Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Twente

Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Twente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015
CiteertitelDelegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 bij het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015: Delegatie door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het delegatiebesluit van 14 februari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 33a
 2. Wet Veiligheidsregio’s
 3. Algemene Wet bestuursrecht
 4. Regeling Veiligheidsregio Twente, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2015nieuwe regeling

12-10-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 06-11-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente;

 

 

Gelet op artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet Veiligheidsregio’s, de Algemene Wet bestuursrecht en artikel 17 van de regeling Veiligheidsregio Twente;

 

Besluit:

 • 1.

  de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het bij dit besluit behorende overzicht, te delegeren aan het dagelijks bestuur;

 • 2.

  ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden in het bij dit besluit behorende overzicht de volgende voorschriften vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a)

  besluit: een schriftelijke beslissing van het dagelijks bestuur inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • b)

  gemeenschappelijke Regeling: de vigerende gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente;

 • c)

  delegatie: het overdragen van de bevoegdheid en verantwoordelijkheid door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur om besluiten te nemen.

Artikel 2 Uitgangspunten

De uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden:

 • 1.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en/of beleidsdoelen, opgenomen in vastgestelde beleidsplannen, en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

 • 2.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde begroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • 3.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van de Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid als gevolg van nieuwe taken/activiteiten, intensivering van bestaande taken dan wel afbouw en/of stopzetting van taken, dat leidt tot structurele wijzigingen in de programmabegroting.

Artikel 3 Overzicht

De verlening van delegatie is vastgelegd in bijlage 1, die deel uitmaakt van dit besluit.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het delegatiebesluit van 14 februari 2011 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het “Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015”

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente

d.d. 12 oktober 2015

de secretaris, de voorzitter,

H. Meuleman drs. S.W.J.G. Schelberg

Toelichting bij het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015  

Algemeen

Het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2015 komt in de plaats van de delegatiebesluit dat het algemeen bestuur op 14 februari 2011 heeft genomen en dat op 1 maart 2011 in werking is getreden.

 

In het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente is geregeld hoe bevoegdheden worden overgedragen door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur. Delegatie is vooral bedoeld om een vlotte afdoening van zaken te bevorderen. Gevolg van delegatie is dat het algemeen bestuur geen verantwoordelijkheid meer draagt voor de genomen besluiten. Met dit delegatiebesluit is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen, waarbij dit delegatiebesluit de grondslag is.

 

Delegatie

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een algemene regeling opgenomen over delegatie in afdeling 10.1.2. In artikel 10.13 Awb is bepaald dat onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. Delegatie heeft alleen betrekking op die (rechts-)handelingen die een besluit als bedoeld in de Awb betreffen. In de Awb wordt verstaan onder een besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Echter op grond van de schakelbepaling in artikel 10.21 Awb zijn de delegatiebepalingen ook van toepassing op andere handelingen dan besluiten. Deze handelingen zijn voor de overzichtelijkheid ook in dit overzicht opgenomen.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In de begripsbepalingen wordt de basisbegrippen in het delegatiebesluit nader omschreven.

 

Artikel 2 Uitgangspunten

Het algemeen bestuur kan in rechtstreekse zin alleen beïnvloeden door het vaststellen van beleidsregels (artikel 10:16 Awb). Voor het overige worden de grenzen aangegeven door de vastgestelde begroting, het vastgestelde beleid en het geldende recht.

 

Artikel 3 Overzicht

De verlening van gedelegeerde bevoegdheden is vastgelegd in het overzicht dat deel

uitmaakt van het besluit.

 

Artikel 4 Nieuw besluit

Het delegatiebesluit treedt in werking nadat het op de voorgeschreven wijze (elektronisch) is bekendgemaakt. Dit gebeurt via het ingestelde publicatieblad. Tevens dient het besluit te worden opgenomen in de centrale voorziening voor decentrale regelgeving.