Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Twente

Verordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent openbare orde en gezondheid (Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Twente maart 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Twente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent openbare orde en gezondheid (Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Twente maart 2020)
CiteertitelNoodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Twente maart 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door de voorzitter.

Deze regeling geldt tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, doch uiterlijk tot 1 april 2020, of zoveel eerder als mogelijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
 2. artikel 176 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-202016-03-2020nieuwe regeling

13-03-2020

bgr-2020-239

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent openbare orde en gezondheid (Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Twente maart 2020)

[Deze regeling is wegens het spoedeisend karakter op 13 maart 2020 reeds bekend gemaakt op de website van Veiligheidsregio Twente en derhalve inmiddels ook al inwerking getreden.]

 

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Twente,

 

Overwegende,

 

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (COVID-19);

 

dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen worden genomen;

 

dat de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de Voorzitter van de Veiligheidsregio Twente op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's, op 13 maart 2020 opdracht heeft gegeven om de bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en opdracht heeft gegeven om alle evenementen met meer dan 100 personen in de Veiligheidsregio Twente in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 af te gelasten, waarbij dit ook geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden;

 

dat in verband met deze opdracht door de Voorzitter van de Veiligheidsregio Twente op vrijdag 13 maart 2020 is bepaald dat hij ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) alle in dat artikel genoemde bevoegdheden uitoefent;

 

dat de Voorzitter van de Veiligheidsregio Twente in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd is toepassing te geven aan de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid;

 

dat overeenkomstig deze bevoegdheid de Voorzitter van de Veiligheidsregio Twente heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, zoals onder andere evenementen/ bijeenkomsten/activiteiten/wedstrijden/musea/theaters en dergelijke met meer dan 100 personen af te gelasten;

 

dat de reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming van veiligheid en gezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden algemeen verbindende voorwaarden te stellen;

 

dat het onder deze omstandigheden noodzakelijk is om, in voorkomende gevallen, bestaande grondrechten te beperken overeenkomstig artikel 176, lid 1 Gemeentewet ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen;

 

dat deze verboden gelden voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Twente;

 

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 39 Wet veiligheidsregio’s juncto, artikel 174, lid 2 juncto artikel 176 van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende Noodverordening:

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  gebied: het gebied, zoals genoemd in artikel 2 en aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart;

 • 2.

  evenement: alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek plaatsvinden inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte.

Artikel 2 Gebied

Deze verordening geldt voor het gebied, bestaande uit het grondgebied van de Veiligheidsregio Twente, van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart.

Artikel 3 Verbod op evenementen

Het is verboden om evenementen te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan 100 personen gelijktijdig zullen samenkomen.

Artikel 4 Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter handhaving van deze verordening gegeven door de politie of door mij daartoe aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 5 Uitzondering

Bovenstaande verboden/geboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter aangewezen personen.

Artikel 6 Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr).

Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt direct in werking nadat zij bekend gemaakt is en geldt tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, doch uiterlijk tot 1 april 2020, of zoveel eerder als mogelijk.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Twente maart 2020.

 • 3.

  Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel en het hoofd van het arrondissementsparket Oost Nederland.

Aldus besloten op 13 maart 2020,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente,

Dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage : kaart gebied Regio Twente