Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Subsidieregeling Vitale Samenleving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vitale Samenleving
CiteertitelSubsidieregeling Vitale Samenleving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-202016-03-2021wijziging div. artikelen

12-05-2020

gmb-2020-151287

18-12-201901-07-2020wijzing diverse artikelen tabel

26-11-2019

gmb-2019-305847

11-09-201818-12-2019wijziging, art. 2.2. onder d van de bijlage

04-09-2018

gmb-2018-192673

Onbekend
31-08-201811-09-2018Wijziging, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.6

17-07-2018

gmb-2018-185858

Onbekend
28-08-201830-08-2018wijziging, hoofdstuk 6

01-05-2018

gmb-2018-182991

Onbekend
18-01-201828-08-2018wijziging

19-12-2017

gmb-2018-10465

Onbekend
01-01-201718-01-2018Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad, 21-12-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vitale Samenleving

 

1. ALGEMEEN
Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling beoogt de inclusieve samenleving te bevorderen door activiteiten te subsidiëren die mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe mee laten doen.

 

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening en vaststelling van subsidies door het college voor de in deze subsidieregeling bepaalde activiteiten.

 

Artikel 1.3 Algemene begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

 • 3.

  Inclusie (-ve samenleving, includeren): een situatie waarin iedereen er bij hoort zoals hij of zij is. De omgeving is letterlijk en figuurlijk toegankelijk voor iedereen.

   

2. SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN
Artikel 2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan enkel worden verstrekt voor includerende activiteiten:

 • a.

  gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid.

 • b.

  gericht op het mogelijk maken van ontmoeting.

 • c.

  gericht op het zorgen voor anderen.

 • d.

  gericht op het bijdragen aan de samenleving.

 • e.

  gericht op het financieel gezond zijn van mensen.

   

Artikel 2.2 Bevorderen van zelfredzaamheid

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder a wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  cliëntondersteuning;

 • b.

  behartiging van de belangen van mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe;

 • c.

  netwerkversterking rondom mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe;

 • d.

  maatschappelijk werk;

 • e.

  activiteiten gericht op het tegengaan van geweld in huiselijke kring;

 • f.

  informatie-, advies- en ondersteuningsactiviteiten met als doel het voorkomen van verslaving, overlast, vandalisme en criminaliteit;

 • g.

  jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen;

 • h.

  financiële ondersteuning om (sportieve) participatie van jeugdigen mogelijk te maken;

 • i.

  adviserende activiteiten op breed sociaal juridisch terrein voor mensen die dit advies niet op de gebruikelijke wijze kunnen krijgen;

 • j.

  opvoedondersteuning voor mensen met psychische of verslavingsproblematiek;

 • k.

  cursussen ter bevordering van weerbaarheid van jongeren.

   

Artikel 2.3 Ontmoeting

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder b wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  buurt- of huiskameractiviteiten;

 • b.

  maatjesprojecten;

 • c.

  lotgenotencontact;

 • d.

  activiteiten waarbij extra inzet wordt gepleegd om mensen naar vermogen te laten meedoen, gericht op sport, spel, beweging, jeugd, ouderen, cultuur en vervoer.

   

Artikel 2.4 Zorgen voor anderen

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder c wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  mantelzorg en mantelzorgondersteuning;

 • b.

  vrijwillige thuiszorg;

 • c.

  georganiseerd vrijwilligerswerk gericht op het ondersteunen van mensendie ondersteuning of zorg nodig hebben;

 • d.

  activiteiten gericht op het bieden van (eerste) hulp of psychosociale ondersteuning bij een nood- of ongeval of misdrijf.

   

Artikel 2.5 Bijdragen aan de samenleving

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder d wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  activiteiten waarbij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving;

 • b.

  cursussen voor vrijwilligers

   

Artikel 2.6 Financieel gezond

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder e wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  budgetcoaching;

 • b.

  ondersteuning bij het ordenen en opzetten van de thuisadministratie;

 • c.

  schuldhulpverlening;

voor mensen die dit op de gebruikelijke wijze niet kunnen verkrijgen.

 

3. VOORWAARDEN EN BEREKENINGSGRONDSLAG
Artikel 3.1 Algemene subsidievoorwaarden
 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de activiteiten in overwegende mate gericht zijn op Veldhoven en/of de Veldhovense inwoners includeren.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de activiteiten een, naar het oordeel van het college, waardevolle aanvulling op het al gesubsidieerde aanbod van activiteiten in Veldhoven.

