Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Haaglanden

Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit informatiebeheer Veiligheidsregio Haaglanden
CiteertitelBesluit informatiebeheer Veiligheidsregio Haaglanden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, lid 4 Archiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2017Vaststelling

11-01-2017

Blad gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden, 30 januari 2017, nr. 77

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Haaglanden

Besluit informatiebeheer

 

 

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden

Gelet op de wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Archiefwet 1995;

Gelet op artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016;

Gelet op artikel 2, lid 4 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden;

Besluit:

Vast te stellen het volgende:

Besluit informatiebeheer

 

Artikel 1; Definities

a. Wet: Archiefwet 1995;

b. Gemeenschappelijke regeling: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016;

c. Beheerders: de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid van Veiligheidsregio Haaglanden;

d. Archivaris: de archivaris van de gemeente Den Haag;

e. Archiefbewaarplaats: gemeentearchief van de gemeente Den Haag.

 

Artikel 2; Verantwoordelijkheid informatiebeheer

1. Cluster- en afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatiehuishouding binnen hun organisatieonderdelen

2. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het creëren en beheren van accurate en complete informatie.

3. De informatiemanager bij de afdeling Facilitaire Dienst is verantwoordelijk voor advisering, ondersteuning, rapportering, reparatie en overdracht van de werkprocesgebonden informatie

 

Artikel 3; Archivaris

De beheerders doen aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen tot:

a. opheffing, samenvoeging of splitsing van de veiligheidsregio of overdracht van een of meer taken aan een andere organisatie, overheidsorgaan of rechtspersoon;

b. bouw, ingrijpende verbouwing of wijziging van inrichting van archiefruimte;

c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem.

 

Artikel 5; Overbrenging

Indien de beheerders op grond van artikel 12 van de Archiefwet het voornemen hebben om informatie over te brengen naar de archiefbewaarplaats voeren zij daartoe zo spoedig mogelijk overleg met de archivaris.

Artikel 6 ; Slotbepaling

1. Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Haaglanden.

 

Den Haag, 11 januari 2017

J.J. van Aartsen

Voorzitter

E.E. Lieben

Secretaris