Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Haaglanden

Regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016
CiteertitelRegeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 26 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201601-12-201629-01-2020vaststelling

12-12-2016

Blad gemeenschappelijke regeling nr. 6, 2 januari 2017

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden;

gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

mede gelet op het bepaalde in de artikelen 20:1:1 en 12:2 van de Arbeidsvoorwaarden-regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

mede gelet op het advies van de Commissie voor het Georganiseerd Overleg;

 

B E S L U I T:

 

I. vast te stellen de navolgende regeling:

 

REGELING VERGOEDING BESCHIKBAARHEIDSDIENSTEN VRH 2016

  

Artikel 1 Algemene Bepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

1.ambtenaar: degene die door het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden is aangesteld;

2. vrijwilliger: de ambtenaar op wie alleen hoofdstuk 19 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden van toepassing is;

3. beschikbaarheidsdienst: het zich in opdracht ter beschikking houden buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijd als bedoeld in artikel 2:1B, tweede lid, onder c van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden.

4. oplegprofiel: het geheel van de bij de beschikbaarheidsdienst behorende en uit te voeren werkzaamheden;

5. waarderingsniveau van de beschikbaarheidsdienst: de op een bepaald salarisniveau vastgestelde vergoeding per soort beschikbaarheidsdienst.

Artikel 2 Verplichtingen beschikbaarheidsdiensten

 • 1.

  De ambtenaar kan - binnen de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit biedt - worden aangewezen zich op bepaalde tijden beschikbaar te houden voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten met een daaraan gekoppeld oplegprofiel.

 • 2.

  De aanwijzing als bedoeld in het eerste lid geldt in principe niet voor de dagen waarop de ambtenaar verlof heeft opgenomen, mits hij dit verlof tijdig heeft aangemeld bij de coördinator Pikettenbeheer, dan wel is uitgeroosterd.

 • 3.

  De ambtenaar als bedoeld in het eerste lid wordt daartoe, voor een eerste periode van maximaal twee jaar, schriftelijk aangewezen. Deze aanwijzing wordt na afloop van eerstgenoemde periode, telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van twee jaar.

Artikel 3 Vergoeding

 • 1.

  De ambtenaar, niet zijnde de vrijwilliger, die belast is met beschikbaarheidsdiensten, waaraan één of meerdere oplegprofielen zijn gekoppeld, heeft per beschikbaarheidsdienst recht op een vergoeding:

  a. voor een beschikbaarheidsdienst op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 17.00 uur tot 8.00 uur;

  b. voor een beschikbaarheidsdienst op een zaterdag, een zondag of een doordeweekse feestdag van 8.00 tot 8.00 uur.

 • 2.

   De vergoeding voor de ambtenaar, niet zijnde de vrijwilliger, bestaat maandelijks uit een vaste vergoeding.

 • 3.

   De ambtenaar, niet zijnde de vrijwilliger, komt per soort beschikbaarheidsdienst waaraan een oplegprofiel is gekoppeld, in aanmerking voor een vaste maandelijkse vergoeding, indien vastgesteld kan worden dat het aantal te verrichten beschikbaarheidsdiensten op jaarbasis, evenredig is verdeeld over het aantal deelnemers in die desbetreffende beschikbaarheidsdienst.

 • 4.

  Indien niet vastgesteld kan worden dat het aantal te verrichten beschikbaarheidsdiensten op jaarbasis evenredig is verdeeld over het aantal deelnemers in die desbetreffende beschikbaarheidsdienst, zullen met deze deelnemers nadere afspraken gemaakt worden over de wijze van vergoeding.

 • 5.

  Het bedrag van de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in het derde lid wordt, afhankelijk van het waarderingsniveau van het oplegprofiel en het aantal deelnemers in die desbetreffende beschikbaarheidsdienst, vastgesteld conform de bedragen die zijn opgenomen in bijlage IIc, behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden.

 • 6.

