Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vianen

Sociaal Statuut gemeente Vianen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVianen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSociaal Statuut gemeente Vianen 2011
CiteertitelSociaal Statuut gemeente Vianen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikelen 8:3 en 12:2 collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR)
 3. artikelen 8:3:1, 12:1:5 en 15:1:10 uitwerkingsovereenkomst collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201101-01-2021Nieuwe regeling

15-11-2011

Individuel bericht per e-mail/brief in organisatie

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Sociaal Statuut gemeente Vianen 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, met name in artikel 160, in de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR), met name in de artikelen 8:3 en 12:2, en in de Uitwerkingsovereenkomst, met name in de artikelen 8:3:1, 12:1:5 en 15:1:10;

 

overwegende, dat in de vergadering van het georganiseerd overleg van 31 oktober 2011 overeenstemming over de inhoud van dit sociaal statuut is bereikt;

 

besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Sociaal Statuut gemeente Vianen 2011

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

In dit sociaal statuut wordt verstaan onder:

Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten;

Werkgever: de gemeente Vianen;

Organisatiewijziging: een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan) of een belangrijke wijziging van de laatste vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt;

Privatisering: organisatiewijziging die het gevolg is van de verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe (privaatrechtelijke) rechtspersoon of de overdracht van een deel van de organisatie aan een derde (privaatrechtelijke) partij;

Publiekrechtelijke taakoverheveling: organisatiewijziging die het gevolg is van de overheveling van een deel van de organisatie naar een ander publiekrechtelijk orgaan;

Personele gevolgen: gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaren;

Salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag van de aan de ambtenaar toegekende schaal als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR;

Salarisperspectief: de opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal van de ambtenaar en eventueel schriftelijk vastgelegde extra individuele salarisafspraken;

Bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen;

Toelage: de toelage waarmee het salaris wordt vermeerderd ingevolge de Bezoldigingsverordening van de gemeente Vianen;

Functie: het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens zijn functiebeschrijving verricht;

Ongewijzigde functie: een functie die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de functie die de ambtenaar vóór de organisatiewijziging vervulde;

Passende functie: een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande

vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of maximaal één niveau lager zijn dan de oude functie;

Geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen;

CAR: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

Georganiseerd overleg: de commissie voor georganiseerd overleg zoals bedoeld in artikel 12:1 van de CAR;

Ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden;

Sociaal plan: nadere afspraken, gebaseerd op en aanvullend op dit sociaal statuut, met betrekking tot de personele gevolgen van een organisatiewijziging.

Artikel 1:2 Werkingssfeer

Dit sociaal statuut is van toepassing op alle organisatiewijzigingen in de gemeentelijke organisatie, niet zijnde een organisatiewijziging als gevolg van een gemeentelijke herindeling.

Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging

Ons college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten over de wijziging van de ambtelijke organisatie.

Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele ambtenaren

Ons college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van ambtenaren, tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is bepaald.

Hoofdstuk 2: Procedurele bepalingen

Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging

 • 1.

  Als de werkgever voornemens is de mogelijkheid en wenselijkheid van een organisatiewijziging te onderzoeken, worden de ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren hier in een vroegtijdig stadium van op de hoogte gesteld.

 • 2.

  Het tijdstip van kennisgeving is dusdanig, dat de ondernemingsraad zijn mening over het onderzoek kenbaar kan maken.

 • 3.

  De ambtenaren en de ondernemingsraad worden zo veel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien worden zij, indien mogelijk, tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek.

 • 4.

  De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt ter kennisneming toegezonden aan de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg.

Artikel 2:2 Extern advies

Indien de werkgever voornemens is om over de wenselijkheid van de organisatiewijziging extern advies te vragen, wordt de ondernemingsraad om advies gevraagd over het verstrekken en formulieren van de adviesopdracht, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 2:3 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen

 • 1.

  Vóórdat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt in het georganiseerd overleg overleg gevoerd over de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen.

 • 2.

  Als het georganiseerd overleg van mening is dat de organisatiewijziging zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Over dit sociaal plan moet in het georganiseerd overleg overeenstemming worden bereikt.

 • 3.

  De leden van het georganiseerd overleg kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure vereisen.

Artikel 2:4 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging

 • 1.

  Vóórdat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt de ondernemingsraad schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

 • 2.

  De adviesaanvraag bevat een heldere omschrijving van het voorgenomen besluit, de beweegredenen van het besluit, de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen personele maatregelen.

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Artikel 2:5 Taakverdeling tussen ondernemingsraad en georganiseerd overleg

 • 1.

  Ten aanzien van de medezeggenschap van ambtenaren en vakcentrales geldt het algemene uitgangspunt dat onderwerpen die gedurende het proces van organisatiewijziging aan bod komen, primair door één orgaan worden behandeld.

