Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Haaglanden

Regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016
CiteertitelRegeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201729-01-2020Vaststelling

12-12-2016

Blad gemeenschappelijke regeling nr. 7, 2 januari 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER VRH 2016

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden;

gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

mede gelet op het bepaalde in de artikelen 20:1:1 en 12:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;

mede gelet op het advies van de Commissie voor het Georganiseerd Overleg;

B E S L U I T:

I vast te stellen de navolgende regeling:

 

REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER VRH 2016

  

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

1. ambtenaar: degene die door het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden is aangewezen voor het piketprofiel Officier van Dienst;

2. feestdagen: de dagen bedoeld in artikel 4:2:1, derde en vierde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;

3. aanwezigheidsdienst: het zich in opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur in een kazerne ter beschikking houden voor het, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, op oproep verrichten van werkzaamheden behorende tot het piketprofiel Officier van Dienst, waarbij deze dienst in de regel aanvangt om 7.30 uur;

4. piketprofiel Officier van Dienst: het geheel van de bij het piket behorende en uit te voeren werkzaamheden als Officier van Dienst;

5. waarderingsniveau van het piketprofiel Officier van Dienst: het op een bepaald salarisniveau vaststellen van de vergoeding.

Artikel 2  

Voor de toepassing van deze regeling wordt niet als ambtenaar beschouwd: de medewerker op wie hoofdstuk 19 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden van toepassing is.

Artikel 3  

 • 1.

  De ambtenaar kan, voorvloeiende uit zijn aanwijzing als Officier van dienst, worden verplicht op bepaalde tijden aanwezigheidsdiensten te verrichten.

 • 2.

  De ambtenaar als bedoeld in het eerste lid wordt daartoe, voor een eerste periode van maximaal twee jaar, schriftelijk aangewezen. Deze aanwijzing wordt na afloop van eerdergenoemde periode, telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van twee jaar.

Artikel 4 Vergoeding in geld

 • 1.

  De ambtenaar komt in aanmerking voor een vaste maandelijkse vergoeding indien vastgesteld wordt dat het aantal te verrichten aanwezigheidsdiensten op jaarbasis, evenredig is verdeeld over het aantal deelnemers.

 • 2.

  Indien niet vastgesteld wordt dat het aantal te verrichten aanwezigheidsdiensten op jaarbasis evenredig is verdeeld over het aantal deelnemers, zullen met deze deelnemers nadere afspraken gemaakt worden over de wijze van vergoeding.

 • 3.

  Het bedrag van de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt, afhankelijk van het waarderingsniveau en het aantal deelnemers in het desbetreffende piketprofiel, vastgesteld conform de bedragen die zijn opgenomen in de bijlage.

 • 4.

  Algemene salariswijzigingen werken door in de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Voor de ambtenaar die nog niet zelfstandig een aanwezigheidsdienst mag verrichten, wordt de vaste maandelijkse vergoeding, als bedoeld in het derde lid, vermenigvuldigd met 50%.

Artikel 5 Extra compensatie in uren

 • 1.

  Naast de geldelijke vergoeding als bedoeld in artikel 4 ontvangt de ambtenaar een extra compensatie in uren. Deze compensatie bedraagt per aanwezigheidsdienst:

  a. 8 uur of

  b. 16 uur, indien de aanwezigheidsdienst is aangevangen op een zaterdag, zondag of een doordeweekse feestdag.

 • a. In aansluiting op een aanwezigheidsdienst welke is aangevangen op maandag tot en met donderdag, is de ambtenaar verplicht zijn compensatie-uren als bedoeld in het eerste lid onder a. van dit artikel aansluitend de volgende werkdag op te nemen.

  b. Indien de volgende werkdag als bedoeld in het tweede lid onder a. van dit artikel een doordeweekse feestdag is, worden de compensatie-uren, als bedoeld in het eerste lid onder a. van dit artikel, aan de ambtenaar uitbetaald.

 • 3.

  In aansluiting op een aanwezigheidsdienst welke is aangevangen op een vrijdag of zaterdag worden de compensatie-uren, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, aan de ambtenaar uitbetaald.

 • 4.

  a. In aansluiting op een aanwezigheidsdienst welke is aangevangen op een zondag, is de ambtenaar verplicht 8 compensatie-uren, als bedoeld in het eerste lid onder b. van dit artikel, aansluitend de volgende werkdag op te nemen. De overige 8 compensatie-uren worden aan de ambtenaar uitbetaald.

  b. In afwijking van het gestelde onder a. van dit artikellid, worden er 16 compensatie-uren aan de ambtenaar uitbetaald, indien de volgende werkdag een doordeweekse feestdag is.

 • 5.

  a. In aansluiting op een aanwezigheidsdienst welke is aangevangen op een doordeweekse feestdag op maandag tot en met donderdag, is de ambtenaar verplicht 8 compensatie-uren, als bedoeld in het eerste lid onder b. van dit artikel,  aansluitend de volgende werkdag op te nemen. De overige 8 compensatie-uren worden aan de ambtenaar uitbetaald.

  b. In afwijking van het gestelde onder lid 5. a. van dit artikel, worden er 16 compensatie-uren aan de ambtenaar uitbetaald, indien de volgende werkdag ook een doordeweekse feestdag is.

  c. In aansluiting op een aanwezigheidsdienst welke is aangevangen op een doordeweekse feestdag op vrijdag, worden de compensatie-uren als bedoeld in het eerste lid, onder b. van dit artikel aan de ambtenaar uitbetaald.

 • 6.

