Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VeiligheidsregioNoord- en Oost-Gelderland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VeiligheidsregioNoord- en Oost-Gelderland 2015
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2015Onbekend

29-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 10 september 2015;

gelet op de artikelen 32ja en 32l van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

 

Besluit:

vast te stellen de: Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015

Artikel 1 Bekendmaking en kennisgeving

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

 • 2.

  Berichten als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij de wet een andere wijze voorschrijft.

Artikel 2 Publicatieblad

 • 1.

  De elektronische bekendmaking en verzending van de berichten, bedoeld in artikel 1 geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen via www.overheid.nl.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur geeft het in het eerste lid bedoelde publicatieblad uit.

 • 3.

  Indien verzending op de in het eerste lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op een andere geschikte wijze.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

Het bevoegde bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden of in geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking in afwijking van deze verordening gedaan zal worden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2015 en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening elektronische

bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland d.d. 29 oktober 2015,

De voorzitter

Drs. J.C.G.M. Berends

De ambtelijk secretaris

mr. M. Assies