   

Artikel 3.2 Specifieke subsidievoorwaarden en -berekening
 • 1.

  In Bijlage I bij deze regeling zijn, waar van toepassing, specifieke voorwaarden opgenomen waaraan een subsidiabele activiteit dan wel een aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor een subsidiabele activiteit wordt berekend op de wijze als opgenomen in Bijlage I bij deze regeling.

 • 3.

  Indien in de gemeentebegroting een indexering wordt toegepast, worden de in Bijlage I bij deze regeling opgenomen bedragen bij de verstrekking van de subsidie verhoogd met deze indexering.

 • 4.

  De peildatum voor inwoner- en/of ledenaantal wordt vastgesteld op 1 januari 2020.

 • 5.

  In afwijking van lid 4 wordt bij nieuwe subsidieaanvragen waarbij in de berekeningsgrondslag een bedrag per lid is opgenomen, uitgegaan van het ledenaantal op het moment van indiening van de aanvraag.

 • 6.

  Indien een aanvraag door of namens meerdere organisaties wordt ingediend, wordt de hoogte van de subsidie op grond van artikel 3.2 lid 2 cumulatief berekend.

 • 7.

  Indien activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd in aanmerking komen voor subsidie en niet zijn opgenomen in Bijlage I bij deze regeling, bepaalt het college redelijkerwijs de hoogte van de subsidie.

   

Hoofdstuk 4. SUBSIDIEPLAFOND  

 

4. SUBSIDIEPLAFOND

Artikel 4.1 Subsidieplafond

 

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor jaarlijkse en/of eenmalige subsidies voor de ondersteuning van vrijwilligers die zich in georganiseerd verband inzetten voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor subsidiëring van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, waarbij geldt dat:

 • a. deze activiteiten niet al uitgevoerd worden door een andere organisatie aan welke al subsidie is verleend door de gemeente; en

  • b.

   de activiteiten niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van hoofdstuk 5 van deze regeling, omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarde als gesteld in artikel 5.3 aanhef en onder a.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Hoofdstuk 5 VERVALLEN

Hoofdstuk 6. Jack Mikkers Fonds

Artikel 6.1 Doel subsidie

Subsidie op grond van dit hoofdstuk beoogt initiatieven op het gebied van innovatie, onderwijs en/of participatie te ondersteunen. Dit hoofdstuk beperkt zich niet tot includerende activiteiten als bedoeld in artikel 1.1 van deze regeling.

 

Artikel 6.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in Veldhoven en/of zich richten op Veldhoven, die een bijdrage leveren aan één of meer van de doelen als genoemd in artikel 6.1 en die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van activiteiten in Veldhoven.

 

Artikel 6.3 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Subsidie kan, in afwijking van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening, ook worden verstrekt aan natuurlijke personen.

 • 2.

  Een, naar het oordeel van het college, redelijk deel van de kosten van het initiatief dient uit andere middelen dan de gemeentelijke subsidie te worden gedekt.

 • 3.

  Op grond van dit hoofdstuk wordt slechts eenmalig subsidie verstrekt, waarop de termijnen als bedoeld in artikel 7 tweede lid en artikel 8 tweede lid van de Algemene subsidieverordening van toepassing zijn.

   

Artikel 6.4 Berekeningsgrondslag

 • 1.

  De hoogte van de eenmalige subsidie wordt naar redelijkheid door het college bepaald.

 • 2.

  De eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00.

   

Artikel 6.5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het jaarlijkse subsidieplafond bedraagt € 1.000,00.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

   

Artikel 6.6 Beoordelingscommissie

Het college laat zich voor subsidieverstrekkingen op grond van dit hoofdstuk adviseren door een beoordelingscommissie.

 

Hoofdstuk 7 SLOTPBEPALINGEN

Artikel 7.1 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vitale Samenleving.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op 2017 en volgende jaren.

   

BIJLAGE I behorend bij en deel uit makend van de Subsidieregeling Vitale samenleving

Grondslag subsidiabele activiteit

Te subsidiëren activiteit

Hoogte van de subsidie (berekeningsgrondslag)

Aanvullende voorwaarden

Bevorderen zelfredzaamheid

Artikel 2.2 onder a

Onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare inwoners met psychische problemen

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 14.645

 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare inwoners

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 172.112

 

 

Activiteiten gericht op het:

a.bevorderen van de fysieke, financiële en sociale zelfredzaamheid van ouderen

b.organiseren van ontmoeting tussen ouderen (artikel 2.3 onder c) c. ondersteuning van individuele mantelzorgers en preventie van overbelasting bij mantelzorgers (artikel 2.4 onder a)

