Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Beleid tijdelijke reclame-uitingen (2010)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid tijdelijke reclame-uitingen (2010)
CiteertitelBeleid tijdelijke reclame-uitingen (2010)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Beleid tijdelijke reclame-uitingen (2010) vervangt het Beleid tijdelijke reclame uitingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal, artt. 2:10A, 2:10C, 2:42, 4:15 en 5:7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2010nieuwe regeling

16-02-2010

Onbekend

2010, 2010.02.09-18

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid tijdelijke reclame-uitingen (2010)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

 

overwegende dat :

het de aanbeveling verdient regels te stellen voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen;

 

gelet op:

het bepaalde in de artikelen 2:10A, 2:10C, 2:42, 4:15 en 5:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal;

 

Besluit:

vast te stellen het Beleid tijdelijke reclame-uitingen(2010).

 

Artikel 1 Aankondigingsborden

Vergunning kan worden verleend voor het plaatsen van aankondigingsborden of zogenaamde spanborden. Daarbij geldt:

 • -

  maximaal 5 borden per vergunning

 • -

  maximale afmeting aankondigingsborden 1.22 x 2.44m

 • -

  maximale duur: 14 dagen

 • -

  aantal beschikbare locaties: 9 (zie bijlage 1.)

Doelgroep:

 • -

  organisatoren van (of namens) plaatselijke evenementen

 • -

  algemene overheids- en ideële reclame

 • -

  activiteiten met een sociaal-cultureel of sportief karakter.

Artikel 2 Driehoeksborden/sandwichborden

Vergunning kan worden verleend voor het plaatsen van driehoeksborden of sandwichborden.

Daarbij geldt:

 • -

  maximaal 25 borden per vergunning

 • -

  maximale duur: 14 dagen

 • -

  maximaal 2 vergunningen voor dezelfde periode van 14 dagen

 • -

  aantal beschikbare locaties: 75 (zie bijlage 2.)

 • -

  beperking van maximaal 6 vergunningen per aanvrager per jaar

 • -

  gebruik moet worden gemaakt van deugdelijke frames

Doelgroep:

 • -

  organisatoren van (of namens) plaatselijke evenementen

 • -

  algemene overheids- en ideële reclame

 • -

  activiteiten met een sociaal-cultureel of sportief karakter

 • -

  verboden zijn activiteiten die gericht zijn op verkoop.

Vergunning kan uitsluitend worden verleend voor plaatselijke evenementen met een algemeen doel c.q. belang zoals:

 • -

  oud Hollands volksvermaak (kermissen, circussen);

 • -

  algemene overheids- en ideële reclame;

 • -

  alle activiteiten met een sociaal-artistiek, sportief of sociaal-cultureel karakter.

Verzoeken die in ieder geval niet worden gehonoreerd zijn:

 • -

  rommel/vlooienmarkten;

 • -

  activiteiten met een show-achtig karakter (caravan- en autoshows e.d.);

 • -

  verkoopactiviteiten (tapijten, antiek e.d.).

Voor deze activiteiten staan andere wegen open voor het maken van publiciteit, zoals abri's, plaatselijke media, e.d. Op deze wijze is het aantal te verlenen vergunningen beperkt en wordt voorkomen dat door een woud van borden langs de Veenendaalse wegen, een ontsierend beeld ontstaat.

Artikel 3 Spandoeken

Vergunning kan worden verleend voor het plaatsen van spandoeken. Daarbij geldt:

 • -

  maximaal 5 locaties (zie bijlage 3.)

 • -

  de spandoeken dienen te allen tijde op een veilige manier te zijn bevestigd en aan kwaliteitseisen (esthetisch oogpunt) te voldoen.

Doelgroep:

 • -

  ideële instellingen en plaatselijke activiteiten

 • -

  niet voor commerciële aanduidingen en handelsreclame

Artikel 4 Plakzuilen (vrije plakplaatsen)

In Veenendaal zijn 7 plakzuilen aanwezig. Daarbij geldt:

 • -

  gebruik voor handelsreclame is niet toegestaan

 • -

  7 locaties (zie bijlage 4.)

