Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Venray 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Venray 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Venray 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8, lid 1
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 1
 3. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201406-01-2014Nieuwe regeling

28-01-2014

www.officielebekendmakingen.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Venray 2014

De raad van de gemeente Venray;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2013;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

gezien het advies van de commissie Beheer;

besluit vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Venray 2014:

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking,en werkt terug tot en met de datum van de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen.

 • 2.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Venray wordt ingetrokken met ingang van de in het vorige lid genoemde datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Venray 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2014.

De voorzitter,

De griffier,