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag per inwoner van 75 jaar of ouder van € 151,69

 

Artikel 2.2 onder b

Belangenbehartiging van gehandicapte Veldhovenaren, ongeacht aard en mate van de handicap

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,08 per inwoner

 

 

Belangenbehartiging voor oudere inwoners in georganiseerd verband

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 12,31 per lid

 

 

Belangenbehartiging voor oudere inwoners in ongeorganiseerd verband

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 600

 

Artikel 2.2 onder c

Activiteiten gericht op het opnemen van statushouders in de Veldhovense gemeenschap

 

 

Activiteiten gericht op voorlichting en preventie voor ouders van kwetsbare jeugdigen die om uiteenlopende redenen niet deelnemen aan de samenleving en daardoor thuis zitten

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 2.575

 

Artikel 2.2 onder d

Individueel en groepsgericht maatschappelijk werk, waaronder opvoedsteunpunt

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 9,56 per inwoner van Veldhoven en een vast bedrag van € 27.198

Aanvrager is een ketenpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven en biedt haar activiteiten als zodanig aan; De aanvrager bepaalt de inzet van preventieactiviteiten in samenspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

 

Aanpak huiselijk geweld en Crisisdienst / PSHOR

Jaarlijks een vast bedrag van € 136.548

PSHOR = Psychosociale hulp bij ongelukken en rampen

Artikel 2.2 onder e

Hulpverlening in het kader van de aanpak van geweld in huiselijke kring

Inbegrepen in berekeningsgrondslag individueel en groepsgericht maatschappelijk werk

 

Artikel 2.2 onder f

Informatieve en adviserende activiteiten ter voorkoming van jeugdcriminaliteit en vandalisme

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 1,06 per inwoner van Veldhoven

¨De aanvrager verzorgt – in afstemming met het onderwijs en de gemeente – preventieactiviteiten in het onderwijs.

 

Informatieve en adviserende activiteiten ter voorkoming en ter vroegtijdige signalering van verslavingen

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,73 per inwoner van Veldhoven

¨De aanvrager verzorgt – in afstemming met het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin – preventieactiviteiten;

¨De te subsidiëren activiteit wordt aangeboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

 

Bevorderen begrip en herkenning van ernstige, meervoudige, complexe en vaak langdurige psychische klachten, inwoners bewust te maken dat zij zelf wat aan deze klachten kunnen doen en inwoners wegwijs te maken naar instanties die hen zo nodig verder kunnen helpen

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 15.018

 

 

Bevorderen begrip en herkenning van (ernstig) psychische klachten bij inwoners met verslavingsproblematiek, deze inwoners bewust te maken dat zij zelf wat aan deze klachten kunnen doen en deze inwoners wegwijs te maken naar instanties die hen zo nodig verder kunnen helpen

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 4.454

 

Artikel 2.2 onder g

Jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen

Jaarlijkse subsidie

De hoogte van de subsidie wordt vastgelegd in regionale afspraken (waarbij het wettelijk basistakenpakket als basis dient, aangevuld met lokaal maatwerk)

 • *

  Aanvrager is een ketenpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven en biedt haar activiteiten als zodanig aan;

 • *

  De aanvrager bepaalt de inzet van preventieactiviteiten in samenspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

 

Het bieden van ondersteuning aan (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit Veldhoven alsmede aan vrijwilligers en professionals die met jongeren werken.

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 18.559

* Aanvrager is een ketenpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven en biedt haar activiteiten als zodanig aan; 

* De aanvrager bepaalt de inzet van preventieactiviteiten in samenspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

Artikel 2.2 onder h

Financiële ondersteuning om (sportieve) participatie van jeugdigen mogelijk te maken

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 89.500 (algemene participatie), en

-een vast bedrag van € 7.000 (sportieve participatie)

 

Artikel 2.2 onder i

Advies en hulp op een breed sociaal juridisch terrein voor mensen die dit op de gebruikelijke wijze niet kunnen krijgen, en

ondersteuning bij het ordenen en opzetten van de thuisadministratie voor mensen die dit op de gebruikelijke wijze niet kunnen verkrijgen (artikel 2.6 onder b)

Een bedrag van € 3,40 per inwoner van Veldhoven

Een vast bedrag van:

2017: € 21.318

2018: € 76.579

2019: € 77.910

 

 •  

 •  

Artikel 2.2 onder k

Cursussen ter bevordering van de weerbaarheid van jongeren

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 935

 

 

