Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Regeling voor de adviescommissie beeldende kunst in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor de adviescommissie beeldende kunst in de openbare ruimte
CiteertitelRegeling voor de adviescommissie beeldende kunst in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van 6 september 2011 heeft het college BW deze regeling geldend verklaard voor het gehele gebied dat vanaf 1 januari 2010 deel uitmaakt van de gemeente Venlo.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

17-11-2009

E3-journaal, onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor de adviescommissie beeldende kunst in de openbare ruimte

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  adviescommissie: een vaste door het college ingestelde adviescommissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, bestaande uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van kunst en cultuur;

 • b.

  beeldende kunst: ieder vormgevingsproces waarbij een beeldend kunstenaar is betrokken;

 • c.

  kunstopdracht: een door de beheerder verstrekte opdracht aan één of meer beeldende kunstenaars tot het vervaardigen of ontwerpen van een kunstwerk in relatie tot de ruimtelijke omgeving;

 • d.

  kunstwerk; voortbrengsel van beeldende kunst of een bijdrage aan beeldende vormgeving;

 • e.

  percentageregeling; de percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte zoals vastgesteld op …

 • f.

  reserve: in de gemeente opgenomen reserve voor uitvoering van deze verordening, genaamd de bestemmingsreserve beeldende kunst;

Artikel 2. Positionering

 • 1.

  Ten behoeve van een zorgvuldig en afgewogen besluitvorming door het college inzake beeldende kunst in de openbare ruimte van zowel tijdelijke als permanente aard, baseert het college deze op basis van een deskundige en inhoudelijke beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie;

 • 2.

  De adviescommissie is bevoegd het college gevraagd of ongevraagd te adviseren over zaken betreffende beeldende kunst in de openbare ruimte.

Artikel 3. Selectie, samenstelling, benoeming en tijdsduur lidmaatschap

 • 1.

  de adviescommissie bestaat een drietal leden, waaronder de voorzitter, die deskundig zijn op het terrein van beeldende kunst in de openbare ruimte;

 • 2.

  de leden worden benoemd op voordracht van het college van burgemeester en wethouders. De commissie benoemt uit haar eigen midden een voorzitter;

 • 3.

  geen lid van de adviescommissie kunnen zijn ambtenaren in dienst van de gemeente Venlo, kunstenaars die in de gemeente Venlo wonen of die in Venlo hun werkplaats hebben noch leden van de gemeenteraad;

 • 4.

  de benoeming geldt voor een tijdvak van vier jaren met de mogelijkheid van eenmaal een herbenoeming. Het aftreden geschiedt volgens een rooster van aftreden. Een lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden;

 • 5.

  de leden van de adviescommissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij maken dit schriftelijk bekend aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 6.

  de directeur van het museum van Bommel treedt op ambtelijk secretaris van de adviescommissie maar is geen lid van de adviescommissie;

 • 7.

  de adviescommissie kan zich, ter voorbereiding van en/of in de vergadering zelf laten bijstaan door niet-stemhebbende adviseurs op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en/of onderhoud en plaatsing van beeldende kunst.

Artikel 4. Werkwijze vergaderingen

 • 1.

  De adviescommissie vergadert zo vaak als de commissie nodig acht. De voorzitter bepaalt de data van de vergaderingen;

 • 3.

  De vergaderingen en de vergaderstukken van de adviescommissie zijn niet openbaar. Het advies dat de commissie aan het college uitbrengt is wel openbaar;

 • 4.

  De agenda voor de vergadering wordt opgesteld door de secretaris in overleg met de voorzitter;

 • 5.

  De secretaris maakt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering een verslag.

 • 6.

  De commissie doet haar aanbevelingen bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid (inclusief de voorzitter) één stem heeft;

 • 7.

  De adviezen worden schriftelijk en gemotiveerd aan het college van burgemeester en wethouders uitgebracht en worden ondertekend door de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

Artikel 5. Vergoedingen leden adviescommissie

 • 1.

  De leden van de adviescommissie ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen van de commissie op grond van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Venlo. De vergoeding is gelijk aan het bedrag dat vermeld staat in het rechtspositiebesluit van raads- en commissieleden tabel IV voor een gemeente in de klasse 5, dat elk jaar door de minister van Binnenlandse Zaken wordt vastgesteld;

 • 2.

  De leden van de adviescommissie ontvangen per vergadering een vergoeding voor reiskosten overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de Verordening kostenvergoeding Wethouders, indien zij woonachtig zijn buiten het grondgebied van de gemeente Venlo of indien zij ten behoeve van de uitvoering van hun taak genoodzaakt zijn, reizen buiten het grondgebied van de gemeente Venlo te maken.

Artikel 6. Wijzigingen

Voor gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders, gehoord de adviescommissie.

Artikel 7. Inwerkingtreding en intrekking van oude regelingen

De regeling treedt in werking op 1 januari 2010 en kan worden aangehaald als “regeling adviescommissie beeldende kunst in de openbare ruimte”. Met ingang van deze datum vervalt de “regeling adviescommissie beeldende kunst in de openbare ruimte” d.d. 1 juli 2005.