Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel Evenementen 2020-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel Evenementen 2020-2023
CiteertitelSubsidieregel evenementen 2020-2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpevenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2020nieuwe regeling

06-05-2020

gmb-2020-148644

1536314

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel Evenementen 2020-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 6 mei 2020;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening 2020 van gemeente Venlo, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 11 januari 2020;

overwegende, dat:

- Het huidige subsidiebeleid en de daaraan gekoppelde subsidieregels voor een groot deel zijn gebaseerd op verouderd beleid.

 

besluiten:

tot het vaststellen van de subsidieregel Evenementen 2020-2023.

1. Naam

Subsidieregel Evenementen 2020 – 2023

2. Grondslag art. 3, AsV2020/overwegingen/aanleiding

Het huidige subsidiebeleid en de daaraan gekoppelde subsidieregels zijn voor een groot deel gebaseerd op verouderd beleid.

3. Beleidskader/-doelstellingen

In 2020 is het evenementenbeleid 2020 – 2023 vastgesteld met als doelstelling om naast het stimuleren van beeldbepalende evenementen, ook ruimte te scheppen voor het professionaliseren van niet beeldbepalende evenementen. Verder wordt met het evenementenbeleid beoogd om evenementen te verduurzamen, de samenwerking met ondernemers en lokale verenigingen te verstevigen en de evenementen inclusiever te maken voor verschillende doelgroepen.

 • Een evenement past in de evenementenkalender, zowel qua doelgroep en type evenement, als qua planning.

 • Een evenement draagt bij aan de diversiteit van het evenementenaanbod in de stad.

 • Een evenement draagt bij aan onze doelstellingen voor een duurzame, leefbare en schone stad

 • Een evenement moet de toetsing met betrekking tot mogelijke overlast en de impact op veiligheidsdiensten doorstaan. Deze toetsing maakt deel uit van het toetsingsproces voor vergunningen.

De subsidie is bedoelt om evenementen met een exploitatietekort tegemoet te komen. Voor een beeldbepalend evenement is het mogelijk om een structurele subsidie aan te vragen. Voor evenementen die niet beeldbepalend zijn geldt dat men een subsidie kan aanvragen indien het evenement meer dan 1500 bezoekers ontvangt per evenementdag.

Definities

Het evenement is een bijzondere of unieke gebeurtenis van beperkte duur met een eenmalig of terugkerend karakter, gericht op een relatief groot publiek. Bovendien geldt dat een evenement openbaar toegankelijk is, tegen betaling of gratis, zowel binnen als buiten kan plaatsvinden en verplaatsbaar is. Oftewel zoals in artikel 2;24 in de APV vermeldt staat.

Beeldbepalende evenementen zijn evenementen die beeldbepalend zijn voor Venlo: hetzij door hun grote publieksbereik of door de nationale publiciteit die zij genereren. Zij zorgen naast een feestelijke gelegenheid ook voor extra inkomsten, extra toerisme of indirecte spin-off doordat het evenement Venlo positioneert als aantrekkelijke stad en daardoor meer bezoekers langskomen.

4. Doelgroep subsidie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele- en eenmalige subsidies. Om een structurele subsidie te ontvangen dient het evenement als beeldbepalend aangemerkt te zijn. Een evenement wordt als beeldbepalend gezien wanneer het evenement:

 • bijdraagt aan de profilering en acquisitiekracht van Venlo;

 • zichtbaar is in de stad en bijdraagt aan de levendigheid van de stad;

 • een groot en breed publieksbereik heeft;

 • samenwerkt met andere partijen (binnen en buiten de eigen sector), zoals ondernemers in de stad;

 • zich vernieuwt en inspeelt op ontwikkelingen in de evenementbranche;

 • ondernemerschap toont;

 • gaat voor maximale duurzaamheid.

De eenmalige subsidie is bedoeld voor organisaties in de vorm van rechtspersoon zonder winstoogmerk van niet beeldbepalende evenementen vanaf 1500 bezoekers.

5. Aanvraagprocedure

Voor de aanvraag van subsidie dient gebruik te worden gemaakt van het standaardaanvraagformulier.

Voor structurele subsidies gelden de volgende indieningseisen:

 • een begroting en financieel verslag van de vorige editie

 • een marketing/communicatie-plan

 • een duurzaamheidsplan

Voor eenmalige subsidies gelden de volgende indieningseisen

 • een begroting

 • een marketing/communicatie-plan

6. Subsidiesoort

 • a.

  Structurele meerjarige subsidie voor een periode van maximaal 4 jaar

 • b.

  eenmalige subsidie

7. Voorwaarden/verplichtingen om voor subsidie in aanmerking te komen voor zover niet al geregeld in AsV2020

Het eigen vermogen van de organisatie mag maximaal 100% van de eigen begroting zijn, inclusief het aangevraagde subsidiebedrag. Het meerdere wordt op de subsidie ingehouden/ gecorrigeerd. Een uitzondering hierop zijn vermogensbestanddelen waarvoor expliciet een duidelijk vastgestelde bestemming is aangegeven inclusief een realistisch door de organisatie vastgesteld plan en tijdsplanning.

