Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het reglement burgerlijke stand vastgesteld d.d. 3 januari 2001 en in werking getreden 11 januari 2001 komt met de inwerkingtreding van dit besluit te vervallen. Evenals het reglement burgerlijke stand vastgesteld door het college van B&W van de voormalige gemeente Arcen en Velden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 16 
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 t/m 4 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2017Tweede wijziging: art. 5

14-02-2017

Gemeenteblad jaargang 2017, nummer 40132

CRM 1085892
06-11-201415-03-2017art. 5

28-10-2015

Gemeenteblad jaargang 2014, nummer 62629 d.d. 5 november 2014

.
17-11-201106-11-2014nieuwe regeling

08-11-2011

E3-journaal, 16-11-2011

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, (Stb. 900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Venlo en als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon, die geen ambtenaar is in dienst van de gemeente Venlo en als zodanig is benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen de ambtenaar, in dienst van de gemeente Venlo, werkzaam bij de afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn benoembaar de ambtenaar van de burgerlijke stand of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente zijn benoemd alsmede een persoon die geen ambtenaar is in dienst van de gemeente Venlo.

 • 3.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 4.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de duur dat betrokkene in dienst van de gemeente Venlo zal zijn en werkzaam is bij de afdeling Publiekszaken.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 3 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. Voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, kunnen de wettelijke taken buiten het gemeentehuis worden verricht.

Artikel 4 Leiding van de dienst

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken treedt op als hoofd van de burgerlijke stand en is belast met de leiding van de verrichtingen de burgerlijke stand betreffende.

Artikel 5 Openstelling van het bureau voor het publiek

 • a.

  De openingstijden van het gemeentehuis voor huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap zijn maadag t/m zondag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

 • b.

  Voor de overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00.

 • c.

  Het bureau is gesloten op algemene erkende, of daarmede gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend. Gedeeltelijke openstelling is tussen 09.00 uur en 10.30 uur.

 • d.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van belanghebbende, gedaan aan het college van burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau is gesloten, indien de belanghebbende aantoont, dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt ingetrokken:

  • a.

   het reglement burgerlijke stand vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo op 3 januari 2001;

  • b.

   het reglement burgerlijke stand vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arcen en Velden.

Artikel 7 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand”.