Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201501-01-2015Onbekend

29-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 10 september 2015;

gelet op de artikelen 32ja en 32l van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Besluit:

vast te stellen de: Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015

Artikel 1 Bekendmaking en kennisgeving

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

 • 2.

  Berichten als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij de wet een andere wijze voorschrijft.

Artikel 2 Publicatieblad

 • 1.

  De elektronische bekendmaking en verzending van de berichten, bedoeld in artikel 1 geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen via www.overheid.nl.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur geeft het in het eerste lid bedoelde publicatieblad uit.

 • 3.

  Indien verzending op de in het eerste lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op een andere geschikte wijze.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

Het bevoegde bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden of in geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking in afwijking van deze verordening gedaan zal worden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2015 en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De voorzitter De ambtelijk secretaris

Drs. J.C.G.M. Berends mr. M. Assies

Apeldoorn, 29 oktober 2015

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Bekendmaking en kennisgeving

De wettelijke verplichting voor bekendmaking in een elektronisch publicatieblad, bestaat alleen voor algemeen verbindende voorschriften (met name verordeningen). De VNOG kiest ervoor om ook andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch publicatieblad bekend te maken. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleidsregels, mandaatbesluiten, ontwerpbesluiten etc. Dit bevordert de vindbaarheid van de besluiten.

Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (art 2:14 Awb). Door in de verordening op te nemen dat dit uitsluitend elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift (de verordening is het vereiste wettelijk voorschrift). Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving. Hiervan is geen sprake indien de wet een andere wijze van kennisgeven voorschrijft.

Artikel 2. Publicatieblad

De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de basis voor het werken met een elektronisch publicatieblad. Door het gebruik van een dergelijk blad, dat geplaatst is op www.overheid.nl, sluit de VNOG aan bij de algemene werkwijze van de overheid.

In het derde lid wordt de mogelijkheid opengehouden om af te wijken van het uitgangspunt dat alle besluiten louter op elektronische wijze bekend worden gemaakt. Zo heeft de VNOG de mogelijkheid een afweging te maken of zij voldoet aan de voorwaarde dat de elektronische kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die zij met de kennisgeving wenst danwel dient te bereiken.

Artikel 3.

Bijzondere omstandigheden.

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden of dringende spoed kan het dagelijks bestuur of de voorzitter besluiten tot een andere wijze van bekendmaking.