Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

19-12-2011

Veendammer, week 51

201117171e/EDV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012.

Nummer 201117171e/EDV

 

De raad der gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de

 

Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

  • b.

   marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die door het college is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel, waarop overeenkomstig de verordening op de markt in de gemeente Veendam, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 13 december 2004, 1006/SB, markt wordt gehouden;

  • c.

   standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

  • d.

   wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste plaats;

  • e.

   kwartaal: een kalenderkwartaal;

  • f.

   dag: een etmaal.

 • 2.
   • a.

    een gedeelte van een dag of een kwartaal wordt gelijkgesteld met een dag of een kwartaal;

   • b.

    bij de berekening wordt een gedeelte van een vierkante meter voor een volle vierkante meter gerekend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld worden geheven:

 • 1.

  rechten wegens het innemen van een standplaats op een marktterrein;

 • 2.

  rechten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst of tot jaarlijkse verlenging van opname op deze wachtlijst

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt of van wie een verzoek in behandeling genomen wordt tot plaatsing op de wachtlijst of tot verlenging van opname op deze wachtlijst.

Artikel 4 Vrijstellingen

Voor inrichtingen geplaatst op gemeentegrond, welke daartoe van gemeentewege is verpacht of verhuurd of waarvoor op grond van andere gemeentelijke regelingen belasting is verschuldigd, wordt geen marktgeld krachtens deze verordening geheven

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven voor het aantal vierkante meters van de standplaats;

 • 2.

  Het aantal vierkante meters wordt gesteld op het aantal vierkante meters dat wordt ingenomen door de in lid 1 bedoelde standplaats.

Artikel 6 Tarief

Het recht bedraagt voor:

 • 1.

  het innemen van een standplaats per dag per m² € 1,17 met een minimum per standplaats per dag van € 6,90;

 • 2.

  het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst marktplaatsen per markt € 28,35;

 • 3.

  het in behandeling nemen van een verzoek tot jaarlijkse verlenging van opname op de wachtlijst per markt € 28,35

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving nota of andere schriftuur aan belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd :

  • a.

   voor de per dag berekende rechten bij het begin van de dag waarvoor de standplaats is uitgegeven;

  • b.

   voor het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst bij het indienen van het verzoek.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving, de nota of andere schriftuur bedoeld in artikel 7 schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 11 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2011 van 13 december 2010, nummer 671e/BBO, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2012".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2011

 

De voorzitter, De griffier,

 

A.Meijerman R. Brekveld