Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2011
CiteertitelVerordening Commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201119-09-2017Nieuwe regeling

21-06-2011

Peel en Maas, 7 juli 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2011

De raad van de gemeente Venray;

 

gezien het voorstel van het college van 11 mei 2011 (Gemeenteblad 2011, nr.178);

 

gezien het advies van de commissie Middelen van 1 juni 2011;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie bestaat uit twee kamers, waarbij de commissie de bezwaarschriften naar beleidsterrein over beide kamers verdeelt.

 • 3.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een externe voorzitter en twee leden.

 • 2.

  De voorzitter, de leden en eventuele plaatsvervangers worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De voorzitter van de commissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

Artikel 4 Secretaris

De functie van secretaris wordt uitgeoefend door een lid van de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter van de commissie wordt benoemd voor de duur van acht jaar, welke periode telkens met vier jaar kan worden verlengd.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in afwijking van het eerste lid een andere benoemingstermijn vaststellen.

 • 3.

  De benoeming van de voorzitter van de commissie eindigt in ieder geval bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie kan op elk moment ontslag nemen.

 • 5.

  De aftredende voorzitter van de commissie blijft zijn functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 6.

  De benoeming van de leden van de commissie eindigt in ieder geval op het moment van beëindiging van hun dienstverband.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

 • 3.

  De secretaris kan in overleg met de voorzitter en na overleg met het verwerend orgaan onderzoeken of het bezwaar in der minne kan worden geschikt en daartoe de nodige handelingen verrichten.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De secretaris van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is in beginsel openbaar. Uitgezonderd zijn zittingen aangaande zaken van personele aard en inzake sociale zekerheidswetgeving.

 • 2.

  De deuren kunnen overigens worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond zoals bedoeld in artikel 13, tweede lid, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, wordt de mogelijkheid van verdaging als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, toegepast. Daartoe is door de bevoegde bestuursorganen mandaat verleend aan de administratief-juridisch medewerkers Bestuurszaken.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Intrekking oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften (20 december 2005, Gemeenteblad 2005, nr. 90) wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Commissie bezwaarschriften”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 juni 2011 .

Voorzitter, Raadsgriffier,

Publicatie in Peel en Maas: 24 juni 2011