Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Hollands Midden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Hollands Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s
  3. artikel 176 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2020Aanwijzingsbesluit 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio's Hollands Midden d.d. 16 maart 2020

16-03-2020

bgr-2020-289

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, besluit

Gelet op:

 

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

- artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s

- artikel 176 Gemeentewet

- artikel 4 sub b en c van de 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden.

 

Overwegende:

 

- dat in Nederland op 12 maart 2020 een landelijke maatregel is afgekondigd inhoudende dat evenementen van meer dan 100 personen worden afgelast;

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden op 13 maart 2020 een aanwijzing ontving van de minister voor Medische Zorg en Sport en van de minister van Justitie en Veiligheid om uitvoering te geven aan de hierboven genoemde afgekondigde maatregel;

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden op 13 maart 2020 in de noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden het organiseren of faciliteren van evenementen waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen in dezelfde ruimte of in de open lucht heeft verboden;

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden op 14 maart 2020 de noodverordening aanwijzing toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden heeft vastgesteld, waardoor met het oog op de naleving van de voorschriften van de noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht zijn aangewezen;

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden op 16 maart 2020 de 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden heeft vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van bovengenoemde noodverordeningen;

 

- dat het wenselijk is om voor de toezicht op de naleving van deze verordening toezichthouders aan te wijzen.

 

Vast te stellen het Besluit aanwijzing toezichthouders 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden

Artikel 1 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden bepaalde belast worden aangewezen: de ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren die door gemeenten in de veiligheidsregio Hollands Midden zijn aangewezen en bevoegd zijn om toezicht te houden op de naleving van de Algemene plaatselijke verordeningen.

 

Artikel 2 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden.

 

Leiden, 16 maart 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,

Drs. H.J.J. Lenferink

Toelichting:

Het is wenselijk om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de veiligheidsregio Hollands Midden toezicht te houden.