Activiteiten ter bevordering van talentontwikkeling en zelfredzaamheid van jongeren

Jaarlijkse subsidie:

een vast bedrag van €4.935

 

Ontmoeting

Artikel 2.3 onder a

(Re)activerende dagactiviteiten en ontmoeting voor inwoners met psychische problemen

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 131.851

 

Artikel 2.3 onder c

Het jaarlijks bieden van een gezellige dag voor Veldhovenaren met gezondheidsproblemen, die in een isolement zijn of die anderszins moeilijkheden ervaren

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 1.805

 

 

Het geven van aandacht aan en het mogelijk maken van ontmoeting tussen Veldhovenaren vanaf 18 jaar die een lichamelijke beperking hebben

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 297

 

 

Het verlenen van hulp en ondersteuning aan veteranen en dienstslachtoffers inclusief hun partner en gezin

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 0,08 per inwoner van Veldhoven

 

 

Het faciliteren van zelfhulpgroepen

Jaarlijkse subsidie

Bedrag van € 0,06 per inwoner van Veldhoven

 

 

Activiteiten gericht op lotgenotencontact voor ouders van kwetsbare jeugdigen die om uiteenlopende redenen niet deelnemen aan de samenleving en daardoor thuis zitten

Inbegrepen in berekeningsgrondslag activiteiten gericht op voorlichting en preventie voor deze ouders

 

Artikel 2.3 onder d

Sport-, spel- en bewegingsactiviteiten waarbij extra inzet wordt gepleegd om mensen naar vermogen mee te laten doen

Eenmalige startsubsidie

Een vast bedrag van € 1.045,95

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 524,40, en

-een bedrag per team tot 7 personen dat deelneemt aan competitiesport van € 133, en

-een bedrag per team vanaf 7 personen dat deelneemt aan competitiesport van € 262,20, en

-een bedrag ter hoogte van 35% van de opleidingskosten tot begeleid(st)er van sporters met een beperking

De aanvrager is aangesloten bij een landelijk, provinciaal of regionaal orgaan dat leiding geeft aan de beoefening van een bepaalde tak van sport.

 

Sport- spel- en beweegactiviteiten specifiek voor ouderen

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag van € 2,12 per inwoner van 65+ jaar

 

 

Het bieden van een vervoermogelijkheid in gebieden met minimaal/geen openbaar vervoer

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 1.292

 

 

Het bieden van vrijetijdsbesteding en educatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 23.198

 

 

Jeugd- en jongerenwerk, wijkopbouwwerk en vluchtingenwerk

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 850.935

 

 

Activiteiten tijdens de schoolvakanties, waarbij extra inzet wordt gepleegd om kinderen naar vermogen te laten meedoen.

Jaarlijkse subsidie:

een vast bedrag van €4.415

 

Zorgen voor anderen

Artikel 2.4 onder a

Het koppelen van vrijwilligers in de rol van oppas, maatje, speelhulp of als logeeradres/gastgezin aan inwoners met een beperking, ter ontlasting van mantelzorgtaken

Jaarlijkse subsidie

Bedrag van € 0,82 per inwoner van Veldhoven

 

Artikel 2.4 onder c

Ondersteuning van vrijwilligers die zich in georganiseerd verband inzetten voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Jaarlijkse/eenmalige subsidie

Een vast bedrag van:

-€ 468 indien minder dan 10 vrijwilligers actief zijn bij aanvrager;

-€ 701 indien 10 tot 20 vrijwilligers actief zijn bij aanvrager;

-€ 936 indien meer dan 20 vrijwilligers actief zijn bij aanvrager.

¨Alleen vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2.4 onder d

Aanwezig zijn bij grootschalige, openbaar toegankelijke activiteiten in Veldhoven om eerste hulp te kunnen verlenen

Jaarlijkse subsidie

-Een vast bedrag van € 2.500, en

-een bedrag per inwoner van Veldhoven van € 0,041.

 

 

Verlenen van psychosociale hulp aan slachtoffers van een ongeval of misdrijf

Jaarlijkse subsidie

Een bedrag per inwoner van Veldhoven van € 0,24.

 

Bijdragen aan de samenleving

Artikel 2.5 onder a

Activiteiten organiseren waarbij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving

Jaarlijkse subsidie:

een vast bedrag van € 4827

Jaarlijks wordt een andere speciale doelgroep betrokken bij het participeren in een musical

 

Artikel 2.5 onder b

Cursussen voor vrijwilligers

Jaarlijkse subsidie

Een vast bedrag van € 3.023