Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Organisatieregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017
CiteertitelOrganisatieregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatieregeling
Externe bijlageOrganogram bij Organisatieregeling VNOG 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201701-01-2017nieuwe regeling

30-11-2017

bgr-2017-679

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke gezondheid, de Wet op de Ondernemingsraden, de Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010 en het Organisatieplan VNOG Risicogericht 2.0;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Organisatieregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 met inbegrip van de Instructie voor de secretaris.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de VNOG, bedoeld in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling;

b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de VNOG, bedoeld in artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling;

c. voorzitter: de voorzitter van de VNOG, bedoeld in artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling;

d. algemeen directeur: de algemeen directeur, bedoeld in artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling;

e. deelnemende gemeenten: de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling;

f. coördinerend functionaris: de coördinerend functionaris, bedoeld in artikel 36 van gemeenten Wet veiligheidsregio’s;

g. directeur publieke gezondheid: de directeur publieke gezondheid, bedoeld in artikel 32 van de Wet veiligheidsregio’s;

h. gebiedsgebonden overleg: het territoriale afstemmingsoverleg, bedoeld in artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling;

i. gemeenschappelijke regeling: de Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010;

j. GHOR: de GHOR, bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s;

k. integraal management: leidinggeven door integraal te sturen op output, personeel en middelen;

l. commandant brandweer: de commandant, bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s;

m. de veiligheidsregio: het openbaar lichaam Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, bedoeld in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2 De hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie

1. De ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit een algemeen directeur, een directeur publieke gezondheid, afdelingen en teams, zoals aangegeven in het bij deze regeling behorende organogram.

2. De afdelingen staan onder leiding van een afdelingshoofd.

3. Elk team binnen een afdeling staat onder leiding van een teamleider.

 

Hoofdstuk 2 Aansturing

Artikel 3 De aansturing

1. De algemeen directeur stuurt de afdelingshoofden aan.

2. De aansturing, bedoeld in het eerste lid, laat onverlet de aansturing van het afdelingshoofd GHOR door de directeur publieke gezondheid.

3. Het hoofd van de afdeling Crisisbeheersing danwel GHOR stuurt rechtstreeks de medewerkers van een afdeling aan.

4. Het hoofd van de afdelingen Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Brandweer- ondersteuning en Bedrijfsvoering stuurt de teamleiders van een afdeling aan.

5. De teamleider stuurt de medewerkers van een team aan.

 

Hoofdstuk 3 Taken en verantwoordelijkheden

Artikel 4 De algemeen directeur

1. De algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en is eindverantwoordelijk voor het integraal uitvoeren van de taken van de veiligheidsregio en voor de inzet en het beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

2. De algemeen directeur legt in een bestuursrapportage verantwoording af aan het dagelijks bestuur over de uitvoering van de taken van de veiligheidsregio en de aansturing van de ambtelijke organisatie.

3. De algemeen directeur vervult tevens de functie van commandant brandweer.

 

Artikel 5 De directeur publieke gezondheid

1. De directeur publieke gezondheid geeft leiding aan de GHOR en legt daarover verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

2. De directeur publieke gezondheid en de algemeen directeur maken nadere afspraken over hun onderlinge samenwerking en taakuitoefening.

3. De directeur publieke gezondheid is belast met het organiseren en versterken van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

4. De directeur publieke gezondheid neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 

Artikel 6 Het afdelingshoofd

1. Het afdelingshoofd geeft leiding aan een afdeling en is integraal verantwoordelijk voor de taken die aan de afdeling zijn opgedragen en voor de inzet en het beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

2. Het afdelingshoofd is als gebiedsgebonden functionaris in een gebiedsgebonden overleg door bestuurders integraal aan te spreken op alle vakgebieden van de veiligheidsregio.

3. Het afdelingshoofd legt over de voortgang van de aan zijn afdeling opgedragen taken verantwoording af aan de algemeen directeur.

 

Artikel 7 De teamleider

1. De teamleider geeft leiding aan het team en is integraal verantwoordelijk voor de taken die aan het team zijn opgedragen en voor de inzet en het beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

2. De teamleider legt over de voortgang van de aan het team opgedragen taken verantwoording af aan het afdelingshoofd.

 

Artikel 8 De postcommandant

1. De postcommandant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken ten behoeve van het functioneren van een post.

2. De postcommandant treedt op als het boegbeeld van een post naar de vrijwillige- en beroepsbrandweerlieden en de lokale omgeving van de post.

 

Artikel 9 De secretaris

1. De algemeen directeur is tevens secretaris van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter en draagt zorg voor:

a. de integrale advisering aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter;

b. het op correcte wijze volgen van advies- en besluitvormingsprocedures met toepassing van de geldende wettelijke verplichtingen;

c. het bewaken van de kwaliteit van de voorbereiding en totstandkoming van de besluitvorming en de zorgvuldigheid ervan en het realiseren van bestuurlijke doelen;

d. het opstellen van de strategische- en tactische beleidsagenda van de organisatie en bewaakt de daarmee samenhangende planning;

e. de realisering van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van vastgestelde plannen;

f. de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen;

g. de vastlegging van bestuursbesluiten in een besluitenlijst en het bijhouden van een presentielijst;

h. de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter;

i. het realiseren en bewaken van de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

2. De secretaris laat zich bij de uitoefening van deze functie bijstaan door de bestuursadviseur en de managementsecretaris.

Artikel 10 De businesscontroller

1. De businesscontroller is integraal verantwoordelijk voor de taken die aan Control zijn opgedragen en voor de inzet en het beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

2. De businesscontroller ressorteert onder de algemeen directeur en heeft rechtstreeks toegang tot het dagelijks bestuur.

