Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Utrecht

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Utrecht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van deze regeling is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

09-11-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

 

 

 

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;

 

gelet op;

 

 • -

  artikel 32ja en 32l Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  artikel 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, en

 • -

  de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden;

   

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Utrecht 2015

Artikel 1 Reikwijdte

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

 • 2.

  Berichten als bedoel in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze is voorgeschreven.

Artikel 2 Wijze van bekendmaking

 • 1.

  Er wordt een publicatieblad, bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen, ingesteld met de naam ‘Publicatieblad Veiligheidsregio Utrecht’.

 • 2.

  De elektronische bekendmaking en verzending van de besluiten en berichten, bedoeld in artikel 1, geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  Indien verzending op de in het eerste lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op een andere geschikte wijze.

Artikel 3 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015’.

   

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

 

Utrecht, 9 november 2015,

 

mr. J.H.C. van Zanen

voorzitter

 

dr. P.L.J. Bos

secretaris