Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Ontheffingsbesluit zon- en feestdagenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffingsbesluit zon- en feestdagenregeling
CiteertitelOntheffingsbesluit zon- en feestdagenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet, art. 3
  2. Verordening Winkeltijdenwet gemeente Vlaardingen 2011, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2011regeling

24-05-2011

Gemeenteblad 2011, 35, 01-06-2011

VLD/2011/16438

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingsbesluit zon- en feestdagenregeling

Het college van burgemeester en wethouders;   Overwegende: - dat ingevolge artikel 7 van de Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011 het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om ontheffing te verlenen van de verboden, vervat in artikel 2 van de Winkeltijdenwet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag ten behoeve van onder meer bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

- dat de winkeliers van het stadshart en de winkeliers op de woonboulevard en de overige bedrijfsterreinen verzoeken om ontheffing hebben ingediend voor een aantal zon- en feestdagen als bedoeld in artikel 7 van de verordening; Gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 7 van de Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011;

Besluit:

Vlaardingen 24 mei 2011,

burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,                de burgemeester,

ir. C. Kruyt                       mr. T.P.J. Bruinsma

Nota-toelichting  

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit, binnen zes weken na bekendmaking daarvan, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a sectie Toezicht en Veiligheid, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a. naam en adres van belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

e. de gronden van het bezwaar;

f. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende maar door een ander, namens hem, wordt ingediend. De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat -gelet op de betrokken belangen- vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, Wilhelminaplein 100.12, 3072 AK Rotterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.