Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 14, lid 1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201206-01-2014Onbekend

17-01-2012

Veendammer

201200187 / 2012B0035

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Veendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

 

Gelet op artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende beheerregeling

 

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Veendam:

 

Luidende als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 • b.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders dat via de Wet GBA is aangewezen als verantwoordelijke;

 • c.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 • d.

  informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake van de gemeentelijke basisadministratie, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiliging- en uitvoeringsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

 • e.

  beveiligingsbeheer: het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan;

 • f.

  gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 • g.

  systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem;

 • h.

  applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA- toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 • i.

  privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en verwerken van gegevens en de Informatievoorziening;

 • j.

  gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 • k.

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke of beheerder persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen en die geen zeggenschap heeft over de verwerking.

Artikel 2 Beheerder en beveiligingscoördinator

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Externe Dienstverlening is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan één of meer aan het hoofd ondergeschikte medewerkers.

 • 2.

  De beveiligingscoördinator is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan. De beveiligingscoördinator rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het management team en het College van B&W.

Artikel 3 Toewijzing beheerders

 • 1.

  De informatiebeheerder wijst medewerkers aan die worden belast met:

  • a.

   gegevensbeheer;

  • b.

   applicatiebeheer;

  • c.

   gegevensverwerking;

 • 2.

  Het college van Burgemeester en wethouders wijst medewerkers aan die zijn belast met:

  • a.

   het systeembeheer;

  • b.

   het beveiligingsbeheer;

  • c.

   het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36, lid 2,

   onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring.

Hoofdstuk 2 Het Informatiebeheer

Artikel 4 Taken informatiebeheerder

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijks planning van de beheeractiviteiten;

 • b.

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheersprocedures;

 • c.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d.

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 • e.

  periodiek overleg tussen hem en de applicatie- en privacybeheerder;

 • f.

  halfjaarlijks overleg tussen hem en de systeembeheerder;

 • g.

  richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 5 Adviestaken informatiebeheerder

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als de verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te weten:

 • a.

  persoonsinformatievoorziening;

 • b.

  beveiliging;

 • c.

  privacy;

 • d.

  gegevenskwaliteit;

 • e.

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 6 Bevoegdheden informatiebeheerder

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem;

 • b.

  op incidentele verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de

  gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  op overige verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van

  gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • d.

  over het toekennen van autorisaties.

Artikel 7 Toezichthoudende taken informatiebeheerder

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • b.

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de gemeentelijkie basisadministratie persoonsgegevens geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd;

 • d.

  dat alle in artikel 3 genoemde medewerkers, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem en van de gevolgen van deze installatie;

 • e.

  de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het beveiligingsplan GBA worden nageleefd.

Artikel 8 Buitengemeentelijk overleg

De informatiebeheerder, of een door hem aan te wijzen medewerker opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan.

Hoofdstuk 3 Het gegevensbeheer

Artikel 9 Taken gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  de communicatie met de afnemers en andere houders van gemeentelijke basisadministraties over gegevensverwerking.

Artikel 10 Gegevensverwerkers

De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 11 Kwaliteitbewaking

Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten van ingezetenen onderworpen aan een audit door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling.

De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde audit.

Artikel 12 Overleg

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer

Artikel 13 Technisch onderhoud

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingsssysteem.

Artikel 14 Taken systeembeheerder

De systeembeheerder voorziet in:

 • a.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA apparatuur is opgesteld;

 • c.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • d.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen;

Artikel 15 Bevoegdheden systeembeheerder

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a.

  direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 • b.

  aanwijzingen te geven over:

 • a.

  beheer van toepassingssystemen;

 • b.

  beheer van bestanden;

 • c.

  reconstructiemaatregelen.

Artikel 16 Overleg

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder f genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer

Artikel 17 Taken applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt gedaan;

 • b.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • c.

  een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • d.

  de toekenning van de autorisatieniveau’s voor actualiseringen aan gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;

 • e.

  de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

 • f.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 • g.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 • h.

  de bijhouding van een verzameling van dalle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen;

 • i.

  de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde medewerkers met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • j.

  de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;;

 • k.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend;

 • l.

  de afhandeling van verzoeken om managementgegevens;

 • m.

  een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

Artikel 18 Verantwoordelijkheid applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • c.

  de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Konikrijkrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde privacyregelement;

 • d.

  het beheer van de tabellen van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 19 Bevoegdheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 • a.

  gegevensverwerkers en binnengemeentelijke afnemers die rechtstreeks toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  over het gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen.

Artikel 20 Uitwijkprocessen

De applicatiebeheerder beslist -na overleg met de informatiebeheerder en de systeembeheerder- over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen, zoals beschreven in de procedure uitwijk.

Artikel 21 Informatiebeveiligingsplan

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het informatiebeveiligingsplan GBA worden nageleefd.

Artikel 22 Overleg

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a.

  het overleg genoemd in artikel 4, onder e en f;

 • b.

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 Het privacybeheer

Artikel 23 Verantwoordelijkheden privacybeheerder

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde privacyreglement;

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet GBA en de Wet Bescherming persoonsgegevens voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 24 Taken privacybeheerder

De privacybeheerder voorziet in:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 79 van de Wet (inzage);

 • b.

  de behandeling van alle verzoeken om geheimhouding die op basis van artikel 102, lid 1a van de wet ingediend worden en doet eventueel de privacytoets van artikel 102, lid 2 van de wet;

 • c.

  de jaarlijkse bekendmaking als bedoeld in artikel 102, lid 5 van de wet;

 • d.

  afhandeling van de verzoeken om inzage in verstrekkingen aan afnemers en derden.

