Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Banierenplan 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBanierenplan 2011
CiteertitelBanierenplan 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2011nieuwe regeling

30-08-2011

Gemeenteblad , 2011, 44, 07-09-2011

VLD/2011/26831

Tekst van de regeling

Intitulé

Banierenplan 2011

Inleiding De gemeente Vlaardingen beschikt over een infrastructuur van 66 festivalpotten (mastpotten) voor het plaatsen van tijdelijke vlaggenmasten vooraf en tijdens evenementen en 42 vaste masten. De mastpotten en masten staan steeds in groepen van 1x3, 2x3 of 3x3 op 31 verschillende locaties.

Hierdoor hebben we een permanente infrastructuur voor banieren. Door het permanente karakter van de infrastructuur is een vergunningaanvraag in veel gevallen niet meer noodzakelijk. Het vragen van toestemming aan Bestuurszaken/Kabinet is dan voldoende. Met de aanschaf van de festivalpotten infrastructuur en masten stelt de gemeente een hoogwaardig netwerk aan mediaruimte beschikbaar.

Artikel Voorwaarden

De banieren mogen uitsluitend voor promotie van evenementen binnen de gemeentegrenzen van Vlaardingen gebruikt worden en moeten een bijdrage leveren aan de promotie van de stad Vlaardingen. Ook mogen er banieren hangen van culturele semi-publieke instanties die door de gemeente Vlaardingen gesubsidieerd worden. Er zijn voor aanvragers 3 mogelijkheden om gebruik te maken van de infrastructuur. Cluster 1:

Banieren op alle locaties door heel Vlaardingen. Het huren van de masten en het plaatsen en weghalen van de banieren/masten dienen door de coördinerende partij te gebeuren die door de gemeente Vlaardingen hiervoor is aangewezen. Cluster 2:

Alleen banieren op de 42 vaste masten door de, door de gemeente Vlaardingen, vastgestelde coördinerende partij. Cluster 3:

Alleen banieren in het centrum en bij de toevoerwegen – 63 masten Afmeting en kwaliteit banieren:

In de vlaggenmasten mogen alleen banieren hangen met de volgende afmetingen:

300 x 100 cm 

Doekkwaliteit:    

100% polyester, gebreid materiaal, 110 gr. Per m2. Het materiaal moet brandwerend en lichtdoorlatend zijn en de afbeelding moet worden doorgedrukt en aan beide kanten zichtbaar zijn.

Banier met open zoom aan de bovenzijde t.b.v. uithouder  

Aantal:

3 gelijksoortige vlaggen in masten die groepsgewijs staan opgesteld

De aanvrager mag hiervoor zijn eigen leverancier zoeken. Voorwaarden en uitingen op de banieren:

Evenementen kunnen vaak niet zonder sponsoring. Een tegenprestatie aan een sponsor is vaak exposure op of rond het evenemententerrein. Ook is het gebruikelijk de logo’s van de sponsors mee te nemen in alle communicatiemiddelen, waaronder banieren. De voorwaarde is dat maximaal 25% van een vlag benut mag worden voor sponsoruitingen. Voor alle uitingen geldt dat deze niet van discriminerende, racistische of seksuele aard zijn. Ook worden drugsgerelateerde (waaronder ook sigaretten en drankenmerken) en politieke uitingen geweigerd. Voor de laatste categorie zijn binnen de gemeente al andere plekken aangewezen. Kabinet toetst de controle op het naleven van gestelde eisen aan de sponsoruitingen. Banieren voor Goede Doelen

Aangezien de masten bedoeld zijn voor stadspromotie, zullen de banieren in eerste instantie gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen. In vrije periodes kunnen ook Goede Doelen de masten huren tegen de voorwaarden die in deze nota genoemd zijn.

Artikel Procedure

Organisatoren van evenementen kunnen hun verzoek tot het ophangen van banieren indienen vóór  31 december voor het volgende jaar bij de Gemeente Vlaardingen, t.a.v. Bestuurszaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Een ontwerp van de banier dient bij de aanvraag gevoegd te worden.

In overleg met de burgemeester zal een agenda worden opgesteld. Hierin staat wanneer wie waar mag vlaggen. De banieren moeten gemaakt worden volgens eerdergenoemde richtlijnen. De aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Na goedkeuring van het ontwerp van de banieren en vaststelling van de periode waarin gevlagd mag worden, moet belangstellende een offerte aanvragen bij het bedrijf, waar de gemeente Vlaardingen een contract mee heeft afgesloten (de coördinerende partij) het laten plaatsen en weghalen van de masten/banieren. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager.    Aanvragen voor het plaatsen van vlaggenmasten op andere locaties dan de door het college vastgestelde

Hiervoor geldt de volgende procedure:

- de aanvraag voor het plaatsen van vlaggenmasten op andere dan de door ons vastgestelde locaties moet ingediend worden bij de afdeling Stadsontwikkeling en toezicht, sectie vergunningen en ontheffingen. Aanvragen voor het ophangen van spandoeken vallen buiten dit banierenplan

- de aanvraag voor het plaatsen van spandoeken moet ingediend worden bij de afdeling Stadsontwikkeling en toezicht, sectie vergunningen en ontheffingen.

Artikel Overige taken coördinerende partij

Met de coördinerende partij is een overeenkomst afgesloten. Zij zorgen, behalve voor de controle op de naleving van de eisen sponsoruitingen, ook voor:

1. uitgeven van de masten aan organisaties (opdrachtverstrekking van aanvrager aan coördinerende partij zodra de gemeente toestemming heeft verleend)

2. plaatsen en weghalen van de masten en de door de gemeente goedgekeurde banieren  

3. onderhoud van de festivalpotten en masten Punt 2 zal direct worden doorberekend aan de aanvrager door de coördinerende partij. Over punt 3 is een vaste afspraak gemaakt tussen de coördinerende partij en de gemeente Vlaardingen. Aansprakelijkheid 

- de coördinerende partij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van door haar geleverde c.q. bevestigde/geplaatste materialen

- bij schade aan de gehuurde materialen zal de schade op de opdrachtgever worden verhaald   Door vaststelling van het Banierenplan 2011 komt het Banierenplan 2009 te vervallen.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 30 augustus 2011. De secretaris,        De burgemeester,

Ir. C. Kruyt               Mr. T.P.J. Bruinsma