  Voor de vrijwilliger die belast is met beschikbaarheidsdiensten wordt het bedrag van de vergoeding vastgesteld overeenkomstig het gestelde in artikel 19:18 Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden.

 • 7.

  Voor de ambtenaar die nog niet zelfstandig een beschikbaarheidsdienst mag verrichten, wordt de vaste vergoeding, als bedoeld in het derde lid, gehalveerd.

 • 8.

  Indien tijdens een beschikbaarheidsdienst door de ambtenaar, niet zijnde de vrijwilliger, werkzaamheden worden verricht, wordt de tijd die daarmee gemoeid is geacht onder de feitelijke wekelijkse arbeidsduur van de medewerker te vallen.

 • 9.

  De vrijwilliger, die tijdens een beschikbaarheidsdienst werkzaamheden verricht, ontvangt daarvoor een vergoeding overeenkomstig het gestelde in artikel 19:16 Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Artikel 4 Vergoeding tijdens arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • 1.

  Tijdens arbeidsongeschiktheid of tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in de Wet arbeid en zorg wordt de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 3 doorbetaald.

 • 2.

  Het bestuur kan beschikbaarheidsdiensten aanwijzen, die de vrouwelijke ambtenaar tijdelijk niet mag verrichten, zodra zij melding heeft gemaakt van haar zwangerschap. Dit in verband met de veiligheid, gezondheid en welzijn van de vrouwelijke ambtenaar.

 • 3.

  Gedurende de periode als bedoeld in het tweede lid, wordt de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 3 doorbetaald.

Artikel 5 Herberekening van de maandelijkse vergoeding

 • 1.

  Bij wijziging van het aantal deelnemers in een beschikbaarheidsdienst, dient de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 3 herberekend te worden.

 • 2.

  Indien als gevolg van langdurige onvoorziene afwezigheid van een ambtenaar de beschikbaarheidsdiensten herverdeeld worden, dient de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 3 herberekend te worden.

 • 3.

  Onder langdurige afwezigheid als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten minste 4 weken.

Artikel 6 Tijdelijk stopzetten van de maandelijkse vergoeding

Behoudens het gestelde in artikel 4 wordt de vaste maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 3 stopgezet indien de ambtenaar gedurende een aangesloten periode van ten minste 4 weken in verband met verlof - waaronder (betaald) ouderschapsverlof, zorgverlof, buitengewoon verlof - of non activiteit niet in staat is, zijn beschikbaarheidsdiensten te verrichten.

Artikel 7 Vermeerdering vakantieverlof c.q. uitbetaling extra uren

 • 1.

  De ambtenaar, niet zijnde de vrijwilliger, die in een kalenderjaar op ten minste 60 kalenderdagen beschikbaarheidsdiensten als bedoeld in deze regeling verricht, heeft eenmalig aanspraak op vermeerdering van de aan hem toekomende vakantie met 14,4 uur als bedoeld in artikel 6:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden.

 • 2.

  De vrijwilliger, die in een kalenderjaar op ten minste 60 kalenderdagen beschikbaarheidsdiensten als bedoeld in deze regeling en/of kazerneringsdiensten als bedoeld in de regeling vergoeding kazerneringsdiensten Brandweer VRH 2012, heeft eenmalig recht op uitbetaling van 14,4 maal het uursalaris behorende bij het hoogste waarderingsniveau van het desbetreffende piketprofiel.

Artikel 8 Intrekken aanwijzing

De aanwijzing als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 van deze regeling kan door het bestuur te allen tijde worden ingetrokken:

a. in geval van gebleken onbekwaamheid of ongeschiktheid van de ambtenaar;

b. indien de ambtenaar naar het oordeel van het bestuur om medische, sociale of maatschappelijke redenen niet meer in staat is de beschikbaarheidsdienst te kunnen vervullen;

c. in geval van zwaarwegend dienstbelang.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling naar het oordeel van het bestuur niet tot een redelijke uitkomst zou leiden of op ernstige bezwaren zou stuiten, kan het bestuur in bijzondere gevallen een afwijkende regeling treffen.