3. De businesscontroller adviseert, toetst en rapporteert op:

a. de kwaliteit en resultaten van de ambtelijke organisatie;

b. de ontwikkeling van de organisatie;

c. de mate waarin de organisatie in control is;

d. de rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanwending van financiële middelen en de besluitvorming daarop.

4. De businesscontroller is gerechtigd de inlichtingen in te winnen die voor een goede vervulling van de eigen taak nodig zijn.

5. De businesscontroller doet mededeling aan de algemeen directeur en zonodig aan het dagelijks bestuur indien hij bij de uitoefening van zijn taken onrechtmatigheden, niet gemelde risico’s of andere onvolkomenheden signaleert.

 

Artikel 11 De coördinerend functionaris gemeenten

1. De coördinerend functionaris gemeenten is belast met de voorbereiding en coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

2. De coördinerend functionaris gemeenten neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 

Artikel 12 De WOR-bestuurder

De algemeen directeur treedt op als bestuurder in het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 

Artikel 13 De meldkamerfunctie

1. De Meldkamer Oost-Nederland (MON) ondersteunt de veiligheidsregio in de uitvoering van de meldkamertaken van de brandweer en de ambulancezorg en voert deze uit.

2. De algemeen directeur draagt, in samenspraak met de commandant Brandweer van de veiligheidsregio IJsselland, zorg voor de aansturing van het kolomhoofd Brandweer binnen de Meldkamer Oost-Nederland (MON).

 

Hoofdstuk 4 Programma’s en projecten

Artikel 14 Programma’s en projecten

1. De algemeen directeur en het afdelingshoofd kunnen, voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, tijdelijke structuren inrichten in de vorm van een programma of een project.

2. De ambtelijk opdrachtgever is de algemeen directeur of een afdelingshoofd.

3. De ambtelijk opdrachtgever draagt zorg voor de inrichting van het programma of het project.

4. De projectleider rapporteert aan de ambtelijk opdrachtgever.

5. Voor ieder programma en project wordt een opdracht en een plan van aanpak opgesteld. Deze documenten worden geaccordeerd en vastgesteld door de ambtelijk opdrachtgever.

Hoofdstuk 5 Overlegstructuur

Artikel 15 Managementteam

1. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur en de afdelingshoofden.

2. De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam.

3. Het managementteam wordt ondersteund door de managementsecretaris.

4. Het managementteam:

a. staat er garant voor dat de ambtelijke organisatie de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur op basis van professionele kennis en werkwijze voorbereidt en/of uitvoert;

b. faciliteert de sturing door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur op de beleidsprocessen;

c. draagt zorg voor afstemming tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, de bestuursleden en de portefeuillehouders op integraliteit van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en de uitvoering van besluiten;

d. draagt zorg voor coördinatie binnen de organisatie van de veiligheidsregio op basis van integraal management, integrale producten en levering van diensten;

e. realiseert het genoemde onder a. tot en met d. door het inrichten van duidelijke sturings- en besluitvormingslijnen binnen de organisatie.

 

Artikel 16 Afdelingsoverleg

1. Het afdelingsoverleg is het overleg tussen het afdelingshoofd en de teamleiders danwel de medewerkers van de afdeling.

2. Het afdelingsoverleg bespreekt de lopende zaken en ontwikkelingen die de afdeling betreffen.

 

Artikel 17 Teamoverleg

1. Het teamoverleg is het overleg tussen de teamleider en de medewerkers van het team.

2. Het teamoverleg bespreekt de lopende zaken en de ontwikkelingen die het team betreffen.

 

Artikel 18 Integraal overleg

1. Het integraal overleg is het overleg tussen medewerkers van de afdelingen.

2. Het integraal overleg bespreekt de thematische ontwikkelingen die betrekking hebben op meerdere afdelingen.

3. De algemeen directeur kan integrale overleggen instellen en een opdracht vaststellen voor het betreffende overleg, na overleg met het managementteam.

 

Artikel 19 Multidisciplinair afstemmingsoverleg

1. Het multidisciplinair afstemmingsoverleg is het overleg tussen de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de coördinerend functionaris gemeenten, een vertegenwoordiger van de Politie, een vertegenwoordiger van Defensie en een vertegenwoordiger van de Waterschappen.

2. Het multidisciplinair afstemmingsoverleg is belast met de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

3. Het afdelingshoofd Crisisbeheersing treedt op als adviseur van het multidisciplinair afstemmingsoverleg.

4. Aan de vergaderingen van het multidisciplinair afstemmingsoverleg kunnen vertegenwoordigers namens de crisispartners op uitnodiging deelnemen.

 

Hoofdstuk 6 Vervanging van functionarissen

Artikel 20 Vervanging van functionarissen

1. De algemeen directeur en de directeur publieke gezondheid voorzien in een vervanging.

2. In geval van langdurige afwezigheid van de algemeen directeur danwel van de directeur publieke gezondheid voorziet het dagelijks bestuur in een vervanging.

3. Bij afwezigheid vervangen de afdelingshoofden elkaar, tenzij het managementteam anders beslist.

4. Bij afwezigheid van teamleiders voorziet het afdelingshoofd in een vervanging.

5. Bij vervanging zijn de Ondermandaatregeling en de Regeling budgetbeheer onverkort van toepassing.

 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 21  

Bij twijfel over de uitleg van deze regeling of in gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het dagelijks bestuur.

 

Artikel 22 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op de datum van bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2017.

2. De ‘Organisatieverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012’ wordt ingetrokken en zal van rechtswege komen te vervallen op het moment van de inwerkingtreding zoals aangegeven in het eerste lid.

 

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Organisatieregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017’.

 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 30 november 2017.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris, de voorzitter,

ir. A. Schoenmaker drs. J.C.G.M Berends