 • 2.

  Per onderwerp wordt bepaald of dit thuishoort bij het georganiseerd overleg, dan wel de ondernemingsraad.

Artikel 2:6 Kennisgeving en uitvoering besluit

 • 1.

  Als er een definitief besluit is genomen tot wijziging van de organisatie, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk meegedeeld aan het georganiseerd overleg, de ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren. Daarbij wordt tevens ingegaan op de personele gevolgen van het besluit.

 • 2.

  Als in het besluit wordt afgeweken van het advies van de ondernemingsraad, zal deze afwijking duidelijk worden gemotiveerd. De uitvoering van het besluit tot organisatiewijziging wordt in dit geval uitgesteld tot op zijn vroegst een maand nadat de ondernemingsraad van het besluit in kennis is gesteld, conform artikel 25, zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden.

Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten voor sociaal beleid bij interne organisatiewijzigingen

Artikel 3:1 Werkingssfeer hoofdstuk

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op interne organisatiewijzigingen, niet zijnde privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen.

Artikel 3:2 Werkgelegenheid bij interne organisatiewijziging

De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de bij de organisatiewijziging betrokken ambtenaren onvrijwillig werkloos raken.

Artikel 3:3 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing

 • 1.

  De werkgever hanteert, bij het nemen van besluiten ten aanzien van de ambtenaren die betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende voorkeursvolgorde:

  • 1.

   de ambtenaar blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen;

  • 2.

   de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie;

  • 3.

   de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie.

 • 2.

  Herplaatsingsbesluiten als bedoeld in het eerste lid onder 2. en 3. worden genomen met inachtneming van de herplaatsingsprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk 4.

Artikel 3:4 Uitgangspunten herplaatsing

 • 1.

  Bij het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, wordt met de volgende gegevens rekening gehouden:

  • a.

   de geschiktheid van de ambtenaar voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidstesten;

  • b.

   de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies;

  • c.

   de diensttijd van de ambtenaar bij de gemeente Vianen;

  • d.

   de leeftijd van de ambtenaar;

  • e.

   het type dienstverband van de ambtenaar.

 • 2.

  De ambtenaar is verplicht mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het verzamelen van gegevens als genoemd in het eerste lid onder a. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 3:5 Belangstellingsregistratie

Vóórdat herplaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid onder 2 en 3, worden genomen, wordt de betrokken ambtenaar in de gelegenheid gesteld zijn voorkeur voor maximaal drie functies kenbaar te maken.

Artikel 3:6 Geen passende of geschikte functie

 • 1.

  1.Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar een passende dan wel geschikte functie aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie, zullen de werkgever en de ambtenaar zich inspannen om gezamenlijk een structurele oplossing te vinden. Onderdeel van deze oplossing kunnen zijn:

  • -

   bijscholing of omscholing;

  • -

   tijdelijke tewerkstelling binnen de gemeentelijke organisatie, al dan niet bovenformatief;

  • -

   een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie, die na de herplaatsingsprocedure is ontstaan;

  • -

   tijdelijke detachering naar een externe organisatie;

  • -

   outplacementbegeleiding;

  • -

   een passende functie buiten de gemeentelijke organisatie;

  • -

   flankerende maatregelen.

 • 2.

  De kosten van bijscholing, omscholing en outplacementbegeleiding zijn voor rekening van de werkgever.

 • 3.

  Indien de werkgever na zorgvuldig onderzoek constateert dat geen structurele oplossing als bedoeld in het eerste lid kan worden gevonden, zal de ambtenaar eervol ontslag wegens reorganisatie worden verleend, als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR. De wachtgeldregeling en de uitkeringsregeling van de CAR zijn van toepassing.

Artikel 3:7 Verplichting ambtenaar

 • 1.

  De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met inachtneming van de herplaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden.

 • 2.

  Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, kan ons college van burgemeester en wethouders overgaan tot ontslag. Daarbij kan ons college van burgemeester en wethouders besluiten tot verval van het wachtgeld of de uitkering.

Artikel 3:8 Salarisgarantie

De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt recht op salaris en het salarisperspectief, zoals die voor hem golden in de oude functie.

Artikel 3:9 Functiegebonden toelagen

 • 1.

  Voor de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie vervallen de functiegebonden toelagen.

 • 2.

  Aan de ambtenaar, wiens bezoldiging als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend indien:

  • a.

   de blijvende verlaging tenminste 3% bedraagt van de bezoldiging;

  • b.

   de ambtenaar deze toelagen gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 3.

