Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Haaglanden

Besluit van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden houdende regels omtrent flexploeg Regeling flexploeg Veiligheidsregio Haaglanden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden houdende regels omtrent flexploeg Regeling flexploeg Veiligheidsregio Haaglanden 2017
CiteertitelRegeling flexploeg Veiligheidsregio Haaglanden 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling vergoeding kazernering vrijwillige brandweer VRH 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201701-01-2017nieuwe regeling

27-09-2017

bgr-2017-692

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden houdende regels omtrent flexploeg Regeling flexploeg Veiligheidsregio Haaglanden 2017

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden;

 

gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 

mede gelet op de artikelen 12:2 en 19:19 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 

mede gelet op het advies van de Commissie voor het Georganiseerd Overleg;

 

B E S L U I T:

 

 • I

  vast te stellen de navolgende regeling:

 

Regeling flexploeg Veiligheidsregio Haaglanden 2017

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Vrijwilliger: de vrijwilliger als bedoeld in artikel 19:1 van de Arbeidsvoorwaarden-regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 • 2.

  Salarisschaal: de salarisschaal zoals vermeld in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 • 3.

  Dagdienst: de tijdsduur tussen 07.30 uur en 19.00 uur;

 • 4.

  Nachtdienst: de tijdsduur tussen 19.00 uur en 07.30 uur.

Artikel 2 Hoogte vergoeding

 • 1.

  De vrijwilliger in de functie van aspirant of manschap A, ontvangt voor een dagdienst een vergoeding van 8/156 van het maximum salaris van schaal 5. Gedurende een nachtdienst bedraagt de vergoeding 5,83/156 van het maximum salaris van schaal 5. Gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur bedraagt de vergoeding 13,33/156 van het maximum salaris van schaal 5.

 • 2.

  De vrijwilliger in de functie van manschap B, ontvangt voor een dagdienst een vergoeding van 8/156 van het maximum salaris van schaal 6. Gedurende een nachtdienst bedraagt de vergoeding 5,83/156 van het maximum salaris van schaal 6. Gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur bedraagt de vergoeding 13,33/156 van het maximum salaris van schaal 6.

 • 3.

  De vrijwilliger in de functie van bevelvoerder, ontvangt voor een dagdienst een vergoeding van 8/156 van het maximum salaris van schaal 8. Gedurende een nachtdienst bedraagt de vergoeding 5,83/156 van het maximum salaris van schaal 8. Gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur bedraagt de vergoeding 13,33/156 van het maximum salaris van schaal 8.

 • 4.

  De vrijwilliger die belast is met het verrichten van beschikbaarheidsdiensten, ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van de Regeling vergoeding Beschikbaarheidsdiensten VRH 2016.

Artikel 3 Verplaatsingskosten

De vrijwilliger die een van bovengenoemde aanwezigheidsdiensten draait ontvangt per dienst een vergoeding voor zijn gemaakte reiskosten voor woon-werkverkeer op declaratie-basis. De vergoeding per kilometer bedraagt onafhankelijk van het gebruikte vervoermiddel € 0,09 per kilometer.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling naar het oordeel van het bestuur niet tot een redelijke uitkomst zou leiden of op ernstige bezwaren zou stuiten, kan het bestuur in bijzondere gevallen een afwijkende regeling treffen.

Artikel 5 Slot en overgangsbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling flexploeg Veiligheidsregio Haaglanden 2017” en treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

 

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de Uitvoeringsregeling vergoeding kazernering vrijwillige brandweer VRH 2013.

 

Den Haag, 27 september 2017

Pauline Krikke Esther Lieben

voorzitter secretaris