Artikel 5 Verwijsbordjes

Vergunning kan worden verleend voor het tijdelijk plaatsen van verwijsbordjes. Daarbij geldt:

 • -

  maximale afmeting 60x30 cm

 • -

  plaatsing maximaal 1 dag voor plaatsvinding activiteit en directe verwijdering na afloop

 • -

  op niet-uitzichtbelemmerende wijze

Doelgroep:

-activiteiten van bedrijven en tijdens bedrijfsverhuizingen binnen de gemeente en/of bedrijven die wegens reconstructie van wegen tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn.

Artikel 6 Flyeren

Een melding kan worden gedaan voor het houden van flyer-acties. Daarbij geldt:

 • -

  de verspreider dient achteraf op straat achtergebleven of weggegooide folders op te ruimen anders worden de kosten hiervan in rekening gebracht.

Artikel 7 Welkom in Veenendaal-borden (evenementenportalen VVV)

Op 7 locaties bij de toegangswegen van Veenendaal zijn, in samenwerking met de VVV, zogenaamde “Welkom in Veenendaal-borden” of evenementenportalen geplaatst.

Daarbij geldt:

 • -

  tekstpanelen kunnen worden geplaatst waarop plaatselijke evenementen/activiteiten weergegeven worden;

 • -

  de VVV is eigenaar van de tekstpanelen en zorgt tegen betaling voor belettering en plaatsing van de panelen

 • -

  7 locaties (zie bijlage 7).

Doelgroep:

-organisatoren van plaatselijke evenementen.

Artikel 8 Abri’s

In Veenendaal bestaat de mogelijkheid om te adverteren in de bushokjes (abri’s). Dit is uitbesteed aan CBS Outdoor. Mogelijk voor alle vormen van landelijke en/of plaatselijke (handels)reclame

Artikel 9 Handhaving

In alle situaties waarbij door ons wordt geconstateerd dat er zonder vergunning reclameborden zijn geplaatst, wordt tot handhaving overgegaan.

 

Burgemeester en wethouders van Veenendaal,

de heer J.T. Langelaar - secretaris

de heer mr. T. Elzenga - burgemeester

Toelichting

Inleiding

De notitie tijdelijke reclame uitingen dateert van 1993 en betrof regels voor het plaatsen van sandwich- en driehoeksborden, aankondigingsborden en verwijsbordjes (vergunningsplichtig).

De grondslag van dit beleid is de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal.

 

Het beleid is in 2003 aangescherpt. Aanleiding hiervoor was de toename van 'illegale reclameborden' en besloten is toen het beleid en met name de handhaving daarvan aan te scherpen. Het betrof destijds met name op electriciteits- en verkeerslichtregelkasten aangebrachte affiches, op diverse locaties geplaatste aanhangwagentjes met daarop reclameborden en op diverse locaties lukraak geplaatste reclameborden, vaak met verwijzing naar een nabijgelegen bedrijf.

 

In 2007 is het beleid aangepast met de realisering van plakzuilen en ‘Welkom in Veenendaal’-borden en het verbod op aankondigingsborden. Naar aanleiding van de evaluatie van het beleid tijdelijke reclame-uitingen is op 17 februari 2009 besloten het verbod op het plaatsen van aankondigingsborden weer in te trekken.

 

Op 3 juni 2009 is de (nieuwe) Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal vastgesteld en deze is op 15 juni 2009 in werking getreden. De vergunningsplicht voor diverse vormen van tijdelijke van reclame-uitingen is in de nieuwe APV blijven bestaan.

 

Vorenstaande was aanleiding om deze notitie aan te passen en opnieuw vast te stellen.

Verbodsbepalingen

Artikel 2:10A Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

 • a.