  Schematisch ziet de vergoeding van de extra compensatieuren er als volgt uit:

   

  Dienst op

  Compensdatieuren

  wijze van verekening

  maandag

  8

  Deze uren worden met de volgende werkdag gecompenseerd. Indien de volgende dag een feestdag is, worden deze uren uitbetaald.

  dinsdag

  8

  Deze uren worden met de volgende werkdag gecompenseerd. Indien de volgende dag een feestdag is, worden deze uren uitbetaald.

  woensdag

  8

  Deze uren worden met de volgende werkdag gecompenseerd. Indien de volgende dag een feestdag is, worden deze uren uitbetaald.

  donderdag

  8

  Deze uren worden met de volgende werkdag gecompenseerd. Indien de volgende dag een feestdag is, worden deze uren uitbetaald.

  vrijdag

  8

  Deze uren worden uitbetaald.

  zaterdag

  16

  Deze uren worden uitbetaald.

  zondag

  16

  8 uren worden met de volgende werkdag gecompenseerd. Indien de volgende werkdag een feestdag is, worden er 16 uren uitbetaald.

  feestdag op maandag t/m donderdag

  16

  8 uren worden met de volgende werkdag gecompenseerd. Indien de volgende werkdag een feestdag is, worden er 16 uren uitbetaald.

  feestdag op vrijdag

  16

  Deze uren worden uitbetaald

   

 • 7.

  De uitbetaling van de extra compensatie-uren als bedoeld in dit artikel vindt uiterlijk plaats in de tweede kalendermaand volgend op de maand waarin de ambtenaar de aanwezigheidsdienst heeft verricht.

 • 8.

  De extra compensatie-uren als bedoeld in het zevende lid van dit artikel worden uitbetaald overeenkomstig het uursalaris, behorende bij het waarderingsniveau van het piketprofiel Officier van Dienst.

Artikel 6 Vergoeding tijdens arbeidsongeschiktheid en zwangerschaps- of bevallingsverlof

Tijdens arbeidsongeschiktheid of zwangerschaps- en bevallingsverlof:

a. wordt de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in het eerste lid van artikel 4 doorbetaald;

b. ontvangt de ambtenaar geen compensatie in uren als bedoeld in artikel 5.

Artikel 7 Herberekening van de vaste maandelijkse vergoeding

 • 1.

  Bij wijziging van het aantal deelnemers in de aanwezigheidsdienst, dient de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 4 herberekend te worden.

 • 2.

  Indien als gevolg van langdurige onvoorziene afwezigheid van een ambtenaar, de aanwezigheidsdiensten herverdeeld worden, dient de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 4 herberekend te worden.

 • 3.

  Onder langdurige afwezigheid als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten minste 30 kalenderdagen.

Artikel 8 Vermeerdering vakantieverlof

De ambtenaar die in een kalenderjaar op ten minste 60 kalenderdagen aanwezigheidsdiensten als bedoeld in deze regeling verricht, heeft per kalenderjaar eenmalig aanspraak op vermeerdering van de aan hem toekomende vakantie met 14,4 uur als bedoeld in artikel 6:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Artikel 9 Intrekking aanwijzing

De aanwijzing als bedoeld in artikel 3 van deze regeling kan door het bestuur te allen tijde worden ingetrokken:

a. in geval van gebleken onbekwaamheid of ongeschiktheid van de ambtenaar;

b. indien de ambtenaar naar het oordeel van het bestuur om medische, sociale of maatschappelijke redenen niet meer in staat is de beschikbaarheidsdienst te kunnen vervullen;

c. in geval van zwaarwegend dienstbelang.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur niet tot een redelijke uitkomst zou leiden of op ernstige bezwaren zou stuiten, kan het Dagelijks Bestuur in bijzondere gevallen een afwijkende regeling treffen.

Artikel 11 Slot en overgangsbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016 en treedt in werking op 1 december 2016.

 

II. met ingang van 1 december 2016 in te trekken de regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2013.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 12 december 2016.

J.J. van Aartsen

Voorzitter

E.E. Lieben

Secretaris

Vergoedingstarieven aanwezigheidsdienst op basis van het salarisniveau van 1 januari 2016

Grondslag waarderingsniveau: max schaal 10

Vergoeding per gekazerneerde dienst: € 77,08

Bedrag geldend per: 1 januari 2016

Hoogte maandbedrag indien de piketdienst verricht wordt door het hieronder vermelde aantal personen

 

Bij 7 pers.

Bij 8 pers.

Bij 9 pers.

Bij 10 pers.

Bij 11 pers.

Bij 12 pers.

Bij 13 pers.

Bij 14 pers.

Bij 15 pers.

Bij 16 pers.

Bij 17 pers.

Bij 18 pers.

€ 334,93

€ 293,06

€ 260,50

€ 234,45

€ 213,14

€ 195,38

€ 180,35

€ 167,47

€ 156,30

€ 146,53

€ 137,91

€ 130,25

 

Vergoedingstarieven aanwezigheidsdienst op basis van het salarisniveau van 1 januari 2017

Grondslag waarderingsniveau: max schaal 10

Vergoeding per gekazerneerde dienst: € 77,39

Bedrag geldend per: 1 januari 2017

Hoogte maandbedrag indien de piketdienst verricht wordt door het hieronder vermelde aantal personen

 

Bij 7 pers.

Bij 8 pers.

Bij 9 pers.

Bij 10 pers.

Bij 11 pers.

Bij 12 pers.

Bij 13 pers.

Bij 14 pers

Bij 15 pers.

Bij 16 pers,

Bij 17 pers.

Bij 18 pers.

€ 336,28

€ 294,24

€ 261,55

€ 235,39

€ 214,00

€ 196,16

€ 181,07

€ 168,14

€ 156,93

€ 147,12

€ 138,47

€ 130,77