  Deze compensatie kent het volgende verloop:

  • 1.

   het eerste halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 2.

   het tweede halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 75% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 3.

   het derde halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 50% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 4.

   het vierde halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 25% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen.

Artikel 3:10 Persoonsgebonden toelagen

De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt recht op zijn persoonsgebonden toelagen.

Artikel 3:11 Studiefaciliteiten

 • 1.

  De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt de rechten die hem op grond van de studiefaciliteitenregeling zijn toegekend, indien hij de studie voortzet.

 • 2.

  De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie en die in overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling.

Artikel 3:12 Aanvullende scholing

De werkgever onderzoekt of het nodig is de ambtenaar, die is overgeplaatst naar een passende of geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie, bij of om te scholen voor het vervullen van zijn nieuwe functie. De kosten van de scholing zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 3:13 Functie buiten de gemeentelijke organisatie

 • 1.

  Indien de ambtenaar, waarvoor in de herplaatsingprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, een functie accepteert buiten de gemeentelijke organisatie, wordt hem eervol ontslag verleend.

 • 2.

  De ambtenaar die overeenkomstig het eerste lid ontslag wordt verleend, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling, de verhuiskostenregeling en de regeling betaald ouderschapsverlof.

 • 3.

  Indien de ambtenaar als bedoeld in het eerste lid een functie van ten minste een gelijke betrekkingsomvang accepteert buiten de gemeentelijke organisatie, vult de werkgever het brutosalaris gedurende één jaar aan tot het niveau van het brutosalaris dat de ambtenaar genoot direct voorafgaand aan het ontslag. De ambtenaar die een functie accepteert met een kleinere betrekkingsomvang ontvangt gedurende één jaar een aanvulling van zijn brutosalaris naar rato.

Hoofdstuk 4: Herplaatsingsprocedure

Artikel 4:1 Herplaatsingsprocedure

 • 1.

  Ons college van burgemeester en wethouders overlegt met het georganiseerd overleg of in het kader van een organisatiewijziging een herplaatsingscommissie in het leven moet worden geroepen.

 • 2.

  De herplaatsingscommissie heeft tot taak om de benodigde gegevens te verzamelen en om ons college van burgemeester en wethouders te adviseren over te nemen herplaatsingsbesluiten.

 • 3.

  De herplaatsingscommissie bestaat uit drie leden: één lid voor te dragen door de gemeente, één lid voor te dragen door de organisaties vertegenwoordigd in het georganiseerd overleg van de gemeente en één door beide leden in overleg voor te dragen onafhankelijke voorzitter.

 • 4.

  De leden van de herplaatsingscommissie mogen geen deel uitmaken van het personeel van de werkgever, noch op enige andere wijze aan de werkgever zijn verbonden.

 • 5.

  De werkgever draagt er zorg voor, dat een medewerker wordt toegevoegd aan de commissie die als secretaris optreedt en voor de verslaglegging zorg draagt. Deze medewerker heeft geen stemrecht.

 • 6.

  De commissie vergadert in voltallige samenstelling. De zitting van de commissie is niet openbaar.

 • 7.

  De commissie kan gevraagd en ongevraagd ambtenaren uitnodigen ter zitting. Desgewenst kan de ambtenaar zich laten bijstaan door een raadsman/-vrouw.

Artikel 4:2 Advies over herplaatsing

 • 1.

  1.De herplaatsingscommissie verzamelt alle volgens haar benodigde gegevens en adviseert op basis van deze gegevens ons college van burgemeester en wethouders over de herplaatsing van de betrokken ambtenaren. Indien de herplaatsingscommissie niet tot een eensluidend

  advies kan komen, worden het meerderheidsstandpunt en het minderheidsstandpunt, ter kennis gebracht van ons college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Ons college van burgemeester en wethouders informeert de ambtenaar schriftelijk over het advies van de herplaatsingscommissie over zijn herplaatsing, respectievelijk over het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden.

Artikel 4:3 Bedenkingen tegen het voorstel

 • 1.

  Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het advies van de commissie over zijn herplaatsing, respectievelijk tegen het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden, kan hij deze binnen 14 dagen schriftelijk indienen bij ons college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De ambtenaar kan verzoeken om mondeling te worden gehoord door (een vertegenwoordiging van) ons college van burgemeester en wethouders. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient, zal binnen 14 dagen worden gehoord. Van de hoorzitting wordt schriftelijk verslag opgemaakt.

Artikel 4:4 Herplaatsingsbesluiten

 • 1.

  Ons college van burgemeester en wethouders neemt het besluit tot herplaatsing van de betrokken ambtenaar. De ambtenaar wordt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen zes weken nadat het is genomen, schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend.

 • 2.

  De ambtenaar voor wie in de herplaatsingsprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend.

 • 3.