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Artikel 2.10C Het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen op of aan de weg

Het is verboden zonder vergunning van het college tijdelijke reclame-uitingen op of aan de weg te plaatsen.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

  • a.

   een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

  • b.

   met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Mogelijkheden

Zie besluit

Handhaving

In alle situaties waarbij door ons wordt geconstateerd dat er zonder vergunning reclameborden zijn geplaatst, wordt -conform het door het college in 2003 vastgestelde beleid- tot handhaving overgegaan. D.w.z.:

 • -

  overtreder wordt er door ons op gewezen dat er sprake is van een illegale situatie;

 • -

  overtreder wordt -indien de mogelijkheid nog wel bestaat voor bijvoorbeeld sandwich-/driehoeksborden- in de gelegenheid gesteld alsnog vergunning aan te vragen. Veelal bestaat deze mogelijkheid echter niet meer omdat de beschikbare locaties bezet zijn;

 • -

  overtreder wordt voorts in de gelegenheid gesteld om de borden -binnen een redelijke en in overleg afgesproken termijn- te verwijderen + wordt er voorts op gewezen dat indien dat niet gebeurt de borden door de gemeente (wijkbeheer) op kosten van de overtreder worden verwijderd.

 

Ingevolge de bepalingen van de APV kan door de politie en/of boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) i.g.v. overtredingen, proces-verbaal opgemaakt worden tegen de plakker. In bepaalde situaties en in recidive kan bestuursrechtelijk handelen de voorkeur verdienen (toepassen bestuursdwang of opleggen dwangsom).

Telefonisch waarschuwen/horen

Overtreders worden (i.g.v. aanhangwagentjes die overwegend zijn ingericht voor het voeren van reclame, zo mogelijk zowel de eigenaar als de gebruiker) door de gemeente telefonisch gehoord en in de gelegenheid gesteld de aangetroffen affiches/reclameborden binnen een redelijke overeen te komen termijn (maximaal 3 uur) te verwijderen (er is immers geen legalisering mogelijk middels verlenen vergunning).

 

De politie en boa’s wordt verzocht om voorafgaand aan bekend zijnde evenementen, waarbij mogelijk illegaal geafficheerd wordt, extra te controleren en tegen plakkers op te treden.

Na verstrijking redelijke termijn

Na het verstrijken van de redelijke termijn wordt m.b.t. de affiches/reclameborden/aanhangwagentjes die op gemeentegrond staan de overtreder schriftelijk gewaarschuwd voor het toepassen van bestuursdwang (weghalen borden). Voorts worden de borden van gemeentewege verwijderd en indien het materiaal van enige waarde betreft, in depot gehouden. In geval van aanhangwagentjes met een wielklem dient daarbij van een hijskraan (dient gehuurd te worden) gebruik gemaakt te worden. De borden/wagentjes kunnen voorts na betaling van de kosten afgehaald worden.

Bij herhaling (in recidive)

Ter voorkoming van de omstandigheid dat wederom borden worden geplaatst, kan op grond van artikel 5:32 lid 2 Algemene wet bestuursrecht, een last onder dwangsom van € 250,00 per bord, per dag, met een maximum van € 5.000,00 worden opgelegd.

Voor wat betreft affiches/reclameborden/aanhangwagentjes

die op particuliere grond staan (maar wel vanaf de openbare weg zichtbaar met het kennelijk doel reclame te maken) volgt op de mondelinge/telefonische waarschuwing aan de rechthebbende van de grond een schriftelijke waarschuwing tot het opleggen van een dwangsom ad € 250,00 voor iedere dag dat de reclame blijft, met een maximum van € 2.500,00.

Illegale affiches op electriciteitskasten e.d.

Met betrekking tot illegale affiches op electriciteitskasten e.d. bedragen de kosten voor schoonmaken minimaal € 50,00 per poster. De grondslag hiervoor wordt gevonden in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Precariogelden

Voor het plaatsen van reclameborden/aanhangwagentjes e.d. op gemeentegrond is een recht verschuldigd zoals bepaald in de precarioverordening Veenendaal.