Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008
CiteertitelVerordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Wet op de kansspelen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201107-11-2017art. 1, onder fart. 2, lid 3art. 3, lid 1toelichting

17-03-2011

Gemeenteblad 2011, 28, 06-04-2011

VLD/2011/2641

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 februari 2011, R.nr. 14.1; Overwegende dat: - als gevolg van de wijziging van de Wet op de kansspelen per 1 juli 2010 de vergunningplicht voor de aanwezigheid van behendigheidsautomaten is vervallen en dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008 op dat punt moet worden aangepast;

- dat het ruimtelijk-planologisch kader voor het project Leisureconcept Veerplein 134 duidelijk is;

- dat voor de exploitatie van een speelautomatenhal een in werking getreden zijnde verordening noodzakelijk is; Gelet op artikel 147 Gemeentewet; Besluit:

1. vast te stellen de onderstaande Wijzigingsverordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008;

2. te bepalen dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008, inclusief de Wijzigingsverordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008, in werking treedt op de dag na publicatie ervan.

Artikel Wijzigingsverordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008

De Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008 wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 1 wordt onder f. de zinsnede “artikel 30 c, eerste lid, onder c van de wet” gewijzigd in

“artikel 30 c, eerste lid, onder b van de wet”;

B. In artikel 2, derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht

a. de woorden “en behendigheidsautomaten” vervallen;

b. het woord “speelautomaten” wordt vervangen door het woord “kansspelautomaten”;

C. In artikel 3, eerste lid, onder a worden de woorden “kansspel- en/of behendigheidsautomaten” gewijzigd in “kansspelautomaten”;

D. In de toelichting worden onder Algemene toelichting/Speelautomatenhal/Algemeen, de woorden: “artikel 30 c, eerste lid, onder c van de wet” gewijzigd in “artikel 30d, eerste lid van de wet”;

E. In de toelichting op artikel 2 wordt het woord “speelautomaten” vervangen door “kansspelautomaten”;

F. In de toelichting op artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. in de tweede en derde alinea worden de woorden “speelautomaten” vervangen door “kansspelautomaten”;

b. in de laatste zin van de derde alinea vervallen de woorden “behendigheids- en”;

G. In de toelichting op artikel 6, tweede alinea wordt het woord “speelautomaten” vervangen door “kansspelautomaten”;

H. In de toelichting op artikel 13 wordt het woord “speelautomatenvergunningen” vervangen door “kansspelautomatenvergunningen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op

17 maart 2011. De griffier,                    De voorzitter,

drs. E.W.K. Meurs      mr. T.P.J. Bruinsma