Artikel 10 Slot en overgangsbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016” en treedt in werking op 1 december 2016.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 12 december 2016.

J.J. van Aartsen

voorzitter

E.E. Lieben

secretaris

Bijlage behorende bij artikel 3 van de regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016

 

waarderingsniveau salarisschaal

uursalaris

bij 3 pers.

bij 4 pers.

bij 5 pers.

bij 6 pers.

bij 7 pers.

bij 8 pers.

bij 9 pers.

bij 10 pers.

bij 11 pers.

bij 12 pers.

7

€ 18,60

€ 416,43

€ 312,33

€ 249,86

€ 208,22

€ 178,47

€ 156,16

€ 138,81

€ 124,93

€ 113,57

€ 104,11

8

€ 21,03

€ 470,84

€ 353,13

€ 282,50

€ 235,42

€ 201,79

€ 176,56

€ 156,95

€ 141,25

€ 128,41

€ 117,71

9

€ 23,70

€ 530,62

€ 397,96

€ 318,37

€ 265,31

€ 227,41

€ 198,98

€ 176,87

€ 159,19

€ 144,71

€ 132,65

10

€ 26,31

€ 589,05

€ 441,79

€ 353,43

€ 294,53

€ 252,45

€ 220,89

€ 196,35

€ 176,72

€ 160,65

€ 147,26

11

€ 30,26

€ 677,49

€ 508,12

€ 406,49

€ 338,74

€ 290,35

€ 254,06

€ 225,83

€ 203,25

€ 184,77

€ 169,37

12

€ 34,38

€ 769,73

€ 577,30

€ 461,84

€ 384,87

€ 329,88

€ 288,65

€ 256,58

€ 230,92

€ 209,93

€ 192,43

13

€ 37,27

€ 834,43

€ 625,83

€ 500,66

€ 417,22

€ 357,61

€ 312,91

€ 278,14

€ 250,33

€ 227,57

€ 208,61

14

€ 40,94

€ 916,60

€ 687,45

€ 549,96

€ 458,30

€ 392,83

€ 343,73

€ 305,53

€ 274,98

€ 249,98

€ 229,15

Bijlage behorende bij artikel 3 van de regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016

Vergoedingstarieven op basis van salarisniveau van 1 januari 2016

Hoogte maandbedrag indien de piketdienst verricht wordt door het hieronder vermelde aantal personen

 

waarderingsniveau salarisschaal

uursalaris

bij 3 pers.

bij 4 pers.

bij 5 pers.

bij 6 pers.

bij 7 pers.

bij 8 pers.

bij 9 pers.

bij 10 pers.

bij 11 pers.

bij 12 pers.

7

€18,67

€418,00

€313,50

€250,80

€209,00

€179,14

€156,75

€139,33

€125,40

€114,00

€104,50

8

€21,11

€472,63

€354,47

€283,58

€236,31

€202,56

€177,24

€157,54

€141,79

€128,90

€118,16

9

€23,79

€532,63

€399,47

€319,58

€266,32

€228,27

€199,74

€177,54

€159,79

€145,26

€133,16

10

€26,42

€591,51

€443,64

€354,91

€295,76

€253,51

€221,82

€197,17

€177,45

€161,32

€147,88

11

€30,38

€680,17

€510,13

€408,10

€340,09

€291,50

€255,07

€226,72

€204,05

€185,50

€170,04

12

€34,51

€772,64

€579,48

€463,58

€386,32

€331,13

€289,74

€257,55

€231,79

€210,72

€193,16

13

€37,42

€837,79

€628,34

€502,68

€418,90

€359,05

€314,17

€279,26

€251,34

€228,49

€209,45

14

€41,11

€920,41

€690,31

€552,24

€460,20

€394,46

€345,15

€306,80

€276,12

€251,02

€230,10