Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Regeling betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de achiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, en het beheer van de achiefbewaarplaats.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de achiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, en het beheer van de achiefbewaarplaats.
CiteertitelArchiefregeling 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. 1.0:c:BWBR0007376&artikel=31&g=1996-01-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-199701-01-199629-03-2017Onbekend

24-03-1997

Onbekend

19/FBI

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de Archiefbewaarplaats

Nummer 19/FBI

 

De raad van de gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 1997;

 

gelet op de artikelen 30, eerste lid en 31 van de Archiefwet 1995;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Regeling betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de Archiefbewaarplaats

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeentelijke organen de overheidsorganen, bedoeld in artikel1,onder b, van de

  wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats de door de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31

  van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  beheerder degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van

  niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

  niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

 • e.

  beheerseenheid een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te

  wijzen organisatie-onderdeel;

 • f.

  informatiesysteem systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp van waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

Hoofdstuk II De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in de kelder van de nieuw aangebouwde vleugel.

Hoofdstuk III De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder

Artikel 5

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 6
 • 1.

  Burgemeester en wethouder dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7.

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast

Artikel 9

Burgemeester en wethouders doen tenminste eenmaal per (twee) jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Hoofdstuk IV Het beheer van de archiefbewaarplaats

Artikel 10

Onder de bevelen van burgemeester en wethouders is de gemeentesecretaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Burgemeester en wethouders kunnen ter ondersteuning van de secretaris een deskundige aanwijzen, die in het bezit is van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 11

Hij is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht

Artikel 12

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de gemeentesecretaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archief-bescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

Artikel 13

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de gemeentesecretaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan een ieder die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

Artikel 14

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van of uit archiefbescheiden die berusten in de archiefbewaarplaats alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de gemeentesecretaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de gemeenteraad bij verordening vastgesteld tarief, Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 15

De gemeentesecretaris brengt eenmaal per ( twee) jaar verslag uit aan burgemeester en wethouders over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats,

Hoofdstuk V Toeziet van de gemeentesecretaris op het beheer van de archiefbescheiden, welk niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 16

De gemeentesecretaris ziet erop toe, dat het beheer van de archiefbescheiden van de verschillende beheerseenheden, voor zover hij daarvan zelf geen beheerder is, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Artikel 17

De gemeentesecretaris is bevoegd, zich onder zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 18
 • 1.

  De beheerder of beheerders verstrekt/verstrekken aan de gemeentesecretaris of aan de ene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen,

 • 2.

  De gemeentesecretaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden,

Artikel 19

De gemeentesecretaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerders, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders, Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen,

Artikel 20

De beheerder doet aan de archivaris tenminste tijdig mededeling van het voornemen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoegen of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van een of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 21

De gemeentesecretaris doet eenmaal per (twee) jaar aan burgemeester en wethouders verslag betreffende de uitoefening van het toezicht.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 22

De Archiefregeling d.d. 28 maart 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 23

Deze regeling treedt in werking met ingang van1 april 1997 en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 24

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefregeling van 1996

Besloten in de open bare vergadering van 24 maart 1997.

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Secretaris,