Artikel 25 Bevoegdheden privacybeheerder

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 23 genoemde toezicht alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 26 Bezwaarschriftprocedure

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7 De specialistische werkzaamheden

Artikel 27 specialistische werkzaamheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens.

Artikel 28 specialistische taken appiclicatiebeheerder

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81, 82 en 83 van de wet;

 • b.

  controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 29 specialistische bevoegdheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is bevoegd:

In overleg met de gegevensbeheerder aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhoudding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk 8 De gegevensverwerking

Artikel 30 Taken gegevensverwerkers

De gegevensverwerkers voorzien in:

 • a.

  het verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de wet, middels het Logisch Ontwerp en de handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder is geautoriseerd;

 • b.

  het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens

 • c.

  de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

 • d.

  de behandeling van mutaties;

 • e.

  de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking;

 • f.

  de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerkberichten;

 • g.

  de toetsing van de waarde die aan overgelgde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen ontleningsstatus is gegeven;

 • h.

  de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;

 • i.

  de kennisgeving de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:

 • -

  wijziging van het naamgebruik;

 • -

  vervolginschrijving voor zover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en een vervolginschrijving die leidt tot opname in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • j.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

 • -

  1e inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • -

  een vervolginschrijving uit het buitenland;

Artikel 31 Aangiften en verzoeken

De gegevensverwerkers beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 24 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

Hoofdstuk 9 Het beveiligingsbeheer

Artikel 32 Verantwoordelijkheden beveiligingscoördinator

De beveiligingscoördinator is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsplan GBA.

Artikel 33 Bevoegdheden beveiligingscoördinator

De beveiligingscoördinator is bevoegd om het management van de afdeling Externe Dienstverlening adviezen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA.

Artikel 34 Toezicht beveiligingscoördinator

De beveiligingscoördinator ziet er op toe dat:

 • a.

  de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet enhet Informatiebeveiligingsplan GBA worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 35 Adviserende taken beveiligingscoördinator

De beveiligingscoördinator adviseert burgemeester en wethouders rechtstreeks als verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over beveiligingsaspecten die uit de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA voortvloeien;

Artikel 36 Jaarverslag Beveiligingscoördinator

De beveiligingscontroller voorziet jaarlijks in een verslag over de activiteiten inzake het beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 37 Werkingssfeer

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor de in de gemeentelijke basisadministratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming persoonsgegevens vallen.

Artikel 38 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 39 Intrekking oude regeling

De beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Veendam, vastgesteld op 2 december 2008, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 40 Citeertitel

Deze beheerregeling wordt aangehaald als: Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Veendam.

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders op 17 januari 2012.

 

Burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

A.Meijerman

secretaris,

A.Castelein

Bijlage 1 Aanwijzing van beheerfunctionarissen

Op grond van artikel 2, lid 1 van de GBA-Beheerregeling zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Informatiebeheer

Als informatiebeheerder is aangewezen mevrouw P. Rollema, hoofd afdeling Externe Dienstverlening van de Kompanjie.

Als haar plaatsvervangster is aangewezen mevrouw G. Ham, Teamleider team Gegevensbeheer van de Kompanjie.

Privacybeheer

Als privacybeheerder is aangewezen mevrouw P. Rollema, hoofd afdeling Externe Dienstverlening van de Kompanjie.

Als haar plaatsvervangster is aangewezen mevrouw G. Ham, Teamleider team Gegevensbeheer van de Kompanjie.

Op grond van artikel 3, lid 2 van de GBA-Beheerregeling zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Systeembeheer

Als systeembeheerder is aangewezen de heer F. Venema, systeembeheerder Oost-Groningen Digitaal (OGD).

Als zijn plaatsvervanger zijn aangewezen de overige systeembeheerders van Oost Groningen Digitaal (OGD).

Beveiligingsbeheer

Als beveiligingscoördinator is aangewezen de heer A. Prijs, coördinator Automatisering Oost Groningen Digitaal (OGD).

Als beveiligingscontroller is aangewezen M.J. Boersema, concerncontroller, Stafbureau Concernzaken.

Als diens plaatsvervanger is aangewezen R.H.J. Kuiper, concerncontroller, Stafbureau Concernzaken.

Afnemen verklaringen artikel 36, lid 2 Wet GBA

De bevoegdheid tot het namens het college van Burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder sub e, van de wet bedoelde verklaring wordt toegekend aan:

 • -

  de algemeen Directeur van de Kompanjie;

 • -

  het hoofd van de afdeling Externe Dienstverlening van de Kompanjie en

 • -

  de medewerkers Team Gegevensbeheer, back-office Burgerzaken.

Bijlage 2 Aanwijzing van beheerfunctionarissen

Op grond van artikel 3, lid 1 van de GBA-beheerregeling zijn de volgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Gegevensbeheer

Als gegevensbeheerders zijn aangewezen mevrouw G. van der Zwaag-Kuik en mevrouw L. Flap-Westerhof, medewerkers Team Gegevensbeheer van de Kompanjie.

Applicatiebeheer

Als applicatiebeheerders zijn aangewezen mevrouw G. van der Zwaag-Kuik en mevrouw L. Flap-Westerhof, medewerkers Team Gegevensbeheer van de Kompanjie.

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van het Klantcontactcentrum en het team Burgerzaken van de Kompanjie aangewezen.

Veendam,

Het hoofd Externe Dienstverlening,

Mevr. P. Rollema