Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vergoedingen en toelagen (bedragen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVergoedingen en toelagen (bedragen)
CiteertitelBedragen van diverse vergoedingen en toelagen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201501-10-2014art. 3:0:0:3

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-59, 29 mei 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingen en toelagen (bedragen)

 

 

A. Vergoedingen op basis van de regeling “Vergoedingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant”

Maaltijdvergoeding bij overwerk: vergoeding werkelijke kosten tot

Maximaal € 17.69

Artikel 2

Vergoeding EHBO-taak*

€ 10,17

Artikel 7

Vergoeding BHV*

€ 18,06

Artikel 8

Vergoeding bewonen dienstwoning:*Dienstwoning gemeentewerf Bewoningsplicht van dienstwoning bij droge sportaccommodaties met bewakingsplicht en inzet bij storingenBewoningsplicht van dienstwoning bij natte accommodaties

€ 133,03€ 386,59€ 170,07

Artikel 9

Vergoeding sneeuwruimen*

€ 1,78

Artikel 10

Bijdrage werkgever aan de maaltijd van de medewerker in de 24 uursdienst:

€ 2,30

 

Tegemoetkoming voor de medewerker in de 24 uursdienst die geen warme maaltijd geniet:

€ 2,30

 

Deze bedragen vormen de helft van het normbedrag per warme maaltijd zoals gehanteerd door de belastingdienst. Deze vergoeding wordt automatisch aangepast aan de bedragen zoals vastgesteld door de belasting dienst: ‘Vrije vergoedingen en verstrekkingen: maaltijden in bedrijfskantines (tabel 8)’.

B. Vergoedingen op basis van de regeling “Vergoedingen brandweerpersoneel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant”

Duiktoelage brandweer: gediplomeerd duiker per maand*Duiktoelage brandweer: duiker in opleiding per maand*

€ 72,19€ 35,47

Artikel 1

Vergoeding duikinstructeur per uur:Vergoeding assistent-duikinstructeur per uur (de helft)

€ 31.00€ 15.50

Artikel 1

Instructievergoeding Brandweerpersoneel (conform normen Landelijk Overleg Brandweer Opleidingen) m.i.v. 08-07-03

- voor groep t/m niveau rang hoofdbrandwacht, per uur:

- voor groep vanaf niveau onderbrandmeester, per uur:

€ 31.00€ 35.00

Artikel 2

Toelage Repressieve Dagdienstbrandweer*

€ 116,32

Artikel 3

C. Vergoedingen op basis van hoofdstuk 15 RAVMWB

Artikel 15:1:22

Verblijfskosten

Vergoeding

Onbelast deel

Belast deel

Kleine uitgaven overdag

€4,50

€4,-

€0,50

Kleine uitgaven ‘s avonds

€13,43

€8,05

€5,38

Lunch

€14,18

€8,30

€5,88

Avondmaaltijd

€21,45

€20,81

€0,64

Logies

€85,40

€84,46

€0,94

Ontbijt

€8,34

€10,77

-

D. Vergoedingen op basis van hoofdstuk 18 RAVMWB

Maximum vergoeding dubbele woonkosten (per maand)

€ 292,68

Artikel 18:1:5 lid 1b

Maximum verhuiskostenvergoeding (12% van het jaarloon tot maximaal)

€ 5.853,12

Artikel 18:1:5 lid 1c

Vergoeding verplaatsingskosten bij eerste indiensttreding gedurende maximaal twee jaar: Openbaar vervoer:

- gedurende maximaal 2 jaar volledige vergoeding van de gemaakte reiskosten woon-werkverkeer per openbaar vervoer, tweede klasse. Bij het reizen per trein geldt een tegemoetkoming tot een maximaal bedrag per maand, gebaseerd op de maximumprijs van een NS-jaar-trajectkaart tweede klasse.

Max. € 3.708 per jaar

Artikel 18:1:7 lid 1 en 2

Eigen vervoer:

- Bij gebruikmaking van eigen vervoer i.p.v. openbaar vervoer van en naar dichtstbijzijnde NS-station geldt een vergoeding op jaarbasis.

- Maandelijkse vergoeding voor verhuisplichtige ambtenaren, werkzaam op een volgens het college niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer te bereiken plaats, al dan niet i.v.m. opgedragen werktijden:

€ 97,82 per jaar

Artikel 18:1:7 Lid 3Artikel 18:1:7 lid 4

Afstand enkele reis

1 dag per week

2 dagen per week

3 dagen per week

4 of meer dagen per week

0 t/m 10 km

€ 8.13

€ 16.25

€ 24.38

€ 32.50

11 t/m 25 km

€ 16.25

€ 32.50

€ 48.75

€ 65.00

16 t/m 20 km

€ 22.75

€ 45.50

€ 68.25

€ 91.00

21 km of meer

€ 32.50

€ 65.00

€ 97.50

€ 130.00

Maximum pensionkosten per maand

€ 391.15

Artikel 18:1:9 lid 1

E. Stagevergoedingen

Stagevergoeding MBO*

€ 245,50

Stagevergoeding HBO/WO*

€ 368,26

* Aanpassing van deze bedragen geschiedt conform de loonontwikkelingen in de Sector Gemeenten. 1 oktober 2014

Bedragen van diverse vergoedingen en toelagen

 

Inhoudsopgave

 

A. Vergoedingen op basis van de regeling “Vergoedingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant”

 

B. Vergoedingen op basis van de regeling “Vergoedingen brandweerpersoneel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant”

 

C. Vergoedingen op basis van hoofdstuk 15 RAVMWB

 

D. Vergoedingen op basis van hoofdstuk 18 RAVMWB

 

E. Stagevergoedingen