Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Venray 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Venray 2011
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Venray 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeurhinder en veehouderij
Externe bijlagenGebiedsvisie geurhinder en veehouderij Venray Aanvulling gebiedsvisie 2009 Aanvulling gebiedsvisie - Aanvaardbaar woon- en leefklimaat Aanvulling gebiedsvisie - Gebiedsvisie Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren Kaart behorende bij geurverordening geurhinder en veehouderij exb-2017-13469

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2011Nieuwe regeling

01-11-2011

Peel & Maas, 10 november 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Venray 2011

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

vergunning: milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer en omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet wordt het gehele grondgebied van de gemeente Venray aangewezen;

 • 2.

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in artikel 3 van deze verordening wordt verwezen naar de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

 • 3.

  De in lid 2 en artikel 3 van deze verordening bepaalde begrenzing en waarden zijn gebaseerd op de bij deze verordening en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie geurhinder en veehouderij.

Artikel 3: Waarden voor de geurbelasting

 • 1.

  Binnen daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet. Het betreft de volgende gebieden:

  • -

   Zoekgebieden woningbouw / individuele woningbouw: 8 OU/m³;

    

  • -

   Bijzondere gebieden (vakantiepark de Witte Vennen, clustering TBS/Pascalis/Dichterbij): 8 OU/m³;

    

  • -

   Bedrijfsterreinen: 8 OU/m³;

    

  • -

   Plangebied Burgemeester Ponjeestraat in Wanssum: 7 OU/m³;

    

  • -

   Kern van Wanssum (met uitzondering van plangebied Burgemeester Ponjeestraat): 2,5 OU/m³.

 • 2.

  Voor de overige aangewezen gebieden gelden binnen de aangegeven begrenzing de waarden van artikel 3 lid 1 van de Wet.

Artikel 4: In werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Venray 2011’.