8a. Structurele subsidie

 • 1.

  De organisatie voldoet aan de criteria van de ASV.

 • 2.

  Het evenement is vastgesteld als beeldbepalend.

 • 3.

  het evenement heeft een groot en breed publieksbereik waarbij bezoekersaantallen van minimaal 5000 per evenement of verspreid over achtereenvolgende evenement-dagen.

 • 4.

  Het evenement maakt gebruik van vrijwilligers.

 • 5.

  Het evenement werkt samen met lokale verenigingen.

 • 6.

  De organisatie heeft omwonenden betrokken bij de planvorming en heeft aantoonbaar draagvlak gecreëerd.

 • 7.

  Het evenement houdt waar mogelijk rekening met kinderen en minder-validen.

8b. Eenmalige subsidie

 • 1.

  Er is aantoonbaar voldoende draagvlak van omliggende ondernemers en bewoners voor het evenement.

 • 2.

  De opgegeven kostenposten zijn reëel in vergelijking met de grootte van het evenement.

 • 3.

  Het evenement maakt gebruik van vrijwilligers.

 • 4.

  Het evenement werkt samen met lokale verenigingen en ondernemers.

 • 5.

  De organisatie heeft omwonenden betrokken bij de planvorming en heeft draagvlak gecreëerd.

 • 6.

  Het evenement houdt waar mogelijk rekening met kinderen en minder-validen.

 • 7.

  Er worden waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen genomen.

 • 8.

  Het evenement stimuleert het maken van gezonde keuzes. Bijvoorbeeld door het aanbod in voedsel en drank.

9. Liquidatie, splitsing, fusie of faillissement

 • 1.

  Een subsidieontvanger informeert het college terstond over het voornemen een fusie aan te gaan, dan wel de organisatie te liquideren of te splitsen. Deze informatieplicht geldt ook als surseance van betaling of een faillissement aanstaande is.

 • 2.

  Verleende subsidies worden bij liquidatie, splitsing of fusie voor het nog niet gerealiseerde deel van het doel waarvoor subsidie is verleend terugbetaald aan de gemeente.

 • 3.

  Bij liquidatie worden het batig saldo van de liquidatierekening en een overblijvend eigen vermogen, voor zover deze direct of indirect gevormd zijn met subsidies van de gemeente Venlo, door het college teruggevorderd.

 • 4.

  Bij splitsing of fusie besluit het college, na overleg met de betrokken instellingen, over de bestemming van het eigen vermogen voor zover dat direct of indirect gevormd is met subsidies van de gemeente.

 • 5.

  Het is de subsidieontvanger niet toegestaan om vrije reserves te vervreemden of onder te brengen bij gelieerde instellingen, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het college.

10. De berekeningswijze van de subsidie(s)

De subsidie wordt, na toetsing van de aanvraag aan de criteria, bepaald op basis van een beoordeling van de ingediende begroting. Uitgangspunt is dat het evenement minstens 75% van de inkomsten uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie verkrijgt, tenzij aantoonbaar niet zelfstandig in deze inkomsten kan worden voorzien. De subsidie kan dan ook nooit meer bedragen dan 25% van de begroting. Mocht aangetoond kunnen worden dat de organisatie niet zelfstandig inkomsten uit andere bronnen kan genereren, is het mogelijk een aanvraag te doen voor maximaal 50% van de begroting.

11. Wijze van uitbetaling/wijze bevoorschotting

 • a.

  De structurele subsidie wordt jaarlijks bevoorschot en maximaal 3 weken voor het evenement uitgekeerd.

 • b.

  De eenmalige subsidie wordt zo snel mogelijk na het beslistermijn bevoorschot.

12. Subsidieplafond en de wijze van verdeling van de subsidie in het geval van overschrijding

Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college jaarlijks twee subsidieplafonds vast. Bij overschrijding van het plafond voor structurele subsidies, vindt er een evenredige verlaging plaats. Bij overschrijding van het plafond voor eenmalige subsidies vindt de verdeling plaats op volgorde van binnenkomst van ontvankelijke aanvragen.

13. Overgangsrecht

Deze subsidieregel is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op het subsidietijdvak 2021 en verder. Op reeds verleende subsidies en mogelijke bezwaar- en beroepschriften, blijft de oude Subsidieregel van toepassing.

14. Slotbepaling inhoudende inwerkingtreding regel, intrekken oude en citeertitel

 • a.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. De regeling wordt aangehaald als “Subsidieregel evenementen 2020 - 2023”.

 • b.

  Met inwerkingtreding van deze regeling komt de subsidieregel evenementen inwerking getreden op 19-12-2015 te vervallen.

15. Ondertekening

 

Venlo, 6 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris, de burgemeester

Twan Beurskens, Antoin Scholten