Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleidsregel subsidieverlening activiteiten in de wijken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidieverlening activiteiten in de wijken
CiteertitelBeleidsregel subsidieverlening activiteiten in de wijken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van 6 september 2011 heeft het college BW deze regeling geldend verklaard voor het gehele gebied dat vanaf 1 januari 2010 deel uitmaakt van de gemeente Venlo.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

11-12-2007

E3-journaal, 19-12-2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidieverlening activiteiten in de wijken

 

 

Bewoners Initiatief Gelden (BIG)

Beleidsinhoud

Het stimuleren van ontmoetingsactiviteiten in wijken van de gemeente Venlo met het doel dat bewoners elkaar beter leren kennen, wat kan leiden tot het bevorderen van sociale cohesie en/of participatie in straat, buurt of wijk.

Subsidiecriteria

 • 1.

  De activiteit dient plaats te vinden in de gemeente Venlo.

 • 2.

  De activiteit heeft als doel dat bewoners elkaar beter leren kennen. Ook dient er aan de activiteit een inhoudelijke meerwaarde zijn toegevoegd. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een sportdag of jeugdactiviteiten bij een straatfeest. Uitsluitend verteer en vertier worden niet gesubsidieerd.

 • 3.

  Een buurt, straat of wijk komt slechts éénmaal per jaar in aanmerking voor het verkrijgen van deze subsidie voor ontmoetingsactiviteiten.

 • 4.

  Voor deze activiteit mag niet op andere wijze geheel of gedeeltelijk subsidie worden/zijn ontvangen van de gemeente Venlo.

 • 5.

  De aanvrager moet aangeven welke financiële bijdrage(n) en/of andere inspanning door bewoners wordt geleverd bij het realiseren van de activiteit.

 • 6.

  Het minimaal aantal deelnemers aan de activiteit dient te bestaan uit 15 volwassenen.

 • 7.

  Er kan alleen per kalenderjaar aangevraagd worden, vanaf 1 januari van het betreffende jaar.

Soort subsidie

Eenmalige subsidie (vast bedrag)

Subsidiemethode

 • Bewoners kunnen met een eenvoudige schriftelijke aanvraag een beroep doen op deze subsidieregeling. Voor de aanvraag is een formulier beschikbaar.

 • De aanvraag dient toegelicht te worden door een beschrijving van de activiteit(en) en een begroting.

 • Het maximumbedrag is:

 • € 100,00 voor een straat;

 • € 250,00 voor een buurt, die minimaal dient te bestaan uit 3 straten;

 • € 500,00 voor een wijk, die minimaal bestaat uit één postcodegebied.

 • Uitzonderingsregel; indien de aanvraag uit minder dan 3 straten, maar meer dan 75 adressen bestaat; kan de aanvrager het “buurtbedrag” van € 250,00 toegekend krijgen.

 • Voor de jaren 2008 en 2009 is elk jaar € 10.000,00 beschikbaar.

 • De aanvraag dient tenminste 2 maanden voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend.

 • Voor alle aanvragen geldt het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

 • Binnen 3 maanden na afloop van de besteding dient de aanvrager bij de subsidieverstrekker een inhoudelijk en financieel verslag in. Binnen een maand na indiening van het verslag wordt de subsidie definitief door de subsidieverstrekker vastgesteld en vervolgens meegedeeld aan de subsidieaanvrager.

Aanvraag indienen

Gemotiveerde aanvragen dienen gericht te worden aan de afdeling COBMW (wijkgericht werken). Binnen een maand krijgt u te horen of en zo ja voor welk bedrag uw aanvraag wordt gehonoreerd. U kunt een aanvraagformulier schriftelijk of telefonisch aanvragen

(tel. 077 - 359 62 46) of downloaden van de gemeentelijke website (www.venlo.nl).