Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebied) voor het omschreven gebied in Vlaardingen Centrum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebied) voor het omschreven gebied in Vlaardingen Centrum
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke verordening (Veiligheidsrisicogebied) voor het omschreven gebied Vlaardingen Centrum
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 151b
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen, art. 2:92

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201215-12-201115-03-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Gemeenteblad , 2011, 84, 28-12-2011

VLD/2011/39345

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebied) voor het omschreven gebied in Vlaardingen Centrum

De burgemeester van Vlaardingen, Gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de districtschef Waterweg-Noord van 12 december 2011 om het volgend gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied: Het gebied dat wordt begrensd door de straten Vulcaanweg, Galgkade, Deltaweg, Van Beethovensingel, Burgemeester Pruissingel, Westlandseweg en de mr. L.A. Kesperweg. De genoemde wegen daaronder inbegrepen. Gehoord de beraadslaging in het overleg met het Hoofd Wijkpolitie Waterweg-Noord op 12 december 2011 en gehoord het standpunt van de Hoofdofficier van Justitie op 12 december 2011; Overwegende dat:

• het voorstel ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebieden van de districtschef van 12 december 2011 feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in het gebied in Vlaardingen Centrum, zoals hierboven nader beschreven, genoemde wegen en kruispunten van openbaar vervoer daarbij inbegrepen, sprake is van een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

• onder andere hierdoor sprake is van veel commotie en onrust in het betreffende gebied;

• thans nog sprake is van een onrustige situatie in het gebied en de vrees voor een verdere verstoring van de openbare orde in het aan te wijzen gebied voldoende aannemelijk is;

• de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel aanwijzing risicogebied van de districtschef  van 12 december 2011 hierbij als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd;

• het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en de rechtsorde;

• gelet op de trend dat tijdens de donkere dagen het aantal (geweld)incidenten toenemen;

• de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

• het wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie te doen gelasten;

• het voorkomen van wanordelijkheden, danwel strafbare feiten en de bescherming van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers , zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

• de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

• overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen nog onvoldoende effect sorteren;

• Het uitoefenen van de voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

• het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder. Gelet op het bepaalde in artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen en artikel 151b van de Gemeentewet;

Besluit:

 

Artikel 1  

Het gebied dat wordt begrensd door de straten Vulcaanweg, Galgkade, Deltaweg, Van Beethovensingel, Burgemeester Pruissingel, Westlandseweg en de mr. L.A. Kesperweg. De genoemde wegen daaronder inbegrepen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen

Artikel 2  

Dat dit besluit in werking treedt op 15 december 2011 en geldig is tot 15 maart 2012.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 13 december 2011. De burgemeester van Vlaardingen,

Mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage Bezwaar

Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a. naam en adres van belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van bezwaar;

e. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

Het is wenselijk een kopie van dit besluit mee te zenden .