Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening elektronische bekendmaking Veendam 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking Veendam 2012
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking Veendam 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 139
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene Wet Bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2012nieuwe regeling

17-12-2012

Veendammer, 18-12-2012

2012R0075

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking Veendam 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VEENDAM,

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

Gelet op artikel 139 jo artikel 149 Gemeentewet alsmede de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende, dat het noodzakelijk is om nadere regels te stellen voor de bekendmaking van (Ontwerp)-besluiten, beleidsvoornemens alsmede andere bekendmakingen / kennisgevingen van bestuursorganen van de gemeente Veendam;

 

BESLUIT:

 

de Verordening elektronische bekendmaking Veendam 2012 vast te stellen.

Artikel 1 Bekendmaking
 • 1.

  Algemene bekendmakingen of mededelingen die niet bestemd zijn voor één of meer geadresseerden worden uitsluitend bekendgemaakt in het door het college uitgegeven Elektronisch Gemeenteblad.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover bij of krachtens een bijzonder wettelijk voorschrift de bekendmaking anders is geregeld.

 • 3.

  Voorts kan het college bekendmakingen of kennisgevingen aanwijzen, waarvoor het bepaalde in het eerste lid niet geldt.

 • 4.

  Het college kan in aanvulling op het bepaalde in het tweede lid, besluiten de bekendmaking aanvullend ook te plaatsen in het Elektronisch Gemeenteblad.

Artikel 2 Bijzondere omstandigheden
 • 1.

  Het college kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 1 lid 1 gedurende die bijzondere omstandigheden op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 3 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten, zoals gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘’ Verordening elektronische bekendmaking Veendam 2012’’ .

 

Veendam, 17 december 2012

 

De raad voornoemd,

 

Voorzitter,

A. Meijerman

 

Griffier,

R. Brekveld

Toelichting op de Verordening elektronische bekendmaking Veendam 2012

Algemeen

Het college heeft in haar vergadering op 13 november 2012 besloten per 1 januari 2013 een Elektronisch Gemeenteblad uit te gaan geven. In dit Elektronisch Gemeenteblad worden in principe alle gemeenteberichten geplaatst, die bekendgemaakt moeten worden en voorheen via De Veendammer werden bekendgemaakt.

Deze gemeenteberichten zullen in principe niet meer via De Veendammer worden bekendgemaakt. Voor het bepalen van de datum bekendmaking / kennisgeving is vanaf 1 januari 2013 de bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad bepalend.

 

Uit een aantal uitspraken van de Raad van State (15 augustus 2012, LJN BX4681) is gebleken, dat niet altijd volstaan kan worden met het elektronisch bekendmaken. De Raad van State geeft kort gezegd aan dat in situaties van kennisgevingen waarbij mede artikel 2.14 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is, niet volstaan kan worden met het uitsluitend elektronisch publiceren, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 

Onderhavige verordening is bedoeld om het uitsluitend elektronisch publiceren te realiseren in gevallen als voornoemd.

 

Artikel 1

In het eerste lid wordt aangegeven dat bekendmakingen, kennisgevingen e.d. uitsluitend elektronisch worden bekendgemaakt.

 

De onderhavige verordening kan geen bijzondere wetgeving opzij zetten. Indien een bijzondere wet een eigen wijze van bekendmaking regelt, zal in die bijzondere situatie afgeweken moeten worden van de regel dat uitsluitend elektronisch bekend wordt gemaakt. Voor de duidelijkheid is deze regel opgenomen in het tweede lid.

 

Het college kan op grond van het derde lid bekendmakingen e.d. aanwijzen die niet uitsluitend elektronisch worden bekendgemaakt. Het uitsluitend elektronisch bekendmaken is een nieuw fenomeen. Er moet daarom rekening mee worden gehouden dat elektronische bekendmaking in een bepaald geval om de één of andere reden niet mogelijk blijkt te zijn. Voor deze situatie(s) kan het college zo nodig een uitzondering maken op de hoofdregel.

 

Artikel 2

In de situatie dat er sprake is van een calamiteit, waardoor elektronische bekendmaking niet mogelijk is, zal het college een andere wijze van bekendmaking moeten gaan hanteren.

Dit gebeurt bij wijze van uitzondering gedurende de bijzondere omstandigheid dat de gemeenteberichten niet elektronisch bekend kunnen worden gemaakt. Het college kiest in dat geval voor een andere wijze van bekendmaking, bijvoorbeeld via de krant.

 

Artikelen 3, 4 en 5

Spreken voor zich.