden van gastouderopvang

431,50

3.8.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

134,00

3.8.2.1

Aanvullend op 3.8.2 de kosten van het advies van de GGD voor een peuterspeelzaal

517,80

Behorende bij het raadsbesluit van 19 december 2011.

De griffier, R. Brekveld