Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Venlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Venlo
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Venlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

25-05-2011

E3-journaal, 01-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Venlo

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 28 maart 2011;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Wsw-cliëntenraad, d.d. 21-03-2011;

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen, die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht;

besluit vast te stellen:

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Venlo

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.
  • b.

   wachtlijstvoortraject: een met re-integratiegelden van de gemeente gefinancierd traject waarin Wsw-geïndiceerden worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de wet;

  • c.

   GR WAA: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo van de gemeenten Venlo, Bergen en Beesel;

  • d.

   Wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente Venlo die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

  • e.

   Wsw-geïndiceerde: de ingezeten van de gemeente Venlo met een indicatie- of herindicatiebeschikking overeenkomstig artikel 11 van de wet;

  • f.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo.

Hoofdstuk 2 – Plaatsing en prioritaire doelgroepen

Artikel 2

 • 1.

  Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de datum van indicatiestelling zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet aangehouden.

 • 2.

  Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet is de koppeling tussen de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst enerzijds en het werkaanbod anderzijds uitgangspunt. Bij gelijke geschiktheid heeft degene, die het langst op de wachtlijst staat voorrang.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel komen ingezetenen van de gemeente, die op de wachtlijst zijn geplaatst, met voorrang en in volgorde zoals onderstaand zijn aangegeven, in aanmerking voor een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet indien:

  • a.

   de Wsw-geïndiceerde geplaatst is in een Wwb-overbruggingsbaan (inclusief alle WIJ- jongeren);

  • b.

   de Wsw-geïndiceerde een gemeentelijke uitkering (inclusief alle WIJ-jongeren) heeft of een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong- gehandicapten (Wajong) ontvangt.

 • 4.

  Binnen de taakstelling en de plaatsingsruimte zal gestreefd worden om jaarlijks maximaal 80% voorrang te geven volgens het gestelde in artikel 2 onder lid 3. Hierbij vindt er een evenredige verdeling plaats binnen de vier groepen als benoemd in artikel 2 onder lid 3a en 3b (overbruggingsbaan, WIJ, Wajong, Wwb).

 • De

  overige 20% van de plaatsingen vindt plaats volgens het gestelde onder lid 1 en 2.

 • 5.

  Plaatsing in een Wsw dienstverband kan alleen plaatsvinden als daarvoor ruimte in de taakstelling van de gemeente Venlo aanwezig is.

 • 6.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in dit artikel, indien toepassing ervan naar haar oordeel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 3 – Uitvoering

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het GR WAA.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen

Artikel 4 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Venlo”.

Artikel 5 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 25 mei 2011 en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2011.

De griffier De voorzitter

Toelichting

In artikel 12 lid 2 van de wet is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening regels kan stellen voor behandeling van de wachtlijst in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. Bij verordening kan de raad de volgorde bepalen, waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de wet, in aanmerking worden gebracht. De gemeente Venlo maakt gebruik van deze bevoegdheid door middel van het vaststellen van de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Venlo. In artikel 2 van de verordening worden groepen aangewezen die bij voorrang in aanmerking komen voor plaatsing op de dienstbetrekking. Bij de keuze voor de in de verordening bepaalde prioritaire groepen spelen de volgende afwegingen een rol.

Personen met een gemeentelijke uitkering hebben geen middelen van bestaan en hebben veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het dienstverband op basis van de Wet sociale werkvoorziening is op de korte termijn de enige mogelijkheid om een zelfstandig inkomen te gaan verwerven. De belanghebbende worden vaak door de inzet van middelen uit de WWB in een voortraject geplaatst. Bij plaatsing in een zgn. overbruggingsbaan zijn er verwachtingen gewekt naar een definitieve plaatsing in een volwaardig Wsw-dienstverband.

Jongeren met een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong) staan aan het begin van hun loopbaan. Plaatsing bij voorrang bevordert niet alleen op korte termijn een snelle mogelijkheid tot participatie in de maatschappij. Plaatsing bij voorrang biedt deze groep snel duidelijkheid over hun levensperspectief .

De verordening werkt terug tot en met 1 januari 2011. In de uitvoering van de Wsw-plaatsingen is geanticipeerd op hetgeen in deze verordening is gesteld.

Door met name klanten met een Wsw-indicatie in een gemeentelijke uitkeringssituatie bij voorrang vanuit een uitkering uit te laten stromen van de wachtlijst naar een Wsw dienstbetrekking komen WWB middelen vervroegd vrij, waarmee dan weer een volgende persoon uit de doelgroep aan een overbruggingsbaan of Wsw baan kan worden geholpen.

Voor de toepassing van prioriteitstelling wordt jaarlijks, bij aanvang van het kalenderjaar, het aantal personen vastgesteld dat naar verwachting van de wachtlijst geplaatst kan worden in een Wsw dienstbetrekking. Is dat aantal bijvoorbeeld 10, dan wordt in dat kalenderjaar éérst 80% (80% van 10 = 8) geplaatst uit personen, genoemd in artikel 2 lid 3, en daarna 20% (20% van 10 = 2) volgens het first in, first out concept.

Gemeente Venlo is voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling WAA Venlo e.o., samen met de gemeenten Beesel en Bergen. Ook in de andere deelnemende gemeenten ligt eenzelfde verordening voor. Dat heeft tot voordeel dat er in het werkingsgebied eenzelfde uitvoering is gegarandeerd.

Conform de verordening cliëntenparticipatie WSW van de gemeente Venlo is deze verordening doorgenomen met de cliëntenraad WSW op 11 januari 2010. Door de cliëntenraad WSW is op 21 maart 2011 een advies uitgebracht wat is verwerkt in deze verordening. Jaarlijks zal bij aanvang van het kalenderjaar na de bekendmaking van de taakstelling en de beschikbare plaatsingruimte de plaatsingen worden bepaald.