  De ambtenaar kan bezwaar en beroep aantekenen tegen de besluiten, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, conform de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 5: Privatisering en taakoverheveling

Artikel 5:1 Werkingssfeer hoofdstuk

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen.

Artikel 5:2 Werkgelegenheid

 • 1.

  De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid van de bij de privatisering of overheveling van taken betrokken ambtenaren behouden blijft.

 • 2.

  De werkgever treedt met de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie in overleg over de overname van de ambtenaren van het desbetreffende organisatieonderdeel. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Vóórdat de werkgever een besluit neemt over de overgang van een ambtenaar naar de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie, biedt hij de betrokkene de gelegenheid om zijn belangstelling kenbaar te maken voor passende functies die op dat moment vacant zijn of op korte termijn vacant gaan worden in de gemeentelijke organisatie. De ambtenaar zal als interne kandidaat in de selectieprocedure worden betrokken.

Artikel 5:3 Geen passende of geschikte functie

 • 1.

  Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar onder te brengen bij de nieuwe werkgever dan wel een passende functie aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie, zullen de werkgever en de ambtenaar zich inspannen een structurele oplossing te vinden. Onderdeel van deze oplossing kunnen zijn:

  • -

   bijscholing en omscholing;

  • -

   tijdelijke tewerkstelling binnen de gemeentelijke organisatie, al dan niet bovenformatief;

  • -

   een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie;

  • -

   een na de plaatsingsprocedure vrijgekomen passende functie binnen de gemeentelijke organisatie;

  • -

   tijdelijke detachering naar een externe organisatie;

  • -

   outplacementbegeleiding;

  • -

   een passende functie buiten de gemeentelijke organisatie;

  • -

   flankerende maatregelen, die erop gericht zijn financiële nadelen voor betrokkene van een mogelijke oplossing weg te nemen.

 • 2.

  De kosten van bijscholing, omscholing en outplacementbegeleiding zijn voor rekening van de werkgever.

 • 3.

  Indien de werkgever na zorgvuldig onderzoek constateert dat geen structurele oplossing als bedoeld in het eerste lid kan worden gevonden, zal de ambtenaar eervol ontslag wegens reorganisatie worden verleend, als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR. De wachtgeldregeling en de uitkeringsregeling van de CAR zijn van toepassing.

Artikel 5:4 Sociaal plan

 • 1.

  Als het georganiseerd overleg van mening is dat de privatisering of taakoverheveling zodanig ingrijpende gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Dit plan regelt de overplaatsingsprocedure (inclusief de ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsen personeel) en bevat rechtspositionele bepalingen. Over dit sociaal plan moet overeenstemming worden bereikt in het georganiseerd overleg.

 • 2.

  Er worden geen definitieve besluiten genomen ten aanzien van ambtenaren vóórdat er overeenstemming is over het sociaal plan.

Artikel 5:5 Rechtspositievergelijking

 • 1.

  Indien de betrokken ambtenaren overgaan naar een privaatrechtelijke of een andere publiekrechtelijke werkgever waarvoor een afwijkende rechtspositieregeling of CAO geldt, maakt de werkgever een vergelijking tussen de arbeidsvoorwaardenpakketten die van toepassing zijn op de gemeentelijke werkgever en de nieuwe werkgever.

 • 2.

  Indien uit de vergelijking blijkt dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (bestaande uit in ieder geval salaris, uitkeringen en toelagen, (pre)pensioen, vakantie, ziektekostenregeling en werkloosheidsuitkering) bij de nieuwe werkgever minder is dan het totaalpakket bij de gemeentelijke werkgever, worden in het sociaal plan nadere afspraken gemaakt over afbouw, behoud of compensatie van aanspraken.

 • 3.

  Het sociaal plan bevat in ieder geval de volgende garanties:

  • 1.

   netto-nettogarantie van het salaris en het salarisperspectief;

  • 2.

   ambtenaren die een vaste aanstelling hebben, krijgen bij de nieuwe werkgever een vaste aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder proeftijd.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 6:1 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin toepassing van het sociaal statuut zou leiden tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan ons college van burgemeester en wethouders van het statuut afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin.

 • 2.

  In gevallen waarin het sociaal statuut niet voorziet, beslist ons college van burgemeester en wethouders. Van een dergelijk besluit stelt ons college van burgemeester en wethouders het georganiseerd overleg achteraf vertrouwelijk in kennis.

Artikel 6:2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Sociaal Statuut gemeente Vianen 2011”.

Artikel 6:3 Inwerkingtreding

Dit sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 december 2011.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn op 15 november 2011 gehouden vergadering.

De secretaris, De burgemeester,

Mw. drs. A. (Alina) Kuiper W.G. (Wim) Groeneweg